Plavinski Mikalai

dr Mikalai Plavinski
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

e-mail:
m.plavinski@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821 

dyżury:
środa 12.00–14.00, pokój 3.21
czwartek 12.00–14.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
Głównym obszarem badań jest archeologia ziemi połockiej, badanie słowiańskiego obrzędu pogrzebowego wczesnego średniowiecza, historia średniowiecznej broni wschodnioeuropejskiej.

wybrana bibliografia:
Mikalai_Plavinski.pdf

Chernenko Olena

dr Olena Chernenko
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

e-mail:
o.chernenko@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 13.00–15.00, pokój 3.21
czwartek 13.00–15.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
– archeologia wczesnego średniowiecza, zwłaszcza archeologia ziem środkowej i północno-wschodniej Ukrainy
– archeologia architektury średniowiecznej
– archeologia miejska
– historia badań archeologicznych w Ukrainie.

bibliografia (wybrana):

monografie i monografie zbiorowe

Черненко, О.Є., 2007. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (1896–1948 рр.). Чернігів (Chernenko, O.Ye. Archaeological collection of the Chernihiv Historical Museum named after V.V. Tarnowski (1896–1948), Chernihiv).

Черненко, O.Є., 2019. Пам’ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя України ХІ–ХІІІ ст. Чернігів (Monumental sights ХІ–ХІІІ of Northern Left Bank of Ukraine. Chernihiv, 2019).

Chernenko, O. 2022. Chernihiv in the tenth century. A Viking Century: Chernihiv area from 900 to 1000 AD, ed. by Stepan Stepanenko (Occasional Monographs. Hlib Ivakin memorial series 6), Paris: ACHCByz 2022, pp. 47–102.

wybrane artykuły

Сергеєва, М.С., Черненко, О.Є. 2016. Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця). Археологія, 1, c. 32–42 (Sergyeyeva, M.S., Chernenko, О.Yе. 2016. Woodwork from Ancient Rus Chernihiv (Materials of Excavations on the Territory of Chernihiv Dytynets in 2006). Arheologia, 1, pp. 32–42).

Черненко, О.E., 2016. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований. Stratum Plus, 5, c. 83–97 (Chernenko, О.Yе., 2016. Chernigov and the invasion of the Mongols in the context of archaeological investigation, Stratum Plus, 5, pp. 83–97).

Черненко, O.Є., Кравченко, Р.А, Горбаненко, С.А., Горобець, Л.В., Ковальчук, О.М., Сенюк, О.Г., Сергеєва, М.С., 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія і давня історія України, 1 (22), c. 266–301 (Chernenko, O.Ye., Kravchenko, R.A., Gorbanenko, S.A., Gorobecz, L.V., Kovalchuk, O.M., Senyuk, O.G., Sergyeyeva, M.S., 2017. Sverdlovske-1: bio-economic Activity of Inhabitants of the Romny Culture Hill-fort in Chernihiv Region (Ukraine). Archaeology and Early History of Ukraine, 1 (22), pp. 266–301).

Черненко, O., 2021. Археологізовані сліди орних знарядь на території стародавнього Чернігова. Археологія і давня історія України, 1 (38) c., 33–43. (Chernenko, O. 2021. Buried furrows of medieval arable implements in Chernihiv. Archaeology and Early History of Ukraine,1 (38), pp. 33–43).

Черненко, О., 2021. Східний імпорт золотоординського часу з розкопок Чернігова. Сходознавство, 87, с. 95–112 (Chernenko, О. Items of Oriental Import fгom archaeological Excavations in Chernihiv Golden Horde’s Time, The Oriental Studies, 2021, 87, pp. 95–112).

wydania popularne

Черненко О. 2021. Історія цивілізації. Україна, 2. Від Русі до Галицького князівства (900-1256). Харків. (Chernenko, O. History of civilization. Ukraine, 2. From Russia to the Galician principality (900-1256). Кharkiv).

podręczniki akademickie

Черненко, О. Монументальна архітектура Чернігівщини XVII–XVIII ст. Чернігів, 2018 (Chernenko, О. Monumental architecture of Chernihiv region of the XVII–XVIII centuries. Chernihiv, 2018).

Jakubczyk Ireneusz

Ireneusz Jakubczyk
dr Ireneusz Jakubczyk

dr Ireneusz Jakubczyk
Katedra Numizmatyki i Muzealnictwa

telefon:
+48 22 55 22 827

dyżury:
piątek 11.00–13.00, pokój 3.27

zainteresowania naukowe:
– archeologia okresu wpływów rzymskich
– kultura wielbarska i przeworska
– kontakty ludów barbarzyńskich z Cesarstwem Rzymskim
– muzealnictwo, konserwatorstwo, metody edukacji

przebieg kariery zawodowej:
2003–2008  studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone pracą magisterską „Nożyce w kulturze przeworskiej”, napisanej pod kierunkiem prof. dr hab. Magdaleny Mączyńskiej.
2008–2013   studia magisterskie na Wydziale Filozoficzno – Historycznym Uniwersytetu Łódzkiego, zakończone obroną pracy doktorskiej ,,Zapinki grupy VI według klasyfikacji Oscara Almgrena w kulturze przeworskiej”, promotor prof. dr hab. Magdalena Mączyńska.
2014–2017  adiunkt naukowy w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w ramach projektu „Importy rzymskie w Polsce środkowej”, finansowanego ze środków Narodowego Centrum Nauki FUGA 3 (w ramach stażu podoktorskiego).
2020  asystent zatrudniony w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

 ukończone projekty naukowe:
2008–2012    wykonawca w projekcie ,,Das frühmittelalterliche Gräberfeld Almalyk-Dere am Fuße des Mangup auf der Südwestkrim“ „- realizowany przez Römisch-Germanisches Zentralmuseum in Mainz

finansowane przez Narodowe Centrum Nauki:

2008–2010    wykonawca w projekcie ,,Opatów, powiat Kłobuck – Osada z późnego okresu rzymskiego” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011–2013    grant promotorski ,,Zapinki VI grupy według klasyfikacji O. Almgrena w kulturze przeworskiej” zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Łódzkiego.
2011 – 2014    wykonawca w projekcie  ,,Studia nad cmentarzyskami ze środkowoeuropejskiego Barbaricum, zrealizowany w Państwowym Muzeum Archeologicznym w Warszawie.
2014–2017    kierownik projektu ,,Importy prowincjonalnorzymskie w Polsce środkowej”, zrealizowany w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego.
2017–2022    wykonawca w projekcie „Na rubieżach Syrakuz. Multidyscyplinarne studia nad starożytnym ośrodkiem Akrai/Acrae, południowo-wschodnia Sycylia, Włochy”.

finansowane przez MNISW:

2018–2020    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2020–2022    wykonawca w projekcie „Baza wykopaliskowa Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego w Palazzolo Acreide, Sycylia, Włochy”.
2021    kierownik projektu „Babi Dół-Borcz. Cmentarzysko kultury wielbarskiej z kręgami kamiennymi i kurhanami na Pomorzu – monograficzna publikacja”.

bibliografia:
Bibliografia.

Balamoshev Constantinos


dr Constantinos Balamoshev

Katedra Epigrafiki i Papirologii

e-mail:
c.balamoshev@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 12.00–14.00, pokój 204, WPiA, Biblioteka Papirologii, Prawa Rzymskiego i Antycznego

zainteresowania naukowe:
– papirologia
– nowoczesne metody i rozwiązania w dziedzinie papirologii
– Egipt grecko-rzymski i bizantyński
– epigrafika grecka
– język grecki i jego ewolucja

działalność naukowa:
2021
– Członek zespołu badawczego analizującego i edytującego papirusy z tzw. Archiwum Dioskorosa z Aphrodito w ramach projektu OPUS NCN (2019/35/B/HS3/02301) „Prawo w sieciach społecznościowych późnoantycznego Aphrodito” kierowanego przez prof. Marię Nowak (WPiA).

2019–2021 – Adiunkt badawczy w Instytucie Historii Prawa, Katedra Prawa Rzymskiego i Antycznego WPiA, w projekcie pt. „Jak stosować prawo. Praktyczny przewodnik dla rzymskiego sędziego (studium przypadku P. Oxy. II 237 i innych papirologicznych świadectw pluralizmu prawnego w Egipcie)”, realizowanym w ramach konkursu OPUS NCN (2017/27/B/HS3/01350), pod kierownictwem prof. Jakuba Urbanika.

2014–2018 – Kierownik projektu NCN Preludium 5, 2013/09/N/HS3/02383, “Bizantyńska epistolografia widziana przez pryzmat niepublikowanych listów z wiedeńskiej kolekcji papirusów (IV-VII w.) – współpraca z Austriacką Biblioteką Narodową w Wiedniu.”

2010–2015 – Pracownik naukowy – współautor (współpraca z prof. T. Derdą) w projekcie NCN (N N108 189438): ‘Papyri Graecae Vratislavienses. An edition of Greek papyri from the collection of the University of Wrocław’.

2008 – Członek zespołu badawczo-tłumaczeniowego w projekcie „Digital Lexicography” Uniwersytetu Ateńskiego, Wydział Filologii, z głównym zadaniem tłumaczenia, konfiguracji i wzbogacania słownika grecko-łacińskiego. Badanie i analiza łacińskich lematów. Opiekun naukowy: prof. Maria Kikilia.

bibliografia:
Academia.edu
PDF