Plan zajęć 2018/19 – studia licencjackie dzienne III rok

Zajęcia kursowe III roku st. licencjackich (stary program)

Opis starego programu studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1–3. Proseminarium

Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając jedno proseminarium (60; zal; 4 ECTS) z dostępnych w ramach każdego bloku. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Licencjat może być uzyskany w każdym ze studiowanych bloków archeologicznych — oprócz bloków pomocniczych. Na początku III roku student musi dokonać wyboru bloku licencjackiego (głównego). W ramach bloku pomocniczego (na który student uczęszczał podczas studiów I stopnia (licencjackich), możliwe jest natomiast napisanie pracy magisterskiej w toku studiów II stopnia (magisterskich).

Lista proseminariów III rok

4. Nauki o środowisku

  • Konwersatorium:  J. Piątkowska-Małecka, 60 h, egz – pon. 13.15-14.45, s. 2.10

5. Przedmiot ogólnohumanistyczny: Etnografia

  • Wykład: W. Wróblewski, 60h, sem. zim. – pt. 11.30-14.45, s. 2.09

6. Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 210 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

  • ćwiczenia, 7 × 30h

Lista zajęć kierunkowych

11. Język starożytny w warsztacie archeologa

W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium.

Lista lektoratów języków starożytnych:

    • Język egipski dla początkujących: M. Barwik, 60h, zal – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
    • Łacina kontynuacja: T. Płóciennik, 60h, zal– pon. 18.30 – 20.00, s. 1.10
    • Greka dla początkujących: T. Płóciennik, 60h, zal– wt. 15.00–16.30, s. 1.09

12. Język nowożytny

Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich). Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

   1. Lektorat: Kinga Kasperczak, 60 h, zal
     • poziom B1: czw. 9.45-11.15, s. 1.10 i pt. 9.45-11.15, s. 1.10
     • poziom B2: czw. 11.30-13.15, s. 1.10 i pt. 11.30-13.00, s. 1.10

13. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)

Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.

   1. Wykład, 60h, egz

Lista wykładów ogólnoinstytutowych

14. Praca Licencjacka

Praca licencjacka, referująca, badawcza, lub innego typu (np. wystawa, program komputerowy lub też inna forma prezentacji materiału archeologicznego), powinna być okazją do przyswojenia przez studenta podstawowych elementów dokumentacji i warsztatu badawczego. Część merytoryczna powinna być opatrzona poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym: częścią ilustracyjną (uzupełnioną o spis i wykaz źródeł ilustracji). Tematykę i zakres pracy licencjackiej ustala wraz ze studentem prowadzący proseminarium (adiunkt bądź pracownik samodzielny), w taki sposób, by założone zadanie było możliwe do wykonania w ciągu dwóch semestrów studiów. Tematyka prac licencjackich przedstawiana jest Radzie Instytutu Archeologii UW i przekazywana do aprobaty Prodziekanowi. Ustalenie tematu i zakresu prac licencjackich musi zatem nastąpić na początku roku akademickiego (w semestrze zimowym). Wybór bloków, z których studenci będą zdawać egzaminy po III roku oraz bloku, którego specjalność chcą kontynuować jako główną na studiach II stopnia (magisterskich) należy zadeklarować do końca października na III roku studiów. Obrona pracy licencjackiej powinna nastąpić w trakcie III roku studiów (do końca września). Ze względu na dwustopniowość studiów nie ma możliwości warunkowych przyjęć na I rok studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu licencjackiego i obronie pracy studenci otrzymają stopień licencjata archeologii (nadawany na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r.). Na dyplomie, który otrzymają, znajduje się informacja o ukończeniu studiów wyższych licencjackich, na kierunku „archeologia”. Egzamin licencjacki ma formę egzaminu komisyjnego; zawiera elementy obrony pracy licencjackiej i sprawdzianu wiedzy, która powinna być wynikiem przyswojenia całego programu kończonego bloku studiów.
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i sposobów oceniania prac licencjackich

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia magisterskie znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej i w systemie IRK.