Szanowni Państwo, do 13.12.2020 r.  (godz. 23:59) można poprawiać i uzupełniać sylabusy przedmiotów prowadzonych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/21.  Proszę o sprawdzenie, czy Państwa sylabusy znajdują się w USOS oraz czy zawierają kody efektów uczenia się zgodne z naszym programem.

W zakładce Studia – Programy studiów na kierunku Archeologia w tym miejscu znajdą Państwo program i tabele kodów oraz instrukcję przygotowywania sylabusów. W sylabusach proponuję zaznaczać tryb prowadzenia zajęć “mieszany: w sali i zdalnie” (istnieje możliwość, że w semestrze letnim przynajmniej część zajęć będzie prowadzona stacjonarnie). Numery sal będą ustalane na początku roku 2021.

Przypominam uprzejmie, że sporządzenie sylabusów do zajęć jest obowiązkiem wykładowców w ramach umowy o pracę. Do końca b. roku akademickiego musimy uzupełnić wszystkie braki w systemie USOSweb, a w kolejnym roku akademickim nie będziemy przyjmować oferty zajęć bez sylabusów. Proszę o nadsyłanie zaległych sylabusów do zajęć prowadzonych w semestrze zimowym na adres wa.studia@uw.edu.pl. W razie pytań służę pomocą. Dr hab. Agnieszka Tomas

Zarządzenie w sprawie liczebności grup zajęciowych w r. akad. 2020/21

Szanowni Państwo, na stronie Wydziału ukazało się Zarządzenie nr 4 Prodziekan ds. studenckich w sprawie w sprawie minimalnej i maksymalnej liczebności grup studentów w roku akademickim 2020/21. W porozumieniu z Radą Dydaktyczną i Dziekanami ustaliliśmy, że w tym roku, z uwagi na pandemię i niższą rekrutację, grupy zajęciowe będą mogły być mniejsze, natomiast w kolejnych latach mogą zostać zmienione w zależności od ewentualnej poprawy sytuacji.

Raport BON na temat nauczania zdalnego

Szanowni Państwo! Biuro Osób Niepełnosprawnych UW opublikowało raport dotyczący zdalnego nauczania w okresie pandemii. Wnioski wskazują, że nauczanie zdalne stanowi większe wyzwanie dla osób ze specyficznymi trudnościami. Osoby te, deklarowały m.in. wyższy poziom odczuwanego stresu i częściej wskazywały na trudności w korzystaniu z narzędzi komunikacji. Duże wyzwanie stanowiło dla nich także śledzenie, kontrolowanie oraz wykonywanie kilku czynności jednocześnie. Podsumowanie wniosków raportu znajduje się tutaj, a treść raportu znajduje się tutaj. Raport zawiera także rekomendacje, które mogą posłużyć nauczycielom akademickim w lepszym dostosowaniu formy zajęć realizowanych w trybie zdalnym do potrzeb osób z trudnościami w uczeniu się. Są to m.in.: udostępnianie materiałów audio i wideo po zakończeniu zajęć, przeplatanie werbalnych i wizualnych form przekazywania informacji, wprowadzanie różnorodnych sposobów angażowania studentów. Studenci oraz pracownicy UW mogą także skorzystać ze wsparcia Centrum Pomocy Psychologicznej UW. W okresie zmienionego trybu pracy uczelni, CPP udziela bezpłatnych konsultacji terapeutycznych przez Internet. Więcej informacji znajduje się na stronie CPP.

Apel kolegium dziekańskiego o poszanowanie odmiennego światopoglądu

Koleżanki i Koledzy, Szanowni Państwo,

w związku z toczącą się w kręgach akademickich dyskusją na temat wolności wyrażania własnych poglądów przez studentów i pracowników, także w kontekście Strajku Kobiet, odnotować należy niedawną rekomendację rzeczniczki akademickiej UW oraz głównej specjalistki ds. równouprawnienia, zgodnie z którą wykładowcy akademiccy – niezależnie od swoich poglądów – nie mogą wykluczać poprzez usuwanie z zajęć, publiczne szykanowanie, czy karanie żadnego ze studentów za eksponowanie dozwolonych prawnie symboli o charakterze politycznym lub religijnym (https://www.uw.edu.pl/rekomendacje-rzeczniczki-akademickiej-i-glownej-specjalistki-ds-rownouprawnienia-na-uw-w-sprawie-wykorzystania-symboli-w-przestrzeni-akademickiej/).

Jednocześnie przypominamy, że znakami prawnie zabronionymi są nośniki symboliki faszystowskiej lub innej totalitarnej (zob. art. 256 Kodeksu Karnego), a ich prezentowanie w przestrzeni publicznej (także podczas zajęć dydaktycznych, w tym zdalnych) jest niedopuszczalne. Nawet w takich wypadkach wykładowca nie ma prawa karać studenta (procedura postępowania opisana została w rozdz. 2 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. „Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce” oraz Rozporządzeniu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 września 2018 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania wyjaśniającego i dyscyplinarnego w sprawach studentów, a także sposobu wykonywania kar dyscyplinarnych i ich zatarcia).

Gorąco apelujemy o wzajemne poszanowanie!

Z wyrazami szacunku,

Dziekan i Prodziekani Wydziału Archeologii

Aktualne przepisy dot. COVID

Szanowni Państwo, w stopce każdej stronie naszego Wydziału pojawił się dodatkowy link – Przepisy COVID. Link przekierowuje na stronę UW, gdzie pojawiają się aktualne informacje i komunikaty związane z pandemią i obostrzeniami obowiązującymi na UW. Prosimy o systematyczne śledzenie tych informacji.

Zofia Sztetyłło (1932-2020)

W dniu 7.11.2020 r. odeszła Zofia Sztetyłło – archeolog, wybitny naukowiec, dydaktyk, zasłużona działaczka akademicka. Specjalistka w dziedzinie greckiej ceramiki stemplowanej, autorka licznych publikacji naukowych.

Zofia Anna Sztetyłło urodziła się 9 stycznia 1932 r. w Pułtusku. W 1951 roku została studentką archeologii klasycznej na Uniwersytecie Warszawskim. Zaraz po ukończeniu studiów w 1955 r., jako magister archeologii śródziemnomorskiej podjęła pracę asystenta w kierowanej przez prof. Kazimierza Michałowskiego Katedrze Archeologii Klasycznej.

Na Uniwersytecie Warszawskim uzyskała stopnie naukowe doktora (1964) i doktora habilitowanego (1971). Promotorem rozprawy doktorskiej zatytułowanej Przedstawienia figuralne na stemplach amfor z polskich wykopalisk archeologicznych był prof. Kazimierz Michałowski. Tematem rozprawy habilitacyjnej była Rola Mirmekionu w życiu gospodarczym państwa bosforskiego w IV-I w. p.n.e.

Tytuł profesora nadzwyczajnego otrzymała w 1979 roku, a zwyczajnego – w roku 1987. Do przejścia na emeryturę w roku 1993 była pracownikiem Uniwersytetu Warszawskiego.

Była aktywnym archeologiem terenowym. Brała udział w wykopaliskach na Krymie (1957-1958) – w Myrmekionie i Kalos Limen. Od 1959 roku brała udział w badaniach w Syrii (Palmyra) i w Egipcie (Tell Atrib, Aleksandria), a w latach 1971-1997 była członkiem Polskiej Misji Archeologicznej w Nea Paphos (Cypr). W latach 1987-1996 uczestniczyła również w badaniach w Marina el-Alamein (Egipt).

Profesor Zofia Sztetyłło specjalizowała się w stemplowanej ceramice starożytnej Grecji, północnych wybrzeży Morza Czarnego i południowo-wschodniej części basenu Morza Śródziemnego. Zajmowała się przedstawieniami figuralnymi na stemplach, zagadnieniami związanymi z organizacją produkcji ceramiki stemplowanej, identyfikacją centrów i producentów amfor, analizą szlaków dystrybucji towarów i powiązań handlowych świata antycznego. Była prekursorką badań nad identyfikacją przedstawień rzeźbiarskich na stemplach, opracowywała stemple m.in. z polskich wykopalisk w Egipcie i na Cyprze, publikowała też prace poświęcone produkcji wina w starożytności, greckiej architekturze i rzeźbie, historii archeologii.

Jej pasją była dydaktyka. Prowadziła wykłady kursowe, monograficzne, seminaria oraz ćwiczenia dla studentów Katedry Archeologii Śródziemnomorskiej, Instytutu Archeologii UW,  Historii Sztuki UW, Uniwersytetu Łódzkiego, Akademii Teologii Katolickiej i Wyższej Szkoły Humanistycznej w Pułtusku. Była promotorką kilkudziesięciu prac magisterskich i kilku doktoratów. Jest autorką kilku skryptów dla studentów.

Jako aktywny naukowiec była także członkiem licznych gremiów, m.in. Prezydium Komitetu Nauk o Kulturze Antycznej Polskiej Akademii Nauk (1973-1989), Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego (1972-1976), Rady Wykonawczej Międzynarodowej Federacji Pracowników Nauki (1972-1978), Zespołu Dydaktyczno-Naukowego przy Ministrze Szkolnictwa Wyższego (1986-89). Była też członkiem Rad Naukowych: Instytutu Archeologii Śródziemnomorskiej UW i Zakładu Archeologii Śródziemnomorskiej PAN (1972-1993), Instytutu Historii Kultury Materialnej PAN (1978-1985), Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze (1981-2005). W latach 1976-1981 była zastępcą dyrektora Instytutu Archeologii UW, w latach 1981-1982 przewodniczącą Zespołu Koordynacyjnego Stacji Archeologii Śródziemnomorskiej UW w Kairze, w latach 1982-1983 pełniła obowiązki kierownika Stacji.

W latach 70-tych XX w. aktywnie angażowała się w prace Związku Nauczycielstwa Polskiego, początkowo na szczeblu UW (przewodnicząca Rady Zakładowej ZNP), w następnych latach jako wiceprzewodnicząca Zarządu Głównego ZNP ds. Nauki.

Jest autorką i współautorką ponad 80 publikacji naukowych oraz haseł encyklopedycznych, w tym do The Princeton Encyclopedia of Classical Sites, ed. R. Stillwell, Princeton 1976, a także do polskiego wydania Art Of the World (Sztuka świata, Warszawa 1990) i ponad 100 haseł dla polskiego wydania Encyclopedia of Ancient Art (Encyklopedia sztuki starożytnej, Warszawa 1998). Była redaktorem serii Studia i Materiały Archeologiczne (Wydawnictwa UW) oraz członkiem komitetu redakcyjnego czasopisma Meander poświęconego szeroko rozumianym zagadnieniom antyku.

Była wielokrotnie nagradzana za swą działalność naukową i dydaktyczną. Została nagrodzona Złotym Krzyżem Zasługi (1970 r.), Złotą Odznaką ZNP (1970 r.), Medalem 30-lecia Polski Ludowej (1974 r.), Medalem Komisji Edukacji Narodowej (1974 r.), Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski (1978 r.). W 1980 r. otrzymała tytuł honorowy Zasłużonego Nauczyciela Polski Ludowej. Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne i w zakresie organizacji dydaktyki wielokrotnie otrzymała nagrody Rektora Uniwersytetu Warszawskiego oraz Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w latach: 1964, 1968, 1972, 1973, 1976, 1977, 1982, 1984.

Będzie nam Jej bardzo brakowało.

Materiały dotyczące nowego regulaminu dyplomowania na kierunkach Archeologia i Archaeology (Studies in English)

Sznonowni Państwo!

Zapis spotkania dotyczącego nowego regulaminu dyplomowania na kierunkach Archeologia i Archaeology (Studies in English) (w pliku otwieranym przez większość programów odtwarzających zapis wideo) jest dostępny tutaj. Zgodnie z wcześniejszą informacją udostępniona jest również sama prezentacja w pliku pdf – Spotkanie informacyjne dotyczące nowych zasad dyplomowania na kierunku Archeologia i Archaeology.

Z wyrazami szacunku,

Elżbieta Jaskulska