Zasady afiliacji

ZASADY UMIESZCZANIA AFILIACJI W PUBLIKACJACH NAUKOWYCH
1. Osoby zatrudnione  na podstawie umowy o pracę (pracownicy etatowi) mają obowiązek umieszczania w swoich publikacjach naukowych afiliacji do instytucji, w której są zatrudnieni;
2. Pracownicy emerytowani mają prawo do umieszczania w swoich publikacjach afiliacji do instytucji, w której byli zatrudnieni bezpośrednio przed przejściem na emeryturę;
3. Studenci studiów licencjackich i magisterskich na kierunkach archeologia oraz Archaeology in English, a także słuchacze szkół doktorskich, których opiekunowie naukowi są etatowymi pracownikami Wydziału Archeologii, mają prawo do umieszczania w swoich publikacjach afiliacji do Wydziału Archeologii za zgodą opiekuna naukowego;
4. Osoby realizujące zadania badawcze na Wydziale Archeologii, ale nie mające statusu pracownika etatowego, studenta ani słuchacza szkoły doktorskiej (na przykład osoby zatrudnione w trybie umowy o dzieło lub umowy-zlecenia, absolwenci, stypendyści, osoby z otwartym przewodem doktorskim lub wszczętym postępowaniem o nadanie stopnia doktora) nie mają prawa do posługiwania się afiliacją Wydziału Archeologii, chyba, że uzyskają na to zgodę dziekana Wydziału.