Minigranty studenckie

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r.

– wnioski powinny zawierać: informacje kontaktowe, wyciąg z ocen za ubiegły rok (do uzyskania w systemie USOS-web oraz w sekretariacie ds. studenckich), opis merytoryczny (cel badań, metody, spodziewane efekty), potwierdzenie udziału (jeśli wniosek dotyczy szkolenia, kursu, konferencji itp.), opinię opiekuna naukowego, kosztorys.

– wnioski należy składać do Wicedyrektora ds. studenckich

Najbliższy konkurs: na dokumenty czekamy do 8 listopada 2019 roku.

 

 

NOWOŚĆ:

Program Fundusz Inicjatyw Studenckich będzie kontynuowany w bieżącym roku akademickim:
konkurs na tzw. minigranty studenckie finansowane z subwencji rektorskiej:
1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do końca lutego 2020 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2021 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach;
2) Samorząd Wydziałowy, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2021 r.