Wzory Umów

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Terminy wypłat

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej