Ćwiczenia terenowe

Zasady organizacji ćwiczeń terenowych zostały ustalone uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu Ćwiczeń Terenowych oraz sylabusów dla zajęć: ćwiczenia powierzchniowe i ćwiczenia wykopaliskowe, w której uchwalono Regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia.

Podstawowe zasady organizacji ćwiczeń terenowych

Spis treści:

   1. Ćwiczenia organizowane przez WA UW
   2. Ćwiczenia realizowane poza Wydziałem Archeologii UW
   3. Uznawanie badań terenowych zrealizowanych wcześniej
   4. Ekwiwalent ćwiczeń terenowych
   5. Dla prowadzących

1. Ćwiczenia organizowane przez Wydział Archeologii UW

Wydział ogłasza listę ćwiczeń terenowych organizowanych w danym roku akademickim. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych lista ogłaszana jest w każdym semestrze (na początku roku akademickiego oraz na początku semestru letniego), w przypadku ćwiczeń wykopaliskowych z reguły raz w roku akademickim, w semestrze letnim (lista jest uzupełniania w miarę napływania potwierdzonych zgłoszeń od prowadzących).

Ćwiczenia wykopaliskowe bez względu na długość trwania oraz ćwiczenia powierzchniowe w wymiarze ponad 1 tygodnia odbywane w trakcie trwania zajęć dydaktycznych wymagają uzyskania zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii. Zgoda może być wydana w przypadku, gdy suma ćwiczeń terenowych nie przekracza 3 tygodni w semestrze. W przypadku, gdy student zamierza uczestniczyć w dłuższym projekcie terenowym musi ubiegać się o Indywidualną Organizację Studiów ze względu na udział w projekcie naukowym. Szczegóły najlepiej ustalić indywidualnie z Prodziekanem ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii.

Lista ćwiczeń terenowych zawiera informacje dotyczące nazwy stanowiska i jego lokalizację, nazwiska prowadzących, termin odbywania ćwiczeń, podstawowe informacje dotyczące organizacji oraz kontakt do osoby prowadzącej zapisy (z reguły prowadzący zajęcia).

Studenci sami kontaktują się z osobami prowadzącymi zapisy na ćwiczenia terenowe w celu wyjaśnienia szczegółowych zasad organizacji wybranych grup oraz zgłoszenia chęci uczestnictwa w ćwiczeniach. Wykładowcy mają prawo przeprowadzenia selekcji kandydatów.

Studenci I roku studiów licencjackich wybierają ćwiczenia terenowe zgodnie z poniższymi zasadami:

   1. W ramach programu studiów mogą uczestniczyć wyłącznie w ćwiczeniach prowadzonych przez pracowników Wydziału Archeologii UW.
   2. Nie moga uczestniczyć w ćwiczeniach terenowych w trakcie pierwszych dwóch tygodni sesji letniej, w sesji poprawkowej tylko w przypadku wcześniejszego zaliczenia wszystkich przedmiotów. Nieobecność na zaliczeniu ze względu na uczestnictwo w ćwiczeniach terenowych nie jest usprawiedliwiana!
   3. W ramach programu I roku studiów licencjackich studenci mogą uczestniczyć maksymalnie w 150h ćwiczeń wykopaliskowych realizowanych poza terenem Polski.

Wszelkie odstępstwa od wskazanych wyżej zasad wymagają pisemnej zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii!

Lista uczestników ćwiczeń terenowych stanowi podstawę do uzyskania dofinansowania organizacji ćwiczeń. Po wprowadzeniu danych studentów do systemu USOS przez dziekanat rezygnacja z udziału w danej grupie ćwiczeń terenowych możliwa jest wyłacznie poprzez uzyskanie zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii poprzez złożenie uzasadnionego wniosku w systemie USOS. Rezygnacja bez zgody dziekana lub niestawienie się na ćwiczeniach w ustalonym terminie oznacza brak zaliczenia i wystawienie oceny NK (tzw. dwója regulaminowa). Ćwiczenia terenowe są pełnoprawnymi zajęciami programu studiów i ich powtarzanie wymaga wniesienia opłat zgodnie z cennikiem opłat za usługi edukacyjne.

Na koniec ćwiczeń wykopaliskowych studenci i prowadzący wypełniają Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych (wersja anglojęzyczna: Field Training Form_ENG).

Studenci proszeni są również o wypełnienie ankiety ewaluacyjnej, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

2. Ćwiczenia realizowane poza Wydziałem Archeologii UW

Zgodnie z Regulaminem ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia studenci wyższych lat studiów I stopnia i studenci studiów II stopnia mogą wnioskować o zgodę na realizację ćwiczeń terenowych poza Wydziałem Archeologii UW. Uzyskanie wskazanej zgody wymaga:

  1. Uzyskania pozytywnej opinii opiekuna naukowego (z reguły promotora pracy licencjackiej lub magisterskiej).
  2. Podpisania porozumienia przez Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii oraz prowadzącego prace terenowe.
  3. Uzyskania na podstawie powyższych dokumentów zgody Prodziekana ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii.

W celu podpisania porozumienia, informacje kontaktowe prowadzącego wykopaliska, wraz ze szczegółami, uzasadnieniem i wspominaną w pkt. 1 opinią opiekuna należy przekazać Prodziekanowi ds. Studenckich (KJD) Wydziału Archeologii (można drogą mailową). Po podpisaniu porozumienia student powinien złożyć podanie z prośbą o zgodę na realizację ćwiczeń terenowych poza Wydziałem Archeologii UW.

Po zakończeniu ćwiczeń prowadzący badania powinien wystawić podpisane zaświadczenie o odbyciu ćwiczeń terenowych przez studenta. Zaświadczenie powinno zawierać:

   1. Nazwę stanowiska
   2. Termin uczestnictwa studenta i/lub liczbę godzin dydaktycznych zrealizowanych przez studenta.
   3. Spis czynności/obowiązków studenta oraz ocenę wywiązania się z nich (słownie lub w skali 2-5!).
   4. Podpis prowadzącego.

Podpisane zaświadczenie student powinien dołączyć do podania o uznanie przedmiotu złożonego w USOS. Wpisanie oceny zaliczającej przedmiot wymaga decyzji dziekana.

W przypadku ćwiczeń terenowych realizowanych zewnętrznie nie są wypełniane ankiety ewaluacyjne.

3. Uznawanie badań terenowych zrealizowanych wcześniej

W przypadku, gdy studenci chcą starać się o uznanie wcześniej zaliczonych badań terenowych, mogą złożyć przez system USOS podanie o uznanie przedmiotu. Do podania, w którym wskazany jest przedmiot, który chcą uznać oraz liczbę godzin dydaktycznych i ECTS, o których zaliczenie się ubiegają należy dołączyć zaświadczenie potwierdzające udział we wskazanych w podaniu badaniach. Zaświadczenie powinno zawierać:

   1. Nazwę stanowiska
   2. Termin uczestnictwa studenta i/lub liczbę godzin dydaktycznych zrealizowanych przez studenta.
   3. Spis czynności/obowiązków studenta oraz ocenę wywiązania się z nich (słownie lub w skali 2-5!).
   4. Podpis prowadzącego.

Jeżeli wskazane badania spełniają wymagane sylabusem odpowiednich zajęć efekty uczenia się, studenci uzyskają zgodę dziekana, która jest podstawą do wpisania zaliczenia.

4. Ekwiwalent ćwiczeń terenowych

Zgodnie z Regulaminem ćwiczeń terenowych na kierunku archeologia studenci mogą ubiegać się o zaliczenie części ćwiczeń terenowych w formie ekwiwalentu w postaci praktyki w instytucjach kultury takich jak: muzea, skanseny i archiwa, oraz w instytucjach ochrony zabytków. Wymiar ekwiwalentu co do zasady nie powinien przekroczyć 150 h dydaktycznych w toku studiów (I lub II stopnia). W uzasadnionych przypadkach ogranicznych głównie do względów zdrowotnych wymiar ten może zostać zwiększony.

Decyzje w kwestii skierowania studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej na pisemny wniosek studenta (podanie złożone w USOS z załączonym formularzem skierowania na praktykę). Po stronie studenta leży kontakt z wybraną instytucją i uzyskanie zgody na realizację takiego ekwiwalentu ćwiczeń terenowych przez jej dyrekcję, jak również uzyskanie pisemnego opisu zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą.

5. Dla Prowadzących

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym.

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi.  Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD).

 

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna 2024

Zapisy u prowadzących. Oferty będą sukcesywnie publikowane.

 

Zwoleń, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Katarzyna Pyżewicz

Termin: 08.04.-12.04.2024r.

English speaking students are welcomed.

Uwagi: dla osób zainteresowanych epoką kamienia. Będziemy weryfikować ślady osadnictwa neandertalczyków. Nocujemy w dobrym ośrodku, jest czysto i przyjemnie.

Zapisy u prowadzącej

Katarzyna Pyżewicz k.pyzewicz@uw.edu.pl

lista uczestników została zamknięta

 

Północne Mazowsze, Zgliczyn Pobodzy, gm Bieżuń i okolice

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 08.04-12.04.2024r.

Zakwaterowanie: pokoje gościnne z łazienkami

Dojazd: Bus wydziałowy, transport spod budynku Wydziału Archeologii

Zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

Informacje o stanowisku: https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsz

 

Ćwiczenia powierzchniowe podwodne j. Jezuickie, okolice Bydgoszczy

Prowadzący: mgr Artur Brzóska, dr hab. prof. UW Bartosz Kontny

Termin: 08.04-12.04.2024r.

Liczba osób: 4 osoby mające doświadczenie nurkowe

English speaking students are welcomed.

Kontakt z prowadzącym:

a.brzoska6@uw.edu.pl

 

Kampinoski Park Narodowy

Prowadzący: dr Marcin Białowarczuk

Termin: 8-12.04.2024

Ćwiczenia powierzchniowe realizowane stacjonarnie. Codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską.

Kontakt z prowadzącym:

m.bialowarczuk@uw.edu.pl

 

miejsce: okolice Woli Duckiej, mazowieckie

prowadzący: dr Sylwia Domaradzka

termin: 08-12.04.2024r.

dodatkowe informacje: codzienny dojazd z Warszawy (samochodem)

Zapisy u prowadzącego: s.domaradzka@uw.edu.pl

 

Ćmielów (Duży Gawroniec), gm. loco. woj. świętokrzyskie

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 08.04-12.04. 2024

Osada społeczności kultury pucharów lejkowatych (KPL), wpisana na
Listę Światowego Dziedzictwa UNESCO, która nierozerwalnie związana
jest z zespołem neolitycznych kopalń krzemienia pasiastego. Połączenie
badań powierzchniowych z wykopaliskowymi. Rozpoznanie okolic osady
oraz eksploracja obiektów KPL.

W trakcie ćwiczeń powierzchniowych planowany jest kurs z pomiarów i obsługi
magnetometru.

Zakwaterowanie Wólka Wojnowska – 1,5 km od stanowiska
Pozostałe szczegóły u prowadzącego.

a.grabarek@uw.edu.pl

 

Lipniki, woj. podlaskie

Prowadzący: dr Vadzim Beliavets

Termin: 08.04.-12.04.2024r.

Liczba studentów: 6

Badania weryfikacyjne na stanowisku z materiałami praskiej kultury. Noclegi w prywatnym domu w m. Tykocin.

Zapisy u prowadzącego

v.beliavets@uw.edu.pl

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2024

 

Novae- Bułgaria (twierdza legionowa i miasto późnoantyczne)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas, prof. ucz.

Termin: 5.08-31.08.2024

Liczba miejsc: 6 (na 4 tygodnie) Pozostało 1 miejsce na 4 tygodnie i jedno na 2 tygodnie (pierwsza połowa sierpnia)

Informacje: dojazd we własnym zakresie; zakwaterowanie w pokojach i domkach dwuosobowych; koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa w całości wysokość diet studenckich.

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

Schwarzenacker- Niemcy (cywilne miasto rzymskie, Gallia Belgica)

Prowadzący:  dr hab. Agnieszka Tomas, prof. ucz.

Termin: 7.10-26.10.2024

Liczba miejsc: 4 (na 3 tygodnie) Brak wolnych miejsc

Informacje: dojazd we własnym zakresie; zakwaterowanie w pokojach w hostelu; koszt wyżywienia i zakwaterowania pokrywa w całości strona goszcząca. Spotkanie informacyjne 15.03. godz. 13.15, s. 2.09

Kontakt:    agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu późnorzymskiego i okresu wędrówek ludów (III- VI w. n.e.)

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 04 – 31 sierpnia 2024 r.

Liczba studentów: 10

Prace wykopaliskowe będą prowadzone na cmentarzysku kurhanowym kultury sudowskiej z okresu późnorzymskiego i wędrówek ludów (III-VI w. – 20 sezon badań). Stanowisko położone jest w centrum Puszczy Boreckiej. W tym roku badane będą dwa niewielkie kurhany z późnego okresu wpływów rzymskich oraz przestrzeń międzykurhanowa, gdzie mogą znajdować się ciałopalne groby płaskie.

Baza wykopaliskowa znajduje się w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej, noclegi w namiotach, w domu wynajęte zostały pokoje przeznaczone na stołówkę i pracownię oraz łazienka, ponadto dodatkowy prysznic z gorącą wodą. Posiłki są wspólne, obiady przygotowywane są przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie natomiast koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd na wykopaliska z Warszawy i powrót we własnym zakresie (zwroty za bilety transportu publicznego). Praktykant może zaliczyć 150 h praktyk.

Dodatkowe informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego:pmszyman@uw.edu.pl

Informacje dodatkowe dotyczące dotychczasowych badań w Czerwonym Dworze: https://czerwonydwor.edu.pl/

 

Dudka, gm. Wydminy, pow. Giżycko, Mazury

Rodzaj stanowiska: Cmentarzysko mezolityczne i paraneolityczne z bardzo różnorodnymi formami pochówków oraz osadnicze stanowisko torfowe łowców-zbieraczy z epoki kamienia z zachowanymi kośćmi.

Prowadzący: dr hab. Witold Gumiński i dr Karolina Bugajska

Termin: 30 czerwca do 27 lipca 2024r. (4 tygodnie)

Liczba studentów: 10-12

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: Domek letniskowy (Gościeniec Wydminy) nad Jez. Wydmińskim. 3 sypialnie, 2 łazienki i aneks kuchenny z kanapą. Na miejscu możliwość grilla i restauracja. Stanowisko odległe jest o 4 km od miejsca zakwaterowania, dobrze więc mieć z sobą rower. Przy stanowisku będzie namiot-hangar z możliwością zrobienia sobie drugiego śniadania i herbaty. Tam też będzie namiot magazynowo-biurowy, gdzie będziemy prowadzić prace inwetaryzacyjne w czasie wykopalisk. Wyżywienie we własnym zakresie. Oprócz Gościńca Wydminy są jeszcze inne restauracje i bary w Wydminach oraz dobrze zaopatrzone sklepy, m.in. Biedronka. Z uwagi na remont trasy kolejowej na odcinku Giżycko-Ełk dojazd do Wydmin autobusem z Ełku lub Giżycka.

Kontakt, wszelkie pytania i zapisy: bezpośrednio mailem: w.guminski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne będzie najprawdopodobniej w maju, dokładny termin podany będzie później.

 

Jezioro Lubanowo,

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz.

Termin: 14 lipca- 27 lipca 2024r.

Wymagania:  umiejętność nurkowania

Miejsce zakwaterowania: szkoła (kuchnia, lodówka, prysznice, kilka sal do rozmieszczenia materaców/karimat).

 

Jaskinia Raj, woj. świętokrzyskie

Chronologia: paleolit

Prowadzący: dr hab. Małgorzata Kot, dr hab. Claudio Berto

Termin: 28.06-25.07.2024 (150h)

Limit miejsc: brak miejsc (przy większej liczbie zainteresowanych zastrzegamy możliwość kwalifikacji na praktyki na podstawie rozmowy z kandydatami).

Wymagania: znajomość języka angielskiego (prowadzący porozumiewają się w języku angielskim).

Opis: praktyki te dają unikatową możliwość poznania specyfiki badania stanowisk jaskiniowych. Badania obejmują strefę wewnątrz i przed jaskinią. Stanowisko znane jest z bogactwa znalezisk kości zwierząt plejstoceńskich i zabytków krzemiennych. Równolegle w laboratorium będzie prowadzone płukanie sedymentów i proces wybierania najdrobniejszych zabytków i makroszczątków organicznych. Studenci będą także brali udział w dokumentacji i inwentaryzacji znalezisk.

Zakwaterowanie: noclegi w Europejskim Centrum Edukacji Geologicznej UW w Chęcinach. Pokoje dwuosobowe z łazienką. Oddzielne pomieszczenia laboratoryjne i socjalne. Lodówka na korytarzu. Dostęp do czajnika (być może do mikrofali). Wyżywienie we własnym zakresie. Możliwość wykupienia wyżywienia na terenie ośrodka. Sklepy spożywcze i restauracje w odległości 10-15 min. spaceru w Chęcinach.

Transport: autem WA 28.06 lub pociągiem do Kielc. Możliwość odebrania uczestników z Dworca w Kielcach po ówczesnym umówieniu (w jaskini nie ma zasięgu).

Osoby zainteresowane proszone są o kontakt mailowy: m.kot@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne odbędzie się w maju. Zgłoszeni uczestnicy zostaną o nim poinformowani drogą mailową.

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 06-17.08.2024 (75 godzin)

Liczba studentów: 4

Uwagi:  Badania lądowo – podwodne. Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe (w przypadku braku wymaganej ilości studentów z uprawnieniami nurkowymi przyjmowane będą zgłoszenia studentów bez takich uprawnień). Należy posiadać własny namiot.

Termin spotkania organizacyjnego: zostanie ustalony w późniejszym terminie.

 

Zwoleń, woj. mazowieckie

Stanowisko związane z osadnictwem neandertalczyków sprzed około 85-65
tysięcy lat.

Prowadząca: dr hab. Katarzyna Pyżewicz

Termin: 1-26 lipca 2024 r.

Liczba studentów: 8

English speaking students are welcomed

Dodatkowe informacje:
Badania prowadzimy na obrzeżach Zwolenia. Na stanowisku znajdują się
zarówno pozostałości wytwórczości krzemiennej neandertalczyków, jak i
kości zwierząt plejstoceńskich (m.in. koni, mamutów). Więcej:
https://www.archeologia.uw.edu.pl/po-trzech-dekadach-archeolodzy-wrocili-do-zwolenia-czego-szukaja/
Nocujemy w ośrodku „Nad Zalewem”, obok plaża i kąpielisko. Do
dyspozycji mamy pokoje trzy- i czteroosobowe  z osobnym wejściem.
Wszystkie są czyste, jest prawie nowe wyposażenie. Przy każdym pokoju
jest łazienka. Są też dwa aneksy kuchenne.

Kontakt i zapisy u prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Aktualnie brak wolnych miejsc

 

Puck, średniowieczne miasto lokacyjne- parcela mieszczańska.

Prowadzący: dr Michał Starski, mgr Maciej Miścicki

Termin:

I turnus 1-26.07.2024

II turnus 5-30.08.2024

Liczba miejsc: I termin max 15 osób, II termin max 15 osób.

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna, 5 minut od stanowiska

Dojazd: pociąg, zwrot kosztów przejazdu

Zapisy w pracowni ceramicznej 0.36 (w piwnicy)

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w drugiej połowie kwietnia.

kontakt: m.starski@uw.edu.pl

 

Północne Mazowsze Zgliczyn Pobodzy, pow. żuromiński

Stanowisko: cmentarzysko i osada II wiek p.n.e. V wiek n. e.  (kultura przeworska i wielbarska)

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 5-31.08.2024

Liczba miejsc: 8

Miejsce zakwaterowania: Żuromin, pokoje 2-4 osobowe z łazienkami, dostęp do kuchni, pralka, dogodne połączenie z Warszawą (prywatne busy, możliwość wyjazdu na weekend) koszty zakwaterowania i dojazdu po stronie prowadzącego.

Termin spotkania informacyjnego podany zostanie w później.

Zapisy i dodatkowe informacje: Andrzej Szela: a.szela@uw.edu.pl

Więcej informacji na stronach:

Zgliczyn Pobodzy – osada i cmentarzysko z grobami książęcymi

Szela Andrzej

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie

Kompleks stanowisk z okresu przedrzymskiego i rzymskiego oraz wczesnego średniowiecza – cmentarzysko i osady, w tym związane z produkcją żelaza.

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński, prof. UW, mgr Marek Baczewski

Termin: 29.07- 23.08.2024

Liczba studentów: 12, a nawet więcej

English speaking students are welcomed.

Dodatkowe uwagi: noclegi w szkole podstawowej w Zaborowie (sale kilkuosobowe, zapewniamy łóżka, prysznic z ciepłą wodą, kuchnię, boiska sportowe, ale przede wszystkim piękną scenerię Kampinoskiego Parku Narodowego!).

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, dokładny termin zostanie podany później.

Kontakt: mgr Marek Baczewski (m.baczewski@uw.edu.pl)

https://www.facebook.com/BadaniaArcheologiczneWZaborowie

 

Itac, Archeologia górska w regionie wulkanu Coropuna, Chuquibamba-Arequipa Peru

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk

Liczba miejsc: 4.

Termin: od 26 sierpnia do końca września 2024, (z uwagi na termin wrześniowy, czas udziału w badaniach do uzgodnienia indywidualnie)

Itac to jedno z najciekawszych stanowisk archeologicznych na południu Peru. Jest to złożony zespół spektakularnej architektury przedhiszpańskiej, który zajmuje powierzchnię przeszło 300 ha. Stanowisko jest malowniczo położone na wysokości 3350 m.n.p.m.. Lokalizacja w pobliżu miasteczka Chuquibamba zapewnia przyjazną logistykę. Główna baza znajduje się w miasteczku gdzie zapewniamy, nocleg, wyżywienie oraz codzienny transport na stanowisko. Natomiast po okresie aklimatyzacji jest zaplanowany kilkudniowy wyjazd związany z prospekcjami na innych stanowiskach. Osoby zainteresowane zapraszam do kontaktu.

Kontakt: m.sobczyk@uw.edu.pl

 

Człuchów, zamek krzyżacki i starościński

Prowadzący: mgr Marek Truszkowski

Termin: 5-31.08.2024

Liczba miejsc: 5

English speaking students are welcomed.

Warunki zakwaterowania: pokoje 2-4 osobowe w OSiR w Człuchowie, 10-15 minut od stanowiska.

Dojazd: pociąg/autobus, zwrot kosztów przejazdu.

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w drugiej połowie kwietnia.

kontakt: marektruszkowski@uw.edu.pl, m.starski@uw.edu.pl

 

Ciepłe, pow. gniewski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl, mgr Weronika Bałdyga

Termin: 30.06-27.07.2024 r.

Liczba studentów: 12

Dodatkowe uwagi: baza w szkole w Gniewie, obiady w formie cateringu.

Zapisy: s.wadyl@uw.edu.pl

https://cieple.edu.pl/, https://www.facebook.com/Cieplepkp

 

Wyspa na Jeziorze Rospuda, Puszcza Augustowska

Stanowisko z młodszej epoki kamienia- paraneolit i neolit.

Prowadzący:  dr hab. Dariusz Manasterski

Termin: 01.09-21.09.2024r.

Liczba miejsc: 5

Warunki zakwaterowania: dom agroturystyczny (w Puszczy Augustowskiej) z dwoma pokojami: 2- i 3-osobowym, kuchnią ze sprzętami kuchennymi, oraz łazienką (wc i prysznic). Jest on oddalony od centrum Augustowa o ok. 15 min jazdy samochodem.

Sposób dojazdu: pociąg, autobus dalekobieżny, samochody prywatne

Wyżywienie: we własnym zakresie.

Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą kosztów zakwaterowania ale koszty dojazdu i wyżywienia pozostają w gestii każdego studenta.

Kontakt: dmanasterski@uw.edu.pl

Spotkanie informacyjne:

Planowany termin to 17.06.2024 w godzinach popołudniowych – link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników.

 

Skarszewy, pow. starogardzki, woj. pomorskie

Badania zabudowy parceli mieszczańskich w mieście lokacyjnym, spodziewane warstwy i konstrukcje od XIV do XVIII wieku.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin:

Turnus I: 2-26 lipca 2024 r.

Turnus II: 29 lipca – 24 sierpnia 2024 r. są jeszcze wolne miejsca

Liczba studentów: max. 12 (na każdy turnus)

Dodatkowe informacje:
Zakwaterowanie w domkach letniskowych położonych nad jeziorem Borówno z kąpieliskiem, w przyjemnym, klimatycznym miejscu (ośrodek wypoczynkowy Borówno). Do dyspozycji są 2 sześcioosobowe domki, każdy z własnym węzłem sanitarnym i kuchnią. Miejsce zakwaterowania położone jest około 2 km od stanowiska, dobrze mieć ze sobą rower, mile widziane osoby z samochodem (możliwość zwrotu kosztów przejazdów). Samo stanowisko położone jest w miasteczku ze sklepami (piekarnia, Lidl, Biedronka) i knajpkami. Zapewniamy zakwaterowanie i zwrot kosztów przejazdu, wyżywienie we własnym zakresie.

Kontakt i zapisy u prowadzącej: k.blusiewicz@uw.edu.pl i w pokoju 0.36

Termin spotkania informacyjnego zostanie podany w połowie kwietnia.

 

Rembielin, pow. przasnyski, woj. mazowieckie

Osiedle, cmentarzysko i miejsce ofiarne z wczesnej epoki żelaza

Prowadzący:   dr Andrzej Maciałowicz

Termin:  5-30 sierpnia 2024

Liczba studentów: 4 (dwie osoby tylko na dwa tygodnie)

Zapewniamy zakwaterowanie w miejscowym internacie szkolnym i – najprawdopodobniej – obiady.

Kontakt: amacialowicz@uw.edu.pl

 

Podlesie st. 6, gm. Oleśnica. woj. świętokrzyskie

Osada ludności kultury ceramiki wstęgowej rytej (5200-5000 BC)

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 01.07 – 28.07. 2024r.

Liczba osób: 10

English speaking students are welcomed.

Zakwaterowanie: szkoła podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Oleśnicy.
Prysznice z ciepłą wodą. Parking dla samochodów monitorowany.
Dojazd we własnym zakresie. Najlepiej z dworca zachodniego do Stopnicy. Odbiór samochodem przez prowadzącego.
Wyżywienie we własnym zakresie. Najbliższy sklep ok. 150-200 m.
Więcej szczegółów u prowadzącego.

Kontakt: a.grabarek@uw.edu.pl

 

Lipsk, pow. augustowski, woj. podlaskie

(obozowisko z epoki kamienia)

Prowadzący: dr Michał Przeździecki

Termin: 12.08 – 06.09.2024 r.

Liczba miejsc:  (brak miejsc)

Zakwaterowanie: Leśniczówka na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego

Kontakt:  m.przezdziecki@uw.edu.pl