Wólka Prusinowska – cmentarzysko z okresu wędrówek ludów

Kierownik badań: mgr Kamil Niemczak, mgr Iwona Lewoc
Miejsce badań: Wólka Prusinowska, gm. Piecki, pow. mrągowski
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach:  Fundacja Terra Desolata
Charakter stanowiska: cmentarzysko
Opis badań: Nekropola ludności grupy olsztyńskiej datowana na rozwinięty okres wędrówek ludów znajduje się w powiecie mrągowskim, na północno-wschodnim, wysokim brzegu jeziora Wielki Zyzdrój. Znana od końca XIX w. Podczas współczesnych wykopalisk odkryto: m.in. płytkową zapinkę pięciopalczastą, zapinkę tarczowatą z zachowaną wkładką drewnianą, żelazną sprzączkę z trapezowatą, przewężoną ramką (świadectwo kontaktów z Awarami) oraz brązowe szczypczyki z dwoma liniami rytymi biegnącymi wzdłuż krawędzi. Poza tym odnaleziono kilkaset fragmentów ceramiki. Część była ornamentowana.
Więcej informacji na stronie: https://terradesolata.pl/
Projekt/finansowanie:  badania finansowane są przez  Instytut Archeologii UW, Radę Konsultacyjną ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, Fundację Universitatis Varsoviensis, Fundację Uniwersytetu Warszawskiego oraz Fundację Terra Desolata.

Failaka – badania strefy przybrzeżnej wokół wyspy

Kierownik badań:  prof. dr hab. Piotr Bieliński, dr Agnieszka Pieńkowska, mgr Magdalena Nowakowska (prowadząca badania)
Miejsce badań: Wyspa Failaka,
Kraj:  Kuwejt
Instytucje uczestniczące w badaniach: Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW oraz National Council of Culture, Arts and Letter, State of Kuwait
Charakter stanowiska: Badania strefy przybrzeżnej wokół wyspy Failaka
Opis badań: Polsko-kuwejcki projekt: “Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone around Failaka Island, Kuwait” stanowi pierwsze archeologiczne badania mające na celu ochronę podwodnego, archeologicznego dziedzictwa kultury wokół kuwejckiej wyspy Failaka w Zatoce Arabskiej. Celem projektu jest rejestracja, dokumentacja i opracowanie stanowisk archeologicznych zlokalizowanych w strefie pływowej wokół wyspy. W ciągu ostatnich pięciu sezonów badawczych zarejestrowano 33 konstrukcje kamienne w większości będące pozostałościami pułapek na ryby oraz stanowiące infrastrukturę trzech portów.
Projekt/finansowanie: “Waterfront and Underwater Archaeology of Kuwait. Archeorisk on the Coastal Zone around Failaka Island, Kuwait.

Gołębiewo – cmentarzysko kultury przeworskiej

Kierownik badań: dr  Andrzej Maciałowicz
Miejsce badań:
Gołębiewo st. 14, gm. Kozłowo, pow. nidzicki, woj. warmińsko-mazurskie
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW
Charakter stanowiska: cmentarzysko kultury przeworskiej
Opis badań:
Jedna z najbardziej rozległych ciałopalnych nekropoli kultury przeworskiej z młodszego okresu przedrzymskiego i wczesnego okresu wpływów rzymskich (II w. przed Chr. – II w. po Chr.), która dostarczyła m.in. licznej serii żelaznego uzbrojenia.
Projekt/finansowanie:
„Młodsza epoka żelaza na ziemiach pruskich – badania ratownicze na cmentarzyskach w Czerwonym Dworze (st. XXI), Gołębiewie (st. XIV) i Pieckach (st. I), woj. warmińsko-mazurskie” – projekt zrealizowany w 2008 r. (wraz z P. Szymańskim i M. Rudnickim) w ramach Programu Operacyjnego „Dziedzictwo kulturowe” (priorytet 4), finansowanego przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

 

Szczepanki – obozowisko łowców-zbieraczy z epoki kamienia

Kierownik badań: dr  Witold Gumiński
Miejsce badań: Szczepanki 8, gm. Wydminy, pow. giżycki
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW
Charakter stanowiska: Stanowisko torfowe – cykl obozowisk łowców-zbieraczy z epoki kamienia
Opis badań: Paleośrodowisko, gospodarka, osadnictwo, obrządek pogrzebowy i wytwory drewniane, kościane, bursztynowe, kamienne, krzemienne i ceramika w kolejnych okresach epoki kamienia – od późnego paleolitu, przez mezolit, paraneolit (kulturę Zedmar) po koniec neolitu.
Projekt/finansowanie:

Qumayrah Ain 2 – osada neolityczna

Kierownik badań: dr Marcin Białowarczuk
Miejsce badań: Qumayrah Ain 2 (QA 2)
Kraj:  Sułtanat Omanu
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Sułtanatu Omanu
Charakter stanowiska: osada
Opis badań: Badania osady prowadzone są od roku 2016 w ramach nowego polsko-omańskiego projektu archeologicznego kierowanego przez Prof. Piotra Bielińskiego. Projekt zakłada prospekcję powierzchniową nierozpoznanej dotychczas archeologicznie doliny Qumeira oraz badania wykopaliskowe wybranych stanowisk z różnych okresów. Prezentowane stanowisko QA 2 związane jest z pobytami osadników neolitycznych, sezonowo zasiedlających obszary wyżynno-górskie północnego Omanu. Dotychczas natrafiono tu na pozostałości zabudowy szałasowej, palenisk i konstrukcji gospodarczych oraz liczne zabytki krzemienne i kamienne. Analiza techno-typologiczna odkrytych materiałów, potwierdzona częściowo badaniami radiowęglowymi,  pozwala wstępnie określić funkcjonowanie osady  w 2 połowie V i w IV tys. BC, co odpowiada późnemu neolitowi.
Projekt/finansowanie: Omańsko-polski projekt archeologiczny w dolinie Qumeira – CAŚ UW oraz Ministerstwo Dziedzictwa i Kultury Sułtanatu Omanu.

Supraśl – miejsce obrzędowe

Kierownik badań: dr hab. Dariusz Manasterski
Miejsce badań: Supraśl 3, gm. Supraśl, pow. białostocki
Kraj: Polska
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii UW, Muzeum Podlaskie w Białymstoku;
Charakter stanowiska: miejsce obrzędowe
Opis badań: Pracami wykopaliskowymi objęto obszar piaszczystego wyniesienia pośród rozlewisk rzeki Supraśl w obrębie Puszczy Knyszyńskiej, na którym rozpoznano dotychczas cztery obiekty o charakterze obrzędowym związane z działalnością ludności zaliczanej do kręgu kulturowego pucharów dzwonowatych, ślady pobytu ludności kultury ceramiki sznurowej oraz łużyckiej z wczesnej epoki żelaza.
Projekt/finansowanie: Interdyscyplinarne badania mikroregionu Puszczy Knyszyńskiej (finansowane z budżetu Instytutu Archeologii UW i Muzeum Podlaskiego w Białymstoku).

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology

Szanowni Państwo,

W imieniu organizatorów międzynarodowego spotkania naukowego 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology pragnę niniejszym serdecznie zaprosić Państwa do uczestnictwa w obradach, w dniach 17–18 stycznia 2019 r.

Podczas konferencji prezentowane będą różnorodne projekty badawcze z zakresu archeologii podwodnej z całego świata, a celem spotkania jest wymiana informacji o wynikach badań terenowych i archiwalnych, oraz o zastosowaniu najnowszych technologii i ich wpływie na metodykę archeologii podwodnej, a także – przede wszystkim – o aktywności muzeów i uniwersytetów na polu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Program seminarium przesyłam w załączniku, dostępny jest też na stronie: http://underwaterexpedition.uw.edu.pl/3rd-warsaw-seminar-on-underwater-archaeology/

Spotkanie w ramach 3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology zostało objęte patronatem Jego Magnificencji Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, prof. Marcina Pałysa.

„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology” – zadanie finansowane w ramach umowy 959./P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Zakład Archeologii Egiptu i Nubii

Deir el-Bahari fot M.Barwik
Deir el-Bahari, fot M. Barwik

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.25, 3.08
tel. (+48) 22 55 22 825

Kierownik zakładu:

dr hab. Anna Wodzińska  annawodzinska@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Mirosław Barwik mbarwik@uw.edu.pl
dr Dorota Dzierzbicka d.dzierzbicka@uw.edu.pl
mgr Łukasz Jarmużek l.jarmuzek@uw.edu.pl
dr hab. Sławomir Rzepka s.rzepka@uw.edu.pl
dr Dobrochna Zielińska d.zielinska@uw.edu.pl

Współpracownicy:
prof. dr hab. Andrzej Niwiński andrzejniwi.egipt@gmail.com
dr Gertrud van Loon gertrudjmvanloon@uw.edu.pl

Doktoranci:
Katarzyna Danys
Bogusław Franczyk
Dagmara Haładaj
Adrianna Madej
Maciej Wyżgoł

Informacje o zakładzie:
W Zakładzie Archeologii Egiptu i Nubii prowadzone są badania nad starożytnymi i średniowiecznymi cywilizacjami doliny Nilu. Zakres prowadzonych studiów jest bardzo szeroki, obejmując m.in. archeologię osadniczą w starożytnym Egipcie i średniowiecznej (i późniejszej) Nubii, badania nad inskrypcjami i dekoracją świątyń z czasów faraońskich, studia nad ceramiką egipską i nubijską od starożytności po czasy nowożytne, ekonomią Egiptu grecko-rzymskiego, czy średniowiecznym malarstwem nubijskim. W pracach prowadzonych przez pracowników Zakładu w Egipcie i Sudanie uczestniczą doktoranci i studenci.

Granty:
Badania założeń osadniczych i obronnych na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu MNiSW nr N N109 244839 czas trwania projektu: 01.09.2010-30.08.2013 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Technologia malarstwa nubijskiego: historia, rodzaje, konserwacja kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2011/01/D/HS3/06119 czas trwania projektu: 1.12.2011-30.11.2014

Wpływ czynników środowiskowych na dzieje osadnictwa na stanowisku Tell el-Retaba, kierownik projektu: dr Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2012/05/B/HS3/03748 (OPUS) czas trwania projektu: 18.03.2013-17.03.2016 w projekcie uczestniczyła także dr Anna Wodzińska

Egipski bazar. Studium sieci handlowych w Egipcie od I w. p.n.e. do VII w. n.e. kierownik projektu: dr Dorota Dzierzbicka finansowany z grantu NCN nr 2013/11/D/HS3/02461 (SONATA) czas trwania projektu: 07.2014-07.2017

Osadnictwo egipskie w Trzecim Okresie Przejściowym na stanowisku Tell el-Retaba kierownik projektu: dr hab. Sławomir Rzepka finansowany z grantu NCN nr 2015/17/B/HS3/00597 (OPUS) czas trwania projektu: 1.03.2016-28.02.2020 w projekcie uczestniczy także dr hab. Anna Wodzińska i mgr Łukasz Jarmużek

Przekrój przez wieki: kościół pw. Panny Marii w Deir al-Surian – zintegrowana analiza architektury, malarstwa i inskrypcji kierownik projektu: dr Dobrochna Zielińska finansowany z grantu NCN nr 2015/18/M/HS3/00621 (HARMONIA) czas trwania projektu: 2016-2019

Frontier Wanderings. Church Decoration in the Aswan Region and in Lower Nubia (6th-15th century) kierownik projektu: dr Gertrud van Loon finansowany z unijnego programu badań i innowacji „Horyzont 2020”, grant nr 665778 Marie Skłodowskiej-Curie; Narodowe Centrum Nauki Polska, POLONEZ 3 2016/23 / P / HS3 / 04153 czas trwania projektu: 2016-2019 http://frontierwanderings.uw.edu.pl/

Staroegipska ikonografia religijna z 21 i wczesnej 22 Dynastii (XI-X w. p.n.e.) na podstawie unikalnego zespołu sarkofagów o żółtym tle dekoracji w Muzeum Egipskim w Kairze i innych głównych kolekcji muzealnych Europy i USA kierownik projektu: prof. dr hab. Andrzej Niwiński finansowany z grantu NCN (OPUS) czas trwania projektu: 2018-2021 w projekcie uczestniczy także mgr Dagmara Haładaj

Badania wykopaliskowe:
Tell el-Retaba
Deir el-Surian
Deir el-Bahari, świątynia Hatszepsut
Stara Dongola

Monika Różańska-Kardaś


mgr Monika Różańska-Kardaś

e-mail:
rozanskamoni@gmail.com

dyżury:
urlop wychowawczy 08.2018-12.2019

zainteresowania naukowe:
wczesnomuzułmańska sztuka i architektura Iranu oraz Azji Środkowej

bibliografia:

M. Różańska-Kardaś, Geneza minaretów w kontekście badań nad wczesnomuzułmańskimi minaretami w Azji Środkowej (IX-XIII wiek) in: Studia i Materiały Archeologiczne 14, 2009, 165-194.

M. Różańska-Kardaś, Summary of two campaigns of archaeological fieldwork at the Gurukly Shaheri caravanserai site in the Serakhs oasis, Southern Turkmenistan, 2012 in: Światowit 10(51), fasc. A., 2012 (2013), 209-213.

inne:
http://serakhs-oasis.uw.edu.pl/index.php/pl/badania-gurukly-shaheri/opis-stanowiska

Sławomir Rzepka

dr hab. Sławomir Rzepka

e-mail:
s.rzepka@uw.edu.pl

dyżury:
środa 14:00 – 15:30

czwartek 11:30 – 13:00

 

zainteresowania naukowe:
archeologia osadnicza starożytnego Egiptu; egipska architektura obronna; graffiti; sztuka okresu Starego Państwa

bibliografia:
Sławomir Rzepka

inne:
Od 2007 – kierownik Polsko-Słowackiej Misji Archeologicznej w Tell el-Retaba. Od 2006 – współorganizator dorocznej konferencji „Polacy nad Nilem”