Program studiów licencjackich dziennych

Studia I stopnia (licencjackie)

Nowy program studiów licencjackich dla studentów, którzy rozpoczynają naukę w roku 2019/2020:

Program Studiów Licencjackich 2019-2020


Stary program studiów licencjackich dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed lub w roku 2018/2019:

I rok

UWAGA! liczba punktów ECTS zmienia się od roku akad. 2017/18.

59 ECTS, 968 godzin (32 h/tydzień), 6 egzaminów + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć 
punkty
ECTS
Wstęp do archeologii wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Zarys archeologii śródziemnomorskiej wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Zarys archeologii pradziejowej wykład 60 + ćwiczenia 60 E+V 3+5
Metodyka badań wykopaliskowych ćwiczenia 60 V 3
Nauki o człowieku wykład 60 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 V 0.5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 V 0.5
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące (2 x 150) V 2×10

II rok

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

III rok

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 V 6
II proseminarium proseminarium 60 V 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 V 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 V 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 V 4
Język nowożytny na poziomie B2 lektorat 60 E 4
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)