Zakład Archeologii Pradziejowej

Eksploracja obiektu kultury pucharów dzwonowatych na stanowisku 3 w Supraślu, fot. Aleksandra Klecha

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-824, pok. 3.24

Kierownik zakładu:
Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski e-mail: rfmazurowski@uw.edu.pl

Pracownicy:
dr Marcin Białowarczuk e-mail: m.bialowarczuk@uw.edu.pl
dr hab. Dariusz Manasterski e-mail: dmanasterski@uw.edu.pl
dr Katarzyna Januszek e-mail: katarzyna.januszek@uw.edu.pl
dr Witold Gumiński e-mail: czesia.witek@gmail.com
mgr Artur Grabarek e-mail: arturgrabarek@poczta.onet.pl

Doktoranci:

mgr Artur Grabarek (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Karolina Bugajska (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Andrzej Gackowski (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Aleksandra Klecha (Promotor dr hab. Dariusz Manasterski)

Zakładu Archeologii Pradziejowej specjalizuje się w tematyce neolitu i wczesnej epoki brązu. Aktualnie działalność naukowo-dydaktyczna zakładu koncentruje się na problematyce początków rozwoju gospodarki wytwórczej na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim, a także rozwoju osadnictwa paraneolitycznego w północno-wschodniej Polsce, wczesnego neolitu oraz przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu w Europie środkowo-wschodniej.

Pracownicy Zakładu współpracują z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, wśród których wymienić można Rosyjską Akademię Nauk, Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu, Białoruską Akademię Nauk, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Zamkowe w Malborku czy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Efektem tej współpracy jest czynny udział w badaniach terenowych w kraju i za granicą, realizacja wspólnych projektów grantowych oraz publikacje.

Istotną dziedziną działalności są także prace redakcyjne pisma naukowego Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, będącego nową ofertą wydawniczą Instytutu Archeologii UW powstałą w 2011 roku z inicjatywy pracowników naszego Zakładu. Od 2014 roku pismo jest indeksowane na liście Index Copernicus, a od 2015 znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

Granty:

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr Katarzyna Januszek – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE.
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2017 r.

Wykopaliska:

Niedźwiedziówka, gm. Stegna, woj. pomorskie – Badania mikroregionu osadniczego kultury rzucewskiej, realizowane przez Prof. dr hab. Ryszarda F. Mazurowskiego w latach 1980-2017. (we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku)

Qumayrah, Oman – Badania osadnictwa neolitycznego strefy wyżynno-górskiej północno-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, realizowane od 2015 r. przez dr Marcina Białowarczuka, w ramach polsko-omańskiego projektu Qumayrah Archaeological Project, kierowanego przez Prof. dr hab. Piotra Bielińskiego (we współpracy z Zakładem Archeologii Bliskiego Wschodu oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie – Badania osadnictwa kultury pucharów dzwonowatych realizowane od 2013 r. przez dr hab. Dariusza Mansterskiego i dr Katarzynę Januszek (we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku)

Szczepanki, stan. 8, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie – stanowisko torfowe z okresu mezolitu i paraneolitu, badane przez dr Witolda Gumińskiego.

Podlesie stan. 6, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie – Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, badania realizowane od 2014 r. przez mgr Artura Grabarka.