Podróże krajowe i zagraniczne

Krajowe podróże służbowe:

Pracownik planujący krajową podróż służbową powinien:

Zagraniczne podróże służbowe:

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Zakup biletów i usługi wizowania

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie. http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Pracownik planujący zagraniczną podróż służbową powinien:

Umowa finansowania wyjazdów zagranicznych osób niebędących pracownikami, doktorantami, studentami UW

    • Wzór zobowiązania UW do sfinansowania kosztów poniesionych przez osoby niebędące pracownikami, doktorantami i studentami UW w ramach realizacji zadań Uniwersytetu Warszawskiego- uwaga: Niezależnie od ww. umowy udział takich osób w zadaniach Uniwersytetu następuje na podstawie umowy cywilno-prawnej regulującej zakres wykonywanych prac oraz wysokość wynagrodzenia. Innym rozwiązaniem może być dodanie do umów cywilno-prawnych zawieranych z tymi osobami zobowiązania UW do pokrycia kosztów wyjazdu. Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet [→http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/]

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy]

WYSOKOŚĆ DIETY ZA DOBĘ PODRÓŻY ZAGRANICZNEJ ORAZ LIMITU NA NOCLEG