Program studiów dziennych i wieczorowych

Nowy program studiów licencjackich realizowany w roku akademickim 2019/2020
(dla studentów rozpoczynających naukę po roku akademickim 2019/2020)

 

I semestr (zimowy)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Wprowadzenie do archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Warsztat badawczy archeologa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Człowiek w pradziejach (paleolit – wcz. epoka żelaza) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Człowiek i środowisko konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Praca zespołowa konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Źródła wiedzy o przeszłości konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.8. BHP ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.9. OWI ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.10. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.11. OGUN wykład (30h) egzamin 2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.12. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.13. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0

 

II semestr (letni)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Teorie i metody badań w archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Barbarzyńcy tworzą Europę (okres przedrzymski – czasy nowożytne) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Świat Greków i Rzymian konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Dokumentacja rysunkowa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Laboratorium i warsztat opisu zabytków ćwiczenia (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I.8. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.9. OGUN wykład (30h) egzamin 2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.10. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.11. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0
I.12. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I.13. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Program II roku studiów licencjackich
realizowany w roku akademickim 2020/2021
(dla studentów, którzy rozpoczęli naukę w 2019 r.)

60 ECTS, 780 h, (6 egz., co najmniej 12 zal.) + ćwiczenia wykopaliskowe (150h) i powierzchniowe (30h)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat pracy naukowej  konwersatorium 60 zaliczenie 4.0
2. Metody dokumentacji fotograficznej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii konwersatorium 30+30 egzamin+zaliczenie 2.0+2.0
5.

OGUN  wykład 2 × 30 egzamin 2 × 2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (w sumie 60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
6. Język starożytny (Łacina) lektorat 60 egzamin 4.0
7. Język nowożytny lektorat 60 zaliczenie 4.0
8. Egzamin z języka
nowożytnego na
poziomie B2
egzamin 2.0
9. WF ćwiczenia 30 zaliczenie 0.0
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 150 zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 zaliczenie 2.0

Profil obowiązkowy (Specjalizacyjny):

należy wybrać 2 specjalności z 9, każda specjalność oznacza 120 godzin zajęć

12. Epoka kamienia i epoka brązu konwersatorium 2 × 120 2 × egzamin + zaliczenia zależne od podziału zajęć w obrębie specjalności 2 × 8.0
13. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
14. Średniowiecze i nowożytność
15. Archeologia Bliskiego Wschodu
16. Archeologia Egiptu i Nubii
17. Archeologia Grecji
18. Archeologia Rzymu
19. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
20. Bioarcheologia i archeologia środowiska

Konwersatoria profilowane: 

Po jednym konwersatorium obowiązkowym w każdym profilu (w sumie 3 konwersatoria), pozostałe 1 konwersatoriów do wyboru z puli (każde konwersatorium 30h po 2 ECTS — łączna liczba punktów 8 ECTS na rok). Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS. 

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

 

Program II roku studiów licencjackich realizowany w roku akademickim 2019/2020
(dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2019 r.)

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia Typ i wymiar zajęć Zaliczenie
zajęć
Punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Uwaga! W ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (w sumie 60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

 

Program trzeciego roku studiów licencjackich, realizowany w roku akademickim 2019/2020 (dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2019 r.)

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 V 6
II proseminarium proseminarium 60 V 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 V 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 V 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 V 4
Język nowożytny lektorat 60 zal 2
Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 egz 2
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Pierwszy rok studiów magisterskich. Nowy program studiów magisterskich realizowany od roku akademickiego 2019/2020
(dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020)

60 ECTS, 630 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Uwaga! W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona korekta punktów ECTS za niektóre zajęcia. Zmiana NIE wpłynie na program i liczbę godzin poszczególnych zajęć

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) ćwiczenia zaliczenie 1.0
I-II.4 Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.5 Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 3.0
I-II.7 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (8x30h) zaliczenie 8×2.0
I-II.8 Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I-II.9 OGUN wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I-II.10 Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I-II.11 Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0

Zintegrowany Program Rozwoju

Pierwszy rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 14

Drugi rok studiów magisterskich. Nowy program studiów magisterskich realizowany w roku akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020)

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 5 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.4 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Obowiązkowy wykład ogólnohumanistyczny (np. filozofia, religioznawstwo logika) wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.0
I-II.7 OGUN wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I-II.8 Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne) ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

Zintegrowany Program Rozwoju

Drugi rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x E 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki * zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Uwaga! Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 8
Wykład monograficzny 3 × wykład 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii 2 × wykład 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe 2 miesiące 2 × 150 h zal 18

 

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium I (magisterskie) 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) 45 h zal 8
Wykład monograficzny 4 × wykład 30 h 4 × egz 12
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Przygotowanie pracy magisterskiej 22

 

Plan Zajęć

Zajęcia kursowe I roku st. licencjackich (NOWY program)

Opis nowego programu studiów licencjackich w pliku pdf

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem


I semestr


I.1 Wprowadzenie do archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

D. Błaszczyk (30h) – pon. 15.00–16.30, Auditorium Maximum, s. C

I.2. Warsztat badawczy archeologa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – W. Gumiński (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – A. Brzóska (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 209
Gr. IV – M. Miścicki (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

I. 3. Człowiek w pradziejach – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Kot (10h) / W. Gumiński (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Kot (10h) / W. Gumiński (10h) / S. Domaradzka (10h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.07
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / A. Grabarek (10h) / S. Domaradzka (10h) – pon. 11.30–13.00, s. 2.11
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / A. Grabarek (10h) / S. Domaradzka (10h) – wt. 13.15–14.45, s. 2.09

I. 4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Wagner (30h) – śr. 9.45–11.15, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. III – Ł. Jarmużek (20h)/K. Kasprzycka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. IV – Ł. Jarmużek (20h)/K. Kasprzycka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.09

I. 5. Człowiek i środowisko – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 13.15–14.45, s. 2.12
Gr. II – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 11.30–13.00, s. 2.07
Gr. III – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – śr. 15.00–16.30, s. 2.11
Gr. IV – M. Przeździecki (10h) / W. Więckowski (10h) / J. Piątkowska-Małecka (10h) – czw. 9.45–11.15, s. 2.07

I. 6. Praca zespołowa – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Jaworska (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.09
Gr. II – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 1.09
Gr. III – M. Wagner (30h) – czw. 13.15–14.45, s. 2.11
Gr. IV – D. Zielińska (30h) – pon. 16.45–18.15, s. 2.12

I. 7. Źródła wiedzy o przeszłości – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) –śr. 15.00–16.30, s. 2.12
Gr. II – R. Chowaniec (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.06
Gr. III – T. Waliszewski (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 2.11
Gr. IV – M. Matera (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06A

I. 8. Bezpieczeństwo i higiena pracy – ćwiczenia, 4h – 1 grupa

B. Kontny (30h) – wt. 8.00–9.30, s. 2.10

I. 9. Ochrona Własności Intelektualnej – ćwiczenia, 4h – 1 grupa

R. Chowaniec (30h) – wt. 8.00–9.30, s. 2.10

1.10. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.11. Wykład Ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.12. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.13 Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy


II semestr


II. 1. Teorie metody badań w archeologii – wykład, 30h – 1 grupa

F. Stępniowski (30h) – pon. 15.00–16.30, Auditorium Maximum, s. C

II.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – K. Blusiewicz (30h) – czw. 15.00–16.30, s. 1.18
Gr. II – S. Domaradzka (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.12
Gr. III – M. Białowarczuk (30h) – wt. 11.30–13.00, s. 2.09
Gr. IV – M. Matera (30h) – pt. 11.30–13.00, s. 2.12

II.3. Barbarzyńcy tworzą nową Europę – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – A. Maciałowicz (10h) / E. Łukaszewicz (10h) / K. Blusiewicz (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – A. Maciałowicz (10h) / — (10h) / K. Blusiewicz (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – A. Szela (10h) / — (10h) / M. Starski (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – A. Szela (10h) / — (10h) / M. Starski (10h) – terminy zostaną podane później

II. 4. Świat Greków i Rzymian – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Łuszczewska (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – M. Matera (30h) – terminy zostaną podane później

II. 5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata – konwersatorium, 30h – 4 grupy

Gr. I – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – M. Giersz (10h) / M. Żuchowska (10h) / J.Szymański (10h) – terminy zostaną podane później

II. 6. Dokumentacja rysunkowa – ćwiczenia, 30h – 4 grupy

Gr. I – E. Łukaszewicz (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – E. Łukaszewicz (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – M. Matera (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. IV – A. Szela (30h) – terminy zostaną podane później

II. 7. Laboratorium i warsztat opisu zabytku – ćwiczenia, 2*30h – 8 grup

Gr. I – kamień – W. Gumiński (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. II – kamień – M. Przeździecki (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. III – ceramika, metale – przedmioty użytku codziennego – R. Chowaniec (30h) – czw. 16.45–18.15, s. 2.06
Gr. IV – ceramika – M. Matera (30h) – pt. 9.45–11.15, s. 2.06A
Gr. V – ceramika – A. Grabarek (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. VI – numizmatyka – R. Ciołek (30h) – terminy zostaną podane później
Gr. VII – szkło – M. Wagner (30h) – śr. 15.00–16.30, s. 1.09
Gr. VIII – tekstylia i skóry – A. Ulanowska (15h) / K. Blusiewicz (15h) – terminy zostaną podane później

1.8. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.9. Wykład Ogólnoinstytutowy (OGIN) – wykład, 30h – do wyboru z listy

1.10. Język nowożytny – lektorat, 60h – do wyboru z listy

1.11. Wychowanie fizyczne – ćwiczenia, 30h – do wyboru z listy

1.12. Praktyki terenowe – ćwiczenia, 2 × 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia kursowe II roku st. licencjackich (stary program)

Opis starego programu studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1–7. Bloki programowe

Bloki programowe składają się z wykładu (60h; egz; 3 ECTS), ćwiczeń (60h; zal; 5 ECTS) oraz w przypadku bloków archeologicznych — zajęć pomocniczych (60h; egz; 4 ECTS). Student zobowiązany jest do wybrania co najmniej dwóch bloków archeologicznych, przy czym tylko w przypadku bloku głównego musi zaliczyć zajęcia pomocnicze. Blok pomocniczy może zostać wybrany tylko jako 3 blok, są to bloki, w ramach których nie można pisać pracy licencjackiej na III r. st. licencjackich.
Schemat zaliczeń wygląda więc następująco:

Blok I GŁÓWNY:

   • wykład (60h; egz)
   • ćwiczenia (60h; zal)
   • zajęcia pomocnicze (60h; egz)

Blok II i III:

   • wykład (60h; egz)
   • ćwiczenia (60h; zal)

Lista bloków programowych II rok

8. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii

   1. Wykład:  R. Chowaniec, 30 h, egz – sem. let. – pt. 9.45-11.15, s. 2.09
   2. Ćwiczenia: —, 30 h, zal – sem. let. – 3 grupy

9. Techniki zdobywania i przetwarzania informacji

   1. Ćwiczenia: W. Małkowski / M. Sobczyk / E. Łukaszewicz, 30 h, zal, sem. zimowy
     • Gr. I – pt. 9.45-11.15, s. 1.11
     • Gr. II – pt. 11.30-13.00, s. 1.11
     • Gr. III – pt. 13.15-14.45, s. 1.11

10. Fotografia i rysunek zabytków

   1. Ćwiczenia, 30 h, zal – 4 grupy, termin rozpoczęcia zajęć będzie podany w październiku.

Wykład z fotografii w ramach zajęć „Fotografia i rysunek zabytków” będzie się odbywał (do wyboru w semestrze zimowym lub letnim) w poniedziałek 16.45-18.15, s. 2.09 – prowadzący dr M. Bogacki. Ćwiczenia z fotografii – po podziale na mniejsze grupy odbywać się będzie w pracowni fotograficznej, podział na grupy na pierwszym wykładzie

Grupa Termin zajęć I semestr II semestr
I Śr. 15.00–16.30, s. 1.09 Rysunek ceramiki
(E. Łukaszewicz)
Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
II Pon. 15.00–16.30, s. 1.10 Rysunek ceramiki
(A. Szela)
Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
III Pt. 9.45–11.15, s. 1.18 Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
Rysunek ceramiki
(P. Szymański)
IV Pt. 11.30–13.00, s. 1.18 Fotografia zabytków
(M. Bogacki)
Rysunek krzemienia
(K. Januszek)
Rysunek ceramiki
(P. Szymański)

11. Łacina

   1. Lektorat: T. Płóciennik, 60 h, zal – 3 grupy
     • Grupa I: pon. 15.00-16.30, s. 2.12
     • Grupa II: śr. 18.30-20.00, s. 1.18
     • Grupa III: wt. 13.15-14.45, s. 1.09

12. Język nowożytny

Na II roku studenci rozpoczynają naukę języków nowożytnych. Studenci w trakcie całych studiów winni wykazać się znajomością (potwierdzoną zdanym egzaminem) przynajmniej 1 języka nowożytnego co najmniej na poziomie B2. W ramach zajęć prowadzonych w Instytucie Archeologii proponowane są kursy j. angielskiego na dwóch poziomach zaawansowania. Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

   1. Lektorat: Kinga Kasperczak, 60 h, zal
     • poziom B1: czw. 9.45-11.15, s. 1.10 i pt. 9.45-11.15, s. 1.10
     • poziom B2: czw. 11.30-13.15, s. 1.10 i pt. 11.30-13.00, s. 1.10

13. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN)

   1. wykład, 60h, egz – do wyboru z listy

14. Wychowanie fizyczne

   1. ćwiczenia, 60h, zal – do wyboru z listy

15. Ćwiczenia powierzchniowe

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

   1. ćwiczenia, 30h, zal

16. Praktyki terenowe – ćwiczenia, zal, 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 450 godz. (3 miesiące) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach licencjackich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia kursowe III roku st. licencjackich (stary program)

Opis starego programu studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1–3. Proseminarium

Studenci kontynuują naukę w obrębie trzech wybranych w roku poprzednim bloków, wybierając jedno proseminarium (60; zal; 4 ECTS) z dostępnych w ramach każdego bloku. Jedna ze studiowanych specjalności kończy się egzaminem licencjackim połączonym z obroną pracy licencjackiej. Licencjat może być uzyskany w każdym ze studiowanych bloków archeologicznych — oprócz bloków pomocniczych. Na początku III roku student musi dokonać wyboru bloku licencjackiego (głównego). W ramach bloku pomocniczego (na który student uczęszczał podczas studiów I stopnia (licencjackich), możliwe jest natomiast napisanie pracy magisterskiej w toku studiów II stopnia (magisterskich).

Lista proseminariów III rok

4. Nauki o środowisku

  • Konwersatorium:  J. Piątkowska-Małecka, 60 h, egz – pon. 13.15-14.45, s. 2.10

5. Przedmiot ogólnohumanistyczny: Etnografia

  • Wykład: W. Wróblewski, 60h, sem. zim. – pt. 11.30-14.45, s. 2.09

6. Zajęcia kierunkowe

Zajęcia kierunkowe należy wybrać z listy zajęć. Obejmuje ona zróżnicowane wykłady, konwersatoria, zajęcia laboratoryjne, numizmatykę, epigrafikę i inne nauki pomocnicze, objazdy, ćwiczenia muzealne, zajęcia komputerowe oraz lektoraty języków starożytnych. Łącznie na III roku studiów I stopnia (licencjackich) należy zrealizować 210 h zajęć kierunkowych. Wszystkie zajęcia winny kończyć się zaliczeniami na stopień.

  • ćwiczenia, 7 × 30h

Lista zajęć kierunkowych

11. Język starożytny w warsztacie archeologa

W ramach nauki języka starożytnego na III r. studiów licencjackich student może kontynuować naukę łaciny lub też wybrać inny język starożytny zgodny z profilem głównego proseminarium.

Lista lektoratów języków starożytnych:

    • Język egipski dla początkujących: M. Barwik, 60h, zal – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
    • Łacina kontynuacja: T. Płóciennik, 60h, zal– pon. 18.30 – 20.00, s. 1.10
    • Greka dla początkujących: T. Płóciennik, 60h, zal– wt. 15.00–16.30, s. 1.09

12. Język nowożytny

Na III roku studenci kontynuują naukę języków nowożytnych, na podobnych zasadach jak na II roku. Obowiązkowy egzamin na poziomie B2 wraz z punktacją rozliczane są na III roku studiów I stopnia (licencjackich). Lektoraty oraz egzaminy innych języków są organizowane przez Szkołę Języków Obcych, Centrum Nauczycielskich Kolegiów Języków Obcych, Wydział Neofilologii oraz Wydział Lingwistyki Stosowanej i Filologii Bliskowschodnich i dostępne w ramach rejestracji żetonowej. Bliższe informacje dostępne są na stronie Szkoły Języków Obcych UW.

   1. Lektorat: Kinga Kasperczak, 60 h, zal
     • poziom B1: czw. 9.45-11.15, s. 1.10 i pt. 9.45-11.15, s. 1.10
     • poziom B2: czw. 11.30-13.15, s. 1.10 i pt. 11.30-13.00, s. 1.10

13. Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN)

Wykład należy wybrać z listy wykładów ogólnoinstytutowych.

   1. Wykład, 60h, egz

Lista wykładów ogólnoinstytutowych

14. Praca Licencjacka

Praca licencjacka, referująca, badawcza, lub innego typu (np. wystawa, program komputerowy lub też inna forma prezentacji materiału archeologicznego), powinna być okazją do przyswojenia przez studenta podstawowych elementów dokumentacji i warsztatu badawczego. Część merytoryczna powinna być opatrzona poprawnie skonstruowanym aparatem naukowym: częścią ilustracyjną (uzupełnioną o spis i wykaz źródeł ilustracji). Tematykę i zakres pracy licencjackiej ustala wraz ze studentem prowadzący proseminarium (adiunkt bądź pracownik samodzielny), w taki sposób, by założone zadanie było możliwe do wykonania w ciągu dwóch semestrów studiów. Tematyka prac licencjackich przedstawiana jest Radzie Instytutu Archeologii UW i przekazywana do aprobaty Prodziekanowi. Ustalenie tematu i zakresu prac licencjackich musi zatem nastąpić na początku roku akademickiego (w semestrze zimowym). Wybór bloków, z których studenci będą zdawać egzaminy po III roku oraz bloku, którego specjalność chcą kontynuować jako główną na studiach II stopnia (magisterskich) należy zadeklarować do końca października na III roku studiów. Obrona pracy licencjackiej powinna nastąpić w trakcie III roku studiów (do końca września). Ze względu na dwustopniowość studiów nie ma możliwości warunkowych przyjęć na I rok studiów II stopnia (magisterskich). Po zdaniu egzaminu licencjackiego i obronie pracy studenci otrzymają stopień licencjata archeologii (nadawany na podstawie zarządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 kwietnia 1992 r.). Na dyplomie, który otrzymają, znajduje się informacja o ukończeniu studiów wyższych licencjackich, na kierunku „archeologia”. Egzamin licencjacki ma formę egzaminu komisyjnego; zawiera elementy obrony pracy licencjackiej i sprawdzianu wiedzy, która powinna być wynikiem przyswojenia całego programu kończonego bloku studiów.
Szczegółowe informacje dotyczące prawidłowego przygotowania i sposobów oceniania prac licencjackich

UWAGA!

Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji na studia magisterskie znajdują się na stronie Komisji Rekrutacyjnej i w systemie IRK.

Zajęcia kierunkowe

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
   • Język egipski dla początkujących (60h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.11
K. Blusiewicz
   • Wytwórczość rzemieślnicza w Polsce późnośredniowiecznej i nowożytnej (30h) (sem. let.) – śr. 9.45-11.15, s. 0.36
J. Chyla
   • GIS dla archeologów (30h) (sem. zim.) (też jako zaj. fakul.) – ćwiczenia – czw. 11.30-13.00, s. 1.11
T. Derda
   • Kolekcje starożytności w Wiedniu ze szczególnym uwzględnieniem kolekcji papirusów arcyksięcia Rainera. Zajęcia + Objazd (30h + 30h) (sem. let.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.06A
A. Gręzak
   • Osteologia szczątków zwierzęcych – wt. 13.15-14.45, 0.29
N. Gryczewska, M. Kot
   • Laboratorium krzemieniarskie (60h) (też jako zaj. fak.) – pt. 9.45-11.15, s. 0.30
W. Gumiński
   • Paleośrodowisko w pradziejach (też jako zaj. fak.) – czw. 15.00-16.30, s. 1.10
E. Jaskulska
   • Statystyka (wykład 30h) (ćwiczenia 30h) – pt. 9.45-11.15, s. 2.07A
B. Kaim
   • Epoka żelaza w Iranie (30h) (sem. zim.) – czw. 11.30-13.00, s. 2.11
K. Lewartowski
   • Osadnictwo Peloponezu od neolitu do okresu bizantyjskiego. Zajęcia + objazd (30h+30h) (sem. zim.-let.) – czw. 13.15-14.45, s. 2.06
A. Łajtar
   • Epigrafika grecka (60h) –wt. 11.30-13.00, s. 1.14
A. Łajtar, M. Rekowska
   • Karia – na pograniczu Orientu i świata greckiego. Zajęcia + objazd (30h + 30h) (sem. let.) –śr. 11.30-13.00, s. 2.06
M. Łuszczewska
   • Rzemiosło i technika w starożytnym Rzymie – czw. 15.00-16.30, s. 2.07A
K. Misiewicz
   • GIS dla archeologów (30h) (sem. let.) (też jako zaj. fak.) wykład – pt. 9.45-11.15, s. 1.09
M. Nowakowska
   • Metodyka podwodnych badań archeologicznych (30h) (sem. zim.) – czw. 16.45-18.15, s. 2.07A
T. Płóciennik
   • Łacina kontynuacja (60h)– pon. 18.30-20.00, s. 1.10 (też jako zaj. fak./zaj.pom.)
T. Płóciennik
   • Greka dla początkujących (60h) – wt. 15.00-16.30, s. 1.09
M. Przeździecki, W. Więckowski
   • Dzieje człowieka – kultura, biologia, środowisko (30h) (sem. zim.) – śr. 11.30-13.00, s. 2.11
M. Sobczyk
   • Architektura Andów przedhiszpańskich (30h) (sem. let.) – śr. 16.45-18.15, s. 1.10
M. Starski
   • Garncarstwo późnośredniowieczne i nowożytne w Polsce (30h) (sem. zim.) – śr. 9.45-11.15, s. 0.36
A. Szela
   • Metody zabezpieczania i konserwacji zabytków archeologicznych ze szczególnym uwzględnieniem materiału ceramicznego (30h) (sem. zim.) zajęcia wyjazdowe
P. Szymański
   • Metodyka badań nad ceramiką bałtyjską z okresu wpływów rzymskich I wędrówek ludów (30h) (sem. zim.) – śr. 13.15-14.45, s. 2.07
A. Ulanowska
   • Archeologia tekstyliów. Wprowadzenie do technologii włókiennictwa i analizy zabytków tekstylnych z zastosowaniem metod doświadczalnych (60h) (sem. let.) – wt. 9.45-13.00, s. 3.14

powrót do rozkładu zajęć III roku studiów licencjackich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Dzieje i kultura faraońskiego Egiptu – 30h, sem. let., czw. 9.45-11.15, s. 1.09
R. Ciołek
  • Świadectwa kontaktów rzymsko-barbarzyńskich – 60h, śr. 13.15-14.45, s. 2.06
A. Łukaszewicz
  • Aleksandria i Rzym. Spotkanie dwóch światów – 30h, sem. zim., wt. 15.00-16.30, s. 1.14
M. Łuszczewska
  • Starożytny Rzym — topografia i infrastruktura stolicy – 30h, sem. zim., czw. 11.30-13.00, s. 2.06A
W. Nowakowski
  • Historia archeologii pradziejowej – 30h, sem. zim., pon. 15.00-16.30, s. 2.07
M. Rekowska
  • Powrót do przeszłości czyli jak powstawała archeologia – 30h, sem. zim., wt. 15.00-16.30, s. 2.09
A. Smogorzewska
  • Archeologia Anatolii – 30h, sem. let., czw. 13.15-14.45, s. 1.10
M. Starski
  • Archeologia i kultura miast nadbałtyckich doby Hanzy – 30h, sem. zim., wt. 11.30-13.00, s. 2.10
A. Szela
  • Pradzieje Europy od epoki brązu do wczesnego średniowiecza – 30h, sem. let., wt. 9.45-11.15, s. 1.09

Zajęcia kursowe I roku st. magisterskich (NOWY program)

Opis nowego programu studiów magisterskich w pliku pdf

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

I-II.1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium do wyboru z listy seminariów magisterskich.

I-II.2. Zajęcia pomocnicze do seminarium, ćwiczenia/konwersatorium, 3 × 30h, zal, 3 × 2 ECTS

Zajęcia pomocniczne do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

I-II.3.  Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (on-line), ćwiczenia, 30h, zal, 2 ECTS

Szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.4. Zajęcia wdrożeniowe, konwersatorium, 2 × 30h (sem. let.), zal, 2 × 2,5 ECTS

I-II.5. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki, wykład, 30h, egz, 2 ECTS

Prowadzący: D. Błaszczyk,30h (sem. zim) – pon. 13.15–14.45, s. 2.09

I-II.6. Translatorium (z możliwością odbycia na studiach anglojęzycznych w IAUW), ćwiczenia, 30h, zal, 3 ECTS

  • E. Jaskulska – Introduction to paleopathology, 30h (sem. zim.) – pt. 11.30-13.00, s. 2.11
  • D. Dzierzbicka – Exploring academic research papers, 30h (sem. letni.) – śr. 15.00-16.30, s. 2.07A
  • J. Wołoszyn – Translatorium, 30h (sem. zim.) – wt. 16.45-18.15, s. 1.14

I-II.7. Zajęcia konwersatoryjne, konwersatorium, 8 × 30h, zal, 8 × 2 ECTS

Do wyboru z 4 profili tematycznych — lista zajęć konwersatoryjnych

I-II.8. Marketing i zarządzanie dla archeologów, konwersatorium, 30h, zal, 2 ECTS

wykład, 30 h (sem. letni) – 1 grupa – szczegóły zostaną podane w późniejszym terminie

I-II.9. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 2 × 30h, egz, 2 × 2,5 ECTS

Wykład do wyboru z listy.

I-II.10. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 1 ECTS

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów licencjackich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

I-II.11. Praktyki terenowe – ćwiczenia, zal, 150h

Letnie ćwiczenia wykopaliskowe są ważnym elementem programu studiów archeologicznych. Ćwiczenia wykopaliskowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Minimalny wymiar dla każdego studenta, niezależnie od specjalności to 150 godz. (1 miesiąc) ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych obowiązkowo na studiach magisterskich. Przed końcem semestru letniego, najlepiej z dużym wyprzedzeniem, studenci powinni sprawdzić informacje odnośnie ćwiczeń wykopaliskowych i pobrać specjalną kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wszyscy uczestnicy ćwiczeń winni uzyskać zaliczenie na stopień od osób prowadzących wykopaliska. Ocena wpisywana jest na kartę ćwiczeń wykopaliskowych. Wypełnione karty ćwiczeń wykopaliskowych należy składać w sekretariacie IA UW.

Szczegółowe informacje dotyczące ćwiczeń wykopaliskowych znajdują się w Zasadach odbywania praktyk w formie ćwiczeń terenowych w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.

Zajęcia kursowe II roku st. magisterskich (stary program)

Opis starego programu studiów magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

1. Seminarium magisterskie, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

2. Seminarium poboczne, 60h, zal, 9 ECTS

Seminarium wybierane jest przez studenta z listy seminariów magisterskich

3. Wykład Ogólnouniwersytecki (OGUN), wykład, 60h, egz, 5 ECTS

Wykład do wyboru z listy wykładów ogólnouniwersyteckich (OGUN).

4. Wykład monograficzny, wykład, 2 × 60h, 2 × zal, 2 × 4 ECTS

Wykłady są wybierane przez studenta z listy wykładów monograficznych (specjalizacyjnych).

5. Zajęcia fakultatywne, ćwiczenia, 2 × 30h, 2 × zal, 2 × 3 ECTS

Zajęcia fakultatywne do wyboru z listy zajęć fakultatywnych/pomocniczych.

6. Ćwiczenia powierzchniowe, ćwiczenia, 30h, zal, 2 ECTS

Program studiów archeologicznych nakłada na wszystkich studentów obowiązek realizacji 1 tygodnia (5 dni roboczych, tj. 30 h) badań powierzchniowych na II roku studiów magisterskich. Ćwiczenia powierzchniowe kończą się zaliczeniem na ocenę. Szczegółowe zasady organizacji ćwiczeń powierzchniowych.

7. Praca magisterska

Zaliczenie roku odbywa się według zasad analogicznych jak na III roku studiów licencjackich. Student do końca II roku studiów magisterskich winien uzyskać absolutorium. Studia magisterskie kończą się egzaminem magisterskim obejmującym wybraną przez egzaminowanego w toku studiów specjalność oraz obronę pracy magisterskiej. Po uzyskaniu absolutorium, złożeniu pracy magisterskiej i złożeniu egzaminu magisterskiego student otrzymuje dyplom ukończenia studiów ze stopniem magistra. W uzasadnionych przypadkach niemożności wykonania pracy magisterskiej w obowiązującym terminie (por. § 35 Regulaminu Studiów) Dziekan może przedłużyć prawa studenckie na okres nie dłuższy niż trzy miesiące. Student, który nie złożył pracy dyplomowej w terminie, zostaje skreślony z listy studentów. W okresie dwóch lat od uzyskania absolutorium możliwe jest wznowienie studiów w celu obrony pracy dyplomowej, bez obowiązku uczęszczania na zajęcia, wiąże się to jednak z wniesieniem jednorazowej opłaty za egzamin (patrz str. 87). Po upływie tego okresu można ubiegać się o wznowienie na ostatni rok studiów z obowiązkiem uzupełnienia ewentualnych różnic programowych (por. §8 i §36 Regulaminu Studiów).

Lista seminariów magisterskich, 60h, zal, 9 ECTS

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik / S. Rzepka  / D. Zielińska
   • Archeologia Egiptu i Nubii – wt. 16.45-18.15, s. 1.18
A. Bursche
   • Rzym i barbarzyńcy – pon. 11.30-14.45, s. 2.06
A. Bursche
   • Seminarium doktoranckie – pon. 11.30-13.00 i 13.15-14.45, s. 1.18, spotkania wg harmonogramu
P. Dyczek / R. Ciołek
   • Archeologia i numizmatyka starożytnej Grecji i Rzymu – pon. 8.00-9.30, s. 2.06
P. Dyczek / W. Nowakowski
   • Archeologia protohistoryczna – seminarium doktoranckie– pon. 13.15-14.45, s. 2.06A
K. Jakubiak
   • Lewant od Aleksandra Macedońskiego do Mahometa – czw. 15.00-16.30, s. 1.4
B. Kaim / D. Ławecka
   • Archeologia Bliskiego i Środkowego Wschodu – wt. 16.45-18.15, s. 2.11
R. Karasiewicz-Szczypiorski / M. Olszewski
   • Archeologia prowincji rzymskich – śr. 9.45-11.15, s. 2.06A
B. Kontny / A. Cieśliński / P. Szymański
   • Germanie i Bałtowie w starożytności – wt. 15.00-16.30, s. 2.07
Kontny / I. Modrzewska-Pianetti
   • Archeologia podwodna – pt. 11.30–13.00, s. 2.06
J. Kruppé
   • Archeologia późnego średniowieczna i czasów nowożytnych – czw. 11.30-13.00, s.3.13
K. Lewartowski
   • Archeologia Grecji – czw. 11.30-13.00, s. 1.14
A. Łajtar / T. Derda
   • Papirologia i epigrafika – pon. 16.45-18.15, s. 1.18
A. Łukaszewicz
   • Egipt od faraonów do panowania rzymskiego – pon. 15.00-16.30, s. 1.14
D. Manasterski
   • Archeologia pradziejowa: neolitu i epoki brązu – śr. 11.30-13.00, s. 0.30
K. Misiewicz
   • Metody nieinwazyjne we współczesnej praktyce archeologicznej – wt. 15.00-16.30, s. 1.11
J. Miziołek
   • Sztuka późnoantyczna i tradycja antyku w kulturze europejskiej – wt. 9.45-11.15, s. 1.14
I. Modrzewska-Pianetti
   • Archeologia Italii Północnej i Hiszpanii – wt. 9.45–11.15, s. 2.06
T. Nowakiewicz
   • Archeologia wczesnego średniowiecza – śr. 9.45-11.15, s. 2.11
J. Piątkowska-Małecka / W. Więckowski / K. Szymczak
   • Bioarcheologia i archeologia epoki kamienia – pon. 9.45–11.15, s. 1.10
M. Rekowska / P. Jaworski / T. Waliszewski
   • Rzym i świat śródziemnomorski – czw. 13.15-14.45, s. 2.07 A
M. Ziółkowski / M. Giersz
   • Archeologia Ameryki i Oceanii – pon. 16.45-18.15, s. 1.09

←powrót do planu zajęć I r. st. magisterskich
←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Lista wykładów monograficznych

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

UWAGA! Najbardziej aktualna informacja o terminach zajęć znajduje się w systemie USOS – informacje na stronie mogą być aktualizowane z opóźnieniem

M. Barwik
  • Schyłek ery Ramessydów, 60h, czw. 13.15-14.45, s. 1.18
R. Chowaniec
  • Sycylia grecko-rzymska, 30h (sem. let.), czw. 15.00-16.30, s. 2.06
R. Ciołek
  • Antyczne Bałkany, 30h (sem. let.), pon. 9.45-11.15, s. 2.06
P.  Dyczek
  • Zarys architektury starożytnej Grecji i Rzymu, 60h, 11.30-13.00, s. 2.06A
B. Kaim
  • Dwór i dworzanie króla perskiego, 30h (sem. zim.), śr. 11.30-13.00, s. 2.12
R. Karasiewicz-Szczypiorski
  • Od Scytii do Armenii. Rzymianie na kresach Imperium, 30h (sem. let.), pon. 15.00-16.30, s. 1.18
J. Kruppé
  • Pozamaterialne źródła w archeologii staropolskiej, 30h (sem. let.), pon. 11.30-13.00, s. 0.36
A. Łajtar
  • Egipt grecko-rzymski: społeczeństwo, religia, kultura, 30h (sem. zim.), śr. 13.15-14.45, s. 2.11
A. Łajtar
  • Sport i widowiska w świecie antycznym na podstawie dokumentacji epigraficznej, 30h (sem. let.), śr. 13.15-14.45, s. 2.11
D. Ławecka
  • Życie codzienne w Starożytnej Mezopotamii, 60h, wt. 15.00–16.30, s. 1.10
A. Łukaszewicz
  • Zmierzch faraonów. Ostatni Ptolemeusze i pierwsi cesarze nad Nilem, 30h (sem. zim.) – pon. 13.15-14.45, s. 2.07A
D. Manasterski
  • Przemiany kulturowe „niżowych” społeczności neolitu środkowo-wschodnioeuropejskiego w ugrupowania epoki brązu, 30h (sem. let.), śr. 13.15-14.45, s. 0.30
I. Modrzewska-Pianetti
  • Archeologia Północnej Italii, wt. 11.30-13.00, s. 2.06
T. Nowakiewicz
  • Prusowie i ich sąsiedzi od początków wczesnego średniowiecza do krzyżackiej konkwisty, 60h, śr. 11.30-13.00, s. 2.06A
W. Nowakowski
  • Północ i wschód Barbaricum. Skandynawia, wschodnie pobrzeże Bałtyku i wnętrze Europy w okresie wpływów rzymskich I okresie wędrówek ludów, 60h, pon. 15.00-16.30, s. 2.07
M.T. Olszewski
  • Rzymska ikonografia a kontekst w oczach Rzymian, 30h (sem. zim.), pon. 15.00-16.30, s. 1.18
K. Szymczak
  • Epoka kamienia w Azji Środkowej, 60h, wt. 11.30-13.00, s. 2.07A
J. Wołoszyn
  • Ikonografia kultur Prekolumbijskich, 60h, czw. 18.30-20.00, s. 1.09

←powrót do planu zajęć II r. st. magisterskich

Wykłady ogólnouniwersyteckie — propozycje IA UW

R. Chowaniec
Sycylia – wczoraj i dziś (archeologia, kultura i sztuka) 30semestr zimowy (online)
R. Ciołek
Mass media w starożytnej Grecji 30semestr zimowy środa 9:45-11:15, s. 2.06
R. Ciołek
Mass media w starożytnym Rzymie 30semestr letni środa 9:45-11:15, s. 2.06
B. Kaim
Na dworze perskiego króla. Życie dworskie i ideologia władzy królewskiej w starożytnym Iranie 30semestr letni czwartek 9:45 – 11:15, s. 2.12
B. Kontny
Archeologia wojny. podwodna 60 czwartek 9:45-11:15, s 2.11
B. Kontny
Archeologia wojny. Aspekty militarne w Archeologii okresu protohistorycznego w Europie 60 piątek 9:45-11:15, s 1.09
S.K. Kozłowski
Myśliwi lasu i stepu 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.07
M. Łuszczewska
Życie codzienne w cieniu Wezuwiusza 30semestr letni środa 9:45–11:15, s. 2.12
A. Maciałowicz
Archeologia mody Barbarzyńców w pierwszych wiekach naszej ery. Od kowala do jubilera 30semestr letni poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
A. Maciałowicz
Moda pradziejowa w świetle archeologii (od wieków najdawniejszych do przełomu er). Technologia-zróżnicowanie-interpretacja 30semestr zimowy poniedziałek 9:45-11:15, s. 2.09
D. Manasterski, M. Białowarczuk
Zanim powstały cywilizacje. Oblicza archeologii pradziejowej 60 środa 13:15 – 14:45, s. 1.18
J. Miziołek
Archeologia jako fenomen kulturowy 30semestr zimowy wtorek 16:45-18:15, s. 1.14
T. Nowakiewicz
Krucjaty nadbałtyckie. Perspektywa archeologiczna 30semestr letni środa 16:45 – 18:15, s. 2.07
M. Rekowska, A. Ulanowska
Archeologia w kulturze popularnej 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.09
S. Rzepka
Armia faraonów 30semestr letni
T. Scholl
Królestwo Bosporanskie 30semestr letni czwartek 18:30–20:00, s. 2.12
F. Stępniowski
Religia starożytnej Mezopotamii 30semestr zimowy środa 11:30 – 13:00, s. 1.09
W. Więckowski
Archeologia i antropologia śmierci 30semestr zimowy poniedziałek 11:30-13:00, s. 2.10
J. Wołoszyn
Archeologia kognitywna czyli co sobie oni myśleli 30semestr letni
W. Wróblewski
Od Estów do Prusów 30semestr letni czwartek 13:15–14:45, s. 2.09
D. Zielińska
Sztuka Nubii, VI-XIV w. 30semestr zimowy wtorek 15:00–16:30, s. 2.06
M. Ziółkowski
Historia i religia Państwa Inków 30semestr zimowy poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
M. Ziółkowski
Szaman, kapłan, święty król: zarys antropologii i magii religii 30semestr letni poniedziałek 13:15-14:45, s. 2.06
J. Żelazowski
Historia sztuki starożytnej Grecji i Rzymu 60 semestr zimowy: poniedziałek 13:15-14:45, s. 105 (Stary BUW)
semestr letni: poniedziałek 9:45-11:15, s. 105 (Stary BUW)
M. Żuchowska
Archeologia Jedwabnego Szlaku 30semestr letni wtorek 15:00–16:30, s. 2.07

Plan Zajęć - Studia Zaoczne

ROK I
(po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Osadnictwo Egiptu faraońskiego
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Officina gentium? Nadbałtyckie Barbaricum w epoce żelaza
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr A. Maciałowiczem)
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
on-line Wykład obowiązkowy dla I roku
w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi zaliczyć dwa wykłady z historii archeologii
Historia archeologii pradziejowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
Historia archeologii śródziemnomorskiej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
NIEDZIELA
10:00-14:45 Translatorium
45 godzin
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym (translatorium)
prowadzący: mgr M. Mileszczyk sala: 2.12

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Strategie przystosowań kulturowych społeczności pradziejowych
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Od Słupów Herkulesa do bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Główne problemy protohistorii Europy Środkowej i Wschodniej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student I roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-12:15 Wykład OGUN (nauki społeczne)
30 godzin
Wykład zostanie ogłoszony w terminie późniejszym
prowadzący: sala: 2.12

Ćwiczenia wykopaliskowe

2 miesiące (300 godzin) w tym do 150 godzin możliwe do odbycia w formie praktyki muzealnej itp.

Ćwiczenia powierzchniowe

Tydzień (30 godzin) do odbycia w terminie jesiennym lub wiosennym.

ROK II
(po licencjacie z archeologii i po innych studiach licencjackich)

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

SEMESTR ZIMOWY

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Osadnictwo Egiptu faraońskiego
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska sala:   2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Officina gentium? Nadbałtyckie Barbaricum w epoce żelaza
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr A. Maciałowiczem)
sala:  2.09
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński
(z dr S. Wadylem)
sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-13.45 Wykład obowiązkowy dla II roku
30 godzin
Metodologia archeologii
prowadzący: dr F. Stępniowski sala: 2.09

SEMESTR LETNI

SOBOTA
8:00-11:15 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Strategie przystosowań kulturowych społeczności pradziejowych
prowadzący: dr hab. D. Manasterski  sala:  2.09
11:30-14:45 Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Od Słupów Herkulesa do bram Kaspijskich – armia rzymska na krańcach świata
prowadzący: dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski sala:  2.09
on-line Wykład monograficzny
każdy wykład trwa 30 godzin i odbywa się tylko w jednym semestrze; w ciągu całego roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać trzy wykłady
Wprowadzenie do archeologii klasycznej
prowadzący: dr hab. M. Rekowska
Wprowadzenie do archeologii protohistorycznej Europy Środkowej
prowadzący: prof. dr hab. W. Nowakowski
15:00-17:15 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia klasyczna (Grecji i Rzymu)
prowadzący: dr hab. M. Rekowska,
dr hab. R. Karasiewicz-Szczypiorski
sala: 2.07
Archeologia Pradziejowa
prowadzący: dr hab. D. Manasterski sala: 2.09
17:30-19:45 Seminarium magisterskie:
w ciągu roku akademickiego student II roku studiów magisterskich musi wybrać dwa seminaria
Archeologia Egiptu i Bliskiego Wschodu
prowadzący: dr hab. A. Wodzińska,
dr F. Stępniowski
sala: 2.07
Archeologia protohistoryczna i wczesnośredniowieczna
prowadzący: dr hab. A. Cieśliński sala: 2.09
NIEDZIELA
9:00-12:15 Wykład OGUN dla II roku
45 godzin
 Od Estów do Prusów
prowadzący: dr Wojciech Wróblewski sala: 2.09