Domaradzka Sylwia

Sylwia Domaradzka
PhD Sylwia Domaradzka

e-mail:
s.domaradzka@uw.edu.pl

duty hours:
Monday 11:00 – 12.00
room 305

research interests:
archeology of the Bronze Age and the Early Iron Age

bibliography:
S. Domaradzka, G. Kałwa, 2006, Ceramika ze schyłku neolitu i początków epoki brązu na „Byczej Wyspie” w Pluskach, stan. VII, w woj. warmińsko – mazurskim (sezony 2003-2004) [w:] Pruthenia Antiqua, vol. II, Olsztyn 2006, s. 131 – 166.

A. Waluś, S. Domaradzka, A. Brzóska, 2009, Via Archaeolgica Masoviensis – badania archeologiczne na mazowieckim odcinku autostrady A-2, [w:] Uniwersytet Warszawski, red. Biuro Prasowe Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawa 2009, str. 22-23.

S. Domaradzka, A. Waluś, 2009, Izdebno Kościelne, stan. I, woj. mazowieckie. Badania w latach 2008-2009 Światowit, t. VIII (XLIX), Fasc. B., s. 205-207.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2011, Materiały neolityczne i wczesnobrązowe ze stanowiska w Warszawie – Białołęce przy ul. Zdziarskiej, [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. I, s. 147 – 164.

B. Józwiak, S. Domaradzka, 2011, Studia nad osadnictwem społeczności subneolitycznych w Polsce Północno – Wschodniej. Zarys problematyki, [w:] Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (rd.), s. 87-102.

S. Domaradzka, 2012, Materiały ceramiczne kultury niemeńskiej ze stanowiska I w Piankach, gm. Zbójna, woj. podlaskie [w:] Studia i materiały do badań nad neolitem i wczesną epoką brązu na Mazowszu i Podlasiu, t. II, s. 29-48.

L. Czerniak, D. Gaskevych. B. Józwiak, S. Domaradzka, 2013, Neolityzacja międzyrzecza Bohu i Dniestru. Wstępne sprawozdanie z polsko – ukraińskich badań w latach 2008-2010 [w:] Gdańskie Studia Archeologiczne, Czerniak L. (red.), nr 3, Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, Gdańsk, s. 91-118.

S. Domaradzka, B. Józwiak, 2016, Materiały kultury pucharów lejkowatych oraz horyzontu trzcinieckiego [w:] Wielokulturowe stanowisko I w miejscowości Izdebno Kościelne, gmina Grodzisk Mazowiecki, , S. Domaradzka, B. Józwiak, H. Machajewski, A. Waluś (red.), Światowit Supplement Series M: Via Archaeologica Masoviensis, t. I, s. 29-34.

S. Domaradzka, B. Józwiak, P. Makarewicz, 2016, Materiały ceramiczne o cechach subneolitycznych [w:] Osadnictwo społeczności neolitycznych na stanowisku 2 w Janowicach, woj. kujawsko-pomorskie, M. Szmyt (red.), Studia i materiały do badań nad późnym neolitem Wysoczyzny Kujawskiej, t. VI, Poznań, s. 281-294 2015/2016

S. Domaradzka, M. Przeździecki, B. Józwiak, 2018, Materiały z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu ze stanowiska 2 w Woźnejwsi, gm. Rajgród, woj. podlaskie z badań w latach 2015 – 2016, [w:] Światowit, t. XIII-XIV (LIV-LV), fasc. B, s. 1-18.

Płóciennik Tomasz

Tomasz Płóciennik
Tomasz Płóciennik, MA

e-mail:
t.plociennik@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 18:15–19:45
Wednesday 16:45–18:15
room 315

research interests:
A. Latin medieval and modern epigraphy
B. Publishing of Latin texts
C. Textual criticism
D. Theory and practice of translation

bibliography (selection):
A.
‘Les inscriptions des tympans polonais relatives aux fondations d’églises’, [in:] Épigraphie et iconographie. Actes du Colloque tenu à Poitiers les 5–8 octobre 1995, ed. R. Favreau, Poitiers 1996, pp. 201–210.

‘L’épigraphie du tympan de Iaxa à Wrocław’, Cahiers de civilisation médiévale 40 (1997), pp. 103–118.

‘Inskrypcje na “tabliczkach” z Podebłocia’, Światowit 1 (42) (1999), fasc. B, pp. 197–199.

‘Kilka uwag na temat inskrypcji gnieźnieńskiej OSSA TRIUM…’, [in:] Architektura romańska w Polsce. Nowe odkrycia i interpretacje. Materiały z sesji naukowej w Muzeum Początków Państwa Polskiego, Gniezno, 9–11 kwietnia 2008 roku, ed. T. Janiak, Gniezno 2009, pp. 661–676.

‘Le Règne, le Sacerdoce et le Salut. Un cycle d’images et son commentaire épigraphique sur le calice roman de Trzemeszno’, [in:] Qu’est-ce que nommer? L’image légendée entre monde monastique et pensée scolastique. Actes du colloque du RILMA, Institut Universitaire de France (Paris, INHA, 17–18 octobre 2008), ed. C. Heck, Turnhout (Brepols) 2010, pp. 145–167 (with Piotr Skubiszewski).

‘A man from Provence on the middle Nile: a graffito in the upper church at Banganarti’, [in:] Nubian Voices. Studies in Christian Nubian Culture, ed. A. Łajtar, J. van der Vliet [= The Journal of Juristic Papyrology, Supplement 15], Warsaw 2011, pp. 95–119 (with Adam Łajtar).

Epigrafika Crne Gore. Latinski i italijanski kameni natpisi od IX do XVIII vijeka, fotografije Paweł Starzyński, Warsaw 2016 (with Jovan J. Martinović).

‘Inskrypcja konińska — jeszcze raz uwagi filologa’, [in:] Koniński Słup Drogowy, Konin 2016, pp. 55–78.

B.
Korespondencja żupnika krakowskiego Mikołaja Serafina z lat 1437–1459, ed. Waldemar Bukowski, Tomasz Płóciennik, Anna Skolimowska, Cracow 2006.

Guarino Guarini, ‘Żywot Platona’, przekład, wstęp i komentarz Tomasz Płóciennik, [in:] Humanistyczne żywoty filozofów starożytnych, ed. W. Olszaniec, K. Rzepkowski [= Biblioteka Renesansowa 1], Warsaw 2008, pp. 195–277.

Wizytacja kościoła parafialnego św. Bartłomieja w Płocku w 1609 r. Materiały źródłowe do dziejów parafii, edycja z rękopisu i tłumaczenie Tomasz Płóciennik, ed. M. M. Grzybowski, Płock 2010.

‘Apokalipsa w latrynie, czyli o odkryciu fragmentu pergaminowej karty zawierającej tekst IV Księgi Ezdrasza na parceli Głównego Miasta w Gdańsku’, Rocznik Biblioteki Narodowej 44 (2013 [2014]), pp. 79–90.

Vistula amne discreta. Greckie i łacińskie źródła do najdawniejszych dziejów ziem Polski, wybór tekstów i wstęp Jerzy Kolendo, wydanie tekstów greckich i łacińskich Tomasz Płóciennik, przekłady Małgorzata Borowska i Karolina Holzman, Tomasz Płóciennik, komentarze Jerzy Kolendo i Tomasz Płóciennik, Warsaw 2015.

C.
‘Periplus Pseudo-Skylaksa (24–25) jako źródło wzmiankujące Rhizon. Kilka uwag o charakterze filologicznym’, Novensia 27 (2016), pp. 107–121.

‘Vistula? Vistla? Visculus? Nazwa Wisły w Naturalis historia Pliniusza Starszego’, [in:] Donum Cordis, ed. W. Nowakowski, A. Zawadzka, Warsaw 2019 (forthcoming).

D.
Jan Łaski, Listy trzy wielce czytania godne o dobrym i prawidłowym sposobie urządzenia Kościołów skierowane do przepotężnego króla Polski, Senatu i pozostałych stanów, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warsaw 2003.

Jan Łaski, Forma i całkowity porządek kościelnego posługiwania, z języka łacińskiego przełożył Tomasz Płóciennik, Warsaw 2004.

Publiusz Korneliusz Tacyt, Germania, przekład Tomasz Płóciennik, wstęp i komentarz Jerzy Kolendo, Poznań 2008.


research grants:
2012–2015: Ancient Written Sources for the History of the Territory of Poland; National Science Centre, grant no. UMO-2011/03/B/HS3/00560; together with prof. dr Jerzy Kolendo

Gumiński Witold


dr hab. Witold Gumiński
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
w.guminski@uw.edu.pl

duty hours:
Tuesday 2.15 p.m.–3 p.m., room 3.24
Wednesday 2.15 p.m.–3 p.m., room 3.24

research interests:
– Mesolithic and Para-Neolithic – paleoenvironment
– economy
– hunting and fishing (archaeozoology)
– burial practices
– bone
– wooden
– stone
– amber and other fossils artefacts
– pottery

bibliography:
1980 Kto wprowadził ciałopalenie w Europie Środkowej?, “Z Otchłani Wieków” 46/1: 11-17.

1989 Gródek Nadbużny. Osada kultury pucharów lejkowatych, Wrocław (Ossolineum).
W. Gumiński, J. Fiedorczuk

1989 Badania w Dudce, woj. suwalskie, a niektóre problemy epoki kamienia w Polsce północnowschodniej, “Archeologia Polski” 33/1 – 1988: 113-150.W.

1990 Dudka 1. A Stone Age peat-bog site in North-eastern Poland, “Acta Archaeologica” 60 – 1989: 51-70.
W. Gumiński
1995 Environment, economy and habitation during the Mesolithic at Dudka, Great Masurian Lakeland, NE-Poland, “Przegląd Archeologiczny” 43: 5-46.

1997 Corded Ware at the Dudka peat-bog site, NE Poland. A case of migration or local development, (in:) P. Siemen (ed.), Early Corded Ware Culture. The A-Horizon – fiction or fact?, Arkæologiske Rapporter 2, Esbjerg (Esbjerg Museum): 93-103.
1997 Finds of the Funnel Beaker, Globular Amphora & Corded Ware Cultures in Dudka, the Great Masurian Lakeland, (in:) D. Król (ed.), The Built Environment of the Coast Areas during the Stone Age, Gdańsk (Muzeum Archeologiczne w Gdańsku): 177-185.

1998 The peat-bog site Dudka, Masurian Lakeland: An example of conservative economy, (in:) M. Zvelebil, R. Dennell, L. Domańska (eds.), Harvesting the Sea, Farming the Forest. The Emergence of Neolithic Societies in the Baltic Region, Sheffield (Sheffield Academic Press): 103-109.

1999 Środowisko przyrodnicze a tryb gospodarki i osadnictwa w mezolicie i paraneolicie na stanowisku Dudka w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Archeologia Polski” 44: 31-74.

1999 Kultura Zedmar a kultura Narva. Razem czy osobno, “Światowit” 1 (42)/B: 59-69, pl. 21-34.

2001 Kultura Zedmar. Na rubieży neolitu “zachodniego”, (in:) J. Czebreszuk, M. Kryvalcevič, P. Makarowicz (eds.), Od neolityzacji do początków epoki brązu. Przemiany kulturowe w międzyrzeczu Odry i Dniepru między VI i II tys. Przed Chr., Poznań (Instytut Prahistorii UAM): 133-152.
2001 Megalit bez pochówku. Szczepanki st. VI w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, “Światowit” 3 (44)/B: 17-26, pl.: 1-10.

2003 Big game and sparse forest – Relations between mammal species and the surrounding environment at the prehistoric fishing campsite of Dudka in Masuria, NE-Poland, Archeozoologia 21, Katowice – Poznań (Muzeum Śląskie – IAE PAN): 59-72.

2003 Scattered human bones on prehistoric camp site Dudka, NE-Poland, as indication of peculiar burial rite, (in:) E. Derwich (ed.), Actes du Symposium International, Préhistoire des Pratiques Mortuaires. Paléolithique – Mésolithique – Néolithique, 12-16 septembre 1999 Leuven, La Katholieke Universiteit Leuven et L’Université de Liège, ERAUL 102, Liège: 111-120.
W. Gumiński, M. Michniewicz

2003 Forest and Mobility. A case from the fishing camp site Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) L. Larsson, H. Kindgren, K. Knutsson, D. Loeffler, A. Åkerlund (eds.), Mesolithic on the Move, Oxford (Oxbow Books): 119-127.
T. Tomek, W. Gumiński

2003 Bird remains from the Mesolithic and Neolithic site Dudka, Masuria, NE Poland, “Acta Zoologica Cracoviensia” 46/1: 9-18.
W. Gumiński

2004 Szczepanki 8. Nowe stanowisko torfowe kultury Zedmar na Mazurach, “Światowit” 5 (46) –2003/B: 53-104, pl.: 15-38.

2005 Bird for dinner. Stone Age hunters of Dudka and Szczepanki, Masurian Lakeland, NE-Poland, “Acta Archaeologica” 76/2: 111-148.

2005 Island, pigs, and hunting places – Comment on preceding paper by Achilles Gautier concerning animal bones of the forager site Dudka, “Przegląd Archeologiczny” 53: 27-51.
2008 Wahania poziomu wody byłego Jeziora Staświńskiego (środkowe Mazury) na podstawie stratygrafii i danych osadniczych, (in:) A. Wacnik, E. Madeyska (eds.), Polska północno-wschodnia w holocenie. Człowiek i jego środowisko, Botanical Guidebooks 30, Kraków (Institute of Botany, Polish Academy of Sciences): 25-45.

W. Gumiński, B. Wagner, D. Walaszek, E. Bulska
2008 Zastosowanie spektrometrii mas w analizie szczątków kostnych ze stanowiska archeologicznego Dudka na Mazurach, “Analityka” 2008/2: 29-35.

J. Madeja, A. Wacnik, A. Zyga, E. Stankiewicz, E. Wypasek, W. Gumiński, K. Harmata
2009 Bacterial ancient DNA as an indicator of human presence in the past: its correlation with palynological and archaeological data, “Journal of Quaternary Science” 24/4: 317-321.

W. Gumiński, K. Bugajska
2010 The children from Szczepanki – why they were separated from the Dudka cemetery, Masuria, NE-Poland, (in:) P.Arias, M. Ceuto (eds.) The Eight International Conference on the Mesolithic in Europe. Santander 13th – 17th September, 2010, Final Programme and Abstracts, Santander (Instituto Internacional de Investigaciones Prehistóricas de Cantabria): 107.

W. Gumiński, T. Kowalski
2011 Aby na górce. Dwa późnoneolityczne groby z Dudki w Krainie Wielkich Jezior Mazurskich, (in:) H. Kowalewska-Marszałek, P. Włodarczak (eds.), Kurhany i obrządek pogrzebowy w IV-II tysiącleciu p.n.e., Kraków, Warszawa (IAE PAN, IA UW): 467-497.

W. Gumiński

2011 Szczepanki, st. 8, woj. warmińsko-mazurskie. Badania w latach 2009–2010. Stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia, “Światowit” 8 (49)/B (2009–2010): 257–261, pl. 141–143.
2011 Importy i naśladownictwa ceramiki kultury brzesko-kujawskiej i kultury pucharów lejkowatych na paraneolitycznym stanowisku kultury Zedmar – Szczepanki na Mazurach, (in:) U. Stankiewicz, A. Wawrusiewicz (eds.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok (Muzeum Podlaskie w Białymstoku): 149–160.

2012 Nowe wyjątkowe siedlisko osadnicze paraneolitycznej kultury Zedmar na wschodnim cyplu wyspy Szczepanki (sektor „A”) na Mazurach, „Światowit” IX (L)/B (2011): 87-144.

R. Howcroft, K. Bugajska, W. Gumiński, H. Kowalewska-Marszałek, A. Szczepanek, P. Włodarczak, G. Eriksson
2013 Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

W. Gumiński

2014 Wyposażenie symboliczne w grobach łowców-zbieraczy epoki kamienia na cmentarzysku Dudka na Mazurach, “Archeologii Polski” LIX: 121-186.

W. Gumiński, K. Bugajska
2016 Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 465-510.

K. Bugajska, W. Gumiński
2016 How many steps to heaven? Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, the Stone Age foragers’ sites in Masuria, NE-Poland, (in.) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.) Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale) 2016: 511-544.

Wróblewski Wojciech (retired)

Wojciech Wróblewski
PhD Wojciech Wróblewski

e-mail:
wojciech_wroblewski@hotmail.com

duty hours:
Thursday 13.30 – 16.00 (winter semester)
Tuesday 15.00 – 17.00 (summer semester)
room: 3.21a

research interests:
lands around the Baltic Sea in the early Middle Ages, with particular emphasis on the history of Prussia (funerary rite) and contacts of this region with the milieau of nomadic peoples. Ethnography of Slavs

last excavations: Szurpiły near Suwałk (2008-2011) and Nowe Bagienice near Mrągowo (2108)

vice-chairman of the Dajna Foundation named after Jerzy Okulicz-Kozaryna

bibliography:
Wojciech Wróblewski