Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich

Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich

1 SEMINARIUM MAGISTERSKIE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
2 SEMINARIUM POBOCZNE
seminarium 60 V 9 ECTS
 Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich
3 WYKŁAD OGÓLNOUNIWERSYTECKI (OGUN)
wykład 60 E 3 ECTS
Wykład należy wybrać z listy wykładów dostępnych na UW, kończących się egzaminem. Lista zajęć i rejestracja żetonowa
4 WYKŁAD MONOGRAFICZNY
wykład 2 x 60 V 2×4 ECTS
Wykład wybierany jest przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych)
7 ZAJĘCIA FAKULTATYWNE
2×30 V 2×3 ECTS
Zajęcia fakultatywne można wybierać z listy zajęć fakultatywnych. Łącznie na I roku studiów magisterskich należy zrealizować 120 h zajęć dodatkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.
8 ĆWICZENIA POWIERZCHNIOWE
1 tydzień  30 V 2 ECTS
Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodni (5 dni roboczych, tj. 30 godz.) badań powierzchniowych na II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę.
9 PRACA MAGISTERSKA
Zaliczenie roku odbywa się według zasad analogicznych jak na III roku studiów licencjackich. Student do końca II roku studiów magisterskich winien uzyskać absolutorium. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim obejmującym wybraną przez egzaminowanego w toku studiów specjalność oraz obronę pracy magisterskiej. Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra. W uzasadnionych przypadkach niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie (por. § 35 Regulaminu Studiów) Dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. W okresie dwóch lat od uzyskania absolutorium możliwe jest wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, wiąże się to jednak z wniesieniem jednorazowej opłaty za egzamin (patrz str. 87). Po upływie tego okresu można ubiegać się o wznowienie na ostatni rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (por. §8 i §36 Regulaminu Studiów).
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i sposobów oceniania prac magisterskich

-----