Komisja Stypendialna

Stypendium Socjalne

Stypendium socjalne na rok akademicki 2018/2019 przyznawane jest studentom, u których miesięczny dochód na członka rodziny nie przekracza 1050 zł. Najwyższa kwota stypendium nie może przekroczyć 1150zł, najniższa kwota to 350zł. Dodatek stypendialny w kwocie 200zł może dostać student, który ma utrudniony dojazd z własnego domu do uczelni (nie przysługuje studentom zamieszkałym na stałe w Warszawie) Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com). Wnioski i oświadczenia drukujemy z własnego usosweba! Należy pamiętać, że oświadczenia i zaświadczenia przynosimy na każdego dorosłego członka rodziny. Przez członka rodziny rozumie się osobę, która jest niepełnoletnia lub pełnoletnia, jeśli nadal się uczy, pozostając przy tym na utrzymaniu rodziców. Wnioski składa się jednorazowo do 10 dnia każdego miesiąca, aby uzyskać wyrównanie (liczy się data złożenia wniosku papierowego u Komisji Stypendialnej).

 

Stypendium rektora

Wniosek o Stypendium Rektora na rok akademicki 2018/2019 donosić można do 17 października. Stypendium rektora dla najlepszych studentów wynosi w roku akademickim 2018/2019 wyniesie 800 zł miesięcznie. Otrzyma je 9% studentów każdego roku każdego kierunku studiów. Wniosek składa się je do Komisji Stypendialnej, później zostają one rozpatrywane przez OKSS UW, którzy mieszczą się na Małym Dziedzińcu. Należy pamiętać, aby mieć rozliczony poprzedni rok, przepisanie jakiegoś przedmiotu na kolejny rok nie skutkuje negatywnym rozpatrzeniem wniosku. Stypendium jest przyznawane za osiągnięcia uzyskane w poprzednim roku akademickim. Mogą to być osiągnięcia sportowe, naukowe i artystyczne. Od roku akademickiego 2017/2018 również studenci pierwszego roku mogą wnioskować o takie dofinansowanie, jeśli brali udział w olimpiadzie i uzyskali przynajmniej tytuł finalisty (w zeszłym roku szkolnym/akademickim). Jeśli posiada się dodatkowe osiągnięcia w nauce (konferencje, publikacje), należy załączyć do wniosku stosowną dokumentację. Wydrukowany wniosek wraz z załącznikami znajdującymi się na wniosku należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Stypendium specjalne

Do pobierania takiego stypendium potrzebna jest opinia z BONu (orzeczenie o niepełnosprawności). Należy tam złożyć dokumentację medyczną (np. orzeczenie lekarza). Komisje Stypendialne nie są upoważnione do wglądu w dokumentację. W elektronicznym wniosku pojawia się wtedy informacja, czy niepełnosprawność jest czasowa, czy trwała. Wydrukowany wniosek należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii do 10. dnia każdego miesiąca. Komisja mieści się w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

 

Zapomoga

Warunkami przyznania zapomogi są: losowość zdarzenia, tymczasowość oraz wpływ na sytuację materialną rodziny studenta. Komisja Stypendialna rozpatruje wnioski o zapomogę tylko do kwoty 1000 zł. Jeśli kwota zapomogi przekracza 1000 zł, organem odpowiedzialnym za rozpatrzenie jest Komisja ds. Zapomóg, jednakże dokumenty w obu przypadkach składa się do instytutowej Komisji Stypendialnej. Wydrukowany wniosek wraz z oświadczeniem o dochodach oraz załącznikami znajdującymi się na oświadczeniu należy donieść do siedziby Komisji Stypendialnej Instytutu Archeologii w pokoju 0.35 w trakcie trwania dyżurów bądź po uprzednim umówieniu się poprzez maila Komisji (ksiawhuw@gmail.com).

 

Skład KS IA UW na rok akademicki 2018/2019

Marta Nieradko– przewodnicząca
Maria Lausz – wiceprzewodniczący
Kamil Kowalski – członek

 

Strona facebook: https://www.facebook.com/ksiauw

E-mail: ksiawhuw@gmail.com
Telefon: 798 257 288