Zakład Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych

Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW, rekonstrukcja wirtualna
Sala Kolumnowa Wydziału Historycznego UW, rekonstrukcja wirtualna

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 815, pok. 3.15, ul. Krakowskie Przedmieście 32, Pałac Tyszkiewiczów-Potockich, tel. 55 21 523, pokój B14.

Kierownik zakładu:
Prof. dr hab. Jerzy Miziołek

Pracownicy:
Dr hab. Jerzy Żelazowski
Dr hab. Hubert Kowalski

„Powróćmy do antyku, a przyjdzie odrodzenie formy i treści”. Te słowa XIX-wiecznego myśliciela mogą służyć za motto w funkcjonowaniu Zakładu Tradycji Antyku w Sztukach Wizualnych, którego głównym celem jest eksploracja wszelkich przejawów recepcji sztuki grecko-rzymskiej od późnego antyku po początek XXI wieku. Jako owoc fascynacji archeologią i badaniami antykwarycznymi są wszechobecne w kulturze wizualnej kolejnych renesansów, sztuce Oświecenia i klasycyzmach ostatnich wieków. Szczegółowe badania dziejów archeologii klasycznej i tysiące zabytków – polskich i obcych – ze sfery uplasowanej pomiędzy archeologią i historią sztuki czekają na pogłębione studia i interdyscyplinarną eksplorację.

Granty:
Rzym i Warszawa: recepcja antyku i edukacja artystyczna w czasach oświecenia (NPRH2/H11/81/2013)
Rekonstrukcja i ekspozycja fragmentów wazowskich rezydencji odnalezionych na dnie Wisły. Odzyskane dziedzictwo narodowe w ramach interdyscyplinarnych badań dna rzeki (NPRH/11H 13 0031 82/2015)

Badania wykopaliskowe:
Teren kampusu Uniwersytetu Warszawskiego,
517 km Wisły

Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zamek krzyżacki w Człuchowie podczas wykopalisk w 2014 roku/Teutonic castle in Człuchów during archaeological excavations in 2014
Zamek krzyżacki w Człuchowie podczas wykopalisk w 2014 roku. fot. Marek Truszkowski

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-****, pok. 3.13, pracownia 0.36

Kierownik zakładu:
dr Michał Starski

Pracownicy:
dr Michał Starski (m.starski@uw.edu.pl)
dr Karolina Blusiewicz (k.blusiewicz@uw.edu.pl)
prof. dr hab. Jerzy Kruppé (martynajurek@op.pl)
mgr Martyna Milewska (m.milewska@uw.edu.pl)

Doktoranci:
mgr Przemysław Michalik (pmichalik@poczta.onet.pl)
mgr Maciej Miścicki (grant Preludium) (maciekmiscicki@gmail.com)

Czytaj dalej Zakład Archeologii Późnego Średniowiecza i Czasów Nowożytnych

Zakład Archeologii Pradziejowej

Eksploracja obiektu kultury pucharów dzwonowatych na stanowisku 3 w Supraślu, fot. Aleksandra Klecha

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-824, pok. 3.24

Kierownik zakładu:
Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski e-mail: rfmazurowski@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr Marcin Białowarczuk e-mail: m.bialowarczuk@uw.edu.pl
dr hab. Dariusz Manasterski e-mail: dmanasterski@uw.edu.pl
dr Katarzyna Januszek e-mail: katarzyna.januszek@uw.edu.pl
dr Witold Gumiński e-mail: czesia.witek@gmail.com
mgr Artur Grabarek e-mail: arturgrabarek@poczta.onet.pl

Doktoranci:

mgr Artur Grabarek (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Karolina Bugajska (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Andrzej Gackowski (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Aleksandra Klecha (Promotor dr hab. Dariusz Manasterski)

Zakładu Archeologii Pradziejowej specjalizuje się w tematyce neolitu i wczesnej epoki brązu. Aktualnie działalność naukowo-dydaktyczna zakładu koncentruje się na problematyce początków rozwoju gospodarki wytwórczej na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim, a także rozwoju osadnictwa paraneolitycznego w północno-wschodniej Polsce, wczesnego neolitu oraz przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu w Europie środkowo-wschodniej.

Pracownicy Zakładu współpracują z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, wśród których wymienić można Rosyjską Akademię Nauk, Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu, Białoruską Akademię Nauk, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Zamkowe w Malborku czy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Efektem tej współpracy jest czynny udział w badaniach terenowych w kraju i za granicą, realizacja wspólnych projektów grantowych oraz publikacje.

Istotną dziedziną działalności są także prace redakcyjne pisma naukowego Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, będącego nową ofertą wydawniczą Instytutu Archeologii UW powstałą w 2011 roku z inicjatywy pracowników naszego Zakładu. Od 2014 roku pismo jest indeksowane na liście Index Copernicus, a od 2015 znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

Granty:

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr Katarzyna Januszek – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE.
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2017 r.

Wykopaliska:

Niedźwiedziówka, gm. Stegna, woj. pomorskie – Badania mikroregionu osadniczego kultury rzucewskiej, realizowane przez Prof. dr hab. Ryszarda F. Mazurowskiego w latach 1980-2017. (we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku)

Qumayrah, Oman – Badania osadnictwa neolitycznego strefy wyżynno-górskiej północno-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, realizowane od 2015 r. przez dr Marcina Białowarczuka, w ramach polsko-omańskiego projektu Qumayrah Archaeological Project, kierowanego przez Prof. dr hab. Piotra Bielińskiego (we współpracy z Zakładem Archeologii Bliskiego Wschodu oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie – Badania osadnictwa kultury pucharów dzwonowatych realizowane od 2013 r. przez dr hab. Dariusza Mansterskiego i dr Katarzynę Januszek (we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku)

Szczepanki, stan. 8, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie – stanowisko torfowe z okresu mezolitu i paraneolitu, badane przez dr Witolda Gumińskiego.

Podlesie stan. 6, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie – Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, badania realizowane od 2014 r. przez mgr Artura Grabarka.

Zakład Archeologii Podwodnej

Badania podwodne na Krymnie, fot. Underwater Expedition IAUW
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IAUW

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 801, pok. 3.20.

Kierownik zakładu:
prof. Iwona Modrzewska-Pianetti (urlop w roku akademickim 2018/2019)

pracownicy:
dr Marta Żuchowska (p/o Kierownika Zakładu)
mgr Artur Brzóska
mgr Magdalena Nowakowska (współpracownik Zakładu)

doktoranci:
mgr Małgorzata Mileszczyk

Zakład Archeologii Podwodnej powstał w 2012 roku, a od 2014 jest członkiem UNESCO UniTwin Network for Underwater Archaeology. Od początku kieruje nim Profesor Iwona Modrzewska-Pianetti, której głównym zainteresowaniem badawczym jest handel antyczny w rejonie Morza Śródziemnego. Szlaki handlowe są także meritum działań dr Marty Żuchowskiej. Mgr Artur Brzóska zajmuje się m.in. metodyką badań podwodnych. Doktorantka WH UW, Małgorzata Mileszczyk, bada osady „nawodne” z rejonu Warmii i Mazur. Stałym współpracownikiem Zakładu jest także mgr Magdalena Nowakowska. W ramach działalności Zakładu prowadzone są zajęcia dydaktyczne obejmujące archeologię konstrukcji statków, metodykę badań podwodnych, ochronę podwodnego dziedzictwa kulturowego oraz zagadnienie handlu starożytnego. Do współpracy zapraszani są badacze stanowisk podwodnych z całego świata.

Granty:
Iwona Modrzewska-Pianetti: NCN (Harmonia) „Commercial contacts the region of Murcia (Spain) with the Mediterranean world in Antiquity on the basis of archaeological and historical sources”
UMO-2015/18/M/HS3/00248

Marta Żuchowska: NCN (Opus) “Tkaniny w ikonografii Palmyry”. (daty: 01.02.2017 – 30.01.2020)
UMO-2016/21/B/HS3/00934

Aleksandra Chołuj, Małgorzata Mileszczyk, Magdalena Nowakowska, the Explorers Club
„3rd Warsaw Seminar on Underwater Archaeology”
959/P-DUN/2018

Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

Wykopaliska w Tanais (2010 r.), fot. Miron Bogacki
Wykopaliska w Tanais w Rosji (2010 r.), fot. Miron Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 801, pok. 3.20.

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Piotr Dyczek

pracownicy:
dr hab. Renata Ciołek
dr Marzena Łuszczewska
dr Marcin Matera
dr Monika Muszyńska
dr hab. Tomasz Scholl

doktoranci:
Marcin Baranowski– Studium Interdyscyplinarne (OBA, WH)
Marta Bajtler – Studium Interdyscyplinarne (OBA, WH)
Iwona Kowalczyk – Mizerakowska (Studium Doktoranckie WH)
Paweł Lech (Studium Doktoranckie WH)
Julia Mikocka – Studium Interdyscyplinarne (OBA,WH)
Monika Więch– Studium Interdyscyplinarne (OBA,WH)

Zakład zajmuje się szeroko pojętą problematyką życia codziennego w antyku, zarówno zabytkami kultury materialnej, sztuki użytkowej, centrami produkcji, technologiami stosowanymi w czasach antycznych, jak i numizmatyką, ikonografią i ikonologią. Rozwijane są w nim specjalności związane z archeologią limesową, illiryjską, obszarów nadczarnomorskich, sztuką prowincjonalnorzymską, ceramologią, zastosowaniem badań interdyscyplinarnych i nieinwazyjnych w badaniu zabytków oraz w badaniach terenowych.
Czytaj dalej Zakład Historii Kultury Materialnej Antyku

Zakład Archeologii Egejskiej

Objazd naukowy po Grecji – Mykeny 2017, fot. A. Łaszcz
Objazd naukowy po Grecji – Mykeny 2017, fot. A. Łaszcz

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55 22 814 pok. 3.14.

e-mail: egea@uw.edu.pl

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Kazimierz Lewartowski

pracownicy:
dr Małgorzata Siennicka
dr Agata Ulanowska

doktoranci:
mgr Kinga Bigoraj
mgr Anna Filipek
mgr Katarzyna Żebrowska

Zakład zajmuje się szeroko pojętą archeologią Grecji w epoce brązu, a szczególne miejsce zajmują studia nad technikami tkackimi w epoce brązu, obejmujące Grecję, wschodni basen Morza Śródziemnego i Sycylię.

K. Lewartowski interesuje się przede wszystkim kulturą mykeńską, obyczajami grzebalnymi w epoce brązu i Grecji klasycznej oraz pamięcią o epoce brązu w późniejszej Grecji.
Czytaj dalej Zakład Archeologii Egejskiej

Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki
Barbarzyńskie naśladownictwo rzymskiej monety, fot. M. Bogacki

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, pok. 3.27.
tel. 22 5522 827

Kierownik zakładu:
prof. dr hab. Aleksander Bursche

Pracownicy i współpracownicy:
dr hab. Roksana Chowaniec
dr hab. Arkadiusz Dymowski
dr Ireneusz Jakubczyk
dr Kyrylo Myzgin
dr Emilia Smagur
mgr Tomasz Więcek
dr Anna Zapolska

W Zakładzie prowadzone są badania z zakresu archeologii i numizmatyki Europy starożytnej, archeologii antycznej Sycylii, konserwatorstwa archeologicznego, edukacji i popularyzacji dziedzictwa archeologicznego, interdyscyplinarnych studiów nad kulturą materialną, studiów krajobrazowych, archeologii okresu wpływów rzymskich i Wędrówek Ludów, relacji między światem antycznym a kulturami barbarzyńskimi.

Współpracujemy zarówno z naukowcam z różnych instytucji w kraju, jak i zagranicą, czemu służą projekty finansowane z programów Unii Europejskiej (Culture 2000, Erasmus, Youth, Beethoven, itp.) oraz bilateralnych.
Czytaj dalej Zakład Kontaktów Świata Śródziemnomorskiego z Barbaricum

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich

Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne. Fot. M. Pisz

Adres: 00-927 Warszawa,ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna,
tel. 55 22 809, pok. 309

Kierownik zakładu: dr hab. Agnieszka Tomas
e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
e-mail: radoslaw.szczypiorski@gmail.com

dr hab. Marek T. Olszewski prof.
e-mail: tycjanolszewski@yahoo.fr

prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski (profesor emeritus, realizujący grant)

dr hab. Michael A. Speidel (realizujący grant)

Doktoranci:
mgr Emil Jęczmienowski
mgr Tomasz Dziurdzik
mgr Anna Mech
mgr Piotr Zakrzewski
mgr Paulina Szulist-Płucinniczak
mgr Maciej Czapski

Zakład Archeologii Prowincji Rzymskich jest jednostką Instytutu Archeologii UW. Pracownicy Zakładu zajmują się archeologią, historią i kulturą prowincji rzymskiego imperium ze szczególnym uwzględnieniem problematyki europejskiego pogranicza (limesu) cesarstwa oraz prowincji bałkańskich i dolnodunajskich. Flagowymi stanowiskami badanymi przez pracowników Zakładu są obóz legionowy w Novae (dzisiejsza Bułgaria) i fort oddziałów pomocniczych w Gonio-Apsaros (Gruzja). Ponadto, prowadziliśmy lub prowadzimy badania w Hercegowinie, Rumunii (Tibiscum, Pojejena) oraz na Krymie. Pracownicy Zakładu są wykładowcami Uniwersytetu Warszawskiego i prowadzą zajęcia na temat archeologii i kultury antyku.

Gonio-Apsaros, fot. Miron Bogacki
Gonio-Apsaros, fot. Miron Bogacki

Granty:
1. Osiedle cywilne przy rzymskim obozie legionowym w Novae (Mezja Dolna) i jego losy w okresie późnego antyku; NCN, OPUS 10, 2015/19B/HS3/017/90. Kierownik: dr hab. Agnieszka Tomas

2. In medio castrorum. Statuaryczno-epigraficzny pejzaż centralnej części rzymskiego obozu w Novae; NCN, OPUS 11, 2016/21/B/HS3/00030. Kierownik: prof. dr hab. Tadeusz Sarnowski

3. Grant HARMONIA, finansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (UMO-2017/26/M/HS3/00758).
“Rzymski fort Apsaros – miejsce w lokalnym środowisku i rola w systemie kontroli granic Imperium Romanum”. Kierownik: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski

4. Żołnierze, weterani i cywile na zapleczu rzymskiej kolonii. Badania nad starożytnym krajobrazem osadniczym i społecznym okolic Ljubuski (Bośnia i Hercegowina) z wykorzystaniem nieinwazyjnych metod prospekcji archeologicznej; NCN PRELUDIUM 10, 2015/19/N/HS3/00886, Kierownik: mgr Tomasz Dziurdzik

5. Rzymski fort i vicus w miejscowości Pojejena (okręg Caras-Severin, Rumunia); NCN PRELUDIUM 11, 2016/21/N/HS3/02933. Kierownik: mgr Emil Jęczmienowski

6. Transcaucasia and the Roman Empire. Roman Objectives on the Empire’s Fringes, and the Impact of Imperial Neighbourhood, 65 BCE – 387 CE; NCN POLONEZ, 2016/23/P/HS3/04141. Kierownik: dr hab. Michael A. Speidel

Badania terenowe:
1. Novae. Rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (Bułgaria) – wykopaliska
2. Gonio-Apsaros. Fort oddziałów pomocniczych (Gruzja) – wykopaliska
3. Pojejena. Fort oddziałów pomocniczych i jego zaplecze – badania nieinwazyjne
4. Ljubuski. Fort oddziałów pomocniczych i jego wiejskie zaplecze – badania nieinwazyjne