Władze

Dziekan Wydziału Archeologii UW

Bartosz Kontny
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Kontakt: bdkontny@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
wtorek: 11:15–13:15, gabinet
czwartek: 11:15–13:15, gabinet

Prodziekan ds. finansowych

Michał Starski
dr Michał Starski

Kontakt: m.starski@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
wtorek: 12:00–14:00, gabinet
środa: 12:30–14:00, gabinet

Kompetencje:

 • nadzorowanie funkcjonowania finansów Wydziału,
 • współpraca z Komisją Finansowo-Budżetową Wydziału,
 • nadzorowanie wykonania grantów afiliowanych na Wydziale Archeologii UW,
 • reprezentowanie Wydziału Archeologii we wszystkich sprawach związanych z finansami, budżetem oraz badaniami naukowymi,
 • w razie nieobecności lub choroby Dziekana przejmowanie spraw związanych z kierowaniem Wydziałem

Prodziekan ds. badań i rozwoju

Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.

Kontakt: a.soltysiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

środa: 11:30–12:30, gabinet
czwartek: 12:00–13:00

Kompetencje:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z wymianą naukową z ośrodkami zagranicznymi,
 • przygotowywanie sprawozdań i materiałów do oceny parametrycznej oraz innych kontroli na Wydziale,
 • prowadzenie wszelkich spraw w zakresie promocji Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom Wydziału honorowych wyróżnień, odznaczeń i nagród,
 • nadzór nad badaniami i osiągnięciami naukowymi pracowników Wydziału,
 • nadzorowanie rozwoju Wydziału,
 • zastępowanie Dziekana w sprawach bieżących

Prodziekan ds. studenckich

dr Elżbieta Jaskulska
Kontakt:

ze studentami: wa.student@uw.edu.pl
w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

Dyżury dziekańskie:

czwartek 11:00-13:00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu.

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

Kompetencje:

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

 • realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia,
 • spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii,
 • jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
 • koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
 • nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
 • zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
 • realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
 • kontakty z Samorządem
 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English);
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą systemu USOS;
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku);
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej,
 • kontakty z Samorządem Studenckim Wydziału Archeologii.

 

Dyrektor Administracyjny

mgr Magdalena Nowakowska
mgr Magdalena Nowakowska

Kontakt: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl
tel. +48 723 030 061

Kompetencje:

 • organizacja i kontrola całości prac administracyjnych Wydziału,
 • kierowanie jednostkami administracji Wydziału, z wyłączeniem pracowni,
 • w ustalonym przez Dziekana zakresie podejmowanie czynności w sprawach majątkowych i finansowych Wydziału, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków kierownika Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej

Zastępca Dyrektora Administracyjnego

mgr Zbigniew Stasiak
mgr Zbigniew Stasiak

Kontakt: zbigniew.stasiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 836

Kompetencje:

 • nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku,
 • zastępowanie Dyrektora Administracyjnego w zakresie obsługi administracyjnej Wydziału

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)
dr Sławomir Wadyl

Sławomir Wadyl

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Kierownik Studiów Archaeology (Studies in English) i Opiekun studentów I roku dr Katarzyna Pyżewicz

PhD Katarzyna Pyżewicz
Katarzyna Pyżewicz

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Dr Katarzyna Pyżewicz zajmuje się problematyką paleolitu i mezolitu. Jej głównym zainteresowaniem jest traseologia. Podejmuje się badań mikroskopowych, aby określić funkcję narzędzi wykorzystywanych przez społeczności epoki kamienia. Interesuje się także archeologią eksperymentalną oraz popularyzacją wiedzy archeologicznej.

Pełnomocnik ds. rekrutacji (z ramienia prodziekana ds. studenckich)
Marcin Wagner

Marcin Wagner
Marcin Wagner

Kontakt: rekr.archeo@uw.edu.pl

Więcej na temat rekrutacji znajdą Państwo tutaj.