Zakład Archeologii Pradziejowej

Eksploracja obiektu kultury pucharów dzwonowatych na stanowisku 3 w Supraślu, fot. Aleksandra Klecha

Adres: 00-927 Warszawa, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, Szkoła Główna, tel. 55-22-824, pok. 3.24

Kierownik zakładu:

dr Marcin Białowarczuk

Dyżury pracowników:

Zgodnie z wydanym przez Władze UW Zarządzeniem nr 206 § 11 w sprawie zdalnego semestru zimowego, wszystkie dyżury i konsultacje dydaktyczne pracowników zakładu w semestrze zimowym 2020/2021 odbywają się zdalnie, za pośrednictwem Google Meet.

W celu otrzymania linku do spotkania online prosimy o wcześniejszy kontakt mailowy.

Uwaga! Do korespondencji oficjalnej między prowadzącymi zajęcia i studentami należy wykorzystywać wyłącznie adresy mailowe z domeny uw.edu.pl i student.uw.edu.pl (zgodnie z Zarządzeniem nr 16 Rektora UW z dnia 18 kwietnia 2007 roku w sprawie korzystania z poczty elektronicznej przez pracowników i studentów Uniwersytetu Warszawskiego).

dr Marcin Białowarczuk e-mail: m.bialowarczuk@uw.edu.pl

(dyżur: środy 12.00-13.15)

dr hab. Dariusz Manasterski e-mail: dmanasterski@uw.edu.pl 

(dyżur: środy 10.00 – 11.00)

dr Katarzyna Januszek e-mail: katarzyna.januszek@uw.edu.pl

(dyżur: środy 12.00 – 13.00)

dr Witold Gumiński e-mail: w.guminski@uw.edu.pl

(dyżur: wtorki 13.30 – 14.30)

mgr Artur Grabarek e-mail: a.grabarek@uw.edu.pl

(dyżur: wtorki 12.00 – 13.00)

Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski  – pracownik emerytowany

e-mail: rfmazurowski@uw.edu.pl

Doktoranci:

mgr Aleksandra Klecha (Promotor dr hab. Dariusz Manasterski)

(dyżur: środy 15.00 – 16.00; e-mail: am.klecha@uw.edu.pl)

mgr Artur Grabarek (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)
mgr Andrzej Gackowski (Promotor Prof. dr hab. Ryszard F. Mazurowski)

 

Zakładu Archeologii Pradziejowej specjalizuje się w tematyce neolitu i wczesnej epoki brązu. Aktualnie działalność naukowo-dydaktyczna zakładu koncentruje się na problematyce początków rozwoju gospodarki wytwórczej na Bliskim Wschodzie i Półwyspie Arabskim, a także rozwoju osadnictwa paraneolitycznego w północno-wschodniej Polsce, wczesnego neolitu oraz przełomu neolitu i wczesnej epoki brązu w Europie środkowo-wschodniej.

Pracownicy Zakładu współpracują z wieloma krajowymi i zagranicznymi instytucjami, wśród których wymienić można Rosyjską Akademię Nauk, Państwowe Muzeum Ermitażu w Sankt Petersburgu, Białoruską Akademię Nauk, Muzeum Podlaskie w Białymstoku, Muzeum Zamkowe w Malborku czy Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW. Efektem tej współpracy jest czynny udział w badaniach terenowych w kraju i za granicą, realizacja wspólnych projektów grantowych oraz publikacje.

Istotną dziedziną działalności są także prace redakcyjne pisma naukowego Studia i Materiały do Badań nad Neolitem i Wczesną Epoką Brązu na Mazowszu i Podlasiu, będącego nową ofertą wydawniczą Instytutu Archeologii UW powstałą w 2011 roku z inicjatywy pracowników naszego Zakładu. Od 2014 roku pismo jest indeksowane na liście Index Copernicus, a od 2015 znajduje się na liście B wykazu czasopism punktowanych MNiSW.

Granty:

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr Katarzyna Januszek – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
OBIEKTY OBRZĘDOWE PUCHARÓW DZWONOWATYCH Z SUPRAŚLA. ZŁOŻENIE DARÓW – PRZEJĘCIE TERENU CZY INTEGRACJA KULTUROWA?
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2015 r.

dr hab. Dariusz Manasterski – wykonawca w grancie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach programu Dziedzictwo kulturowe – Ochrona zabytków archeologicznych.
POMIĘDZY WSCHODEM A ZACHODEM. OSADNICTWO Z EPOKI KAMIENIA I PROLOGU EPOKI BRĄZU W GRĄDACH-WONIECKO, WOJ. PODLASKIE.
Kierownik Projektu: Adam Wawrusiewicz (Muzeum Podlaskie w Białymstoku)
Grant zakończony publikacją monografii wieloautorskiej w 2017 r.

Wykopaliska:

Niedźwiedziówka, gm. Stegna, woj. pomorskie – Badania mikroregionu osadniczego kultury rzucewskiej, realizowane przez Prof. dr hab. Ryszarda F. Mazurowskiego w latach 1980-2017. (we współpracy z Muzeum Zamkowym w Malborku)

Qumayrah, Oman – Badania osadnictwa neolitycznego strefy wyżynno-górskiej północno-wschodniej części Półwyspu Arabskiego, realizowane od 2015 r. przez dr Marcina Białowarczuka, w ramach polsko-omańskiego projektu Qumayrah Archaeological Project, kierowanego przez Prof. dr hab. Piotra Bielińskiego (we współpracy z Zakładem Archeologii Bliskiego Wschodu oraz Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW)

Supraśl, stan. 3, gm. Supraśl, woj. podlaskie – Badania osadnictwa kultury pucharów dzwonowatych realizowane od 2013 r. przez dr hab. Dariusza Mansterskiego i dr Katarzynę Januszek (we współpracy z Muzeum Podlaskim w Białymstoku)

Szczepanki, stan. 8, gm. Wydminy, woj. warmińsko-mazurskie – stanowisko torfowe z okresu mezolitu i paraneolitu, badane przez dr Witolda Gumińskiego.

Podlesie stan. 6, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie – Osada kultury ceramiki wstęgowej rytej, badania realizowane od 2014 r. przez mgr Artura Grabarka.