Proces dyplomowania

Proces dyplomowania na kierunkach prowadzonych przez Wydział Archeologii UW

Proces dyplomowania odbywa się zgodnie z Ustawą z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz uchwalonymi na Uniwersytecie Warszawskim regulaminami: Regulaminem studiów na Uniwersytecie Warszawskim oraz regulaminami dyplomowania na poszczególnych kierunkach:

Zasady dyplomowania na kierunku archeologia:

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej (dalej: ROL)

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej (dalej: ROM)

Zasady dyplomowania na kierunku Archaeology (Studies in English):

Regulamin przygotowywania i obrony pracy licencjackiej

Regulamin przygotowywania i obrony pracy magisterskiej

Prezentacje dotyczące procesu dyplomowania

Podstawowe informacje dla studentów znajdują się w pliku prezentacji:

oraz w zapisie spotkania ze studentami dotyczącego tego tematu 

Proces dyplomowania w skrócie

Na ostatnim roku studiów należy:

  1. Wybrać promotora pracy dyplomowej (semestr zimowy)
  2. Ustalić temat i tytuł pracy (do końca semestru zimowego)
  3. Zakończyć tok studiów (do końca sesji poprawkowej we wrześniu)
  4. Obronić pracę dyplomową (do 30. września*)
  5. Odebrać dyplom (wystawiany w terminie 30 dni od daty obrony)

* Zgodnie z regulaminem istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania studiów o nie więcej niż 3 miesiące pod warunkiem zakończenia toku studiów w terminie

1. Wybieranie promotora pracy dyplomowej (semestr zimowy):

Promotorem pracy dyplomowej może być:

  • wykładowca prowadzący seminarium dyplomowe
  • wykładowca UW nie prowadzący seminarium dyplomowego (posiadający co najmniej stopień doktora)*
  • inny pracownik naukowy (niezatrudniony na UW, posiadający co najmniej stopień doktora)

* W przypadku pracy licencjackiej istniej możliwość uzyskania zgody na poprowadzenie pracy przez nauczyciela akademickiego w stopniu magistra pod warunkiem upoważnienia przez Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD) za zgodą Rady Dydaktycznej. Oznacza to konieczność napisania oficjalnego wniosku do Rady Dydaktycznej, składanego do KJD.

Student zgłasza się do wybranego promotora i uzyskuje jego zgodę na objęcie opieką promotorską.

W przypadku, gdy wybrany promotor nie jest prowadzącym seminarium dyplomowe, student przedstawia pisemną zgodę wybranego promotora prowadzącemu seminarium w celu uzyskania akceptacji. W przypadku braku akceptacji ze strony prowadzącego proseminarium licencjackie należy ten fakt zgłosić do Kierownika Jednostki Dydaktycznej (KJD), który podejmuje ostateczną decyzję. Student pisze pracę licencjacką pod opieką wybranego promotora ale przedstawia również postępy pracy w ramach proseminarium.

Proces powoływania promotora spoza Uniwersytetu Warszawskiego jest bardziej skomplikowany. Proszę sprawdzić informacje znajdujące się w odpowiednim Regulaminie przygotowywania i obrony pracy dyplomowej.

2. Ustalanie tematu i tytułu pracy dyplomowej (do końca semestru zimowego)

Temat pracy dyplomowej student ustala z promotorem. W przypadku, gdy promotorem jest nauczyciel akademicki nieprowadzący seminarium dyplomowego (licencjackiego lub magisterskiego), temat ustalany jest w porozumieniu z kierownikiem seminarium dyplomowego, w ramach którego powstaje praca. (ROL i ROM §2 ust. 1)

Temat musi być zgodny z dyscypliną oraz profilem i poziomem studiów.

  • Praca licencjacka dowodzi przygotowania do prowadzenia badań naukowych. (ROL §2 ust. 2)
  • Praca magisterska dowodzi umiejętności prowadzenia badań naukowych. (ROM §2 ust. 2)

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium dyplomowe zbiera tematy prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia. (ROL i ROM §3 ust. 1)

W przypadku wątpliwości dotyczących proponowanego tematu pracy dyplomowej Rada Dydaktyczna zwraca się do promotora o wyjaśnienie, doprecyzowanie lub zmianę tematu. Odpowiedź promotora musi być przedstawiona Radzie Dydaktycznej co najmniej trzy miesiące przed terminem obrony. (ROL i ROM §6 ust. 3)

Zmiana tematu zatwierdzonego przez Radę Dydaktyczną musi zostać zgłoszona niezwłocznie po zaistnieniu, nie później niż na trzy miesiące przed planowaną obroną. (ROL i ROM §6 ust. 4).

Szczegółowe informacje dotyczące wymagań merytorycznych i formalnych pracy dyplomowej

3. Zakończenie toku studiów (do końca sesji poprawkowej we wrześniu)

Aby ukończyć studia i zostać dopuszczonym do obrony pracy dyplomowej należy zaliczyć wszystkie zajęcia objęte programem studiów, w odpowiedniej ilości, liczbie godzin i o określonej wartości punktów ECTS.

Szczegółowe informacje dotyczące ukończenia toku studiów

W przypadku braku uzyskania absolutorium do 30 września, student zostaje automatycznie skreślony z listy studentów.

W przypadku uzyskania absolutorium, ale braku możliwości podejścia do obrony w regulaminowym terminie (do 30. września), student może wnioskować w USOS o przedłużenie okresu trwania studiów. Maksymalny okres przedłużenia to 3 miesiące. Oznacza to, że w przypadku pozytywnej decyzji KJD obrona pracy musi się odbyć przed 31. grudnia danego roku. Ze względu na okres świąteczny zalecane jest, aby obrona odbyła się przed feriami zimowymi. Praca powinna zostać przyjęta (zaakceptowana wersja ostateczna) przez promotora w pierwszym tygodniu grudnia (patrz poniżej).

4. Obrona pracy dyplomowej

Promotor informuje KJD o przyjęciu ostatecznej wersji pracy składając wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej.  We wniosku o powołanie komisji egzaminacyjnej promotor wskazuje:

  • Imię, nazwisko i numer albumu studenta
  • Tytuł pracy dyplomowej
  • Proponowany skład komisji
  • Proponowany termin egzaminu dyplomowego uzgodniony z członkami komisji

Na tej podstawie zostaje wszczęty proces przygotowania do obrony. Powołanie komisji egzaminu dyplomowego musi nastąpić nie później niż 14 dni przed terminem obrony.

Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS. 3. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS.

Obrona pracy dyplomowej jest ostatnim elementem niezbędnym do zakończenia studiów na kierunku archeologia. Ma ona formę egzaminu ustnego i przeprowadzana jest przez powołaną przez KJD komisję egzaminacyjną. Przed obroną przygotowana praca dyplomowa wgrywana jest do systemu APD, w którym jest oceniana przez promotora i recenzenta.

Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 20 MB). Nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna, od 1 czerwca 2021 r. nie należy wprowadzać do niej numeru PESEL. System APD automatycznie zmieni nazwę wgranego pliku z pracą wprowadzając do niej kod certyfikatu (dyplomu) oraz OS_ID, unikatowy numer osoby w systemie USOS.

Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

Szczegółowe informacje dotyczące obrony pracy dyplomowej

5. Wydawanie dyplomu

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Uczelnia wydaje studentowi w terminie 30 dni od ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta (złożony do dnia ukończenia studiów – czyli do dnia obrony, na adres j.lange@uw.edu.pl o odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

UWAGA: Brak opłat za wydanie dyplomu, suplementu i 2 odpisów obowiązuje studentów pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 . (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36).