Zakład Archeologii Europy Starożytnej

Grób ciałopalny z epoki brązu na nekropoli w Nowym Łowiczu na Pomorzu. Fot. A. Cieśliński
Grób ciałopalny z epoki brązu na nekropoli w Nowym Łowiczu na Pomorzu. Fot. A. Cieśliński

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-805 (806, 807), pok. 3.05, 3.06, 3.07

Kierownik zakładu:
dr hab. Adam Cieśliński

Pracownicy:
Dr Sylwia Domaradzka
Dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW
Dr Andrzej Maciałowicz
Prof. dr hab. Wojciech Nowakowski
Dr Andrzej Szela
Dr hab. Paweł Szymański

Doktoranci:
Mgr Iwona Lewoc (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Kamila Brodowska (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Martyna Wasilewska (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Paweł Dziechciarz (promotor: Bartosz Kontny)
Mgr Agnieszka Jarzec (promotor: Adam Cieśliński)
Mgr Bartłomiej Kaczyński (promotor: Paweł Szymański)
Mgr Agata Wiśniewska (promotor: Paweł Szymański)

Zakład specjalizuje się w archeologii epoki brązu, wczesnej epoki żelaza, okresu przedrzymskiego, rzymskiego i wędrówek ludów oraz początków wczesnego średniowiecza (II tysiąclecie p.n.e – I tysiąclecie n.e.) na rozległych obszarach środkowej, wschodniej i północnej Europy, ze szczególnym uwzględnieniem ziem polskich. Aktualnie prowadzone badania dotyczą przede wszystkim różnych aspektów kultury materialnej i duchowej ludów bałtyjskich i germańskich, między innymi obrzędowości pogrzebowej, bronioznawstwa, przemian struktur osadniczych, kontaktów interregionalnych, w tym relacji barbarzyńców ze światem antycznym. Specjalnością zakładu jest również tzw. archeologia archiwalna, której stawia sobie za zadanie przywrócenie do obiegu naukowego „zapomnianych” źródeł, nierzadko rozproszonych w trakcie II wojny światowej. Badania terenowe zakładu koncentrują się na obszarze Polski północnej i obejmują stanowiska o różnorodnej charakterystyce: cmentarzyska, osady oraz miejsca obrzędowe.

Granty:
Adam Cieśliński: kierownik grantu Kontakt – migracja – akulturacja. Pogranicze kultur przeworskiej i wielbarskiej w Polsce północno-wschodniej w świetle danych archiwalnych oraz nowych odkryć w ramach projektu NCN MINIATURA 1

Bartosz Kontny: wykonawca w grancie ‘Kryzys imperium w III wieku: przyczyny i odbicie w źródłach antycznych’, kierownik: Prof. Adam Ziółkowski (Instytut Historyczny UW);

Bartosz Kontny: wykonawca w grancie „Okres wędrówek ludów w dorzeczu Odry i Wisły”, kierownik: prof. Aleksander Bursche (IA UW), stadium finalne

Badania wykopaliskowe:
Czerwony Dwór, stan. XXI, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie. Cmentarzysko ciałopalne kultury sudowskiej
54°07′46″N 22°11′31″E

Nowy Łowicz, stan. 2, gm. Kalisz Pomorski, woj. zachodniopomorskie. Cmentarzysko kurhanowe kultury łużyckiej i wielbarskiej (we współpracy z A. Kasprzakiem z Muzeum w Koszalinie)
53°20′57″N 15°46′29″E

Jezioro Lubanowo, gm. Banie, woj. zachodniopomorskie. Miejsce ofiarne z okresu rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza (badania wraz z Zakładem Archeologii Podwodnej IAUW) 53°07′46″N 14°36′44″E

Skip to content