Plan zajęć 2020/21 – studia licencjackie dzienne II rok (NOWY program)

Zajęcia II roku st. licencjackich (NOWY program)

Plan zajęć na rok akademicki 2020/21

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania.

1. Warsztat pracy naukowej — konwersatorium obowiązkowe 60h

Gr. 1 – J. Wołoszyn (30h) / J. Żelazowski (30h) – środa, 18:30–20:00, s. 2.09
Gr. 2 – W. Gumiński (30h) / M. Matera (30h) – czwartek, 16:45–18:15, s. 2.06
Gr. 3 – A. Dzbyński (30h) / A. Tomas (30h) – poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.10

2. Metody dokumentacji fotograficznej — konwersatorium obowiązkowe 30h, semestr zimowy

Gr. 1 – M. Bogacki (30h) – środa, 15:00–16:30, semestr zimowy
Gr. 2 – M. Bogacki (30h) – wtorek, 16:45–18:15, semestr zimowy
Gr. 3 – M. Bogacki (30h) – środa, 16:45–18:15, semestr letni
Gr. 4 – M. Bogacki (30h) – piątek, 13:15–14:45, semestr letni

3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii —wykład 30h + konwersatorium 30h, semestr letni

Wykład – I. Jakubczyk (30h) – piątek 09:45 – 11:15, s. 2.09
Konwersatorium, gr. 1 – I. Jakubczyk (30h) – wtorek 18:30–20:00, s. 1.09
Konwersatorium, gr. 2 – I. Jakubczyk (30h) – środa 15:00–16:30, s. 1.09
Konwersatorium, gr. 3 – I. Jakubczyk (30h) –wtorek 16:45–18:15, s. 1.09

4. Wykład Ogólnouniwersytecki — wykład 2 × 30h, do wyboru z listy

Uwaga! Wykład OGUN to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych

5. Język starożytny (Łacina) — lektorat 60h

Gr. 1 – T. Płóciennik (60h) – poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.12
Gr. 2 – T. Płóciennik (60h) – wtorek, 13:15–14:45, s. 1.09
Gr. 3– T. Płóciennik (60h) – środa, 18:30–20:00, s. 1.18

6. Język nowożytny — lektorat 120h – do wyboru z listy

7. Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 —  egzamin

Uwaga! Egzamin może być zdawany z innego języka niż ten wybrany jako lektorat zaliczany na ocenę.

8. WF — ćwiczenia 30

9. Ćwiczenia wykopaliskowe – ćwiczenia 150h

Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na całych studiach licencjackich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekcji studenckiej WA.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W związku z pandemią większość wykopalisk jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

10. Ćwiczenia powierzchniowe – ćwiczenia 30h

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

W związku z pandemią większość powierzchniówek w roku akad. 2020/21 jest odwołana, a zaliczenie ćwiczeń terenowych jest przesuwane na kolejny rok akademicki.

11-12. Profil obowiązkowy (specjalizacyjny) 2 × 120h

W ramach profilu obowiązkowego należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych, każda specjalność oznacza w sumie 120 godzin zajęć. Lista profili obowiązkowych (specjalizacyjnych) II rok

13. Konwersatoria profilowane 4 × 30h

Profil techniczno-metodyczny:

  • GIS w archeologii – ćwiczenia – J. Chyla (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00, s. 1.14
  • Krajobraz w pradziejach – formy terenu, sedymenty, gleby, wody i roślinność – W. Gumiński (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.06
  • Metrologia w archeologii – E. Łukaszewicz (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 13:15–14:45, s. 2.09
  • Przeprawy mostowe – Metodyka podwodnych badań archeologicznych – A. Brzóska (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 16:45–18:15, s. 2.07A
  • Techniki zdobywania i przetwarzania informacji w archeologii – E. Łukaszewicz (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 11:30–13:00, s. 1.14
  • Wstęp do analizy danych I: metody klasyfikacji – A. Sołtysiak (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 09:45–11:15, s. 2.07A
  • Wstęp do analizy danych II: metody statystyczne – A. Sołtysiak (30h) – semestr II (letni), czwartek, 09:45–11:15, s. 2.07A
  • Życie po śmierci w Andach Przedhiszpańskich – D. Sieczkowska (15h) / D. Socha (15h) – semestr I (zimowy), czwartek, 09:45–11:15, s. 2.06
  • Ceramika bałtyjska i germańska. Elementy konserwacji – G. Raczkowski (10h) / P. Szymański (20h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Geofizyka archeologiczna – K. Misiewicz (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Geofizyka archeologiczna – ćwiczenia terenowe – W. Małkowski (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Metodyka Podwodnych Badań Archeologicznych – M. Nowakowska (30h) – semestr II (letni), środa, 13:15–14:45, s. 2.07A
  • Statystyka dla archeologów: zagadnienia podstawowe – E. Jaskulska (30h) – semestr II (letni), piątek, 11:30–13:00, s. 2.07A

Profil technologiczno-badawczy:

  • Geoarcheologia – B. Woronko (60h), oba semestry, czwartek, 09:45–11:15, s. 2.09
  • Technologie przeszłości: kamień – M. Łuszczewska (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 11:30–13:00, s. 1.09
  • Ceramika bałtyjska i germańska. Wytwórczość garncarska – G. Raczkowski (10h) / P. Szymański (20h) – semestr I (zimowy), środa, 13:15–14:45, s.  2.07A
  • Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce – M. Starski (30h) – semestr I (zimowy), środa, 09:45–11:15, s. 2.06
  • (Nie tylko) archeologia o początkach Słowian – S. Wadyl (30h) – semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.09
  • Technologie przeszłości: szkło – M. Wagner (30h) – semestr I (zimowy), czwartek, 15:00–16:30, s. 2.06
  • Epigrafika w warsztacie archeologa: inskrypcje łacińskie – J. Żelazowski (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 13:15–14:45, s. 2.06A
  • Technologie przeszłości: techniki wytwórczości rzemieślniczej w średniowieczu? – K. Blusiewicz (30h) – semestr II (letni), środa, 09:45–11:15, s. 0.36
  • Początki Państwa piastowskiego – D. Błaszczyk (30h) – semestr II (letni), poniedziałek, 16:45–18:15, s. 2.09
  • Archeologia krajobrazu paleolitu i mezolitu – A. Gręzak (10h) / M. Przeździecki (10h) / K. Pyżewicz (10h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Wprowadzenie do archeozoologii – A. Gręzak (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Zwierzęta w sacrum i profanum – A. Gręzak (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Zaawansowana osteologia człowieka – E. Jaskulska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Inskrypcje, papirusy i inne antyczne teksty, czyli źródła pisane w warsztacie archeologa klasycznego – A. Kordas (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Władza, bogactwo i prestiż od schyłku antyku do średniowiecza – T. Nowakiewicz (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Wprowadzenie do analiz mikroskopowych w archeologii – K. Pyżewicz (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • „Household archaeology” – dom i jego mieszkańcy na Bliskim Wschodzie – A. Smogorzewska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Wyspa Wielkanocna, od mitologii do archeologii. Krajobraz ceremonialny – M. Sobczyk (30h) – semestr II (letni), środa, 16:45–18:15, s. 2.12A
  • Ceramika bałtyjska i germańska. Metodyka badań – P. Szymański (30h) – semestr II (letni), środa, 13:15–14:45, s. 2.07
  • Proste życie. Rozwój, stagnacja i recesja w Lewancie i Afryce Północnej w kontekście kultury materialnej (IV w. p.n.e. – IX w . n.e.) – T. Waliszewski (15h) / U. Wincenciak (15h) –  semestr II (letni), wtorek 13:15– 14:45, s. 2.10
  • Technologie przeszłości: ceramika – A. Wodzińska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Ikonografia w warsztacie archeologa – D. Zielińska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego
  • Azja Południowo-Wschodnia – M. Żuchowska (30h) – semestr II (letni), termin zostanie ogłoszony przed poczatkiem semestru letniego

Profil prawno-społeczny:

  • Prawne aspekty prowadzenia badań wykopaliskowych – A. Brzóska (30h) – semestr I (zimowy), piątek, 09:45–11:15, s. 2.09
  • Recepcja antyku – H. Kowalski (30h) – semestr I (zimowy), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.12
  • Archeologiczne szczątki ludzkie w muzeach. Aspekty prawne, etyczne i wystawiennicze – E. Jastrzębska (30h) – semestr II (letni), piątek, 13:15–14:45, s. 2.06A
  • Muzealnictwo – H. Kowalski (30h) – semestr II (letni), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.12