Prodziekan ds. studenckich

Kadencja 2020-2024 – dr hab. Agnieszka Tomas

Kontakt: ze studentami – wa.student@uw.edu.pl ; dyżury dziekańskie poniedziałek 10-14.00, tylko zdalnie po uprzednim umówieniu się drogą mailową. Z pracownikami – agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Kompetencje:

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

 • realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia,
 • spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii,
 • jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
 • koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
 • nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
 • zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
 • realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
 • kontakty z Samorządem

Kompetencje jako Kierownik jednostki dydaktycznej:

 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów stacjonarnych,
 • sprawowanie nadzoru nad funkcjonowaniem systemu USOS,
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku),
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej,
 • kontakty z Samorządem

Więcej informacji w prezentacji do pobrania:

Obsługa dydaktyki i zakres obowiązków Prodziekana ds. studenckich

Rok akademicki 2020/21

Dane dotyczące organizacji studiów, liczebności studentów i obsługi dydaktyki w bieżącym roku akademickim znajdują się w poniższej prezentacji

Studia i studenci archeologii w r. akad. 2020_21