Stypendia i wsparcie socjalne

Stypendia

Stypendium Rektora

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

Więcej informacji:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/

https://bpm.uw.edu.pl/1363-2/

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Programy stypendialne Santander Universidades

Stypendium Konferencyjne Santander | VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych –

Termin aplikacji – 2 listopada  2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/vii-ogolnopolska-sesja-studenckich-Kol-naukowych-online

Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career – University of Pennsylvania

Termin aplikacji – 23 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/rozwijaj-swoj-profesjonalny-angielski-z-university-of-pennsylvania

Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w Praktyce

Termin aplikacji – 11 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/biznes-w-praktyce-spotkaj-sie-z-cenionymi-ekspertami-social-mediow

Akademia Santander Universidades online

Termin aplikacji – 31 października 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/akademia-santander-universidades-dzielimy-sie-wiedza

Stypendia Towarzystwa Copernicus

W ramach programu stypendialnego Towarzystwa Copernicus, rekrutowani są studenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłych krajów Republiki Radzieckiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech. Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy – na semestr letni (od kwietnia do października) i na semestr zimowy (od października do marca). Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 280 euro
 • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem
 • koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia
 • udział w weekendowym seminarium.

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

 • studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia)
 • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce
 • studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

Więcej informacji:

https://www.copernicus-stipendium.de/de/stipendium/

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez przyznawanie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych i naukowych studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w innych państwach obcych, jak również studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej szczegółów o aktualnych programach Fundacji znajdą Państwo w tym miejscu.

Fulbright Graduate Student Award

To stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego (magisterskich) lub trzeciego stopnia (doktoranckich) w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów, oprócz studiów medycznych, LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendia ministra dla młodych naukowców

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

2021/22

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Stypendia Fundacji En Arche

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

W roku 2021 termin upływa 30 czerwca. Więcej o konkursie w tym miejscu.

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, osiągasz wybitne wyniki w wybranej przez siebie dziedzinie – naukowej, artystycznej, sportowej… masz pomysł na swój dalszy rozwój w tym kierunku, a Twoja sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia Ci osiągnięcie wymarzonego celu ten program stypendialny jest dla Ciebie.

Nabór do konkursu jest stały (cały rok).

Więcej o programie w tym miejscu.

Program Odkrywcy Diamentów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły.

Stypendia dla kandydatów na studia i studentów przyznaje Kapituła Programu, bazując w szczególności na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się na
www.odkrywcydiamentów.com.pl w zakładce Dokumenty.

Dokumenty programowe można znaleźć na stronie organizatora.

Program Stypendiów Pomostowych

System stypendiów mający na celu wsparcie finansowe zdolnych maturzystów rozpoczynających studia dzienne w publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do studentów I roku, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości.

Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycja 2021/2022

W  roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu

Terminy składania wniosków: 1 lipca – 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.00

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Wyszukiwarka Stypendiów

Stypendia fundują nie tylko duże fundacje i instytucje. Wsparcie finansowe studentów i młodych naukowców jest realizowane przez różne podmioty, lokalne gminy. W poszukiwaniach pomocna będzie strona moje stypendium.pl

Wsparcie socjalne na UW

Stypendia socjalne

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów UW:

§ 26
1. Na pisemny wniosek Zarządu Samorządu Studentów:
1) stypendium dla osób niepełnosprawnych studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych;
2) stypendium rektora studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium Rektora;
3) zapomogę studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja ds. Zapomóg;
4) odwołania w sprawach o przyznanie świadczeń rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów.
2. Na pisemny wniosek Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, a w razie jej braku – Zarządu Samorządu Studentów, stypendium socjalne studentom wszystkich kierunków studiów, na których jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie, przyznaje komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego. W przypadku studiów organizowanych wspólnie przez jednostki dydaktyczne, właściwą jednostką dydaktyczną jest ta wskazana w porozumieniu zawartym między tymi jednostkami.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracowników Uniwersytetu, z tym że w skład komisji, o których mowa w ust. 2 wchodzi co najmniej jeden koordynator ds. stypendialnych. Więcej informacji tutaj

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium socjalnego:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/

2020/21

Komisja Stypendialna ds. stypendium socjalnego WA, skład powołany uchwałą Samorządu WA:

Aleksandra Jaszczurowska

Elwira Dybisz

Filip Kurczyński

Jerzy Kozak

Michał Adamiak, Koordynator ds. stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Miejsce składania wniosków: Samodzielna Sekcja ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału Archeologii (budynek Szkoły Głównej, parter), w godzinach wizyt interesantów.

Koordynator ds. stypendiów socialnych: Michał Adamiak, email: m.adamiak@uw.edu.pl

Adres do składania wniosków papierowych pocztą:

Koordynator stypendium socjalnego dla studentów
Uniwersytet Warszawski
Wydział Archeologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

WAŻNE! Wniosek i oświadczenie o dochodach złożone w systemie USOSweb należy dostarczyć Koordynatorowi w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Rejestracja formularza elektronicznego w USOSweb nie jest jest czynnością techniczną i formalnie jest złożeniem wniosku.

Prosimy zapoznać się z zarządzeniami Rektora poniżej:

Regulamin świadczeń socjalnych

Zgodnie z nowym Regulaminem Świadczeń każda osoba pełnoletnia w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o swojej aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B i są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczenia nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Zarządzenie Rektora w spr. wysokości miesięcznego dochodu_2020

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego źródła opodatkowania, co w 2018 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodów na zaświadczeniu urzędu skarbowego lub które utraciły cały dochód na zaświadczeniu.

Z zaświadczenia C – zamiast ZUS dla studentów – można skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (a jest na to zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) i podlega ubezpieczeniu rodzicielskiemu (poniżej 26 roku życia). Oświadczenie to w żaden sposób nie zastępuje zaświadczenia ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2018 rok.

A_oświadczenie_brak_zmian_w_zatrudnieniu

B_oswiadczenie_aktualna_sytuacja_zarobkowa

C_oswiadczenie_o_KRUS_brak_ubezp_w_ZUS

D_oswiadczenie_ogolne

oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Wszelkie informacje odnośnie terminów znajdują się na stronie BON w aktualnościach w porządku chronologicznym.

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium dla osób z niepełnosprawnościami:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/

2020/21

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie na adres bon@uw.edu.pl w formacie pdf z konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentu z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS.

Następnie należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich  – Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami.

UWAGA: Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz w BON wypełnij poniższy kwestionariusz.

KWESTIONARIUSZ_REJESTRACYJNY_2020

Więcej informacji https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-specjalne/

Zapomogi

2021/22

Informacja o składaniu wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022  znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat zapomogi:

https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/

2020/22

Studenci składają wniosek o stypendium w roku akademickim 2020/2021 w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tym formularzu jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej Formularz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w przypadku błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można złożyć w formie papierowej do Komisji Świadczeń dla Studentów UW pod adresem Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc przez cały rok akademicki.

Kredyty studenckie

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia

Informacje na temat rodzajów ubezpieczeń oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj