Program studiów dziennych i wieczorowych

Nowy program I roku studiów licencjackich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

I semestr (zimowy)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Wprowadzenie do archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Warsztat badawczy archeologa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Człowiek w pradziejach (paleolit – wcz. epoka żelaza) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Człowiek i środowisko konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Praca zespołowa konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Źródła wiedzy o przeszłości konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.8. BHP ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.9. OWI ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.10. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.11. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (30h) zaliczenie lub egzamin 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.12. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.13. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0

 

II semestr (letni)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Teorie i metody badań w archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Barbarzyńcy tworzą Europę (okres przedrzymski – czasy nowożytne) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Świat Greków i Rzymian konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Dokumentacja rysunkowa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Laboratorium i warsztat opisu zabytków ćwiczenia (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I.8. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (30h) zaliczenie lub egzamin 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.10. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.11. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0
I.12. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I.13. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów licencjackich
obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 780 h, (6 egz., co najmniej 12 zal.) + ćwiczenia wykopaliskowe (150h) i powierzchniowe (30h)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat pracy naukowej  konwersatorium 60 zaliczenie 4.0
2. Metody dokumentacji fotograficznej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii konwersatorium 30+30 egzamin+zaliczenie 2.0+2.0
5.

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 2 × 30 zaliczenie lub egzamin 2 × 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
6. Język starożytny (Łacina) lektorat 60 egzamin 4.0
7. Język nowożytny lektorat 120 zaliczenie 4.0
8. Egzamin z języka
nowożytnego na
poziomie B2
egzamin 2.0
9. WF ćwiczenia 30 zaliczenie 0.0
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 150 zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 zaliczenie 2.0

Profil obowiązkowy (Specjalizacyjny):

Należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych. Każda specjalność oznacza 120 godzin zajęć (łącznie w ciągu roku 240 godzin, 16 ECTS)

12. Epoka kamienia i epoka brązu konwersatorium 2 × 120 2 × egzamin + zaliczenia zależne od podziału zajęć w obrębie specjalności 2 × 8.0
13. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
14. Średniowiecze i nowożytność
15. Archeologia Bliskiego Wschodu
16. Archeologia Egiptu i Nubii
17. Archeologia Grecji
18. Archeologia Rzymu
19. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
20. Bioarcheologia i archeologia środowiska

Konwersatoria profilowane: 

W sumie 4 konwersatoria profilowane, w tym trzy z czterech obowiązkowe, jedno do wyboru  z puli (łącznie 120 godzin, 8 ECTS). Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS. 

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

 

Stary program II roku studiów licencjackich realizowany w roku akademickim 2019/2020
(dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2019 r.)

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia Typ i wymiar zajęć Zaliczenie
zajęć
Punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Uwaga! Wykład OGUN to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Stary program III roku studiów licencjackich, obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Uwaga: student wybiera dwa proseminaria spośród różnych bloków wiodących oraz jedno proseminarium spośród seminariów pomocniczych.

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
II proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 ZAL 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 ZAL 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 ZAL 4
Język nowożytny lektorat 60 ZAL 2
Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 E 2
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Od roku akademickiego 2021/22 będzie obowiązywał nowy program dla III roku studiów licencjackich.

Program studiów I stopnia (stary) 

 

Nowy program I roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

59 ECTS, 660 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Uwaga! W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona korekta punktów ECTS za niektóre zajęcia. Zmiana NIE wpłynie na program i liczbę godzin poszczególnych zajęć

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) ćwiczenia

(1x30h)

zaliczenie 0.0
I-II.4 Zajęcia wdrożeniowe (do realizacji dwa semestry w grupach dla II roku) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I-II.7 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (9x30h) zaliczenie 9×2.0
I-II.8 Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 3.0
I-II.9 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. **
I-II.10 Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I-II.11 Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 1.0

****Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zintegrowany Program Rozwoju

Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 14

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 5 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Zajęcia wdrożeniowe (do realizacji dwa semestry w grupach dla I roku) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.4 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Wykład ogólnohumanistyczny (wykład poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej) wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.0
I-II.7 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych.**
I-II.8 Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne)* ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

*Praktyki muzealne mogą być realizowane w instytucjach proponowanych przez Wydział w danym roku akademickim lub w instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Informacja o instytucjach proponowanych w danym roku akademickim będzie zamieszczana przy planie zajęć.

**Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zintegrowany Program Rozwoju

Drugi rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x E 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki * zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Uwaga! Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie) seminarium 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny wykład 3 × 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii wykład 2 × 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 2 × 150 h zal 18

 

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie)+obrona pracy dyplomowej seminarium 45 h zal 8+22
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny  wykład 4 ×30 h 4 × egz 12
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Warunkiem zaliczenia seminarium głównego jest złożenie i obrona pracy dyplomowej.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Plan Zajęć

Zajęcia kierunkowe

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

   • M. Barwik – Język egipski (60h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
   • T. Derda – Papirologia (60h) – śr. 13.15–14.45, s. 1.09
   • A. Gręzak – Osteologia szczątków zwierzęcych (60h) – wt. 13.15-14.45 – s. 2.11
   • W. Gumiński – Paleośrodowisko i człowiek w pradziejach (60h)–czw. 15.00-16.30, s. 2.09A – s. 2.12
   • E. Jaskulska – Paleopatologia (30 godz.) (sem. let.) – pt. 13.15-14.45, s. 2.11
   • A. Łajtar – Epigrafika grecka (60h) –wt.11.30–13.00, s. 2.09A– s. 2.12
   • M. Łuszczewska – Propaganda cesarska w sztuce rzymskiej (30h) (sem. let.) – pt. 11.30-13.00, s. 2.07
   • F. Matei-Popescu – Introduction to Latin epigraphy (30h) (sem. let.) – śr., 15.00-16.30, s. 2.06A
   • M. Olszewski – Archeologia klasyczna w Galiach rzymskich (zajęcia 30h-sem.zim. + Objazd 30h-sem. let.) – pon. 16.45-18.15, s. 2.11
   • T. Płóciennik Łacina kontynuacja (60h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.06A– s. 2.06
   • T. Płóciennik Greka dla początkujących (60h) – wt. 15.00–16.30, s. 1.09– s. 2.10
   • M. Przeździecki (15h), W. Więckowski (15h)– Dzieje człowieka –kultura, biologia, środowisko (30h) (sem. zim.) – śr. 11.30-13.00, s. 2.11– s. 1.09
   • S. Rzepka – Piramidy i mastaby – Egipt w czasach Starego Państwa (30h) (sem. let.) – czw. 16.45-18.15, s. 2.09
   • A. Ulanowska – Archeologia włókiennictwa. Wprowadzenie z elementami archeologii doświadczalnej (60h) (sem. let.) – wt. 9.45-13.00, s. 3.14
   • T. Waliszewski, U. Wincenciak – Proste życie. Rozwój, stagnacja i recesja w Lewancie i Afryce Północnej w kontekście kultury materialnej (IV w. p.n.e. – IX w . n.e.) (30h) (sem. let.) – wt. 13.15-14.45.00, s. 210
   • J. Wołoszyn – Zwierzęta w ikonografii (30h) (sem. let.) – pon. 15.00-16.30, s. 2.07
   • W. Wróblewski – Filozofia archeologii (30h) sem. zim. – wt. 13.15-14.45.00, s. 2.10

W przypadku niedogodnych terminów zajęć kierunkowych, można wybrać zajęcia konwersatoryjne oferowane na II roku studiów. W przypadku braku miejsc, prosimy o kontakt z Dziekanatem ds. studenckich.

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

UWAGA! Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem nr 217 Rektora UW z dnia 29 września 2020 roku w sprawie funkcjonowania Uniwersytetu Warszawskiego w okresie stanu epidemii ogłoszonego w związku z zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 oraz zarządzeniem Kierownika Jednostki Dydaktycznej dotyczącego organizacji semestru zimowego wszystkie zajęcia o charakterze wykładowym prowadzone są wyłącznie online (asynchronicznie, z możliwością odsłuchania wykładu w innym terminie niż wskazany w siatce zajęć).
  • Aleksandria I Rzym. Spotkanie dwóch światów (30h) (sem. zim.) – A. Łukaszewicz – wt.16.45-18.15–18, s.2.07A

   Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy (30h) (sem. zim.) – M. Starski – wt. 11.30-13.00, s. 2.10

   Archeologia Północnej Italii (60h) (sem. zim./let.) – I. Modrzewska-Pianetti – wt. 11.30-13.00, s. 2.06

   Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu (30h) (sem. let.) – M. Barwik (30h) – czw. 9.45-11.15, s. 1.09

   Egipt grecko-rzymski i późnoantyczny: historia i archeologia (60h) (sem. zim./let.) T. Derda/A. Łajtar – pon. 11.30-14.45, s. 2.07A

   Eksperyment w archeologii (30h) (sem. let.) K. Pyżewicz – pon.9.45-11.15, s. 2.09

   Europa starożytna od epoki brązu do wczesnego średniowiecza (30h) (sem. zim.) – A. Szela – wt.9.45-11.15, s. 1.09

   Historia i kultura Babilonii w I tys. p.n.e. (60h) (sem. zim./let.) – D. Szeląg – śr. 13.15-14.45, s. 2.11

   Kaukaz – archeologia na styku kultur – A. Smogorzewska (30h) (sem. let.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.09

   Pochówek, architektura i sztuka sepulkralna w starożytnym Rzymie (30h) (sem. zim.) – M. Łuszczewska (30h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.06A

   Sport i widowiska w świece grecko-rzymskim w świetle inskrypcji i papirusów (30h) (sem. zim.) – A. Łajtar – czw. 13.15-14.45, s. 2.06

   Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich (30h) (sem. zim.) – R. Ciołek (30h) (sem. zim.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.06A

   Świat pierwszych ludzi, czyli życie i śmierć w epoce kamienia (60h) (sem. zim./let.) M. Przeździecki/K. Pyżewicz – śr. 16.45-18.15, s. 2.11

   Tradycje antyku grecko-rzymskiego w sztuce europejskiej (30h) (sem. let.) – J. Miziołek – pon. 16.45–18.15, s. 2.10

   Wschodniobałtycka mozaika (Bałtowie, Finowie Zachodni, Słowianie i Wikingowie)– W. Wróblewski (30h) (sem. let.)  – pt. 11.30-14.45, s. 2.09

Lista seminariów magisterskich, 60h, zal, 9 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • M. Barwik (30h) / S. Rzepka (20h) / D. Zielińska (10h) – Archeologia Egiptu i Nubii – wt. 16.45-18.15, s. 1.18
 • A. Bursche (30h) / R. Ciołek (30h) – Archeologia i numizmatyka antyczna między Morzem Śródziemnym a  Skandynawią – czw. 9.45-11.15, s. 2.06 – seminarium zawieszone
 • A. Cieśliński (20h) / B. Kontny (20h) / P. Szymański (20h) – Germanie i Bałtowie w starożytności – wt. 15.00-16.30, s. 2.07– s. 2.09
 • P. Dyczek (30h) / R. Ciołek (30h) – Archeologia i numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu – pon. 8.00-9.30, s. 2.06
 • K. Jakubiak (30h)/D. Szeląg (30h) – Archeologia Bliskiego Wschodu – czw. 15.00-16.30, s. 2.07A
 • B. Kaim (30h) / D. Ławecka (30h) – Starożytny Bliski Wschód – wt. 15.00-16.30, s. 2.11
 • R. Karasiewicz-Szczypiorski (20h) / A. Tomas (20h) / M. Olszewski (20h) – Archeologia prowincji rzymskich – śr. 9.45-11.15, s. 2.06A
 • B. Kontny (30h) / I. Modrzewska-Pianetti – Archeologia podwodna – pt. 11.30–13.00, s. 2.06 – seminarium zawieszone
 • J. Kruppé (60h) – Archeologia późnego średniowieczna i czasów nowożytnych – czw. 11.30-13.00, s.2.10
 • K. Lewartowski (60h) – Archeologia Grecji – czw. 11.30-13.00, s. 2.07A
 • A. Łajtar (30h) / T. Derda (30h) – Papirologia i epigrafika – pon. 16.45-18.15, s. 1.18
 • A. Łukaszewicz (60h) – Egipt od faraonów do panowania rzymskiego – pon. 15.00–16.30, s. 2.09A
 • D. Manasterski (60h) – Archeologia neolitu i wczesnej epoki brązu – śr. 11.30-13.00, s. 0.30 – seminarium zawieszone
 • K. Misiewicz (60h) – Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznejwt. 15.00-16.30, s. 1.11
 • J. Miziołek (60h) – Tradycje antyku w sztuce europejskiej – wt. 9.45-11.15, s. 2.07A
 • T. Nowakiewicz (60h) – Archeologia wczesnego średniowiecza – śr. 9.45-11.15, s. 2.11
 • J. Piątkowska-Małecka (20h) / A. Sołtysiak (20h) / K. Szymczak (20h) – Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia – pon. 9.45–11.15, s. 2.09A
 • M. Rekowska (20h)/P. Jaworski (20h)/T. Waliszewski (20h) – Rzym i świat śródziemnomorski – czw. 13.15-14.45, s. 2.07A
 • A. Ziółkowski (30h) / M. Giersz (30h) – Archeologia Ameryki i Oceanii – pon. 16.45-18.15, s. 1.09
 • A. Ziółkowski (30h) / M. Żuchowska (30h) – Archeologia Dalekiego Wschodu i wybrzeży Pacyfiku – pon. 18.30-20.00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

 • M. Barwik – Grobowiec Tutanchamona — stulecie badań – (60h), czwartek, 13:15–14:45, s. 1.18
 • K. Jakubiak – Północna Mezopotamia od Aleksandra do Arabów – (30h), semestr II (letni), czwartek, 13:15–14:45, s. 2.12A
 • B. Kaim – W drodze i pod namiotem. Koczownicy Bliskiego Wschodu – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 09:45–11:15
 • R. Karasiewicz-Szczypiorski – Rzymscy architekci i ich dzieła. Teoria i praktyka z perspektywy archeologa – (30h), semestr II (letni), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.18
 • B. Kontny – Dawne szkutnictwo – (30h), semestr I (zimowy), czwartek, 11:30–13:00
 • A. Łukaszewicz – Zmierzch faraonów. Ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad Nilem – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 13:15–14:45, s. 2.07A
 • D. Manasterski – „Niżowe” społeczności Europy środkowo-wschodniej w eneolicie i wczesnej epoce brązu – (30h), semestr II (letni), środa, 13:15–14:45, s. 0.30
 • K. Misiewicz – Podstawy archeologii wirtualnej – (60h), wtorek, 13:15–14:45, s. 1.14
 • W. Nowakowski – Historia archeologii pradziejowej – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 2.07
 • W. Nowakowski – Północ i wschód Barbaricum. Skandynawia, wschodnie pobrzeże Bałtyku i wnętrze Europy w okresie wpływów rzymskich i okresie wędrówek ludów – (60h), wtorek, 09:45–11:15, s. 2.07
 • M. Olszewski – Archeologia obrazu (relief, fresk, mozaika) okresu rzymskiego – (60h), środa, 11:30–13:00
 • A. Tomas – Archeologia rzymskiego limesu – (30h), semestr I (zimowy), poniedziałek, 15:00–16:30, s. 1.18
 • J. Wołoszyn – Ikonografia kultur Ameryki Południowej – (30h), semestr II (letni), czwartek, 18:30–20:00, s. 1.09
 • J. Żelazowski – Historia rzeźby grecko-rzymskiej – (60h), czwartek, 16:45–18:15, s. 2.12

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Wykłady ogólnouniwersyteckie — propozycje IA UW

R. Chowaniec
Sycylia – wczoraj i dziś (archeologia, kultura i sztuka) 30semestr zimowy (online)
R. Ciołek
Mass media w starożytnej Grecji 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 2.06
R. Ciołek
Mass media w starożytnym Rzymie 30semestr letni środa 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie 30semestr letni czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.12
B. Kontny
Archeologia wojny. podwodna 60 czwartek 9:45-11:15, s 2.11
B. Kontny
Archeologia wojny. Aspekty militarne w Archeologii okresu protohistorycznego w Europie 60 piątek 9:45-11:15, s 1.09
S.K. Kozłowski
Myśliwi lasu i stepu 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.07
M. Łuszczewska
Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza 30semestr letni środa 9:45–11:15, s. 2.12
A. Maciałowicz
Archeologia mody Barbarzyńców w pierwszych wiekach naszej ery. Od kowala do jubilera 30semestr letni poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
A. Maciałowicz
Moda pradziejowa w świetle archeologii (od wieków najdawniejszych do przełomu er). Technologia-zróżnicowanie-interpretacja 30semestr zimowy poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
D. Manasterski, M. Białowarczuk
Zanim powstały cywilizacje. Oblicza archeologii pradziejowej 60 środa 13:15 – 14:45, s. 1.18
J. Miziołek
Archeologia jako fenomen kulturowy 30semestr zimowy wtorek 16:45-18:15, s. 1.14
T. Nowakiewicz
Krucjaty nadbałtyckie. Perspektywa archeologiczna 30semestr letni środa 16:45 – 18:15, s. 2.07
M. Rekowska, A. Ulanowska
Archeologia w kulturze popularnej 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.09
S. Rzepka
Armia faraonów 30semestr letni
T. Scholl
Królestwo Bosporanskie 30semestr letni czwartek 18:30–20:00, s. 2.12
F. Stępniowski
Religia starożytnej Mezopotamii 30semestr zimowy środa 11:30 – 13:00, s. 1.09
W. Więckowski
Archeologia i antropologia śmierci 30semestr zimowy poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.10
J. Wołoszyn
Archeologia kognitywna czyli co sobie oni myśleli 30semestr letni
W. Wróblewski
Od Estów do Prusów 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.09
D. Zielińska
Sztuka Nubii, VI-XIV w. 30semestr zimowy wtorek 15:00–16:30, s. 2.06
M. Ziółkowski
Historia i religia Państwa Inków 30semestr zimowy poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
M. Ziółkowski
Szaman, kapłan, święty król: zarys antropologii i magii religii 30semestr letni poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
J. Żelazowski
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu 60 semestr zimowy: poniedziałek 13:15-14:45, s. 105 (Stary BUW)
semestr letni: poniedziałek 9:45-11:15, s. 105 (Stary BUW)
M. Żuchowska
Archeologia Jedwabnego Szlaku 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.07

Plan Zajęć - Studia Zaoczne

ROK I
UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.

Na zajęcia należy logować się wyłącznie poprzez adres w domenie uw.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Osadnictwo Egiptu faraońskiego
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Officina gentium? Nadbałtyckie Barbaricum w epoce żelaza
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr A. Maciałowiczem)
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
on-line Wykład obowiązkowy dla I roku
w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi zaliczyć dwa wykłady z historii archeologii
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
NIEDZIELA
10:00-14:45 Translatorium
45 godzin
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium)
prowadzący: mgr M. Mileszczyk sala: 2.12

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Strategie przystosowań kulturowych społeczności pradziejowych
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Od Słupów Herkulesa do bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Główne problemy protohistorii Europy Środkowej i Wschodniej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
NIEDZIELA
12:30-15.45 Wykład OGUN (nauki społeczne)
30 godzin
Kulturowe zróżnicowania wizji ładu społecznego
prowadzący: dr Ayur Zhanaev (IPSiR) sala: 2.12

Ćwiczenia terenowe, 300 godzin (= 8 tygodni, w tym 4 tygodnie wykopalisk)

W przypadku studentów studiujących w trybie niestacjonarnym istnieje możliwość realizacji ćwiczeń terenowych w wymiarze pełnym (300 h = 2 miesiące) lub mieszanym (150h = 1 miesiąc wykopalisk + 150h = 1 miesiąc ekwiwalentu, np. praktyk w muzeum, dodatkowych prac archiwalnych itp.). Wybór ekwiwalentu należy uzgodnić z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą.

Około marca każdego roku studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w Sekcji Studenckiej Dziekanatu WA

Szczegółowe informacje dotyczące zasad realizacji ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w REGULAMINIE ĆWICZEŃ TERENOWYCH NA KIERUNKU ARCHEOLOGIA.

Informacja o ćwiczeniach wykopaliskowych w roku akad. 2020/21 będzie podana najwcześniej na wiosnę 2021 r. W przypadku braku możliwości wyjazdu na 2 miesiące istnieje możliwość przeniesienia obowiązku zaliczenia 150h na kolejny rok bez opłat lub realizacji ekwiwalentu ćwiczeń terenowych. Prosimy o kontakt z koordynatorem ćwiczeń terenowych dr. Marcinem Materą bliżej marca.

Ćwiczenia powierzchniowe, 1 tydzień (30 h), w terminie jesiennym lub wiosennym

Program studiów II stopnia przewiduje 1 tydzień (5 dni roboczych, tj. 30 h zajęć) badań powierzchniowych. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Prosimy zapoznać się ze stroną: Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

W związku z pandemią powierzchniówki w roku akad. 2020/21 są odwołane, a zaliczenie ich jest przesuwane na kolejny rok akademicki bez warunków i opłat.

ROK II

UWAGA! Najaktualniejsza informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem.

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych


Zajęcia w roku akad. 2020/21

Ze względu na sytuację epidemiczną, zgodnie z Zarządzeniem Rektora prof. dr hab. Alojzego Nowaka, wszystkie zajęcia odbywają się w trybie zdalnym do odwołania. 

Uwaga: zajęcia w semestrze letnim, będą odbywały się w trybie zdalnym do odwołania. Informacje na temat sal podano na wypadek powrotu do nauczania stacjonarnego. W przypadku zajęć o charakterze praktycznym, decyzje o formie prowadzenia będą ustalane między studentami a prowadzącymi.

Na zajęcia należy logować się wyłącznie poprzez adres w domenie uw.edu.pl

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Osadnictwo Egiptu faraońskiego
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Officina gentium? Nadbałtyckie Barbaricum w epoce żelaza
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr A. Maciałowiczem)
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-13.45 Wykład obowiązkowy dla II roku
30 godzin
Metodologia archeologii
prowadzący: dr F. Stępniowski sala: 2.09

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Strategie przystosowań kulturowych społeczności pradziejowych
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Od Słupów Herkulesa do bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Główne problemy protohistorii Europy Środkowej i Wschodniej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-12:15 Wykład OGUN dla II roku
45 godzin
 Od Estów do Prusów
prowadzący: dr Wojciech Wróblewski sala: 2.09
12.30-15.45 Wykład OGUN (nauki społeczne)
30 godzin
Kulturowe zróżnicowania wizji ładu społecznego
prowadzący: dr Ayur Zhanaev (IPSiR) sala: 2.12