Władze

Dziekan Wydziału Archeologii UW

Bartosz Kontny
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

e-mail: bdkontny@uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 22 800

dyżury:
wtorek 11.15–13.15, gabinet dziekański (2.02)
czwartek 11.15–13.15, gabinet dziekański (2.02)
dyżur dla studentów:
wtorek 13.15–15.00, pokój 3.05

Prodziekan ds. finansowych

Michał Starski
dr Michał Starski

e-mail: m.starski@uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 22 800

dyżury:
poniedziałek 11.30–13.00, gabinet
środa 12.30–14.00, gabinet
dyżury dla studentów:
środa 11.15–12.00, pokój 0.36
czwartek 15.00–16.00, pokój 0.36

kompetencje:
– nadzorowanie funkcjonowania finansów Wydziału
– współpraca z Komisją Finansowo-Budżetową Wydziału
– nadzorowanie wykonania grantów afiliowanych na Wydziale Archeologii UW
– reprezentowanie Wydziału Archeologii we wszystkich sprawach związanych z finansami, budżetem oraz badaniami naukowymi
– w razie nieobecności lub choroby Dziekana przejmowanie spraw związanych z kierowaniem Wydziałem

Prodziekan ds. badań i rozwoju

Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.

e-mail: a.soltysiak@uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 22 826

dyżury:
poniedziałek 15.00-16.00, gabinet
czwartek 15.00–16.00, gabinet
dyżur dla studentów:
czwartek 10.00–11.30, pokój 0.26

kompetencje:
– prowadzenie wszelkich spraw związanych z wymianą naukową z ośrodkami zagranicznymi
– przygotowywanie sprawozdań i materiałów do oceny parametrycznej oraz innych kontroli na Wydziale
– prowadzenie wszelkich spraw w zakresie promocji Wydziału
– prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom Wydziału honorowych wyróżnień, odznaczeń i nagród
– nadzór nad badaniami i osiągnięciami naukowymi pracowników Wydziału
– nadzorowanie rozwoju Wydziału
– zastępowanie Dziekana w sprawach bieżących

Prodziekan ds. studenckich

dr Elżbieta Jaskulska

e-mail:
ze studentami: wa.student@uw.edu.pl
w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

dyżury dziekańskie:
czwartek 11.00–13.00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

kompetencje:
Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

– realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia
– spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii
– jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
– doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
– koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
– nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
– zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
– monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
– kontakty z Samorządem
– wszelkie decyzje związane z tokiem studiów na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English)
– sprawowanie nadzoru nad obsługą systemu USOS
– nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku)
– nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej
– kontakty z Samorządem Studenckim Wydziału Archeologii

Dyrektor administracyjny

mgr Magdalena Nowakowska
mgr Magdalena Nowakowska

email: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl
kom. służbowa: +48 723 030 061

kompetencje:
– organizacja i kontrola całości prac administracyjnych Wydziału
– kierowanie jednostkami administracji Wydziału, z wyłączeniem pracowni
– w ustalonym przez Dziekana zakresie podejmowanie czynności w sprawach majątkowych i finansowych Wydziału, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków kierownika Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej

Zastępca dyrektora administracyjnego

mgr Zbigniew Stasiak
mgr Zbigniew Stasiak

e-mail: zbigniew.stasiak@uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 22 836
kom. służbowa: +48 605 344 494

kompetencje:
– nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych
– nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku
– zastępowanie Dyrektora Administracyjnego w zakresie obsługi administracyjnej Wydziału

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Sławomir Wadyl
dr Sławomir Wadyl

e-mail: s.wadyl@uw.edu.pl
telefon: +48 (22) 55 22 821

Kierownik studiów Archaeology (Studies in English)

PhD Katarzyna Pyżewicz
dr hab. Katarzyna Pyżewicz

e-mail: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Dr Katarzyna Pyżewicz zajmuje się problematyką paleolitu i mezolitu. Jej głównym zainteresowaniem jest traseologia. Podejmuje się badań mikroskopowych, aby określić funkcję narzędzi wykorzystywanych przez społeczności epoki kamienia. Interesuje się także archeologią eksperymentalną oraz popularyzacją wiedzy archeologicznej.

Opiekun studentów I roku

Julia Chyla
dr Julia M. Chyla

e-mail: j.chyla@uw.edu.pl

Dr Julia M. Chyla jest specjalistką z zakresie systemu GIS i jego wykorzystania w archeologii. Swoje umiejętności wykorzystuje na stanowiskach rozsianych po wielu kontynentach, m.in. w Egipcie, Tunezji i Peru. Zajmuje się również redakcją portalu archeowiesci.pl

Pełnomocnik ds. rekrutacji (z ramienia prodziekana ds. studenckich)

Marcin Wagner
mgr Marcin Wagner

e-mail: rekr.archeo@uw.edu.pl
telefon: +48 601 327 725

Więcej na temat rekrutacji znajdą Państwo TUTAJ.