Studia doktoranckie

SZKOŁA DOKTORSKA NAUK HUMANISTYCZNYCH

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/sdnh/

 

MIĘDZYDZIEDZINOWA SZKOŁA DOKTORSKA

https://szkolydoktorskie.uw.edu.pl/msd/

 

PRZEWODY DOKTORSKIE WSZCZĘTE DO 30 KWIETNIA 2019 r.

  1. Wykaz dokumentów wymaganych przy złożeniu pracy doktorskiej (wg ustawy po nowelizacji):

Rozprawę doktorską  wydrukowaną  dwustronnie, w 4 egzemplarzach (1 x biblioteka, 2 x recenzenci oraz 1 x do archiwum) doktorant składa w dziekanacie Wydziału Archeologii wraz z wersją elektroniczną  (pdf na płycie CD w jednym pliku), a także  przesyła mailem (na adres dziekanatu: wauw@uw.edu.pl) streszczenie rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w języku polskim jeśli rozprawa przygotowana jest w języku obcym

Ponadto promotor (lub w jego imieniu) doktorant składa pismo, które powinno zawierać:

  • oświadczenie o przyjęciu pracy oraz opinię  rozprawy doktorskiej,
  • nazwiska proponowanych recenzentów,
  • wniosek o wyznaczenie komisji egzaminów doktorskich wraz z informacją o wybranej dyscyplinie dodatkowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej do dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy).

**Przed obroną doktorską Doktorant jest zobowiązany do złożenia egzaminów doktorskich:  z dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego i egzaminu kierunkowego.

Autoreferat –  najpóźniej na 5 dni przed terminem obrony należy dostarczyć do dziekanatu WA 3 egzemplarze autoreferatu w wersji papierowej (5-6 stron) oraz 1 egzemplarz życiorysu w 3-ej osobie.

  1. Umieszczanie rozprawy w Archiwum Prac Dyplomowych UW 

Przewody otwarte po 1 października 2013 r. muszą zostać umieszczone w Archiwum Prac Dyplomowych UW (zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 w sprawie prowadzenie Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich, paragraf 5).

Po złożeniu rozprawy doktorskiej doktorant wpisuje do APD  krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku, w którym rozprawa została napisana, temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po angielsku) oraz temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po polsku). Ponadto doktorant przekazuje do APD wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej(w formacie PDF), wraz z niezbędnymi załącznikami oraz streszczenie rozprawy doktorskiej www.apd.uw.edu.pl
Następnie składa w APD oświadczenie o udzieleniu UW licencji na udostępnianie treści rozprawy doktorskiej w repozytorium.

  1. Deponowanie pracy doktorskiej w Repozytorium UW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z 2012 r. Autor (Doktorant) ma obowiązek zdeponowania w Repozytorium UW pracy doktorskiej:

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1565

Po obronie praca może być publicznie dostępna w Internecie ze strony Repozytorium UW,  o ile autor udzieli licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY).

Prace bez licencji CC-BY będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników z komputerów znajdujących się na terenie UW.

Jednocześnie Repozytorium zapewni otwarty dostęp do listy nazwisk autorów, tytułów, słów kluczowych i abstraktów wszystkich prac doktorskich, które zostały  obronione na Uniwersytecie Warszawskim.

Redakcja Repozytorium UW potwierdza otrzymanie pracy i przesyła ZaświadczenieKopię zaświadczenia o zdeponowaniu pracy  oświadczenie  autor składa w dziekanacie WA  najpóźniej 14 dni przed obroną doktorską.

  1. Karta SYNABA

Po nadaniu przez Radę Naukową Dyscypliny stopnia doktora należy wypełnić    Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl (=> aktualizacja, =>prace badawcze (synaba)), a wydruk karty dostarczyć do dziekanatu WA. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w bazie Nauki Polskiej oraz wydane zostanie zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora.

  1. Dyplom

Dyplom doktorski odbiera się podczas uroczystej  promocji doktorskiej  (która odbywa się raz w roku, zazwyczaj w marcu lub kwietniu) lub jeśli osoba nie może uczestniczyć w promocji – bezpośrednio w Biurze Rad Naukowych  (Biblioteka UW ul. Dobra 56/66, II piętro) na podstawie dowodu wpłaty na konto:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 – opłata za dyplom doktorski

Opłata za dyplom doktorski wraz z odpisem wynosi 100 zł

Odpis dyplomu w jęz. angielskim  – 40 zł.

Przed odbiorem dyplomu proszę skontaktować się z Biurem Rad Naukowych – e-mail: dyplomy.brn@uw.edu.pl lub telefonicznie: 22 55 22 151