Program studiów magisterskich zaocznych

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie) seminarium 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny wykład 3 × 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii wykład 2 × 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0*
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0*
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 2**
Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 2 × 150 h zal 18

*  zgodnie z przepisami uniwersyteckimi osoby, które nie zaliczyły przedmiotów BHP i OWI, bądź zaliczyły je wcześniej niż 3 lata kalendarzowe przed rozpoczęciem studiów magisterskich są zobowiązane do powtórnego zaliczenia ww. przedmiotów, jednak nie są one wliczane do programu studiów II stopnia.
**zmiana punktacji od 2020 roku.

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 6 egzaminów + 2 3 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie)+obrona pracy dyplomowej seminarium 45 h zal 8+22
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny  wykład 43 ×30 h 43 × egz 9*
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Prezentacja wyników badań – warsztaty praktyczne warsztaty 30 h zal 3*
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Warunkiem zaliczenia seminarium głównego jest złożenie i obrona pracy dyplomowej.

* zmiana obowiązująca od roku akademickiego 2023/2024

UWAGA: W myśl Zarządzenia nr 13  studentowi niestacjonarnych studiów
drugiego stopnia przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/