II Studencko-Doktorancka Konferencja Naukowa K.O.N.F.A.

Zarówno archeolodzy, jak i filolodzy określani mianem „klasycznych”, prowadzą badania nad dziedzictwem świata antycznego. Z pozoru ich doświadczenia badawcze wydają się całkowicie odmienne – podczas gdy archeolodzy badają pozostałości antycznej kultury materialnej i sztuki w oparciu o znaleziska pochodzące z wykopalisk, praca filologów dotyczy ówczesnej historii, kultury i duchowości, poznawanych przez pryzmat zachowanych źródeł literackich.

Niewątpliwie żyjemy w dobie postępującego zawężenia specjalizacji naukowych. Tym samym interdyscyplinarne badania łączące nowoczesną archeologię klasyczną z osiągnięciami współczesnej filologii klasycznej, stanowią wyjątkową okazję, by spojrzeć na antyk z szerszej perspektywy. Dzięki pracy archeologów filologowie klasyczni zyskują dostęp do niepublikowanego dotychczas materiału językowego, który wykracza poza kanon analizowanych tekstów autorów antycznych. Inskrypcje, monety, odciski stempli budowlanych, lampki terakotowe i inne kategorie znalezisk zaliczane są do grupy tzw. instrumenta domestica, zawierają treści, które stanowią kluczowe źródło do badania nieliterackiego wariantu języków klasycznych. Natomiast w związku z faktem, że coraz mniej archeologów dysponuje praktyczną znajomością łaciny i greki, pomoc filologów przy przeszukiwaniu tekstów antycznych w celu zebrania wzmianek dotyczących badanego stanowiska archeologicznego, przebiegu wydarzeń historycznych, czy dziejów społeczno-politycznych regionu, staje się nie tylko coraz bardziej uzasadniona, a wręcz nieodzowna. Współpraca między obiema dyscyplinami może być także pomocna w badaniach nad historią archeologii jako dyscypliny naukowej, a także dziejów zainteresowań starożytniczych i kolekcjonerstwa epoki nowożytnej, jak również recepcji antyku w sztukach pięknych.

Biorąc za punkt wyjścia popularyzację współpracy między młodym pokoleniem archeologów i filologów klasycznych, Koło Naukowe Młodych Klasyków oraz Międzywydziałowe Towarzystwo Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA działające przy Uniwersytecie Warszawskim, po raz kolejny, serdecznie zapraszają do udziału w konferencji.

Referaty (do 20 min) powinny dotyczyć przykładów współpracy i wzajemnego dorobku archeologii klasycznej w badaniach filologicznych, jak i filologii klasycznej w badaniach archeologicznych.

Termin i miejsce konferencji: 24 września 2021 r., konferencja obędzie się zdalnie, na platformie Google Meet

Zgłoszenia: krótki abstrakt (do 300 słów) wraz z adresem mailowym oraz afiliacją, prosimy przesłać na adres konferencja.f.a@gmail.com do 10 września 2021 r.

Serdecznie zapraszamy!