Rada Dydaktyczna

Rada Dydaktyczna kierunków Archeologia
i Archaeology (Studies in English)

Do 31.12.2019 w ramach Instytutu Archeologii UW funkcjonowała Komisja Dydaktyczna – archiwum dokumentów Komisji

Lista uchwał Rady Dydaktycznej 2019/20, 2020/21 

Skład Rady Dydaktycznej (skład na kadencję 2021-2024 zaktualizowany od 1.12.2021):

Nauczyciele akademiccy:
Dr Elżbieta Jaskulska — Przewodnicząca Rady
Dr Karolina Blusiewicz — Wiceprzewodnicząca Rady

Dr Marcin Matera
Mgr Tomasz Płóciennik
Dr Michał Przeździecki
Dr hab. Agnieszka Tomas
Dr hab. Wiesław Więckowski

Studenci:
Konstanty Jasiński
Iga Szwed

Doktoranci:
Mgr Aleksandra Cetwińska
Mgr Anna Mech

Powołanie Rady Dydaktycznej nastąpiło na podstawie Zarządzenia Rektora nr 169 (Monitor UW z 2019 r. poz. 367) na podstawie przepisów Statutu UW (Monitor UW z 2019, poz. 190, par. 68 i 69) i Regulaminu Studiów na UW (Monitor UW z 2019, poz. 186, par. 5).  Skład Rady został wyłoniony w wyborach i zatwierdzony Uchwałą Rady Wydziału Historycznego UW w dniu 18 grudnia 2019 roku.


Ważne informacje dotyczące dydaktyki:

Zarządzenie nr 4 Prodziekan ds. studenckich w sprawie w sprawie minimalnej i maksymalnej liczebności grup studentów w roku akademickim 2020/21. W tym roku, z uwagi na pandemię i niższą rekrutację, grupy zajęciowe będą mogły być mniejsze, natomiast w kolejnych latach mogą zostać zmienione w zależności od ewentualnej poprawy sytuacji.

Zapis spotkania dotyczącego nowego regulaminu dyplomowania na kierunkach Archeologia i Archaeology (Studies in English) (w pliku otwieranym przez większość programów odtwarzających zapis wideo) jest dostępny tutaj. Zgodnie z wcześniejszą informacją udostępniona jest również sama prezentacja w pliku pdf – Spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad dyplomowania na kierunku Archeologia i Archaeology.

Informacje dotyczące działalności Rady Dydaktycznej:

Informacja o zakresie obowiązków i dotychczasowym funkcjonowaniu Rady Dydaktycznej prezentowana na Radzie Wydziału Archeologii w dn. 28.10.2020 r. (prezentacja w pliku pdf)

Wprowadzenie do zasad działalności i obowiązków Rady Dydaktycznej przygotowane dla członków Rady Dydaktycznej (prezentacja w pliku pdf)

Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Kształcenia (URK) dotyczące procedur antyplagiatowych. W dniu 13 lipca 2020 r. URK podjęła uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących standardów i procedur postępowania w przypadku przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z naruszeniem prawa na Uniwersytecie Warszawskim. Uchwała dotyczy działań informacyjnych i doskonalących jakość kształcenia w zakresie podstaw prawa autorskiego oraz przygotowywania prac zaliczeniowych i dyplomowych z poszanowaniem prawa, a także określa procedury antyplagiatowe w zakresie prac zaliczeniowych i prac dyplomowych.

Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Kształcenia (URK) dotyczące ewaluacji procesu kształcenia. W dniu 28 sierpnia 2020 r. URK podjęła uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących trybu i standardów dokonywanej przez studentów i doktorantów ewaluacji procesu kształcenia na Uniwersytecie Warszawskim. Zawiera ona również kwestionariusze, z wykorzystaniem których od 1 października 2020 r. będą przeprowadzane ogólnouniwersyteckie ankiety oceny zajęć dydaktycznych i zajęć z wychowania fizycznego dla studentów i doktorantów, a także określa zasady przeprowadzania ankiet.

Wytyczne Uczelnianej Rady ds. Kształcenia (URK) dotyczące przeliczania zaliczonych przedmiotów na punkty ECTS oraz uznawania z nich ocen. W dniu 28 sierpnia 2020 r. URK podjęła uchwałę w sprawie wytycznych dotyczących przeliczania na punkty ECTS przedmiotów związanych z zaliczeniem części programu studiów w innej uczelni lub instytucji oraz uznawania z nich ocen na Uniwersytecie Warszawskim. Wytyczne dotyczą kształcenia na studiach pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz są stosowane odpowiednio do kształcenia doktorantów.