Blusiewicz Karolina

dr Blusiewicz Karolina
dr Blusiewicz Karolina

Dr. Karolina Blusiewicz
Department of Medieval and Early Modern Archeology
Department for Archaeological Conservation

e-mail:
k.blusiewicz@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 11.00-13..00, room 0.36/0.31

research interests:
– material culture and craft in late-medieval and post-medieval Poland
leathercraft
– species identification and quality of archaeological leather
urban archaeology – development of small towns in the late Middle Ages

bibliography:
Blusiewicz K.,
2017a  Wyroby ze skóry i produkcja skórnicza w późnośredniowiecznym Pucku, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 305-360

2017b  Konstrukcje ciesielskie w budownictwie drewnianym późnośredniowiecznego Pucka, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 93-124

2017c  Wyroby ze skóry [w:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983, red. K. Meyza, Z. Polak, Warszawa

2017d  Wyniki analizy surowcowej zabytków skórzanych z badań archeologicznych grodziska w Czermnie [w:] Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Studium interdyscyplinarne, red. M. Florek, M. Wołoszyn, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa

2017e  Szewc czy garbarz? Interpretacja archeologicznych śladów produkcji skórniczej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 25, s. 201-220

2016    Późnośredniowieczna rękawica trójpalczasta z wykopalisk w Pucku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIV, z. 4, s. 505-512

2014    Pod brukiem rynku. Obserwacje archeologiczne na Rynku Starego Miasta w Warszawie w 2013 r., „Almanach Muzealny”, t. VIII, s. 71-87

2013a  Późnośredniowieczne obuwie z badań działki miejskiej w Pucku [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol.2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 405-413

2013b Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995-1997, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 73-133

2013c  Obuwie osiemnastowieczne z badań na terenie pałacu Jabłonowskich, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 203-208

2011    Puck (działka nr 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011, “Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, t. IX (L) (2011), Fascykuł B, s. 337-342

2009a  Obuwie warszawskie w XIV-XVIII wieku, Archeologia dawnej Warszawy, t. 1, red. W. Pela, Warszawa

2009b  Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej, Archaeologia Historica Polona, t. XVIII, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 121-139

Blusiewicz K., Kruppé J., Milewska M., Starski M.,
2014    Dwadzieścia lat archeologii w mieście i na zamku w Pucku, [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, s. 187-199

Blusiewicz K., Nazaruk I., Starski M.,
2013    Badania archeologiczne otoczenia miasta lokacyjnego w Pucku, [w:] XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. E. Fudzińska, Malbork, s. 299-307