Obrona pracy licencjackiej lub magisterskiej

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  obowiązujące od 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną. Już w trakcie przygotowywania pracy należy zapoznać się z tymi dokumentami:

UWAGA! Od 20.02.2023 r. zostały wprowadzone zmiany w organizacji egzaminu licencjackiego oraz dodatkowe zmiany w regulaminach obrony prac dyplomowych. Proszę zapoznać się z aktualnym ujednoliconym tekstem  regulaminów i/lub uchwałą Rady Dydaktycznej zawierającej wprowadzone zmiany (LINK).

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia (ze zmianami obowiązującymi od 20.02.2023 r.)

Załącznik zawierający listę pytań z metodyki archeologii

Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia (ze zmianami obowiązującymi od 20.02.2023 r.)

Student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą. Zgodę należy przedłożyć prowadzącemu seminarium do akceptacji i dołączyć do dokumentacji studenta w Sekcji Dziekanatu ds. studenckich. Wzór zgody można pobrać stąd.

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium zbierają tytuły prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która
weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia.

Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie nr 120 wraz ze zmianami w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Prosimy promotorów o zapoznanie się z Zarządzeniem.

Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia, kierujący pracą dyplomową składa wniosek o powołanie komisji do KJD (prodziekana ds. studenckich) na adres osobisty bądź wa.student@uw.edu.pl, podając dane studenta:
– imię i nazwisko,
– numer albumu,
– kierunek i tryb studiów (dzienne, zaoczne, anglojęzyczne)
– tytuł pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną,
oraz przedstawiając propozycje:
– co najmniej jednego recenzenta,
– terminu egzaminu.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu prac dyplomowych, komisji przewodniczy KJD (prodziekan ds. studenckich) lub uprzednio wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącym komisji nie może być promotor kierujący pracą dyplomową studenta ani kierujący seminarium, w ramach którego powstawała praca.

Kierujący może zwrócić się do KJD z prośbą o wyznaczenie innego przewodniczącego tak, aby skład komisji spełniał kryteria § 10 ust. 4 Regulaminu przygotowania i obrony prac dyplomowych zamieszczonego wyżej.

Po wyznaczeniu przez KJD recenzenta pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu pracownik jednostki dydaktycznej powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie informacyjnej Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA APD (promotorów i recenzentów)
INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA APD

Strona Tytułowa (wzór edytowalny)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

Przed obroną pracy student powinien upewnić się, że jest kwalifikowany (m.in. uzyskał wszystkie niezbędne oceny, nie zalega z opłatami).

1. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego promotor zgłasza do dziekana ds. studenckich (mailowo) wniosek o powołanie komisji egzaminacyjnej zawierający:

– tytuł pracy dyplomowej
– datę i godzinę egzaminu
– nazwisko przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
– nazwisko promotora
– nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana) .

Do wniosku promotor może dołączyć prośbę o zezwolenie na przeprowadzenie obrony w trybie zdalnym.

2. Dziekan powołuje komisję egzaminacyjną, przesyłając informację do wszystkich członków komisji, dyplomanta i odpowiedniego pracownika dziekanatu. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS i ew. wprowadza do USOS należność za dyplom.

3. Najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS.

4. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 20 MB). Nazwa pliku z pracą dyplomową może być dowolna, od 1 czerwca 2021 r. nie należy wprowadzać do niej numeru PESEL. System APD automatycznie zmieni nazwę wgranego pliku z pracą wprowadzając do niej kod certyfikatu (dyplomu) oraz OS_ID, unikatowy numer osoby w systemie USOS.

5. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

6. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).
Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku badania i w przypadku braku zastrzeżeń, zatwierdza pracę w systemie APD. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.

7. Recenzent wprowadza recenzję pracy dyplomowej do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na pełne 3 dni robocze (studia licencjackie) lub pełne 5 dni roboczych (studia magisterskie) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (UWAGA! 3 dni są wymagane wg rozporządzenia URK UW i Regulaminu dyplomowania na kierunkach archeologia i Archaeolology (Studies in English)) . Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

8. Egzamin może odbywać się w trybie zdalnym na wniosek promotora pracy. Link do spotkania generuje Przewodniczący i rozsyła wszystkim członkom komisji oraz studentowi. Student oraz pracownicy UW powinni być zalogowani z kont w domenie UW. 

9. Podczas egzaminu członkowie komisji logują się do systemu APD, przewodniczący w systemie zatwierdza protokół, pozostali członkowie komisji podpisują protokół w systemie APD zatwierdzając protokół.

10. Po egzaminie pracownik Dziekanatu generuje dokumenty, drukuje i umieszcza w teczce studenta.

11. Pracownik dziekanatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu (o wyróżnienie pracy może wystąpić wyłącznie promotor pracy, jeśli student spełnia wymagania stawiane wyróżnieniu), jak również generuje numer dyplomu.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

Studenci pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 – nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów. (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

Za wydanie odpisu dyplomu bądź suplementu w języku angielskim po terminie obrony naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.

Studenci, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020 płacą za dyplom i odpis w języku angielskim wg wcześniejszych stawek:    koszt wydania dyplomu z suplementami wynosi 60 zł. Dodatkowy odpis w jęz. angielskim z suplementami wynosi 40 zł.

Uczelnia wydaje studentowi w terminie 30 dni od ukończenia studiów dyplom ukończenia studiów wraz z suplementem oraz ich dwa odpisy, w tym na wniosek studenta (złożony do dnia ukończenia studiów – czyli do dnia obrony, na adres j.lange@uw.edu.pl ) o odpis dyplomu i suplementu w języku angielskim.

Za wydanie odpisu dyplomu bądź suplementu w języku angielskim po terminie obrony naliczana jest opłata w wysokości 20 zł.

UWAGA: Brak opłat za wydanie dyplomu, suplementu i 2 odpisów obowiązuje studentów pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 . (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

UWAGA! W celu odbioru dyplomów, należy kontaktować się z pracownikiem dziekanatu poprzez adres e-mail: j.lange@uw.edu.pl

Informacja dla osób, które nie zdążyły obronić pracy dyplomowej we wrześniu

Zgodnie z §47 ustęp 2, pkt 2 Regulaminu Studiów

Na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD (prodziekan ds. studenckich) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku (…) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Oznacza to, że student, który ma zaliczone wszystkie przedmioty (absolutorium) może starać się o przedłużenie okresu trwania studiów do 31.12.2020 r.

UWAGA: Ze względu na czas potrzebny do przygotowania obrony proces zgłaszania pracy do obrony powinien rozpocząć się najpóźniej w pierwszym tygodniu grudnia ze względu na możliwość przebywania pracowników wydziału na urlopie w terminie przerwy zimowej.

Informacja dla osób, które otrzymały absolutorium i zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów

KJD (prodziekan ds. studenckich) może na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy studentów wznowić jego studia, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony. Wznowienie następuje na ostatni etap studiów z koniecznym wyrównaniem do nowego programu wg tabeli przesłanej drogą mailową.

Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego roku studiów (a tym samym seminarium dyplomowego) może w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Wzór podania o wznowienie znajduje się w tym miejscu. Podanie należy skierować do prodziekana ds. studenckich i przesłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Prosimy osoby, które szykują się  do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej  o przestrzeganie terminów, ponieważ nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż miesiąc od złożenia podania  o wznowienie. Jest to bardzo ważne podczas ustalania z promotorem terminu obrony.

Co po studiach?

Absolwenci Wydziału Archeologii mogą starać się o odbycie stażu (praktyk) absolwenckich na Wydziale, w innych jednostkach UW lub poza uczelnią. Więcej informacji można znaleźć tutajtutaj.