Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich

Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich (stary program)

Opis starego programu studiów magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

2. Seminarium poboczne, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

3. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 60h, egz, 5 ECTS

Wykład do wyboru z listy wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUN).

4. Wykład monograficzny, wykład, 2 × 60h, 2 × zal, 2 × 4 ECTS

Wykłady są wybierane przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych).

5. Zajęcia fakultatywne, ćwiczenia, 2 × 30h, 2 × zal, 2 × 3 ECTS

Zajęcia fakultatywne do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

6. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 2 ECTS

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

7. Praca magisterska

Zaliczenie roku odbywa się według zasad analogicznych jak na III roku studiów licencjackich. Student do końca II roku studiów magisterskich winien uzyskać absolutorium. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim obejmującym wybraną przez egzaminowanego w toku studiów specjalność oraz obronę pracy magisterskiej. Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra. W uzasadnionych przypadkach niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie (por. § 35 Regulaminu Studiów) Dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. W okresie dwóch lat od uzyskania absolutorium możliwe jest wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, wiąże się to jednak z wniesieniem jednorazowej opłaty za egzamin (patrz str. 87). Po upływie tego okresu można ubiegać się o wznowienie na ostatni rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (por. §8 i §36 Regulaminu Studiów).