Regulamin świadczeń dla studentów UW oraz wykaz dokumentów

Stypendium Socjalne 2019/2020

Miejsce składania dokumentów: wszelkie wnioski należy składać do koordynatora ds. stypendium socjalnego p. Katarzyny Śniecińskiej w Dziekanacie ds. Studenckich WH.

Link do Zarządzenia nr 142  Rektora UW z dnia 1 października 2019 r. w sprawie wprowadzenia Regulaminu świadczeń dla studentów UW, wraz z zasadami ustalania składu rodziny oraz wysokości dochodu na osobę w rodzinie wnioskodawcy, oraz wykaz dokumentów potwierdzających wysokość dochodu na osobę w rodzinie oraz sytuację materialną i dochodową wnioskodawcy.

https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/5071/M.2019.318.Zarz.142.pdf

Zgodnie z nowym Regulaminem każda z dorosłych osób w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B oraz są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczeń nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego podlegającego opodatkowaniu źródła, co w 2018 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodu na zaświadczeniu z US lub całość ich dochodu z zaświadczenia została utracona.

Oświadczenie C – zamiast ZUS dla studentów – można z niego skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (i jest na to zaświadczenie z US) i jest w sytuacji, w której podlega ubezpieczeniu rodziców (ma mniej niż 26 lat). Oświadczenie to w żadnym wypadku nie zastępuje zaświadczenia z ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2018 r.

Oświadczenie D – wzór ogólny

A_oświadczenie_brak_zmian_w_zatrudnieniu

B_oswiadczenie_aktualna_sytuacja_zarobkowa

C_oswiadczenie_o_KRUS_brak_ubezp_w_ZUS

D_oswiadczenie_ogolne

oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu

 

Stypendium socjalne 2018/2019

Stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przyznawane jest studentom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1050 zł. Najwyższa kwota stypendium nie może przekroczyć 1150zł, najniższa kwota to 350zł. Dodatek stypendialny w kwocie 200zł może dostać student, który ma utrudniony dojazd z własnego domu do uczelni (nie przysługuje studentom zamieszkałym na stałe w Warszawie) Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com). Wnioski i oświadczenia drukujemy z własnego usosweba! Należy pamiętać, że oświadczenia i zaświadczenia przynosimy na każdego dorosłego członka rodziny. Przez członka rodziny rozumie się osobę, która jest niepełnoletnia lub pełnoletnia, jeśli nadal się uczy, pozostając przy tym na utrzymaniu rodziców. Wnioski składa się jednorazowo do 10 dnia każdego miesiąca, aby uzyskać wyrównanie (liczy się data złożenia wniosku papierowego u Komisji Stypendialnej).

Stypendium rektora

Wniosek o Stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019 donosić można do 17 października. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi w roku akademickim 2018/2019 wyniesie 800 zł miesięcznie. Otrzyma je 9% studentów każdego roku każdego kierunku studiów. Wniosek składa się je do Komisji Stypendialnej, później zostają one rozpatrywane przez OKSS UW, którzy mieszczą się na Małym Dziedzińcu. Należy pamiętać, aby mieć rozliczony poprzedni rok, przepisanie jakiegoś przedmiotu na kolejny rok nie skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Mogą to być osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Od roku akademickiego 2017/2018 również studenci pierwszego roku mogą wnioskować o takie dofinansowanie, jeśli brali udział w olimpiadzie i uzyskali przynajmniej tytuł finalisty (w zeszłym roku szkolnym/akademickim). Jeśli posiada się dodatkowe osiągnięcia w nauce (konferencje, publikacje), należy załączyć do wniosku stosowną dokumentację. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami znajdującymi się na wniosku należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Stypendium specjalne

Do pobierania takiego stypendium potrzebna jest opinia z BONu (orzeczenie o niepełnosprawności). Należy tam złożyć dokumentację medyczną (np. orzeczenie lekarza). Komisje Stypendialne nie są upoważnione do wglądu w dokumentację. W elektronicznym wniosku pojawia się wtedy informacja, czy niepełnosprawność jest czasowa, czy trwała. Wydrukowany wniosek należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii do 10. dnia każdego miesiąca. Komisja mieści się w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

 

Zapomoga

Warunkami przyznania zapomogi są: losowość zdarzenia, tymczasowość oraz wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o zapomogę tylko do kwoty 1000 zł. Jeśli kwota zapomogi przekracza 1000 zł, organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie jest Komisja ds. Zapomóg, jednakże dokumenty w obu przypadkach składa się do instytutowej Komisji Stypendialnej. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Skład KS IA UW na rok akademicki 2018/2019

Marta Nieradko– przewodnicząca
Maria Lausz – wiceprzewodniczący
Kamil Kowalski – członek

 

Strona facebook: https://www.facebook.com/ksiauw

E-mail: ksiawhuw@gmail.com
Telefon: 798 257 288