Zasady egzaminowania

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem Studiów, § 35 ust. 1:

Obowiązują dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu w jednym cyklu dydaktycznym. Terminy te przypadają odpowiednio w sesji egzaminacyjnej głównej i w sesji egzaminacyjnej poprawkowej, wyznaczonych dla cyklu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia z danego przedmiotu.
i ust. 3:
Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną (czyli do tzw. zerówki).
i ust. 4.: Student może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, jeśli wcześniej nie zdawał egzaminu z tego przedmiotu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną. Rada dydaktyczna może ustalić, że prawo do egzaminu w sesji poprawkowej mają także studenci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę pozytywną. –  rada dydaktyczna wyraziła opinię, że należy przyznać studentom możliwość poprawiania oceny pozytywnej, z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, jednak zasada ta, będzie obowiązywać po uchwaleniu uchwały w tej sprawie, wg planów w połowie lutego, czyli już po sesji zimowej (ale przed poprawkową).
W związku z tym:
Jeśli student / studentka podchodzi do zerówki i go zda, to nie może podchodzić do egzaminu w sesji. Jeśli nie będzie zadowolony / zadowolona z oceny, to może ją poprawić, ale w sesji poprawkowej (jak uchwalimy już uchwałę rady). Jeśli zaś nie zda egzaminu w terminie zerowym, to może podchodzić w sesji zimowej lub w zimowej sesji poprawkowej (26.02-7.03). Jednak każdy ma prawo dwóch podejść.
Oznacza to, że mimo nie uchwalonej jeszcze uchwały, będą Państwo mieli możliwość poprawiania ocen pozytywnych, jednak w zimowej sesji poprawkowej, pod warunkiem, że wcześniej zdawali Państwo egzamin tylko raz.

Sesja egzaminacyjna

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zasady przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym określa zarządzenie Rektora w tej sprawie. Zgodnie z nim, do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online można stosować narzędzia informatyczne:

  • dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
  • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych. Uniwersytet Warszawski od ponad 8 lat ma umowę z firmą Google na wykorzystanie narzędzi w ramach pakietu G Suite, w szczególności pakietu narzędzi do telekonferencji.

Apeluję o wcześniejsze przygotowanie się do egzaminów i uprzedzenie studentów co do formy zaliczenia i wymagań. Proszę także sprawdzić opis zasad zaliczeń przedmiotów w sylabusach w USOS.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tomas