Światowit – vol. XIII–XIV (LIV-LV), fasc. A/B (2015-2016)

(eds) D. Błaszczyk, J. Żelazowski

 

Studies and Materials

K. Januszek, K. Pyżewicz, Late Neolithic polished flint tools – between form and function 

S. Domaradzka, B. Józwiak, M. Przeździecki, Stone Age and Early Bronze Age archaeological material from the site 2 in Woźnawieś

A. Trzop-Szczypiorska, R. Karasiewicz-Szczypiorski, Houses from sites of the Przeworsk Culture in Masovia. A few examples from unpublished research 

A. Chilińska-Früboes, B. Kontny, Go for amber! Roman trace in a distant land or once more about old finds from former Ilischen

D. Chudzik, Selected Aspects of Early Medieval Settlement in the Łuków Plain and the Siedlce Upland

D. Błaszczyk, The provenance and diet of a man buried in the grave D162 from the cemetery in Bodzia in the light of isotopic analyses

J. Piątkowska-Małecka, Animal skeletal remains from the medieval settlement in Suraż, site 7/125, Suraż commune, Białystok district, Podlaskie voivodship

M. Osypińska, J. Piątkowska, Homestead Animals in Linear Pottery Culture Settlement i Ludwinów (Site 7, Aut. 112), Włocławek Commune and District

S. Wadyl, M. Krąpiec, Dendrochronology on the dating of an early medieval settlement in Węgielsztyn, Węgorzewo commune

A. Olech, System for Protection and Storage of Archaeological Collections in Slovakia

 

Chronicle of Excavations

M. Przeździecki, E. Ciepielewska, Rydno – Site: Nowy Młyn, Cut I/2015, Świętokrzyskie voivodship. The excavations in 2015

P. Szymański, Czerwony Dwór, site XXI, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015

A. Brzóska, P. Prejs, Non-invasive Survey of the Bottom of the Vistula River Between the Świętokrzyski Bridge and the Gdański Bridge, Warsaw, Mazowieckie Voivodship, in the Years 2015-2016

E. Marczak-Łukasiewicz, Truszki-Zalesie, Site 1 ‘Okop’ i stanowisko 3 ‘Siedlisko’, Podlaskie voivodship. The excavations in 2013, 2015 and 2016

M. Natuniewicz-Sekuła, Weklice, Site 7, Elbląg district, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2015-2016

M. Starski, Puck, 1 Maja Street no. 3, Plot 168. The excavations in 2014-2015

M. Starski, Skarszewy – the market square, Skarszewy commune, Pomorskie voivodship. The excavations in 2015

S. Wadyl, Pasym, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

S. Wadyl, J. Łapo, Perły, Site 1, Warmińsko-Mazurskie voivodship. The excavations in 2016

W. Gumiński, Szczepanki, site 8, Warmińsko-Mazurskie voivodship – a Stone Age peat-bog site of hunter-gatherers. The excavations in 2016

 

Tradition and Innovation in Textile Technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean

It is our pleasure to announce that volume LVI of the “Światowit” journal has been published!

The present volume of the “Światowit” journal, edited by Agata Ulanowska and Małgorzata Siennicka, discusses topics examined so far in two separate fascicles devoted to Mediterranean archaeology, and prehistory, protohistory and archaeology of Poland. The papers collected in this monographic volume examine developments in textile production in the Neolithic, Bronze and Iron Age Europe and the Mediterranean by tracing traditional and innovative elements in textile technology. The issue comprises eleven original contributions that resulted from the session ‘Tradition and Innovation in Textile Technology in Bronze Age Europe and the Mediterranean’, organised in 2016 by both editors during the 22nd Annual Meeting of the European Association of Archaeologists in Vilnius. The papers discuss available archaeological evidence of textiles, textile imprints, textile tools and textile iconography, as well as botanical and faunal remains related to textile manufacture and dyeing. The papers examine the types of social relations and cultural and economic processes which may have enhanced developments in textile technology, cross-cultural transmission of textile knowledge and skills, and distribution of raw materials and textiles.

The entire volume is available in Open Access at the Index Copernicus platform . For contents and introductions see here.

The editors
A. Ulanowska & M. Siennicka

Światowit, Supplement Series P: Prehistory and Middle Ages – en

Published:

vol. I – A. Waluś, B. Kowalewska, Kurhan I i II z cmentarzyska w Stolnie gm. Miałkowo, woj. warmińsko-mazurskie. Materiały kultury łużyckiej, kultury kurhanów zachodniobałtyjskich i kultury wielbarskiej, Warszawa 1999.

vol. II – Kuturbulak Revisited. A Middle Palaeolithic Site in Zeravshan River Valley, Uzbekistan (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. I), K. Szymczak (red.), Warszawa 2000.

vol. III – A. Lasota-Moskalewska, M. M. Hudjanazarov, Petroglyphs of mammals in the Sarmissaj Gorge, Uzbek Republic. Archaeozoological analysis, Warszawa 2000.

vol. IV – E. Kowalczyk, Brona małopolska. Ze studiów nad obroną stałą ziem polskich we wczesnym średniowieczu, Warszawa 2000.

vol. V – A. Kempisty, P Włodarczyk, Cemetery of the Cordet Ware Culture in Żerniki Górne, Warszawa 2000.

vol. VI – Badania archeologiczne terenu przyszłego centrum dominikańskiego w Gdańsku, sezon 2000 [t. 1], A. Gołembnik (red.), Warszawa 2001.

vol. VII – Officina Archaeologica Optima. Studia ofiarowane Jerzemu Okulicz-Kozarynowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2001.

vol. VIII – S. K. Kozłowski, Nemrik. An Aceramic Village Northern Iraq, Warszawa 2002.

vol. IX – Dominikańskie Centrum św. Jacka w Gdańsku. Badania Archeologiczne, t. 2, A. Gołembnik (red.), Warszawa 2002.

vol. X – P. Szymański, Mikroregion osadniczy z okresu wpływów rzymskich w rejonie jeziora Salęt na Pojezierzu Mazurskim, Warszawa 2005.

vol. XI – „In memoriam Valdemari Chmielewski”. Księga poświęcona pamięci profesora Waldemara Chmielewskiego, K. Szymczk, M. Przeździecki (red.), Warszawa 2006.

vol. [XII] – Exploring the neolithic of the Kyzyl-Kums. Ayakagytma ‘The Site’ and other collections (Central Asia – Prehistoric Studies, vol. II), K. Szymczak, M. Khudzhanazarov (red.), Warszawa 2006.

vol. XIII – M. Dzik, Wczesnośredniowieczne cmentarzysko szkieletowe w Żukowie, pow. Płońsk, Warszawa 2006.

vol. XIV – Pogranicze trzech światów. Kontakty kultur przeworskiej, wielbarskiej i bogaczewskiej w świetle materiałów z badań i poszukiwań archeologicznych, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2006.

vol. XV – P. Michalik, Późnośredniowieczne i wczesnonowożytne noże z zamku w Pucku, Warszawa 2007.

vol. XVI – W. Obuchowski, Materiały paleolityczne i mezolityczne z zachodniej Białorusi, Warszawa 2009.

vol. XVII – Pogranicze trzech światów – Mazowsze u schyłku starożytności, A. Jarzec, W. Nowakowski, A. Szela (red.), Warszawa 2016

vol. XVIII – Pochówki w grobach komorowych na ziemiach polskich w okresie wczesnego średniowiecza, D. Błaszczyk, D. Stępniewska (red.), Warszawa 2016

vol. XIX – D. Manasterski, Puchary dzwonowate i ich wpływ na przemiany kulturowe przełomu neolitu i epoki brązu w północno-wschodniej Polsce i na Mazowszu w świetle ceramiki naczyniowej, Warszawa 2016

vol. XX – P. Szymański, Chronologia gołdapskiej grupy kulturowej w okresie wędrówek ludów, Warszawa 2018

Full list of publications here

Światowit, Supplement Series M: Via Archaeologica Masoviensis

vol. I – Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki. Źródła archeologiczne z badań wykopaliskowych na autostradzie A2 odcinek mazowiecki, pod red. S. Domaradzkiej, B. Józwiaka, H. Machajewskiego i A. Walusia, Warszawa 2016.

Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego
Publikacja dofinansowana ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Narodowy Instytut Dziedzictwa

Światowit, Supplement Series E: Egyptology – en

Published:

vol. I – Procedeeings of the First Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 1999: perspectives of research. Warsaw 7-9 june 1999, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2001.

vol. II –

vol. III – Procedeeings of the Second Central European Conference of Young Egyptologist. Egypt 2001: perspectives of research. Warsaw 5-7 March 2001, red. J. Popielska-Grzybowska. Warszawa 2003.

Światowit, Supplement Series B: Barbaricum – en

Published:

vol. I – J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1989.

vol. II – Studia z archeologii ludów bałtyjskich z wybrzeży Bałtyku i dorzecza Wisły, J. Okulicz-Kozaryn (red.), Warszawa 1992.

vol. III – J. Okulicz-Kozaryn, W. Nowakowski (red.), Warszawa 1994.

vol. IV – W. Nowakowski, Od “Galindai” do “Galinditae”. Z badań nad pradziejami bałtyjskiego ludu z Pojezierza Mazurskiego, Warszawa 1995.

vol. V – M. Kołacz, Osada kultury przeworskiej w Izdebnie Kościelnym, stanowisko I, gmina Grodzisk Mazowiecki, Warszawa 1995.

vol. VI – Materiały do archeologii dawnych ziem pruskich, P. Szymański, A. Żórawska (opr.), Warszawa 2000.

vol VII – A. Juga-Szymańska, W. Nowakowski, P. Szymański (opr.), Warszawa 2004.

vol. VIII – J. Okulicz-Kozaryn, B. Kontny (red.), Warszawa 2009.

vol. IX – P. Szymański, Z badań nad chronologią i zróżnicowaniem kulturowym społeczności Mazur w późnej starożytności i u progu wczesnego średniowiecza, Warszawa 2013.

vol. X – B. Kontny (red.), Warszawa 2014.

vol. XI – “Ubi tribus faucibus fluenta Vistulae fluminis ebibuntur”. Jerzy Okulicz-Kozaryn in memoriam, B. Kontny (red.), Warszawa 2015

Full list of publications here

Światowit, Supplement Series A: Antiquity – en

Published:

Vol. I – Arcadia in Poland. An 18th Century Antique Garden and its famous Sculptures, T. Mikocki (red.), Warszawa 1998.

Vol. II – A. Bursche, Złote medaliony rzymskie w barbaricum. Symbolika prestiżu i władzy społeczeństw barbarzyńskich u schyłku staożytności, Warszawa 1998.

Vol. III – J. Kubińska, Ostotheques et kaustrai dans les inscriptions grecques d’Asie Mineure, Warszawa 1999.

Vol. IV – I. Modrzewska-Pianetti, Sulla storia della laguna di Venezia nell’ Antichita, Warszawa 2000.

Vol. V – T. Sarnowski, O. Ja. Savelja, Balaklava. Romische Militarstation und Heiligtum des Iupiter Dolichenus, Warszawa 2000.

Vol. VI – R. Ciołek, Katalog znalezisk monet rzymskich na Pomorzu, Warszawa 2001.

Vol. VII – J. Żelazowski, „Honos bigae”. Le statue onorarie romane su biga, Warszawa 2001.

Vol. VIII – Falsifications in polish collections and abroad, J. Miziołek (red.), Warszawa 2001.

Vol. IX – M. Rekowska-Ruszkowska, Le monde antique occidental dans les recist de voyageurs polonais (XVIIe-XIXe siecles), Warszawa 2002.

Vol. X – B. Kaim, Architektura starożytnej Baktrii w okresie kuszańskim, Warszawa 2002.

Vol XI – K. Jakubiak, The development of defence system of Eastern Anatolia (the Armenian Upland) from the beginning of the Kingdom of Urartu to the end of Antiquity, Warszawa 2003.

Vol. XII – M. Rekowska, W poszukiwaniu antycznej Cyrenajki… 200 lat badań na tle rozwoju zainteresowań archeologią w Europie (1706-1911), Warszawa 2013.

Vol. XIII – K. Jakubiak, Sacral Landscape in Hatra, Warszawa 2014.

Vol. XIV – T. Scholl, Miasta bosporańskie od wieku VI po połowę I wieku p.n.e., Warszawa 2014.

Vol. XV – R. Karasiewicz-Szczypiorski, Forty i posterunki rzymskie w Scytii i Taurydzie w okresie pryncypatu, Warszawa 2015.

Full list of offered publications here

Światowit – vol. II

red. E. Majewski, Warszawa 1900

Spis rzeczy

Część pierwsza. Badania oryginalne

Wandalin Szukiewicz

Kurhany ciałopalne w Pomusiu (pow. Trocki, gub. Wileńska), s. 3
Fr. Tarczyński

Groby rzędowe kamienne w pow. Płockim, s. 19
Erazm Majewski

Garncarstwo we wsiach Grabowa i Góra (w pow. Stopnickim), s. 29
Erazm Majewski

Zabytki przeddziejowe w Dziesławicach (powiat Stopnicki), , s. 44
Wł. Olechnowicz

Narzędzia krzemienne z okolic Chodla w pow. Lubelskim, s. 59
Erazm Majewski

Ślady Wendów we Frankonii, s. 63
Maryan Wawrzeniecki

Zabytki przeddziejowe w pow. Miechowskim, gub. Kieleckiej, s. 81
Erazm Majewski

Sprawozdanie z wycieczek archeologicznych, dokonanych w latach 1898 i 99, s. 85
Marya Butrymówna

Kurhany w Pakalniszkach w pow. Poniewieskim, s. 92

Korespondencya
Jan Lesiecki

Skarb złoty, srebrny i miedziany, s. 104
Antoni Durzycki

Różne znaleziska, s. 106
W. Karśnicki

Okop w Stradowie, s. 107
Ks. T. Czerwiński

Okop w Stradowie, s. 108
Wandalin Szukiewicz

Kamienie z wyrytemi znakami, s. 109
Odpowiedź, s. 111
Witold Pracki

Starożytne znaki na kamieniach w powiecie Radzyńskim, s. 116
W. Szukiewicz

Kamień z rytym rysunkiem, s. 122
Michał Woroniecki

X, s. 122 [123]
Fr. Zembrowski

[List do redakcji], s. 123
Józef Zaborski

Nowa pracownia narzędzi krzemiennych, s. 125
Prośba, s. 126

Część druga. Przegląd archeologiczny

Materyały do mapy archeologicznej, s. 129
Materyały do mapy guberni Płockiej, s. 130
M. R. Witanowski

Archeologia przeddziejowa w „Słowniku Geograficznym Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich”, , s. 143
Rudolf Virchow

Mowa przy otwarciu ogólnego zebrania Tow. Antrop. w Lubece, s. 146
wyciąg ze sprawozdań z posiedzeń wydz. matem.- przyrodn. Ak. Um. w Krakowie

Badania nad dobą przedhistoryczną Galicyi, s. 155
Ksaw. Chamiec

O Bastarnach, s. 158
według sprawozdań z czynności i posiedzeń Akad. Um. T. IV, Nr 4, str. 6

O Słowianach, mieszkających niegdyś między Renem a Łabą, Salą i granicą czeską, s. 159
G. Ossowski

Charakterystyka obszarów archeologicznych Galicyi, s. 165
Ksaw. Chamiec

W sprawie systematyki wyrobów glinianych, s. 168

Rozbiory i sprawozdania

Erazm Majewski

Materyały antropologiczno-archeologiczne i etnograficzne, s. 169
Erazm Majewski

Bogusławski Edw. Historya Słowian, s. 174
E. M

Brunner K. Die steinzeitliche Keramik in der Mark Brandenburg, s. 176
E. M.

Goetze dr. Alfred. Die vorgeschichte der Neumark, s. 177
Erazm Majewski

Beltz dr. Robert. Die vorgeschichte von Mecklenburg, s. 178
Ksawery Chamiec

Penka Karol. Die Heimat der Germanen, s. 179
Salmon Philippe. L’atlantide et le renne (m.), s. 184
Pothier. Les populations primitives (Luc.), s. 184
Wilser. 1) Menschenrassen und Weltgeschichte 2) Stammbaum der arischen Völker (m.), s. 186

Streszczenie

Ksawery Chamiec

Dr. Lubor Niederle. Lidstvo v dobe pøedhistorycke, s. 188

Z muzeów

E. M.

Krótkie wskazówki do utrwalania przedmiotów starożytnych, s. 222
Wykaz muzeów archeologicznych obcych, s. 225
Różne drobne wiadomości, s. 226
Jak rozkopywać cmentarzyska płaskie (em), .s 229
Prawa i rozporządzenia, dotyczące wykopalisk (em), s. 231
E. Verneau

Teofil Chudzinski (wsp. pośm.), s. 232

Drobne wiadomości

Niederle – A. Brückner – Zjazdy – Sbornik – Przy robotach ziemnych – Różne wykopaliska podał H. Łopaciński – Winiary, Br. Wojciechowski – Przedruki z gazet – Rośliny użyteczne z epoki kamienia gładzonego – Desiderata – Cmentarzysko pod Hallstatem (z tablicą), s. 233 – 243
Nauka i uczeni u nas (I. Wł. Dawid), s. 243
Bibliografia ogólna. Ważniejsze prace z ostatniego dwulecia (1898 – 99), s. 247
Echo ze zjazdu, s. 253
Zjazd międzynarodowy antropologów i archeologów przed historycznych, s. 254
Od Redakcyi, s. 255
Skorowidz analityczny treści tomu II, oraz spis autorów, s. 256