Blusiewicz Karolina

dr Blusiewicz Karolina
dr Karolina Blusiewicz
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Konserwacji
Laboratorium Archeologicznych Analiz Specjalistycznych

e-mail:
k.blusiewicz@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
wtorki, godz. 13.00-15.00, pok. 0.36

zainteresowania naukowe:
– kultura materialna i wytwórczość rzemieślnicza w Polsce
– późnośredniowiecznej i nowożytnej
– wytwórczość skórnicza od wczesnego średniowiecza po czasy nowożytne
– badania gatunkowe i jakościowe surowca zabytków ze skóry
– archeologia miejska
– rozwój i zagospodarowanie małych ośrodków miejskich w późnym średniowieczu

zrealizowane projekty naukowe:

Krypta grobowa rodu Wejherów w kościele parafialnym w Pucku – opracowanie i publikacja wyników badań (grant NID program rządowy Ochrona zabytków archeologicznych 2022, kierownik projektu)

Publikacja Krypta grobowa rodu Wejherów w kościele parafialnym w Pucku do pobrania tutaj

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego

godło

Projekt dofinansowany z budżetu państwa w ramach programu rządowego „Ochrona zabytków archeologicznych”, wartość zadania 93 800 PLN, kwota dofinansowania 68 000 PLN. Umowa z dnia 19.05.2022 r. 

Celem projektu jest publikacja rezultatów badań archeologiczno-architektonicznych, przeprowadzonych w grobowcu rodziny Wejherów w kościele parafialnym w Pucku. Badania miały charakter interwencji archeologicznej po nieplanowanym otwarciu krypty. W ich efekcie uporządkowano i przebadano zachowane ludzkie szczątki, zabezpieczono unikatowe ubiory z końca XVI i XVII wieku, zadokumentowano i zabezpieczono fragmenty trumien, obić i ozdób trumiennych oraz przeprowadzono badania archeologiczno-architektoniczne krypty.
Rezultatem projektu będzie opracowanie, konserwacja oraz udostępnienie pozyskanych źródeł w formie monograficznej publikacji książkowej.

Bibliografia:

Blusiewicz K.,

2022a  Wyroby ze skóry z badań archeologicznych przy Długim Targu i ul. Powroźniczej w Gdańsku, [w:] Między Długim Targiem a Powroźniczą. Parcele mieszczańskie na Głównym Mieście w Gdańsku w świetle badań archeologicznych, red. K. Blusiewicz, M. Starski, Warszawa, s. 421-454.

2022b  Zabytki z bursztynu, kamienia i gliny z badań archeologicznych przy Długim Targu i ul. Powroźniczej w Gdańsku, [w:] Między Długim Targiem a Powroźniczą. Parcele  mieszczańskie na Głównym Mieście w Gdańsku w świetle badań archeologicznych, red. K. Blusiewicz, M. Starski, Warszawa, s. 513-522.

2022c    Opracowanie wyników badań gatunkowych wybranych zabytków skórzanych, [w:] W czym chodzili dawni Gdańszczanie? Konserwacja skórzanych elementów obuwia i odzieży z badań archeologicznych prowadzonych w kwartale ulic Szeroka, Tandeta, Grobla II, Świętojańska w Gdańsku, w latach 2006-2008, red. A. Jędrzejczak-Skutnik, Gdańsk, s. 29-35.

2022d    Analiza surowcowa wczesnośredniowiecznych przedmiotów skórzanych, [w:] Stanowisko 15c. Wyniki badań archeologicznych, red. A. Różański, Ł. Kaczmarek, „Wczesnośredniowieczne Gniezno”, t. 2, Gniezno, s. 361-369.

2021    The technical level of small-town shoemaking in Gdańsk Pomerania in the 14th century, Archaeologia Historica Polona, t. 29, s. 303-332 https://doi.org/10.12775/AHP.2020.012

2020a  Dwa nietypowe buty z Pucka z końca XIV wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXVIII, z. 1, s. 103-110

2020b  Zabytki skórzane z Gniewu – nowe dane z analizy źródeł archeologicznych, „Pomorania Antiqua” XXIX, s. 331-350

2017a  Wyroby ze skóry i produkcja skórnicza w późnośredniowiecznym Pucku, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 305-360

2017b  Konstrukcje ciesielskie w budownictwie drewnianym późnośredniowiecznego Pucka, [w:] Puck. Kultura materialna małego miasta w późnym średniowieczu, red. M. Starski, Warszawa, s. 93-124

2017c  Wyroby ze skóry [w:] Między miastem a dworem. Badania archeologiczne placu Zamkowego w Warszawie w latach 1977-1983, red. K. Meyza, Z. Polak, Warszawa

2017d  Wyniki analizy surowcowej zabytków skórzanych z badań archeologicznych grodziska w Czermnie [w:] Wczesnośredniowieczny zespół osadniczy w Czermnie w świetle wyników badań dawnych (do 2010). Studium interdyscyplinarne, red. M. Florek, M. Wołoszyn, Kraków-Leipzig-Rzeszów-Warszawa

2017e  Szewc czy garbarz? Interpretacja archeologicznych śladów produkcji skórniczej, „Archaeologia Historica Polona”, t. 25, s. 201-220

2016    Późnośredniowieczna rękawica trójpalczasta z wykopalisk w Pucku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LXIV, z. 4, s. 505-512

2014    Pod brukiem rynku. Obserwacje archeologiczne na Rynku Starego Miasta w Warszawie w 2013 r., „Almanach Muzealny”, t. VIII, s. 71-87

2013a  Późnośredniowieczne obuwie z badań działki miejskiej w Pucku [w:] XVII Sesja Pomorzoznawcza, vol.2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. H. Paner, M. Fudziński, Gdańsk, s. 405-413

2013b Wyniki badań archeologicznych północnej pierzei placu Teatralnego prowadzonych w latach 1995-1997, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 73-133

2013c  Obuwie osiemnastowieczne z badań na terenie pałacu Jabłonowskich, Archeologia dawnej Warszawy, t. 3, red. W. Pela, s. 203-208

2011    Puck (działka nr 123), woj. pomorskie. Badania w latach 2010-2011, „Światowit. Rocznik Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego”, t. IX (L) (2011), Fascykuł B, s. 337-342

2009a  Obuwie warszawskie w XIV-XVIII wieku, Archeologia dawnej Warszawy, t. 1, red. W. Pela, Warszawa

2009b  Obuwie warszawskie w XIV-XVII wieku. Przemiany w technice szewskiej, Archaeologia Historica Polona, t. XVIII, red. J. Chudziakowa, Toruń, s. 121-139

Blusiewicz K., Kruppé J., Milewska M., Starski M.,
2014    Dwadzieścia lat archeologii w mieście i na zamku w Pucku, [w:] Z dziejów badań archeologicznych na Pomorzu Wschodnim, red. M. Fudziński, H. Paner, Gdańsk, s. 187-199

 Blusiewicz K., Nazaruk I., Starski M.,
2013    Badania archeologiczne otoczenia miasta lokacyjnego w Pucku, [w:] XVIII Sesja Pomorzoznawcza, vol. 2, Od późnego średniowiecza do czasów nowożytnych, red. E. Fudzińska, Malbork, s. 299-307