Podyplomowe – rekrutacja

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie

WYMAGANIA STAWIANE KANDYDATOM NA STUDIA

Posiadanie dyplomu licencjata, inżyniera (lub równoważnego), lub magistra (każdy rodzaj studiów). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na praktyki podwodne (po pierwszym semestrze).

ZASADY NABORU: na podstawie złożonych dokumentów

TERMIN SKŁADANIA DOKUMENTÓW (Po uprzedniej rejestracji w systemie IRK) : do 8 Lutego 2019 r.

MIEJSCE SKŁADANIA DOKUMENTÓW:
– osobiście:

INSTYTUT ARCHEOLOGII UW ( budynek Szkoły Głównej)

ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
Sekretariat – parter
Od wtorku do czwartku godz. 10:00 – 13:00

– pocztą tradycyjną na adres (w przypadku wysyłania dokumentów pocztą decyduje data wpływu dokumentów):

dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski
INSTYTUT ARCHEOLOGII UW
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa
z dopiskiem: Archeologia podwodna – studia podyplomowe

ILOŚĆ MIEJSC OGRANICZONA – DECYDUJE KOLEJNOŚĆ WPŁYWU KOMPLETU DOKUMENTÓW REKRUTACYJNYCH!

Warunkiem przyjęcia na Studia Podyplomowe ARCHEOLOGIA PODWODNA jest złożenie następujących dokumentów:

 • podanie o przyjęcie na studia podyplomowe adresowane do Kierownika Studiów
 • odpis dyplomu ukończenia studiów wyższych lub kserokopię dyplomu poświadczone przez jednostkę przyjmującą dokumenty
 • dokumenty poświadczające posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania (CMAS P2; PADI – RESCUE oraz równoważne stopnie innych organizacji) lub deklaracja ukończenia kursu na odpowiedni stopień, do momentu odbycia praktyki podwodnej , czyli w ciągu pierwszego semestru – ksero (oryginały do okazania na pierwszym zjeździe)
  mile widziane:(dodatkowe umiejętności w zakresie dokumentacji podwodnej, wcześniejsza współpraca z archeologami).
 • dokument potwierdzający posiadanie przez kandydata ważnych badań lekarskich – ksero (oryginały do okazania na pierwszym zjeździe)
 • formularz rekrutacyjny = KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
 • życiorys uwzględniający doświadczenie nurkowe
 • deklaracja
 • umowa (w dwóch egzemplarzach) o warunkach wnoszenia opłaty za świadczone usługi edukacyjne na studiach podyplomowych
 • kserokopia dowodu osobistego,
 • dwie fotografie o wymiarach 35 mm x 45 mm bez nakrycia głowy, na jasnym tle, podpisane imieniem i nazwiskiem

DOKUMENTY DO POBRANIA PONIŻEJ:

PODANIE O PRZYJĘCIE NA STUDIA PODYPLOMOWE
KWESTIONARIUSZ OSOBOWY
DEKLARACJA
Umowa o odpłatności za studia podyplomowe
UCHWAŁA NR 66 SENATU UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO