Plan zajęć 2018/19 – studia licencjackie dzienne II rok

Zajęcia kursowe II roku st. licencjackich

1 — 7

BLOKI PROGRAMOWE
Bloki programowe składają się z wykładu (60; E; 3ECTS), ćwiczeń (60; V; 5ECTS) oraz w przypadku bloków archeologicznych — zajęć pomocniczych (60; E; 4ECTS). Student zobowiązany jest do wybrania co najmniej dwóch bloków archeologicznych, przy czym tylko w przypadku bloku głównego musi zaliczyć zajęcia pomocnicze. Blok pomocniczy może zostać wybrany tylko jako 3 blok, są to bloki, w ramach których nie można pisać pracy licencjackiej na III r. st. licencjackich.
Schemat zaliczeń wygląda więc następująco:Blok I GŁÓWNY:wykład (60; E; 3ECTS)ćwiczenia (60; V; 5ECTS)zajęcia pomocnicze (60; E; 4ECTS)Blok II i III:wykład (60; E; 3ECTS)ćwiczenia (60; V; 5ECTS)

Lista bloków programowych II rok

8

MUZEALNICTWO, KONSERWATORSTWO, POPULARYZACJA ARCHEOLOGII
wykład semestr letni 30 E 2 ECTS
prowadzący: Roksana Chowaniec piątek 9:45-11:15, s. 2.09
ćwiczenia semestr letni 30 V 2 ECTS
prowadzący: gr. 1 M.Stobiecka środa 15:00 – 16:30, s. 2.09
gr. 2 M.Stobiecka wtorek 13:15 – 14:45, s. 2.06A
gr. 3 M.Stobiecka wtorek 16:45 – 18:15, s. 1.09

9

TECHNIKI ZDOBYWANIA I PRZETWARZANIA INFORMACJI
konwersatorium semestr zimowy 30 E 2 ECTS
prowadzący: Wiesław Małkowski 1 grupa
Maciej Sobczyk 2 grupy
Ewa Łukaszewicz 2 grupy
piątek 9:45-11:15
11:30-13:00
13:15-14:45, s. 1.11
15:00-16:30
16:45-18:15

10

FOTOGRAFIA I RYSUNEK ZABYTKÓW
30 V 4 ECTS
Wykład z fotografii —  będzie się odbywał (do wyboru w semestrze zimowym lub letnim) w dniach: 15, 22, 29 października 2018
prowadzący: Miron Bogacki semestr zimowy poniedziałek 16:45-18:15, s. 2.09
Na ostatnim wykładzie z fotografii odbędzie się podział na grupy i potem ćwiczenia odbywać się będą w sali 3.28 w wybranych przez studentów terminach.
prowadzący: gr. 1 K. Januszek czwartek 15:00 – 16:30, s. 2.09
gr. 2 A. Szela
K. Januszek
poniedziałek 13:15 – 14:45, s. 2.12
gr. 3 K. Januszek poniedziałek 15:00 – 16:45, s. 0.30
gr. 4 K. Januszek
P. Szymański
piątek 9:45 – 11:15, s. 1.18
gr. 5 K. Januszek
P. Szymański
piątek 11:30 – 13:00, s. 1.18

11

ŁACINA
lektorat 60 V 4 ECTS
prowadzący: Tomasz Płóciennik gr. 1 poniedziałek 15:00-16:30, s. 2.06
gr. 2 środa 18:30-20:00, s. 1.18
gr. 3 wtorek 13:15-14:45, s. 2.10
Instytut organizuje naukę języka łacińskiego na poziomie podstawowym. Studentów, którzy nie posiadają oceny z łaciny na świadectwie szkoły średniej, obowiązuje dwuletni kurs, zakończony po III roku. Łacina na poziomie wyższym musi być studiowana w ramach zajęć fakultatywnych na III roku studiów I stopnia (licencjackich) lub I roku studiów II stopnia (magisterskich). Możliwe jest również zakończenie nauki łaciny na II roku studiów I stopnia (licencjackich) (egzamin) i nauka innego języka starożytnego na III roku (zakończona egzaminem).

12

JĘZYK NOWOŻYTNY
lektorat 60 V 2 ECTS
J.angielski: Kinga Kasperczak poziom B1 czwartek 9:45 – 11:15, s. 1.10
piątek 9:45 – 11:15, s. 1.10
poziom B2 czwartek 11:30-13:00, s. 1.10
piątek 11:30-13:00, s. 1.10
Na II roku studenci rozpoczynają naukę języków nowożytnych. Studenci w trakcie całych studiów winni wykazać się znajomością (potwierdzoną zdanym egzaminem) przynajmniej 1 języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2. W ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii proponowane są kursy j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

13

WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

14

WYCHOWANIE FIZYCZNE
60 V 1 ECTS
Sprawność fizyczna jest niezbędna w zawodzie archeologa, szczególnie dla osób zamierzających zająć się w przyszłości archeologią terenową. Toteż studenci, którzy nie należą jeszcze do żadnej sekcji Wychowania Fizycznego Uniwersytetu Warszawskiego, są gorąco do tego namawiani. Lista zajęć i rejestracja żetonowa

15

ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE
1 tydzień  30 V 2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 2 tygodni (2 × 5 dni roboczych, tj. 2 × 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich i II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.

16

ĆWICZENIA WYKOPALISKOWE
1 miesiąc  150 V 10 ECTS
Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Więcej informacji znajduje się w programie I roku studiów I stopnia (licencjackich).