Władze

Dziekan Wydziału Archeologii UW

Bartosz Kontny
dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Kontakt: bdkontny@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
środa: 11:15–13:15, gabinet
czwartek: 11:15–13:15, gabinet

Prodziekan ds. finansowych

Michał Starski
dr Michał Starski

Kontakt: m.starski@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

Dyżury:
wtorek: 12:00–14:00, gabinet
środa: 12:30–14:00, gabinet

Kompetencje:

 • nadzorowanie funkcjonowania finansów Wydziału,
 • współpraca z Komisją Finansowo-Budżetową Wydziału,
 • nadzorowanie wykonania grantów afiliowanych na Wydziale Archeologii UW,
 • reprezentowanie Wydziału Archeologii we wszystkich sprawach związanych z finansami, budżetem oraz badaniami naukowymi,
 • w razie nieobecności lub choroby Dziekana przejmowanie spraw związanych z kierowaniem Wydziałem

Prodziekan ds. badań i rozwoju

Arkadiusz Sołtysiak
dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.

Kontakt: a.soltysiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 800

środa: 11:30–12:30, gabinet
czwartek: 12:00–13:00

Kompetencje:

 • prowadzenie wszelkich spraw związanych z wymianą naukową z ośrodkami zagranicznymi,
 • przygotowywanie sprawozdań i materiałów do oceny parametrycznej oraz innych kontroli na Wydziale,
 • prowadzenie wszelkich spraw w zakresie promocji Wydziału,
 • prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem pracownikom Wydziału honorowych wyróżnień, odznaczeń i nagród,
 • nadzór nad badaniami i osiągnięciami naukowymi pracowników Wydziału,
 • nadzorowanie rozwoju Wydziału,
 • zastępowanie Dziekana w sprawach bieżących

p.o. Prodziekana ds. studenckich

dr Elżbieta Jaskulska
Kontakt:

ze studentami: wa.student@uw.edu.pl
w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

Dyżury dziekańskie:

czwartek 11:00-13:00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu.

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

Kompetencje:

Prodziekan ds. studenckich odpowiada za organizację kształcenia na Wydziale Archeologii w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW i przewodniczy Radzie Dydaktycznej, a także odpowiada za:

 • realizację strategii Uniwersytetu w zakresie kształcenia,
 • spójność oferty dydaktycznej na Wydziale Archeologii,
 • jakość prowadzonego kształcenia oraz dobór osób prowadzących zajęcia dydaktyczne w porozumieniu z kierownikami katedr
 • doskonalenie kompetencji dydaktycznych nauczycieli akademickich w porozumieniu z Dziekanem
 • koordynację prac nad przygotowaniem programów studiów oferowanych przez jednostkę
 • nadzór merytoryczny nad studiami podyplomowymi oraz kursami oferowanymi przez Wydział
 • zapewnienie infrastruktury niezbędnej do prowadzenia dydaktyki przy współpracy z władzami Wydziału
 • monitorowanie jakości obsługi administracyjnej studentów na Wydziale
 • realizację wytycznych Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w zakresie określonym w Regulaminie Studiów na UW
 • kontakty z Samorządem
 • wszelkie decyzje związane z tokiem studiów na kierunkach archeologia i Archaeology (Studies in English);
 • sprawowanie nadzoru nad obsługą systemu USOS;
 • nadzór nad przygotowanie planu zajęć dziennych (również po angielsku);
 • nadzór nad pracami Komisji Rekrutacyjnej WA UW oraz Komisji Stypendialnej,
 • kontakty z Samorządem Studenckim Wydziału Archeologii.

 

Dyrektor Administracyjny

mgr Magdalena Nowakowska
mgr Magdalena Nowakowska

Kontakt: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl
tel. +48 723 030 061

Kompetencje:

 • organizacja i kontrola całości prac administracyjnych Wydziału,
 • kierowanie jednostkami administracji Wydziału, z wyłączeniem pracowni,
 • w ustalonym przez Dziekana zakresie podejmowanie czynności w sprawach majątkowych i finansowych Wydziału, z zastrzeżeniem uprawnień i obowiązków kierownika Samodzielnej Sekcji Ekonomiczno-Finansowej

Zastępca Dyrektora Administracyjnego

mgr Zbigniew Stasiak
mgr Zbigniew Stasiak

Kontakt: zbigniew.stasiak@uw.edu.pl
tel. (22) 55 22 836

Kompetencje:

 • nadzór nad pracownikami obsługi budynku oraz firmami związanymi z konserwacją instalacji i urządzeń wewnętrznych,
 • nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem budynku,
 • zastępowanie Dyrektora Administracyjnego w zakresie obsługi administracyjnej Wydziału