Przewody doktorskie

WYKAZ DOKUMENTÓW WYMAGANYCH PRZY ZŁOŻENIU PRACY DOKTORSKIEJ (WG USTAWY PO NOWELIZACJI):

  1. Rozprawę doktorską  wydrukowaną  dwustronnie, w 4 egzemplarzach (1 x biblioteka, 2 x recenzenci oraz 1 x do archiwum) doktorant składa w dziekanacie Wydziału Archeologii wraz z wersją elektroniczną  (pdf na płycie CD w jednym pliku), a także  przesyła mailem (na adres dziekanatu: wauw@uw.edu.pl) streszczenie rozprawy doktorskiej. Rozprawa doktorska powinna być opatrzona streszczeniem w języku angielskim, a w języku polskim jeśli rozprawa przygotowana jest w języku obcym wzór strony tytułowej.doc 

Ponadto promotor (lub w jego imieniu) doktorant składa pismo, które powinno zawierać:

  • oświadczenie o przyjęciu pracy oraz opinię  rozprawy doktorskiej,
  • nazwiska proponowanych recenzentów,
  • wniosek o wyznaczenie komisji egzaminów doktorskich wraz z informacją o wybranej dyscyplinie dodatkowej.

Streszczenie rozprawy doktorskiej łącznie z recenzjami zamieszcza się na stronie internetowej jednostki organizacyjnej przeprowadzającej przewód doktorski co najmniej do dnia nadania stopnia doktora (art. 13, ust. 7 ustawy).

**Przed obroną doktorską Doktorant jest zobowiązany do złożenia egzaminów doktorskich:  z dyscypliny dodatkowej, języka nowożytnego i egzaminu kierunkowego.  wykaz egzaminatorów  z  dyscypliny  dodatkowej i języka obcego.doc   

Autoreferat –  najpóźniej na 5 dni przed terminem obrony należy dostarczyć do dziekanatu WA 3 egzemplarze autoreferatu w wersji papierowej (5-6 stron) oraz 1 egzemplarz życiorysu w 1-szej osobie.

 

  1. UMIESZCZENIE ROZPRAWY W ARCHIWUM PRAC DYPLOMOWYCH UW

Przewody otwarte po 1 października 2013 r. muszą zostać umieszczone w Archiwum Prac Dyplomowych UW (zarządzenie nr 43 Rektora UW z dnia 1 października 2013 w sprawie prowadzenie Księgi Dyplomów Doktorskich oraz archiwizacji teczek przewodów doktorskich, paragraf 5).

Po złożeniu rozprawy doktorskiej doktorant wpisuje do APD  krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku, w którym rozprawa została napisana, temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku angielskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po angielsku) oraz temat, krótkie streszczenie i słowa kluczowe w języku polskim (w przypadku, gdy rozprawa nie została napisana po polsku). Ponadto doktorant przekazuje do APD wersję elektroniczną rozprawy doktorskiej(w formacie PDF), wraz z niezbędnymi załącznikami oraz streszczenie rozprawy doktorskiej www.apd.uw.edu.pl
Następnie składa w APD oświadczenie o udzieleniu UW licencji na udostępnianie treści rozprawy doktorskiej w repozytorium.

 

  1. DEPONOWANIE PRACY DOKTORSKIEJ W REPOZYTORIUM UW

Zgodnie z Zarządzeniem nr 35 Rektora UW z 2012 r. Autor (Doktorant) ma obowiązek zdeponowania w Repozytorium UW pracy doktorskiej:

http://www.buw.uw.edu.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1565

Po obronie praca może być publicznie dostępna w Internecie ze strony Repozytorium UW,  o ile autor udzieli licencji Creative Commons Uznanie autorstwa 3.0 Polska (CC-BY).

Prace bez licencji CC-BY będą dostępne tylko dla uprawnionych użytkowników z komputerów znajdujących się na terenie UW.

Jednocześnie Repozytorium zapewni otwarty dostęp do listy nazwisk autorów, tytułów, słów kluczowych i abstraktów wszystkich prac doktorskich, które zostały  obronione na Uniwersytecie Warszawskim.

Redakcja Repozytorium UW potwierdza otrzymanie pracy i przesyła ZaświadczenieKopię zaświadczenia o zdeponowaniu pracy  i oświadczenie  autor składa w dziekanacie WA  najpóźniej 14 dni przed obroną doktorską.

  1. KARTA SYNABA

Po nadaniu przez Radę Naukową Dyscypliny stopnia doktora należy wypełnić    Kartę SYNABA wg instrukcji zamieszczonej na stronie Nauka Polska:  http://www.nauka-polska.opi.org.pl (=> aktualizacja, =>prace badawcze (synaba)), a wydruk karty dostarczyć do dziekanatu WA. Na jej podstawie zostaną uaktualnione osiągnięcia naukowe w bazie Nauki Polskiej oraz wydane zostanie zaświadczenie o nadaniu stopnia doktora.

  1. DYPLOM

Dyplom doktorski odbiera się podczas uroczystej  promocji doktorskiej  (która odbywa się raz w roku, zazwyczaj w marcu lub kwietniu) lub jeśli osoba nie może uczestniczyć w promocji – bezpośrednio w Biurze ds. Studiów Doktoranckich  (Pałac Kazimierzowski, II piętro, pokój nr 30)  na podstawie dowodu wpłaty na konto:

12 1160 2202 0000 0000 6084 9173 – opłata za dyplom doktorski

Opłata za dyplom doktorski wraz z odpisem wynosi 100 zł

Odpis dyplomu w jęz. angielskim  – 40 zł.