Finlayson Sarah

dr Sarah Finlayson
Katedra Archeologii Egejskiej i Włókiennictwa
Stypendystka programu im. Stanisława Ulama, NAWA (2024–2025).

telefon: 
+48 22 55 22 814

zainteresowania:
– archeologia egejska
– pisma egejskie
– pieczęcie i praktyki pieczętowania
– archeologia eksperymentalna

projekt badawczy:
Inscribed and impressed: exploring clay sealings from the Bronze Age Aegean as mini-documents in diachronic administrative systems.

Makowski Piotr

Piotr Makowski
dr Piotr Makowski
Katedra Archeologii Orientu

e-mail:
pr.makowski@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 809

dyżury:
czwartek 11.30–13.00, pokój 3.09
piątek 11.30–13.00, pokój 3.09

zainteresowania:
– archeologia bizantyjskiego i islamskiego Bliskiego Wschodu
–rozwój osadnictwa Syro-Palestyny między VI a XIII wiekiem
– losy kościołów i społeczności chrześcijańskich na przestrzeni okresów
islamskich
– kultura materialna i tożsamość świata wczesnoislamskiego
– produkcja i dystrybucja ceramiki ręcznie robionej na Bliskim Wschodzie

podstawowe informacje:
Ukończył archeologię (2013) oraz historię sztuki (2014) na Uniwersytecie
Warszawskim. W 2020 roku obronił z wyróżnieniem rozprawę doktorską pt.: Life among the ruins: an archaeological assessment of Khirbat edh-Dharih and the southern Transjordan during the 10th-12th centuries.
Uczestnik licznych polskich i zagranicznych projektów badawczych między innymi w Jordanii, Libanie, Tunezji, Sudanie i Egipcie. Laureat grantów NCN (Preludium 12, Etiuda 7 i Sonatina 5) oraz licznych stypendiów zagranicznych między innymi w Paryżu, Rzymie, Wiedniu, Bonn, Kairze i Ammanie.

bibliografia:
Adcademia.edu

 

Ryś-Jarmużek Agnieszka

Ryś-Jarmużek Agnieszka
mgr Agnieszka Ryś-Jarmużek
Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

e-mail:
agnieszka.rys@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 808

dyżur: 
wtorek 10.00–11.30, pokój 3.08

zainteresowania naukowe:
– osadnictwo i ekonomia gospodarstw domowych w II i I tys. p.n.e. w Egipcie i Sudanie.
– aspekty socjoekonomiczne związane z produkcją i rzemiosłem w starożytnym Egipcie.
– technologia narzędzi kamiennych.
– dokumentacja i opracowywanie zabytków pochodzących z kontekstów osadniczych.

bibliografia: 
Academia.edu
Researchgate.net

Innemée Karel

Karel Innemee
dr Karel Innemée
Katedra Archeologii Egiptu i Nubii

e-mail:
k.innemee@uw.edu.pl

telefon:
+31 620031113

zainteresowania badawcze:
– sztuka i archeologia wczesnego chrześcijaństwa, szczególnie Egiptu i Nubii
– ikonografia chrześcijańska na terenie wschodniego śródziemnomorza i Doliny Nilu

projekty badawcze:
„The Church of the Holy Virgin in Deir al-Surian” (Wadi al-Natrun, Egipt) to projekt, który rozpoczął się w 1996 roku i polega na całkowitej analizie kościoła, który został zbudowany w połowie VII wieku i od tego czasu był nieprzerwanie używany. Międzynarodowy zespół naukowców i konserwatorów pracuje nad odkryciem i przywróceniem malowideł, tekstów i detali architektonicznych, które dają obraz życia i rytuałów wielokulturowej społeczności klasztornej.

Costumes of Authority. The Image of Royalty and Clergy in Christian Nubia” to projekt finansowany przez NCN, mający na celu analizę strojów nubijskich dostojników pojawiających się na chrześcijańskich malowidłach ściennych, aby rzucić światło na sposób, w jaki światowy i kościelny autorytet był wyrażany poprzez kostiumy i jak te kostiumy odnoszą się do boskiego autorytetu i wzorców z przeszłości (Meroe) oraz zagranicznych wzorców (Bizancjum).

“The «Good Shepherd» of Masida. An image in the context of the changing cultural landscape of the Third Cataract of the Nile”.

bibliografia:
Karel Innemée.pdf

Miścicki Maciej

Miścicki Maciej
Miścicki Maciej

mgr Maciej Miścicki
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Konserwacji

e-mail:
mmiscicki@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 10.00–11.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu
czwartek 12.00–13.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu

zainteresowania naukowe:
– kultura materialna i wytwórczość rzemieślnicza w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów drewnianych, rogowniczych i metalowych
– archeologia miejska, stanowiska wielowarstwowe o złożonej stratygrafii
– specjalistyczne analizy zabytków drewnianych
– konserwacja zabytków archeologicznych – drewnianych i metalowych

realizowane projekty naukowe:
Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcji – analizy specjalistyczne – handel dalekosiężny (grant NCN Preludium 14), grant w realizacji.

bibliografia:
ResearcheGate
Academia.edu

Plavinski Mikalai

dr Plavinski Mikalai
dr Plavinski Mikalai

dr Mikalai Plavinski
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Archeologii Europy Wschodniej

e-mail:
m.plavinski@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821 

dyżury:
środa 12.00–14.00, pokój 3.21
czwartek 12.00–14.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
Głównym obszarem badań jest archeologia ziemi połockiej, badanie słowiańskiego obrzędu pogrzebowego wczesnego średniowiecza, historia średniowiecznej broni wschodnioeuropejskiej.

wybrana bibliografia:
Mikalai_Plavinski.pdf

Chernenko Olena


dr Olena Chernenko
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Archeologii Europy Wschodniej

e-mail:
o.chernenko@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 13.00–15.00, pokój 3.21
czwartek 13.00–15.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
– archeologia wczesnego średniowiecza, zwłaszcza archeologia ziem środkowej i północno-wschodniej Ukrainy
– archeologia architektury średniowiecznej
– archeologia miejska
– historia badań archeologicznych w Ukrainie.

bibliografia (wybrana):

monografie i monografie zbiorowe

Черненко, О.Є., 2007. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (1896–1948 рр.). Чернігів (Chernenko, O.Ye. Archaeological collection of the Chernihiv Historical Museum named after V.V. Tarnowski (1896–1948), Chernihiv).

Черненко, O.Є., 2019. Пам’ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя України ХІ–ХІІІ ст. Чернігів (Monumental sights ХІ–ХІІІ of Northern Left Bank of Ukraine. Chernihiv, 2019).

Chernenko, O. 2022. Chernihiv in the tenth century. A Viking Century: Chernihiv area from 900 to 1000 AD, ed. by Stepan Stepanenko (Occasional Monographs. Hlib Ivakin memorial series 6), Paris: ACHCByz 2022, pp. 47–102.

wybrane artykuły

Сергеєва, М.С., Черненко, О.Є. 2016. Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця). Археологія, 1, c. 32–42 (Sergyeyeva, M.S., Chernenko, О.Yе. 2016. Woodwork from Ancient Rus Chernihiv (Materials of Excavations on the Territory of Chernihiv Dytynets in 2006). Arheologia, 1, pp. 32–42).

Черненко, О.E., 2016. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований. Stratum Plus, 5, c. 83–97 (Chernenko, О.Yе., 2016. Chernigov and the invasion of the Mongols in the context of archaeological investigation, Stratum Plus, 5, pp. 83–97).

Черненко, O.Є., Кравченко, Р.А, Горбаненко, С.А., Горобець, Л.В., Ковальчук, О.М., Сенюк, О.Г., Сергеєва, М.С., 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія і давня історія України, 1 (22), c. 266–301 (Chernenko, O.Ye., Kravchenko, R.A., Gorbanenko, S.A., Gorobecz, L.V., Kovalchuk, O.M., Senyuk, O.G., Sergyeyeva, M.S., 2017. Sverdlovske-1: bio-economic Activity of Inhabitants of the Romny Culture Hill-fort in Chernihiv Region (Ukraine). Archaeology and Early History of Ukraine, 1 (22), pp. 266–301).

Черненко, O., 2021. Археологізовані сліди орних знарядь на території стародавнього Чернігова. Археологія і давня історія України, 1 (38) c., 33–43. (Chernenko, O. 2021. Buried furrows of medieval arable implements in Chernihiv. Archaeology and Early History of Ukraine,1 (38), pp. 33–43).

Черненко, О., 2021. Східний імпорт золотоординського часу з розкопок Чернігова. Сходознавство, 87, с. 95–112 (Chernenko, О. Items of Oriental Import fгom archaeological Excavations in Chernihiv Golden Horde’s Time, The Oriental Studies, 2021, 87, pp. 95–112).

wydania popularne

Черненко О. 2021. Історія цивілізації. Україна, 2. Від Русі до Галицького князівства (900-1256). Харків. (Chernenko, O. History of civilization. Ukraine, 2. From Russia to the Galician principality (900-1256). Кharkiv).

podręczniki akademickie

Черненко, О. Монументальна архітектура Чернігівщини XVII–XVIII ст. Чернігів, 2018 (Chernenko, О. Monumental architecture of Chernihiv region of the XVII–XVIII centuries. Chernihiv, 2018).

Chyla Julia M.

Julia Chyla
dr Julia M. Chyla
Katedra Archeologii Ameryk
Pracownia Badań Nieinwazyjnych

e-mail:
j.chyla@uw.edu.pl

telefon:
+48 (22) 55 22 823

dyżur:
wtorek 11.30–13.15, pokój 3.23
Dyżury mogą odbywać się zdalnie, poprzez platformę Google Meets.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową.

zainteresowania naukowe:
Dr Julia M. Chyla jest specjalistką z zakresie systemu GIS i jego wykorzystania w archeologii. Swoje umiejętności wykorzystuje na stanowiskach rozsianych po wielu kontynentach, m.in. w Egipcie, Tunezji i Peru. Zajmuje się również redakcją portalu archeowiesci.pl