Trusz Karolina

dr Karolina Trusz
Katedra Archeologii Barbaricum i Prowincji Rzymskich

e-mail:
k.trusz2@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 805 (806, 807)

dyżury:
czwartek 10.00–11.30  (na platformie google meets po uprzednim umówieniu się drogą mailową)
piątek 11.30–13.00, pokój 3.05 (w czasie trwania remontu dyżur odbywa się na platformie goole meets w godzinach 11.30–12.30 po uprzednim umówieniu się drogą mailową –  do odwołania)

zainteresowania naukowe:
– archeologia podwodna prowincji rzymskich
– archeologia podwodna
– antyczna infrastruktura portowa
– nieinwazyjne metody badawcze w archeologii podwodnej
– ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego

o mnie:
Archeolog podwodnym z zainteresowaniami skupionymi wokół północnego wybrzeża Morza Śródziemnego, zachodniego i wschodniego wybrzeża Morza Czarnego i Morza Kaspijskiego. Uczestniczyła i zdobywała doświadczenie na różnych stanowiskach i badaniach podwodnych m.in.: Risan (Czarnogóra), Krym (Ukraina), Fanagoria (Rosja), Szwecja i południowe wybrzeże Turcji. Jest członkiem zespołu w ramach projektu Costal and Underwater Archaeology Projects of Akdeniz Univeristy in Southern Turkey prowadzonego przez prof. Hakana Oniza. Kierownik badań podwodnych w Rumunii w ramach projektu Archaeology of the Limes Maritimus Scythicus (wcześniej The Danube Underwater Heritage).Od maja 2014 roku jest jednym z koordynatorów UniTwin Network for Underwater Archaeology UNESCO z ramienia Wydziału Archeologii UW.

Bugajska Karolina

Karolina Bugajska
dr Karolina Bugajska
Katedra Archeologii Epoki Kamienia

e-mail:
karolinabugajska@uw.edu.pl

zainteresowania naukowe:
– paleolit, mezolit, paraneolit
– obrzędy pogrzebowe w epoce kamienia
– sztuka paleolitu i mezolitu
– bioarcheologia
– antropologia kulturowa

bibliografia:

Gumiński W., Bugajska K., 2022, Painted wood, notch on bone – ornamentation or marking? A case of two neighbouring forager sites, Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in) J.M. Grünberg, E. Brinch Petersen, B. Gramsch, T. Płonka, H. Meller (eds.) Mesolithic Art – Abstraction, Decoration, Messages, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 26, Halle (Saale). (w druku)

Bugajska K., 2021, Cremation Burials of the Stone Age Hunter-Gatherers on the European Plain, Światowit LIX (2020), 15-45.

Bugajska K., 2021, Pit or grave? ‘Emptied’ graves from the cemetery at Dudka, Masuria, north-eastern Poland, (in:) D. Borić, D. Antonović, B. Mihailović (eds.), Foraging Assemblages, Volume 2, Belgrade & New York (Serbian Archaeological Society, The Italian Academy for Advanced Studies in America, Columbia University), 648-655.

Wacnik A., Gumiński W., Cywa K., Bugajska K., 2020, Forests and foragers: exploitation of wood resources by Mesolithic and para‑Neolithic societies in north‑eastern Poland, Vegetation History and Archaeobotany 29, 2020: 717-736, https://doi.org/10.1007/s00334-020-00778-y

Bugajska K., Gumiński W., 2016, How many steps to heaven?  Loose human bones and secondary burials at Dudka and Szczepanki, (in:) Grünberg J., Gramsch B., Larsson L., Orschiedt J., Meller H. (eds), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organization of early postglacial communities. Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle 13/II, 2016, Halle (Saale), 339-455.

Gumiński W., Bugajska K., 2016, Exception as a rule. Unusual Mesolithic cemetery and other graves at Dudka and Szczepanki, Masuria, NE-Poland, (in:) J.M. Grünberg, B. Gramsch, L. Larsson, J. Orschied, H. Meller (eds.), Mesolithic burials – Rites, symbols and social organisation of early postglacial communities, Tagungen des Landesmuseums für Vorgeschichte Halle, Band 13/II, Halle (Saale): 465-510.

Bugajska K., 2015, In the ground or in the basket? Burial wrappings from the Stone Age hunters’ cemetery at Dudka, Masuria, NE-Poland. Novensia 26, 10–23.

Bugajska K., 2015, Obrządek pogrzebowy łowców-zbieraczy epoki kamienia w południowej Skandynawii i na Niżu Środkowoeuropejskim, Przegląd Archeologiczny 62 (2014), 5-69.

Howcroft R., Bugajska K., Gumiński W., Kowalewska-Marszałek H., Szczepanek A., Włodarczak P., Eriksson G., 2013, Breastfeeding and weaning practices during the Neolithic and Early Bronze Age in Poland, (in:) R. Howcroft, Weaned Upon a Time. Studies of the Infant Diet in Prehistory, Thesis and Papers in Scientific Archaeology 14, Stockholm (Stockholm University): 1-27.

Bugajska K., 2011, Ozdoby z grobów łowców (mezolit, paraneolit) – Mazury w kręgu wschodnim czy zachodnim (w:) Stankiewicz U., Wawrusiewicz A. (red.), Na rubieży kultur. Badania nad okresem neolitu i wczesną epoką brązu, Białystok, 359-370.

granty:
Kierownik w grancie NCN Opus 20; nr 2020/39/B/HS3/02375
Chronologia bezwzględna pochówków i luźnych kości ludzkich ze stanowisk łowiecko-zbierackich epoki kamienia Dudka i Szczepanki na Mazurach

 

Miścicki Maciej

mgr Maciej Miścicki
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności
Pracownia Konserwacji

e-mail:
mmiscicki@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 10.00–11.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu
czwartek 12.00–13.00, sala 031 lub 036, po wcześniejszym umówieniu

zainteresowania naukowe:
– kultura materialna i wytwórczość rzemieślnicza w późnym średniowieczu i czasach nowożytnych, ze szczególnym uwzględnieniem wyrobów drewnianych, rogowniczych i metalowych
– archeologia miejska, stanowiska wielowarstwowe o złożonej stratygrafii
– specjalistyczne analizy zabytków drewnianych
– konserwacja zabytków archeologicznych – drewnianych i metalowych

realizowane projekty naukowe:
Beczki jako źródło do badań nad proweniencją wyrobów drewnianych z terenu państwa Zakonu Krzyżackiego. Techniki produkcji – analizy specjalistyczne – handel dalekosiężny (grant NCN Preludium 14), grant w realizacji.

bibliografia:
ResearcheGate
Academia.edu

Plavinski Mikalai

dr Mikalai Plavinski
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

e-mail:
m.plavinski@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821 

dyżury:
środa 12.00–14.00, pokój 3.21
czwartek 12.00–14.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
Głównym obszarem badań jest archeologia ziemi połockiej, badanie słowiańskiego obrzędu pogrzebowego wczesnego średniowiecza, historia średniowiecznej broni wschodnioeuropejskiej.

wybrana bibliografia:
Mikalai_Plavinski.pdf

Chernenko Olena

dr Olena Chernenko
Katedra Archeologii Średniowiecza i Nowożytności

e-mail:
o.chernenko@uw.edu.pl 

telefon:
+48 22 55 22 821

dyżury:
środa 13.00–15.00, pokój 3.21
czwartek 13.00–15.00, pokój 3.21

zainteresowania naukowe:
– archeologia wczesnego średniowiecza, zwłaszcza archeologia ziem środkowej i północno-wschodniej Ukrainy
– archeologia architektury średniowiecznej
– archeologia miejska
– historia badań archeologicznych w Ukrainie.

bibliografia (wybrana):

monografie i monografie zbiorowe

Черненко, О.Є., 2007. Археологічна колекція Чернігівського історичного музею імені В.В. Тарновського (1896–1948 рр.). Чернігів (Chernenko, O.Ye. Archaeological collection of the Chernihiv Historical Museum named after V.V. Tarnowski (1896–1948), Chernihiv).

Черненко, O.Є., 2019. Пам’ятки монументальної архітектури Північного Лівобережжя України ХІ–ХІІІ ст. Чернігів (Monumental sights ХІ–ХІІІ of Northern Left Bank of Ukraine. Chernihiv, 2019).

Chernenko, O. 2022. Chernihiv in the tenth century. A Viking Century: Chernihiv area from 900 to 1000 AD, ed. by Stepan Stepanenko (Occasional Monographs. Hlib Ivakin memorial series 6), Paris: ACHCByz 2022, pp. 47–102.

wybrane artykuły

Сергеєва, М.С., Черненко, О.Є. 2016. Дерев’яні вироби з давньоруського Чернігова (матеріали розкопок 2006 р. на території Чернігівського дитинця). Археологія, 1, c. 32–42 (Sergyeyeva, M.S., Chernenko, О.Yе. 2016. Woodwork from Ancient Rus Chernihiv (Materials of Excavations on the Territory of Chernihiv Dytynets in 2006). Arheologia, 1, pp. 32–42).

Черненко, О.E., 2016. Чернигов и нашествие монголов в свете археологических исследований. Stratum Plus, 5, c. 83–97 (Chernenko, О.Yе., 2016. Chernigov and the invasion of the Mongols in the context of archaeological investigation, Stratum Plus, 5, pp. 83–97).

Черненко, O.Є., Кравченко, Р.А, Горбаненко, С.А., Горобець, Л.В., Ковальчук, О.М., Сенюк, О.Г., Сергеєва, М.С., 2017. Свердловське-1: біогосподарська діяльність мешканців роменського городища на Чернігівщині. Археологія і давня історія України, 1 (22), c. 266–301 (Chernenko, O.Ye., Kravchenko, R.A., Gorbanenko, S.A., Gorobecz, L.V., Kovalchuk, O.M., Senyuk, O.G., Sergyeyeva, M.S., 2017. Sverdlovske-1: bio-economic Activity of Inhabitants of the Romny Culture Hill-fort in Chernihiv Region (Ukraine). Archaeology and Early History of Ukraine, 1 (22), pp. 266–301).

Черненко, O., 2021. Археологізовані сліди орних знарядь на території стародавнього Чернігова. Археологія і давня історія України, 1 (38) c., 33–43. (Chernenko, O. 2021. Buried furrows of medieval arable implements in Chernihiv. Archaeology and Early History of Ukraine,1 (38), pp. 33–43).

Черненко, О., 2021. Східний імпорт золотоординського часу з розкопок Чернігова. Сходознавство, 87, с. 95–112 (Chernenko, О. Items of Oriental Import fгom archaeological Excavations in Chernihiv Golden Horde’s Time, The Oriental Studies, 2021, 87, pp. 95–112).

wydania popularne

Черненко О. 2021. Історія цивілізації. Україна, 2. Від Русі до Галицького князівства (900-1256). Харків. (Chernenko, O. History of civilization. Ukraine, 2. From Russia to the Galician principality (900-1256). Кharkiv).

podręczniki akademickie

Черненко, О. Монументальна архітектура Чернігівщини XVII–XVIII ст. Чернігів, 2018 (Chernenko, О. Monumental architecture of Chernihiv region of the XVII–XVIII centuries. Chernihiv, 2018).

Chyla Julia M.

Julia Chyla

dr Julia M. Chyla
Katedra Archeologii Ameryk
Pracownia Badań Nieinwazyjnych

e-mail:
j.chyla@uw.edu.pl

telefon:
+48 22 55 22 823

dyżur:
wtorek 11.30–13.15, pokój 3.23
Dyżury mogą odbywać się zdalnie, poprzez platfomre Google Meets.
Proszę o wcześniejsze zgłoszenie się drogą mailową.

zainteresowania naukowe:
Dr Julia M. Chyla jest specjalistką z zakresie systemu GIS i jego wykorzystania w archeologii. Swoje umiejętności wykorzystuje na stanowiskach rozsianych po wielu kontynentach, m.in. w Egipcie, Tunezji i Peru. Zajmuje się również redakcją portalu archeowiesci.pl