Studia podyplomowe – Archeologia Podwodna

KOLEJNA EDYCJA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ARCHEOLOGIA PODWODNA” PLANOWANA JEST OD PAŹDZIERNIKA 2024

REKRUTACJA ROZPOCZNIE SIĘ OK. POŁOWY SIERPNIA 2024!!!!!!

WKRÓTCE PODAMY ZASADY REKRUTACJI

KONTAKT W SPRAWIE KOLEJNEJ EDYCJI STUDIÓW PODYPLOMOWYCH “ARCHEOLOGIA PODWODNA”
Magdalena Nowakowska:  archeologiapodwodna@uw.edu.pl

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

PO OTWARCIU REKRUTACJI:

Kontakt do Komisji Rekrutacyjnej WA UW
Prosimy o kontakt drogą mailową – rekr.archeo@uw.edu.pl

Uruchamiamy też specjalny telefon dla kandydatów.
Bardzo prosimy dzwonić między 10.00 a 15.00 w dni powszednie: +48 601 327 725

Kierownikiem Studiów podyplomowych “Archeologia podwodna” jest  prodziekan ds. studenckich dr Elżbieta Jaskulska.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.uw.edu.pl/pl/offer/PODYPL2022_L/programme/SP-ARCHEOP/?from=field:AR

Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” skierowane są do osób nurkujących, które chcą poszerzyć swoją wiedzę o specjalność jaką jest archeologia podwodna i ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego. Program studiów ma na celu zapoznanie słuchaczy z szeroką tematyką związaną z archeologią podwodną i jej aspektami, np.  archeologią morską, śródlądową, technikami i metodami prowadzenia archeologicznych prac podwodnych. Program studiów obejmuje również szereg zajęć z zakresu nauk pomocniczych towarzyszących specjalności „archeologia podwodna” takich jak: konserwacja, bioarcheologia, geologia dna morskiego, hydrografia, muzealnictwo i szereg innych zagadnień, istotnych w procesie badawczym. W toku studiów słuchacze teoretycznie i praktycznie zapoznają się z technikami dokumentacji terenowej, fotografii podwodnej, rysunkiem i miernictwem związanym z geodezją i kartografią podwodną. Studia obejmują również 30 godzin ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas archeologicznych badań podwodnych na kilku stanowiskach, w Polsce i zagranicą.

Studia przygotowują do współpracy z archeologami podwodnymi  (merytorycznie i praktycznie) oraz do działalności związanej z ochroną podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 190 godzin zajęć dydaktycznych, w tym wykładów, ćwiczeń, warsztatów, z uwzględnieniem 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych, realizowanych podczas wyjazdów archeologicznych. Przedmioty będą zaliczane na podstawie udziału na zajęciach. Studia trwają trzy semestry, a kończą się przygotowaniem i obroną pracy dyplomowej.

Absolwenci otrzymają dyplom ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową. Wartością dodaną dla absolwentów jest możliwość zdobycia specjalizacji “Płetwonurek Archeolog” (PA2) Komisji Działalności Podwodnej CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle jeden raz w miesiącu w ciągu dwóch semestrów. Trzeci semestr poświęcony jest na pisanie pracy dyplomowej i spotkania seminaryjne w systemie online (cztery spotkania w ciągu czterech miesięcy).
Archeologiczne wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych lub specjalnie dedykowanych warsztatów archeologii podwodnej na stanowiskach podwodnych w kraju i zagranicą.
Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w siedzibie Wydziału Archeologii UW, przy ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane poza Warszawą – w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Będą one obejmowały zajęcia w pracowniach konserwacji, magazynach i na wystawach muzealnych, a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf” (zob. linki poniżej).

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2024/2025

Semestr zimowy 2024

Semestr letni 2024/2025

Semestr zimowy 2025:
3 x seminarium dyplomowe online

 

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do płetwonurków, absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu archeologii podwodnej, metod i technik prowadzenia badań, oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego.

Efekty uczenia się:
z zakresu wiedzy, umiejętności, kompetencji społecznych osiągane na studiach podyplomowych, uwzględniające charakterystyki drugiego stopnia Polskiej Ramy Kwalifikacji na poziomie 6–8 PRK

Symbol
efektu
uczenia się
Efekty uczenia się Odniesienie do
charakterystyk
drugiego
stopnia PRK
na poziomie 6 –
8 PR
WIEDZA
K_W01 Słuchacz zna i rozumie historię prowadzenia archeologicznych badań podwodnych oraz ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego. P7S_WG
K_W02 Słuchacz ma wiedzę o miejscu i znaczeniu archeologii w systemie nauk oraz jej specyfice przedmiotowej i metodologicznej P7S_WG
K_W03 Słuchacz zna i rozumie terminologię archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kultury oraz nauk pomocniczych. P7S_WG
K_W04 Słuchacz zna i rozumie teoretyczne podstawy archeologicznych badań podwodnych. P7S_WG
K_W05 Słuchacz zna i rozumie zaawansowane metody analizy i interpretacji informacji zawartych w publikacjach naukowych P7S_WG
K_W06 Słuchacz zna teoretyczne podstawy zarządzania podwodnym dziedzictwem kulturowym, sposoby jego interpretowania i popularyzacji. P7S_WG

P7S_WK

K_W07 Słuchacz zna i rozumie pojęcia z zakresu ochrony prawa autorskiego i prawa własności przemysłowej i zasady ich zastosowania w pracy archeologa P7S_WK
K_W08 Słuchacz ma wiedzę na temat bezpieczeństwa i higieny pracy podczas podwodnych badań archeologicznych P7S_WK
K_W09 Słuchacz zna rozumie regulacje prawne, fakty i pojęcie w obszarze ochrony przyrody w zakresie środowiska wodnego oraz zależności między nimi. P7S_WG

P7S_WK

UMIEJĘTNOŚCI
K_U01 Słuchacz potrafi rozpoznawać, analizować, wykorzystywać, klasyfikować i interpretować źródła archeologiczne z badań podwodnych dobierając właściwe metody analityczne, dokonując krytycznej analizy i twórczej interpretacji P7S_UW
K_U02 Słuchacz potrafi kreatywnie wykorzystywać istniejące metody i techniki, przystosowując je do potrzeb wynikających ze specyfiki badanych zagadnień P7S_UW
K_U03 Słuchacz potrafi samodzielnie formułować wnioski, argumentować i tworzyć syntetyczne podsumowania z uwzględnieniem różnych poglądów P7S_UW
K_U04 Słuchacz potrafi komunikować się z użyciem specjalistycznej terminologii; brać udział w dyskusji – przedstawiać i oceniać różne opinie i stanowiska oraz dyskutować o nich P7S_UK
K_U05 Słuchacz potrafi planować i organizować pracę – indywidualną oraz w zespole P7S_UO
KOMPETENCJE SPOŁECZNE
K_K01 Słuchacz jest gotowy do podejmowania zobowiązań z zakresu ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego, oraz upowszechniania w świadomości społecznej jego wartości P7S_KO
K_K02 Słuchacz jest gotowy do współdziałania w ramach archeologicznych badań podwodnych, oceniania skutków swoich działań i ponoszenia odpowiedzialności za nie. P7S_KR
K_K03 Słuchacz jest gotowy do podejmowania działań z zakresu popularyzacji ochrony środowiska wodnego i kształtowania właściwej postawy społecznej w tym zakresie P7S_KO
K_K04 Jest gotów do krytycznej oceny posiadanej wiedzy; uznawania znaczenia wiedzy w rozwiązywaniu problemów poznawczych i praktycznych oraz jest świadomy konieczności konfrontowania jej z opiniami ekspertów P7S_KK
K_K05 Jest gotów do działania w sposób przedsiębiorczy w zakresie archeologii podwodnej i ochrony podwodnego dziedzictwa kulturowego w aspekcie społecznym i ochrony środowiska oraz zrównoważonego rozwoju. P7S_KO
K_K06 Jest gotów do przestrzegania zasad etyki zawodowej i wymagania tego od innych. P7S_KR

Wykaz zajęć:

L.P Nazwa zajęć Forma zajęć Liczba godzin

(RAZEM)

Liczba godzin zajęć teoretycznych Liczba godzin zajęć praktycznych Punkty ECTS

 

1 Archeologia podwodna Morza Bałtyckiego i Północnego Wykład 12 12 2
2 Archeologia Podwodna Morza Czarnego Wykład 6 6 1
3 Archeologia Podwodna Morza Śródziemnego i Adriatyku Wykład 10 10 1,5
4 Archeologia podwodna na śródlądziu Wykład 10 10 1,5
5 Wstęp do archeologii morskiej Wykład 2 2 0,5
6 Szkutnictwo dla archeologów Wykład/ warsztaty 8 6 2 1,5
7 Źródłoznawstwo w archeologii podwodnej Wykład/ ćwiczenia 16 10 6 3
8 Historia nurkowania i archeologii podwodnej Wykład 4 4 1
9 Metodyka i techniki archeologicznych badań podwodnych Wykład/ ćwiczenia 20 8 12 4
10 Konserwacja zabytków Wykład/ warsztaty 10 4 6 2
11 Muzealnictwo Warsztaty 4 4 1,5
12 Ochrona podwodnego dziedzictwa kulturowego Wykład/ konwersatorium 6 4 2 1,5
13 Geologia dna morskiego Wykład/ warsztaty 8 4 4 2
14 Bioarcheologia Wykład/ ćwiczenia 10 4 6 2
15 Fizyka nurkowa dla archeologów Wykład 2 2 0,5
16 Wstęp do archeologii Wykład 16 16 2
17 Metodyka pisania pracy rocznej Warsztaty 2 2 1
18 Ochrona własności intelektualnej Wykład 2 2 0,5
19 BHP Wykład 4 4 1
20 Ćwiczenia terenowe Ćwiczenia 30 30 7
21 Seminarium dyplomowe Seminarium 8 8 3
  RAZEM   190 108 82 40

Wykładowcy:

Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Krzysztof Jakubiak, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
dr Marcin Matera (Wydział Archeologii UW)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski, prof. UG (Muzeum Gdańska)
Marcin Sabaciński (Narodowy Instytut Dziedzictwa)
Marcin Trzciński (Fotograf, “FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)
Pracownicy Narodowego Muzeum Morskiego w Gdańsku
Pracownicy Wydziału Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego
Załoga statku “Oceanograf”
i inni…

Warunki ukończenia studiów wynikające z regulaminu studiów podyplomowych:
● uzyskanie wszystkich efektów uczenia się określonych w programie studiów podyplomowych,
uzyskanie wszystkich punktów ECTS wymaganych do ukończenia studiów podyplomowych.
napisanie i obrona pracy dyplomowej

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program