Ogłoszenie o stażu w projekcie europejskim akcji COST programu ramowego Horyzont 2020 oraz Horyzont Europa, pt. ‘Europe Through Textiles: Network for an integrated and interdisciplinary Humanities’, EUROWEB CA 19131

Krótki opis projektu:

EuroWeb CA 19131 tworzy ogólnoeuropejską, multidyscyplinarną sieć badawczą złożoną z badaczy różnych dyscyplin (m.in. archeologów, historyków, filologów, historyków sztuki, konserwatorów, chemików, itd.) oraz przedstawicieli muzeów, instytucji kultury, projektantów, artystów i osób praktykujących rzemiosło tradycyjne. Do udziału w projekcie przystąpiły obecnie 32 kraje Unii Europejskiej.

Celem projektu jest wypracowanie nowego spojrzenia na dzieje Europy, w którym podkreślona zostanie istotna rola produkcji włókienniczej – jednej z najważniejszych gałęzi wytwórczości i ekonomii od epoki kamienia po współczesność. Obok historii technologii i produkcji włókienniczej, przedmiotem badań są też tkaniny i ubiory, postrzegane jako powszechne i uniwersalne formy komunikacji społecznej oraz środki budowania tożsamości: społecznej, genderowej, kulturowej. Badania językoznawcze porównują struktury opisu tekstyliów i wytwórczości włókienniczej w językach europejskich oraz w językach starożytnych. Przedmiotem uwagi jest też  szerokie spektrum różnorakich umiejętności, jakich wymagało wytwarzanie tekstyliów przez wieki.

Projekt realizowany jest za pośrednictwem sieci badawczej oraz szeregu narzędzi umożliwiających interpersonalną wymianę wiedzy, doświadczeń i umiejętności (obecnie tylko online), takich jak spotkania konferencyjne, warsztaty, szkoły tematyczne, kursy czy krótkie pobyty studyjne. EuroWeb CA 19131 jest pierwszym projektem akcji COST realizowanym na Uniwersytecie Warszawskim. Prezesem Komitetu Zarządczego projektu jest dr Agata Ulanowska, a dla realizacji projektu na Wydziale Archeologii powołany został Zespół badawczy „EuroWeb. Europe through Textiles”.

Czas trwania stażu:

2 osoby x 3 miesiące każda, z możliwością przedłużenia na kolejny semestr

Zakres zadań w stażu:

Stażyści będą brali udział w organizacji prac projektu EuroWeb CA 19131 na poziomie krajowym oraz międzynarodowym. Zdobędą doświadczenie w przygotowywaniu oraz organizacji wydarzeń naukowych i komunikacji z różnymi grupami interesariuszy. Nabiorą wprawy w zbieraniu różnego rodzaju informacji i ich upowszechniana, będą brali udział w przygotowywaniu np. folderów czy broszur oraz w działaniach popularyzacyjnych, mi.in. za pośrednictwem takich kanałów projektu jak: FBYouTubeTwitterInstagram.

Wymagania:

Wymagana jest umiejętność pracy w grupie przy jednoczesnej samodzielności i samodyscyplinie w działaniu oraz zaangażowanie w podejmowanie nowych wyzwań. Warunkiem koniecznym jest biegła znajomość języka angielskiego w mowie i piśmie na poziomie B2–C1.

Mile widziana będzie podstawowa umiejętność obsługi baz danych SQL oraz social media typu Facebook, Twitter, Slack, obsługa komunikatorów Google Meet, Zoom, podstawowa umiejętność edycji strony internetowej w WordPress. Możliwe będzie samodzielne zdobycie takich umiejętności w pierwszym miesiącu stażu.

Przewidywany tygodniowy wymiar pracy stażysty wynosi 8 godzin. Po odbyciu stażu stażyści otrzymają zaświadczenie potwierdzające udział w projekcie unijnym.

Termin zgłoszenia i wybór kandydatów:

Kandydaci proszeni są o przesłanie zgłoszeń z życiorysem i krótkim listem motywacyjnym (max. 500 słów) do 15.03.2021 r. na adres a.ulanowska@uw.edu.pl. Wyniki ogłoszone zostaną 18.03.2021 r. w zakładce Zespołu badawczego „EuroWeb. Europe through Textiles”: https://www.archeologia.uw.edu.pl/zespol-badawczy-euroweb-europe-through-textiles.

Agata Ulanowska