Studia


dr Elżbieta Jaskulska

Kontakt:

ze studentami: wa.student@uw.edu.pl

w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

Dyżury dziekańskie:

czwartek 11:00-13:00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu.

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

W kwestiach niezwiązanych z funkcją p.o. Prodziekana ds. Studenckich proszę indywidualnie umawiać się na spotkania mailem (w innych terminach).

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, paleopatologia, analiza szczątków ciałopalnych

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Stypendia

Stypendium Rektora

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

Więcej informacji:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/

https://bpm.uw.edu.pl/1363-2/

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Programy stypendialne Santander Universidades

Stypendium Konferencyjne Santander | VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych –

Termin aplikacji – 2 listopada  2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/vii-ogolnopolska-sesja-studenckich-Kol-naukowych-online

Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career – University of Pennsylvania

Termin aplikacji – 23 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/rozwijaj-swoj-profesjonalny-angielski-z-university-of-pennsylvania

Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w Praktyce

Termin aplikacji – 11 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/biznes-w-praktyce-spotkaj-sie-z-cenionymi-ekspertami-social-mediow

Akademia Santander Universidades online

Termin aplikacji – 31 października 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/akademia-santander-universidades-dzielimy-sie-wiedza

Stypendia Towarzystwa Copernicus

W ramach programu stypendialnego Towarzystwa Copernicus, rekrutowani są studenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłych krajów Republiki Radzieckiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech. Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy – na semestr letni (od kwietnia do października) i na semestr zimowy (od października do marca). Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 280 euro
 • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem
 • koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia
 • udział w weekendowym seminarium.

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

 • studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia)
 • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce
 • studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

Więcej informacji:

https://www.copernicus-stipendium.de/de/stipendium/

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez przyznawanie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych i naukowych studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w innych państwach obcych, jak również studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej szczegółów o aktualnych programach Fundacji znajdą Państwo w tym miejscu.

Fulbright Graduate Student Award

To stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego (magisterskich) lub trzeciego stopnia (doktoranckich) w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów, oprócz studiów medycznych, LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendia ministra dla młodych naukowców

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

2021/22

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Stypendia Fundacji En Arche

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

W roku 2021 termin upływa 30 czerwca. Więcej o konkursie w tym miejscu.

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, osiągasz wybitne wyniki w wybranej przez siebie dziedzinie – naukowej, artystycznej, sportowej… masz pomysł na swój dalszy rozwój w tym kierunku, a Twoja sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia Ci osiągnięcie wymarzonego celu ten program stypendialny jest dla Ciebie.

Nabór do konkursu jest stały (cały rok).

Więcej o programie w tym miejscu.

Program Odkrywcy Diamentów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły.

Stypendia dla kandydatów na studia i studentów przyznaje Kapituła Programu, bazując w szczególności na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się na
www.odkrywcydiamentów.com.pl w zakładce Dokumenty.

Dokumenty programowe można znaleźć na stronie organizatora.

Program Stypendiów Pomostowych

System stypendiów mający na celu wsparcie finansowe zdolnych maturzystów rozpoczynających studia dzienne w publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do studentów I roku, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości.

Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycja 2021/2022

W  roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu

Terminy składania wniosków: 1 lipca – 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.00

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Wyszukiwarka Stypendiów

Stypendia fundują nie tylko duże fundacje i instytucje. Wsparcie finansowe studentów i młodych naukowców jest realizowane przez różne podmioty, lokalne gminy. W poszukiwaniach pomocna będzie strona moje stypendium.pl

Wsparcie socjalne na UW

Stypendia socjalne

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów UW:

§ 26
1. Na pisemny wniosek Zarządu Samorządu Studentów:
1) stypendium dla osób niepełnosprawnych studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych;
2) stypendium rektora studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium Rektora;
3) zapomogę studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja ds. Zapomóg;
4) odwołania w sprawach o przyznanie świadczeń rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów.
2. Na pisemny wniosek Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, a w razie jej braku – Zarządu Samorządu Studentów, stypendium socjalne studentom wszystkich kierunków studiów, na których jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie, przyznaje komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego. W przypadku studiów organizowanych wspólnie przez jednostki dydaktyczne, właściwą jednostką dydaktyczną jest ta wskazana w porozumieniu zawartym między tymi jednostkami.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracowników Uniwersytetu, z tym że w skład komisji, o których mowa w ust. 2 wchodzi co najmniej jeden koordynator ds. stypendialnych. Więcej informacji tutaj

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium socjalnego:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/

2020/21

Komisja Stypendialna ds. stypendium socjalnego WA, skład powołany uchwałą Samorządu WA:

Aleksandra Jaszczurowska

Elwira Dybisz

Filip Kurczyński

Jerzy Kozak

Michał Adamiak, Koordynator ds. stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Miejsce składania wniosków: Samodzielna Sekcja ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału Archeologii (budynek Szkoły Głównej, parter), w godzinach wizyt interesantów.

Koordynator ds. stypendiów socialnych: Michał Adamiak, email: m.adamiak@uw.edu.pl

Adres do składania wniosków papierowych pocztą:

Koordynator stypendium socjalnego dla studentów
Uniwersytet Warszawski
Wydział Archeologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

WAŻNE! Wniosek i oświadczenie o dochodach złożone w systemie USOSweb należy dostarczyć Koordynatorowi w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Rejestracja formularza elektronicznego w USOSweb nie jest jest czynnością techniczną i formalnie jest złożeniem wniosku.

Prosimy zapoznać się z zarządzeniami Rektora poniżej:

Regulamin świadczeń socjalnych

Zgodnie z nowym Regulaminem Świadczeń każda osoba pełnoletnia w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o swojej aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B i są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczenia nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Zarządzenie Rektora w spr. wysokości miesięcznego dochodu_2020

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego źródła opodatkowania, co w 2018 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodów na zaświadczeniu urzędu skarbowego lub które utraciły cały dochód na zaświadczeniu.

Z zaświadczenia C – zamiast ZUS dla studentów – można skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (a jest na to zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) i podlega ubezpieczeniu rodzicielskiemu (poniżej 26 roku życia). Oświadczenie to w żaden sposób nie zastępuje zaświadczenia ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2018 rok.

A_oświadczenie_brak_zmian_w_zatrudnieniu

B_oswiadczenie_aktualna_sytuacja_zarobkowa

C_oswiadczenie_o_KRUS_brak_ubezp_w_ZUS

D_oswiadczenie_ogolne

oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Wszelkie informacje odnośnie terminów znajdują się na stronie BON w aktualnościach w porządku chronologicznym.

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium dla osób z niepełnosprawnościami:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/

2020/21

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie na adres bon@uw.edu.pl w formacie pdf z konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentu z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS.

Następnie należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich  – Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami.

UWAGA: Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz w BON wypełnij poniższy kwestionariusz.

KWESTIONARIUSZ_REJESTRACYJNY_2020

Więcej informacji https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-specjalne/

Zapomogi

2021/22

Informacja o składaniu wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022  znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat zapomogi:

https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/

2020/22

Studenci składają wniosek o stypendium w roku akademickim 2020/2021 w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tym formularzu jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej Formularz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w przypadku błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można złożyć w formie papierowej do Komisji Świadczeń dla Studentów UW pod adresem Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc przez cały rok akademicki.

Kredyty studenckie

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia

Informacje na temat rodzajów ubezpieczeń oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu

1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do 25 marca 2019 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach.

2) Samorządy Instytutów, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Szczególnie gorąco zachęcamy do powoływania zespołów międzyinstytutowych.

więcej…

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology „Studies in English” mogą odbyć praktyki (staż) w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

Omawiane poniżej praktyki mają formę stażu, czyli zwykle nieodpłatnej pracy na rzecz danej instytucji. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archeaology „Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie praktyk i uzyskanie zaświadczenia może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Praktyki na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci UW mogą odbywać praktyki nie objęte programem studiów w ramach umowy pomiędzy opiekunem będącym pracownikiem UW a studentem. Praktyki mogą być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. W ramach praktyki student realizuje działania nie mające charakteru społecznego, tj. wolontariatu w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady odbycia praktyki na Wydziale Archeologii ustalane są indywidualnie przez opiekuna praktyki i studenta. Każda umowa zawarta między pracownikiem UW a studentem UW musi być zatwierdzona przez Biuro Prawne UW. Umowa ma charakter krótkoterminowy, a jej czas określany jest indywidualnie.

Warunki:

 • status studenta;
 • zakończenie praktyk najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej;
 • praktyka jest bezpłatna;
 • student otrzymuje zaświadczenie od opiekuna, które jest załączane do suplementu do dyplomu.;
 • każdy student ma ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy

Przykladowy wzór zaświadczenia_praktyk_studenckich

Praktyki poza UW

Studenci UW mogą realizować praktyki poza uczelnią. Biuro Karier UW co roku przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować praktyki także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami na praktyki mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

 • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
 • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować praktyki na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Informacja w sprawie Erasmus+ od Dimitrios Kyratzis

Dear All,

I am writing to you in order to express the interest we have as an Academic Publishers in finding students to work for us through the Erasmus+ traineeship programme (September 2022 until August 2023).

Brepols Publishers is an international academic publisher of works in the humanities.

The focus of its publications lies in primary sources from Antiquity, the Middle Ages and the Early Modern period.

If you believe any of your students (undergraduate, Master’s candidates, PhD candidates, Postdoc) would be interested in working for Brepols Publishers (Thessaloniki, Greece office) through the Erasmus+ program, we would very much appreciate your help in this endeavor.

If a candidate is interested, he/she can contact us for further information (also see file attached) via the following e-mail address: dimitrios.kyratzis@brepols.net

Kind regards,

Dimitrios Kyratzis

Erasmus+_(Brepols_Publishers)_New

Description of the Internship

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie UW w tym miejscu.

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin,
w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu MOST

Zgodnie z Regulaminem Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST: par. 4, pkt. 11:

Opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne uczestnicy Programu MOST uiszczają w uczelni macierzystej.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Rekrutacja studentów w ramach Programu Mobilności Studentów MOST

 • na Program MOST obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów
 • student loguje się do systemu IRK MOST: https://most.uka.uw.edu.pl/ . W tym celu wykorzystuje swój identyfikator i hasło, za pomocą którego loguje się do systemu USOSweb
 • następnie student wypełnia formularz zgłoszeniowy wpisując w odpowiednie pola wymagane dane (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, dane dotyczące studiów, na które uczęszcza)
 • po dokonaniu rejestracji w systemie IRK MOST oraz wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, student drukuje kompletny wniosek;
 • student podpisuje wniosek i przedkłada go Dziekanowi/Prodziekanowi ds. studenckich/Dyrektorowi/Dyrektorowi ds. studenckich/Kierownikowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki dydaktycznej UW w celu uzyskania jego akceptacji (wymagany podpis i imienna pieczątka)
 • zatwierdzony przez Władze jednostki dydaktycznej UW wniosek (do wniosku może zostać załączony list motywacyjny), student składa u Koordynatora Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim – mgr Magdaleny Mars (wyznaczony termin na stronie)
 • przyjęty i zaakceptowany wniosek przez Koordynatora przekazywany jest do akceptacji  Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 • zaakceptowany wniosek przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywany jest do systemu IRK MOST
 • następnie Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia podejmuje decyzję o przydzieleniu studentowi miejsca  w wybranej przez niego uczelni i wskazanym we wniosku kierunku (kierunkach) – lista priorytetów
 • w przypadku, kiedy po zakończeniu pierwszego naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca na poszczególnych uniwersytetach, przeprowadzone zostaną kolejne nabory aż do wyczerpania limitów miejsc

UWAGA!!!

  • wnioski wygenerowane z systemu IRK MOST oraz zaakceptowane przez Władze jednostki UW, będą przyjmowane najpóźniej do dnia 18 maja 2020 r., a następnie po akceptacji Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywane do systemu IRK MOST do końca maja br.
  • wnioski i inne dokumenty można też przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką – w przypadku jednostek UW (UWAGA!!! w przypadku kończących się lub krótkich terminów składania dokumentów, nie gwarantuje to dostarczenia ich na czas, gdyż wszystkie dokumenty przechodzą przez kancelarię Biura. W przypadku szybszego dotarcia dokumentu do adresata, uprzejmie proszę o dopisanie na kopercie adresata oraz zwrotu „Do rąk własnych”)

Informacje na temat  Programu MOST na Wydziale Archeologii UW – w Dziekanacie ds. studenckich.

—————————————————————

Kontakt: Krakowskie Przedmieście 26/28 Sekcja Samodzielna Dziekanatu ds. studenckich Wydziału Archeologii, wa.studia@uw.edu.pl.

Ćwiczenia warsztatowe — praktyki muzealne

Zgodnie z programem studiów magisterskich dziennych studentów II roku obowiązuje realizacja 60h dydaktycznych (45 godzin zegarowych) zajęć zatytułowanych „Ćwiczenia warsztatowe”, 5 ECTS. Zgodnie z opisem zajęć:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach, z którymi współpracuje WA UW.

W roku akademickim 2021/2022 Wydział proponuje studentom realizację wspomnianych zajęć w następujący sposób (w razie pojawienia się nowych propozycji lista może być uzupełniana):

   1. Udział w zajęciach realizowanych częściowo w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, opiekunem ćwiczeń jest dr Katarzyna Pyżewicz. Zainteresowanych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z dr Pyżewicz (k.pyzewicz@uw.edu.pl lub osobiście). Zgłoszenia od studentów przyjmowane są do:  31.03.2022 r.
   2. Udział jako wolontariusz w organizacji XV Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego we wrześniu 2022 r. Ze względu na termin wydarzenia zachęcamy do udziału przede wszystkim studentów obecnego I roku studiów magisterskich, których udział w Kongresie będzie rozliczony w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów II roku prosimy o zgłoszenie chęci zaliczania udziału w kongresie jako rozliczenia ćwiczeń warsztatowych do 2.09 do sekcji studenckiej.
    Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie kongresu:  https://inc2022.pl/volunteer/.

UWAGA!

Studenci, którzy chcieliby realizować ćwiczenia warsztatowe w innych placówkach, szczególnie poza Uniwersytetem Warszawskim, powinni samodzielnie skontaktować się z wybraną instytucją i uzyskać zgodę dyrekcji, jak również pisemny opis zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą. W tym celu należy wypełnić formularz skierowania na praktykę muzealną. Na jego podstawie decyzję o skierowaniu studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Po stronie studenta leży zapewnienie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas praktyk. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card).

Na podstawie formularza skierowania na praktykę muzealną zostanie przygotowana umowa realizacji praktyki muzealnej. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie odbytej praktyki zawierające ocenę wypełniania obowiązków. Na tej podstawie student uzyska zaliczenie przedmiotu.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa wiele osób pomagających w przypadkach związanych z naruszaniem zasad równości i tolerancji, a także w sprawach praw studentów.

Obowiązkiem każdego pracownika UW jest poszanowanie zasad równości w taki sposób, aby każdy student i studentka oraz pracownik i pracowniczka naszego Uniwersytetu czuli się bezpiecznie w murach naszego Wydziału, w przekonaniu, że ich prawa są właściwie przestrzegane.

Pierwsze kroki

Jeśli jesteś studentką lub studentem i doświadczysz sam /sama niesprawiedliwego lub poniżającego traktowania lub zauważysz złe traktowanie kogoś w Twoim otoczeniu możesz w pierwszej kolejności zgłosić się do Samorządu na swoim wydziale lub do prodziekan ds. studenckich. Jeśli jesteś studentem I roku lub studentem studiów niestacjonarnych, możesz zgłosić się do swojego opiekuna. Te osoby mogą wysłuchać Twoich problemów i pomóc skierować sprawę w odpowiednie miejsce, gdzie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia psychologicznego, dzwoń pod numer Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo) lub pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00). Uniwersytet także oferuje wsparcie osobom potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu oraz w instytucjach i osób opisanych poniżej.

Samorząd Studentów WA UW

Do Samorządu WA można również zgłaszać się o radę z problemami i sytuacjami, które mogą pojawić się na Wydziale, Uniwersytecie lub poza uczelnią. Kontakt

Opiekun studentów I roku

Opiekun jest osobą, która wspiera nowych studentów rozpoczynających studia, pomaga zapoznać się z Uniwersytetem i Wydziałem, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące pierwszych kroków na archeologii. Jeśli czujesz, że jest to najlepsze rozwiązanie, to także możesz skontaktować się z opiekunem w sprawie, która Cię nurtuje. Opiekun powie Ci co możesz zrobić i dokąd się udać z Twoim problemem lub sprawą. Opiekunką I roku studentów archeologii jest dr Katarzyna Pyżewicz.

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Archeologię można studiować w trybie zaocznym. Są to studia II stopnia (magisterskie). Niewielu studentów ma jednak świadomość, że studentom studiów niestacjonarnych przysługują takie same prawa jak studentom studiów dziennych. Dotyczy to nie tylko praw do równości i tolerancji, ale także prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, prawo do stypendium Erasmus+, uzyskania minigrantu studenckiego, czy studiów MOST. Z każdym pytaniem, także dotyczącym spraw trudnych, można zwrócić się do opiekuna studentów studiów niestacjonarnych. Na naszym Wydziale jest nim dr Sławomir Wadyl.

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Choć głównym zadaniem prodziekana ds. studenckich jest organizacja kształcenia na Wydziale jest to również osoba, do której każdy student czy studentka może zwrócić się z pytaniem lub skargą dotyczącą spraw przestrzegania zasad równości i tolerancji oraz praw studenta. Każdą sprawę można zgłosić drogą mailową lub poprzez kontakt na dyżurze dziekańskim.

Kontakt: wa.student@uw.edu.pl, godziny dyżuru są podanej tutaj

Ombudsman – czyli rzeczniczka akademicka

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w różnych sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Ombudsman został powołany na podstawie Zarządzenia numer 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego. Od 2011 roku funkcję Rzeczniczki akademickiej pełni dr Anna Cybulko.

Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne –pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek Rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Procedura zgłaszania spraw jest opisana w tym miejscu.

Kontakt:  ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa (BUW, I piętro na antresoli, p. 1.60C), e-mail: ombudsman@uw.edu.pl. Godziny dyżurów

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Główny specjalista ds. równouprawnienia współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Stanowisko głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW pełni Anna Grędzińska, jednak z uwagi na urlop macierzyński pani Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Julia Kubisa.

Kontakt: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Aktualny skład Komisji znajdą Państwo na tej stronie.

Kontakt: antydyskryminacja@uw.edu.pl lub rownouprawnienie@uw.edu.pl

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 Rektora UW z 31 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik praw studenta oraz Konsultantka ds. przemocy seksualnej to osoby wybierane spośród studentów.

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów. Rzecznik udziela informacji nt. praw studenta, wskazuje, jakie postępowanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia interesów studenta/-ki oraz podejmuje interwencję przed właściwym organem Uniwersytetu.

Aktualnie funkcję tę pełni Dominika Kuna, odbywająca studia w ramach Kolegium MISH, która działa w Zespole, w którego skład wchodzi także Konsultantka ds. przemocy seksualnej. 

Konsultantka ds. przemocy seksualnej to także osoba wybierana spośród studentów. Aktualnie funkcję tę pełni Antonina Lewandowska, studentka Wydziału Socjologii.

Kontakt do Rzecznika: rps@samorzad.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących molestowania można także zgłaszać się do innych osób. Warto zapoznać się z Informatorem o przeciwdzialaniu molestowniu seksualnemu na UW.

Koordynator i Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi

Czym jest mobbing?

Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, ale nie tylko.

Art. 94³ §2 Kodeksu pracy definiuje mobbing tak: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Coraz częściej jednak mówi się o zjawisku mobbingu akademickiego, ponieważ sytuacje, które mają miejsce między pracownikami pojawiają się również w relacjach między studentami oraz między studentami a wykładowcami. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj czy tutaj. Niezależnie od terminu, nękanie i zastraszanie w środowisku akademickim nie powinno mieć miejsca i powinno być zgłaszane odpowiednim instytucjom uniwersyteckim.

Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.

Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

Mobbing jest zjawiskiem zakazanym prawnie i nie powinien mieć miejsca na Uniwersytecie Warszawskim.

Koordynator i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi zajmuje się:

 • przyjmowaniem i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
 • zbieraniem danych na temat przejawów mobbingu;
 • zbieraniem informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
 • podejmowaniem inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Osobą pełniącą obowiązki koordynatorki ds. przeciwdziałania mobbingowi jest Magdalena Miksa z biura Rzecznika Akademickiego.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt: antymobbing@uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna

Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stały się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 Akademia udziela porad zdalnie. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni oraz na stronie www.facebook.com/APP.UW

Kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub przez formularz na stronie.

Klinika Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Klinika prowadzona jest przez studentów pracujących pod opieką pracownika naukowego. Może do niej zgłosić się każdy student czy studentka z różnymi sprawami, także dotyczącymi nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28, email: klinika@wpia.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

W Centrum można uzyskać pomoc m.in. poprzez:

 • krótką rozmowę wspierającą bez wcześniejszego zapisu,
 • standardowe spotkania wspierające,
 • spotkania służące zaopiniowaniu.

Nie czekaj do momentu, w którym będziesz się bardzo źle czuł. Niektórzy myślą: nie pójdę do psychologa, bo nie jestem ze mną aż tak źle. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać problemom, niż pozwolić, aby one narastały.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w tym miejscu. Zapraszamy więc do kontaktu z nami – więcej informacji na temat zapisów.

Osoby w bardzo silnym kryzysie, potrzebujące natychmiastowej pomocy, mogą też zgłosić się do innych miejsc:

 • zadzwonić bezpłatnie pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00)
 • skontaktować się z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo).

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl, tel. 694 711 731

Aktualny grafik dyżurów stacjonarnych i telefonicznych znajduje się na stronie www.cpp.uw.edu.pl.

Wkrótce zostanie uruchomiona możliwość zapisów on-line dostępna całodobowo.

Strefa komfortu PSRP

To o projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Porady dostępne są na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Można tam także zapisać się na poradę online.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

BON UW to instytucja, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom z problemami zdrowotnymi, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej niepełnosprawności lub stanu zdrowia doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Pomoc Biura odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkoleń z zakresu obsługi urządzeń technologicznych, pomoc w sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne doświadczają gorszego traktowania ze względu na niezależne od nich przyczyny. BON wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia studentom przewlekle chorym, którzy nie mają orzeczenia niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

Formy wsparcia, o które mogą się ubiegać studenci określa Zarządzenie nr 170 Rektora UW. To m.in. opisana w § 4 tego Zarządzenia indywidualna organizacja studiów wynikająca z Regulaminu Studiów:

1. Na podstawie § 26 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim KJD udziela zgody na indywidualną organizację studiów w postaci indywidualnego trybu studiowania przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą uwzględniając opinię BON.
2. W przypadku osób zarejestrowanych w BON indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą może polegać w szczególności na:
1) zmianie trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
2) zmianie sposobu uczestnictwa w zajęciach;
3) zmianie organizacji sesji;
4) zmiany w cyklu kształcenia pozwalającej na indywidualne dostosowanie czasu i sposobu realizacji programu całych studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kontakt: bon@uw.edu.pl, godziny dyżurów są podane tutaj.

Opieka medyczna w ramach ubezpieczenia NFZ

Studenci i pracownicy UW mogą korzystać bezpłatnie z opieki świadczonej przez przychodnię akademicką CenterMed. Szczegóły dotyczące zapisów na konsultacje lekarskie i korzystania ze świadczeń zawarte są w STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZ i STUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

Kontakt: Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, email: mediacje@uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Równoważni na UW

Tu można pobrać poradnik antydyskryminacyjny.

Formularz Harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów

Osoby ubiegające się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) powinny przedstawić wypełniony formularz zawierający przedmioty, których zaliczenie będzie realizowane w ramach IOS  (przesunięcie terminu lub formy zaliczenia) wraz ze zgodą osoby prowadzącej zajęcia (w formie podpisu na formularzu). Bez załączonego harmonogramu podanie zawierać będzie braki formalne i nie będzie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie.

Formularz Harmonogramu IOS

Wzór wniosku o wznowienie studiów

Przed wydrukiem należy wypełnić pola z danymi studenta (u góry po lewej), datę, „rok akademicki” oraz „uzasadnienie”. Następnie plik wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i wysłać na adres wa.studia@uw.edu.pl z prośbą o uzupełnienie adnotacji o przyczynie skreślenia i przekazaniu wniosku do prodziekan ds. studenckich.

Więcej na temat wznowienia.

Wzór zgody na opiekę promotora nie prowadzącego seminarium

Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych, student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą i po akceptacji prowadzącego seminarium.

Po wypełnieniu formularza należy przedstawić go do podpisu promotorowi, a następnie do akceptacji prowadzącemu seminarium licencjackie lub magisterskie. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekcji Studenckiej Dziekanatu lub przesłać skan na adres: wa.studia@uw.edu.pl.

Nowy program I roku studiów licencjackich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

I semestr (zimowy)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Wprowadzenie do archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Warsztat badawczy archeologa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Człowiek w pradziejach (paleolit – wcz. epoka żelaza) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Człowiek i środowisko konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Praca zespołowa konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Źródła wiedzy o przeszłości konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.8. BHP ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.9. OWI ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.10. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.11.* Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (30h) zaliczenie lub egzamin 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.12. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.13. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0

*  Uwaga! od roku akademickiego 2021/2022 oba Przedmioty ogólnouniwersyteckie są przewidziane do realizacji w semestrze letnim.

II semestr (letni)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Teorie i metody badań w archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Barbarzyńcy tworzą Europę (okres przedrzymski – czasy nowożytne) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Świat Greków i Rzymian konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Dokumentacja rysunkowa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Laboratorium i warsztat opisu zabytków ćwiczenia (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I.8. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h)* zaliczenie lub egzamin 2×2.5*
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.10. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.11. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0
I.12. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I.13. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0

*  Uwaga! od roku akademickiego 2021/2022 oba Przedmioty ogólnouniwersyteckie są przewidziane do realizacji w semestrze letnim.


30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów licencjackich
obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 780 h, (6 egz., co najmniej 12 zal.) + ćwiczenia wykopaliskowe (150h) i powierzchniowe (30h)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat pracy naukowej  konwersatorium 60 zaliczenie 4.0
2. Metody dokumentacji fotograficznej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii konwersatorium 30+30 egzamin+zaliczenie 2.0+2.0
5.

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 2 × 30 zaliczenie lub egzamin 2 × 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
6. Język starożytny (Łacina) lektorat 60 egzamin 4.0
7. Język nowożytny lektorat 120 zaliczenie 4.0
8. Egzamin z języka
nowożytnego na
poziomie B2
egzamin 2.0
9. WF ćwiczenia 30 zaliczenie 0.0
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 150 zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 zaliczenie 2.0

Profil obowiązkowy (Specjalizacyjny):

Należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych. Każda specjalność oznacza 120 godzin zajęć (łącznie w ciągu roku 240 godzin, 16 ECTS)

12. Epoka kamienia i epoka brązu konwersatorium 2 × 120 2 × egzamin + zaliczenia zależne od podziału zajęć w obrębie specjalności 2 × 8.0
13. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
14. Średniowiecze i nowożytność
15. Archeologia Bliskiego Wschodu
16. Archeologia Egiptu i Nubii
17. Archeologia Grecji
18. Archeologia Rzymu
19. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
20. Bioarcheologia i archeologia środowiska

Konwersatoria profilowane: 

W sumie 4 konwersatoria profilowane, w tym trzy z czterech obowiązkowe, jedno do wyboru  z puli (łącznie 120 godzin, 8 ECTS). Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS. 

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

 

Stary program II roku studiów licencjackich realizowany w roku akademickim 2019/2020
(dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2019 r.)

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia Typ i wymiar zajęć Zaliczenie
zajęć
Punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Uwaga! Wykład OGUN to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program III roku st. licencjackich

Od roku akademickiego 2021/22 obowiązuje nowy program dla III roku studiów licencjackich

59 ECTS, 660 h, (4 egz., 15 zal.)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

I.1. Warsztat przygotowania pracy dyplomowej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
I.2. Wykład ogólnohumanistyczny wykład 60 egzamin 4.0
I.3. Wizualizacja wyników badań konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
I.4. OGIN wykład 30 egzamin 1.5
I.5 OGUN wykład 30 egzamin 2.5
I.6 Język starożytny lektorat 60 egzamin 4.0

Seminarium licencjackie:

należy wybrać jedno (60 h, na zaliczenie, 6.0 ECTS) + PRACA DYPLOMOWA ( 13 ECTS)

II.1 Epoka kamienia i epoka brązu 60 h zaliczenie 6.0 + 13.0 ECTS
II.2 Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
II.3 Średniowiecze i nowożytność
II.4 Archeologia Bliskiego Wschodu
II.5. Archeologia Egiptu i Nubii
II.6 Archeologia Grecji
II.7 Archeologia Rzymu
II.8 Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
II.9 Bioarcheologia i archeologia środowiska

konwersatoria profilowane: 

Do wyboru 12 zajęć z trzech profili do sumy 24 ECTS (12 × 30h po 2 ECTS). Zajęcia są prowadzone w semestrze pierwszym i drugim. Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS.

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

Stary program III roku studiów licencjackich, obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Uwaga: student wybiera dwa proseminaria spośród różnych bloków wiodących oraz jedno proseminarium spośród seminariów pomocniczych.

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
II proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 ZAL 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 ZAL 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 ZAL 4
Język nowożytny lektorat 60 ZAL 2
Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 E 2
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

WAŻNE: W starym programie studiów widniał zapis o konieczności realizacji 120h zajęć WF. Od roku 2017 obowiązuje Zarządzenie nr 13  w sprawie zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z którym student ma obowiązek realizacji 90 godzin obowiązkowych zajęć WF oraz prawo do zaliczenia dodatkowych 60 godzin bezpłatnie. A zatem, zapis w programie należy interpretować tak, że wymagane programem 120 godzin to 90 godzin zajęć obowiązkowych i do 60h godzin  dodatkowo – bezpłatnie, o ile student chce zajęcia realizować.

Nowy program I roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

59 ECTS, 660 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3* Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) ćwiczenia

(1x30h)

zaliczenie 0.0
I-II.4 Zajęcia wdrożeniowe * konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I-II.7 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (9x30h) zaliczenie 9×2.0
I-II.8 Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 3.0
I-II.9 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. **
I-II.10 Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I-II.11 Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0*
 • Zajęcia zmienione od roku akademickiego 2021/2022.

**Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zgodnie z Zarządzenie nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Zintegrowany Program Rozwoju

Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 14

Zgodnie z Zarządzenie nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 5 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Zajęcia wdrożeniowe (do realizacji dwa semestry w grupach dla I roku) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.4 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Wykład ogólnohumanistyczny (wykład poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej) wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.0
I-II.7 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych.**
I-II.8 Ćwiczenia warsztatowe

(praktyki muzealne)*

ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

*Praktyki muzealne mogą być realizowane w instytucjach proponowanych przez Wydział w danym roku akademickim lub w instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Informacja o instytucjach proponowanych w danym roku akademickim będzie zamieszczana przy planie zajęć.

**Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zintegrowany Program Rozwoju

Drugi rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x E 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki * zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie) seminarium 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny wykład 3 × 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii wykład 2 × 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 2 × 150 h zal 18

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie)+obrona pracy dyplomowej seminarium 45 h zal 8+22
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny  wykład 4 ×30 h 4 × egz 12
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Warunkiem zaliczenia seminarium głównego jest złożenie i obrona pracy dyplomowej.

UWAGA: W myśl Zarządzenia nr 13  studentowi niestacjonarnych studiów
drugiego stopnia przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1995 roku. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS. W razie potrzeby możliwa jest zmiana trybu studiowania z niestacjonarnego (zaocznego) na stacjonarny na naszym Wydziale. Zmiana wymaga jednak wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik pracy archeologa w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna, możliwy jest również  udział w zajęciach  prowadzonych w trybie dziennym.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów ukończyły studia archeologiczne (lub inne) pierwszego lub drugiego stopnia w kraju lub zagranicą.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

 

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

Plan zajęć – studia zaoczne

 

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IA UW

REKRUTACJA NA STUDIA PODYPLOMOWE „ARCHEOLOGIA PODWODNA” PLANOWANA JEST WE WRZEŚNIU 2022

KOLEJNA EDYCJA PLANOWANA JEST OD PAŹDZIERNIKA 2022 ROKU!!!

WIĘCEJ INFORMACJI WKRÓTCE!

Kierownikiem Studiów podyplomowych „Archeologia podwodna” jest  prodziekan ds. studenckich dr Elżbieta Jaskulska.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.oferta.uw.edu.pl/

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych realizowanych podczas wyjazdów nurkowych. Całe studia trwają dwa semestry. Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji: „Archeolog Podwodny” federacji CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle 1 raz w miesiącu. Wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych na stanowiskach podwodnych w kraju i za granicą. Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Są to zajęcia w pracowniach konserwacji, w magazynach i na wystawach muzealnych a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”:

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2021?2022

Semestr letni 2021
MARZEC                6 – 7
MARZEC               20 – 21
KWIECIEŃ            10 – 11
MAJ                         22 – 23
CZERWIEC           12-13

Semestr zimowy 2021/22
PAŹDZIERNIK   16 – 17 Zjazd stacjonarny na statku badawczym R/V Oceanograf, Wydział Oceanografii i Geografii UG
LISTOPAD     6 – 7
GRUDZIEŃ    4-5
LUTY 2022    26-27
MARZEC 2022   12-13
Narodowe Muzeum Morskie w Gdańsku

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii UW był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejska pt.: „ Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zdobyte wówczas doświadczenie przyczyniło się do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” wypełniają lukę w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej.
Proponowane przez Instytut Archeologii UW studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często mają styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji w zakresie prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobów poszukiwania, konserwacji, zabezpieczenia, wydobywania i dokumentacji zabytków zalegających pod wodą).
Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów):
– Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)
– Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu (odbycia obrony pracy przed komisją).

Wykładowcy:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (WydziałArcheologii UW)
Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Wydział Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, (IMDiK Polska Akademia Nauk)
Karolina Trusz (Wydział Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Fotograf, „FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod wodą.
Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu badań i dokumentacji podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie, studia będą źródłem zupełnie nowej wiedzy przydatnej w przypadku przyszłej współpracy (wolontariatów) w ramach ekspedycji podwodnych.
Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego (CMAS).

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.

The Faculty of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. The Dean of the Faculty is Prof. Bartosz Kontny.

More information:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

 


Faculty Office for Students – English-speaking students:

Ground floor, room 1.06

Contact person: Joanna Chomicz
E-mail:  ji.chomicz@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 2 PM

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – wiosna  2022

Zapisy u prowadzących

Termin praktyk- 28 marca- 1 kwietnia 2022

dr hab. Adam Cieśliński, Sebastian Chrupek

Miejsce: Mikroregion Zaborów, gmina Leszno, pow. warszawski zachodni (mikroregion osadniczy z późnej starożytności i wczesnego średniowiecza)

Liczba studentów: brak miejsc

Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Tak

Dodatkowe uwagi: Mikroregion z widokiem na Kampinowski Park Narodowy. Codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską, ewentualnie w podgrupach samochodami osobowymi. Planowana wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie. Różne metody prospekcji, w tym z wykorzystaniem wykrywaczy metali.

 

Termin praktyk- 28 marca- 1 kwietnia

dr Sylwia Domaradzka

Miejsce: okolice Borzęcina Dużego oraz Pruszkowa (powiat pruszkowski i warszawski zachodni)
Liczba studentów: 8
Studenci anglojęzyczni: Nie
Zapisy: u prowadzącego
Dodatkowe uwagi: codzienny dojazd z Warszawy komunikacją miejską lub dowóz samochodem; badania prowadzone we współpracy z dr hab. A. Cieślińskim (grupa powierzchniówka mikroregion Zaborów), możliwa wspólna wizyta w Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie.

 

dr Andrzej Szela

Miejsce ćwiczeń: północne Mazowsze ­ Żuromin i okolice

Termin 28 marca-1 kwietnia

Liczba studentów: 6 osób

Obcojęzyczni: tak

Uwagi noclegi w pokojach z łazienkami, dostęp do kuchni, wyżywienie we własnym zakresie

Zapisy i dodatkowe informacje u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl

 

dr Michał Przeździecki, Maciej Miścicki

Termin: 28.03-1.04
Miejsce: Gnieżdżewo/Puck
Liczba studentów: brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych:
Dodatkowe uwagi: Ćwiczenia  będą realizowane w formie badań wykopaliskowych.

 

dr Katarzyna Pyżewicz

Termin: 03 kwietnia – 08 kwietnia 2022
Miejsce: stanowisko Iłża „Krzemieniec II”, woj.  mazowieckie, obozowiska i pracownie neandertalskie
Liczba studentów:  brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: English-speaking students are welcomed
Dodatkowe uwagi: noclegi w pokojach z łazienkami, dostęp do kuchni, wyżywienie we własnym zakresie
Zapisy i dodatkowe informacje u prowadzącej: k.pyzewicz@uw.edu.pl

 

dr Maciej Sobczyk
Termin: 4.04.- 9.04. 2022
Miejsce: Kartowanie Jaskiń, Wyżyna Krakowsko-Częstochowska, Podlesice
Liczba studentów: brak miejsc
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: nie
Dodatkowe uwagi: Głównym elementem prowadzonych zajęć terenowych są ćwiczenia z tworzenia dokumentacji jaskiń z użyciem narzędzi i technik stosowanych w speleologii. Będzie to wymagało instruktażowych zajęć wprowadzających, oraz skompletowania wyposażenia osobistego przez wszystkich uczestników zajęć.

 

mgr Artur Brzóska, prof. Bartosz Kontny

Termin: 7-12.05,2022
Miejsce: Jezioro Śniardwy
Liczba studentów: 6
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Tak
Dodatkowe uwagi: Tylko osoby nurkujące – zapisy u prowadzących
mgr Artur Brzóska
Termin: 27.03-01.04.2022
Miejsce: Pojezierze Augustowskie
Liczba studentów:4
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: Nie
Dodatkowe uwagi: Dla studentów chcących specjalizować się w archeologii podwodnej bez konieczności posiadania certyfikatów nurkowych – zapisy u prowadzącego.
dr Witold Gumiński
Terminy: pierwszy: 28.03 – 1.04 oraz termin drugi: 25.04 – 29.04.
Miejsce: północne obrzeża i okolice Warszawy
Liczba studentów: do 6 na każdy termin
Gotowość do przyjmowania studentów anglojęzycznych: tak
Dodatkowe uwagi: dojazd każdorazowo na wcześniej umówione miejsce komunikacją miejską lub podmiejską.
dr Ewa Łukaszewicz
Termin: 28.03-01.04.2022
Miejsce: Wysoczyzna Kolneńska
Liczba studentów: 6-7 osób
mgr Artur Grabarek
Termin 28.03-01.04.2022
Miejsce – gm. Pacanów, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie.Badania weryfikacyjne stanowisk neolitycznych, w tym cmentarzyska KPL oraz osad KCWR. Mezoregion Niecki Połanieckiej oraz Garbu Pińczowskiego należących do Wyżyny Małopolskiej.
Liczba osób 4.

Zakwaterowanie Zajazd Oaza, łazienki w pokojach, prawdopodobnie TV. wyżywienie we własnym zakresie, na dole restauracja/pizzeria. Możliwy dojazd z prowadzącym.

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim należy zrealizować 450 godzin (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim należy zrealizować 150 godzin w przypadku studiów stacjonarnych oraz 300 godzin podczas studiów niestacjonarnych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: j.lange@uw.edu.pl


Oferta wykopalisk 2022

Wykopaliska Wydziału Archeologii

Zapisy u osób prowadzących

 

Nowy Chorów, pow. słupski, woj. pomorskie

Wczesnośredniowieczne cmentarzysko w obudowach kamiennych (typ Orzeszkowo)

Prowadzący: dr Sławomir Wadyl

Termin: 4-30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 12

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: 25 kwietnia 2022r., godz. 15.00

Baza wykopaliskowa: szkoła w Kępicach, wyżywienie: obiady zorganizowane, śniadania i kolacje we własnym zakresie

 

Jezioro Lubanowo

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

Termin: 18- 30 lipca 2022r.

Liczba studentów: 15

English speaking students are welcomed under condition of diving skills, confirmed by an appropriate certificate (P1, OWD)

Termin spotkania organizacyjnego:

Warunkiem uczestnictwa jest umiejętność płetwonurkowania poświadczona certyfikatem.

 

 

Zgliczyn-Pobodzyn, płn. Mazowsze

Cmentarzysko i osada z II w. p.n.e.- V w. n.e.

Prowadzący: dr Andrzej Szela

Termin: 1-26 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: czerwiec (on-line)

Więcej informacji:   https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

 

 

Nea Paphos, Cypr

Sanktuarium na stanowisku Fabrika (okres hellenistyczny i wczesnorzymski)

Prowadzący: prof. Jolanta Młynarczyk (Wydz. Archeologii UW), we współpracy z dr Claire Balandier (Uniwersytet w Avignon, Francja)

Termin:  23 maja- 18 czerwca 2022r. (możliwe są dwa turnusy 23 maja- 4 czerwca i 6- 18 czerwca)

Liczba studentów: 9

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 26 lub 27 marca (on-line), kontakt jolantamlynarczyk@uw.edu.pl

Warunki : zakwaterowanie w wynajętych mieszkaniach, pok. 2-3 osobowe, kuchnia z wyposażeniem (wyżywienie we własnym zakresie, ryczałt na praktyki studenckie), łazienka+WC, pralka, Wi-Fi, TV. Koszt zakwaterowania pokrywa kierownik misji, koszty dojazdu (bilet lotniczy tanich linii z Modlina bezpośrednio do Paphos, autobus z lotniska do miasta) ponosi student

Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150 przy czterech tygodniach uczestnictwa, 75 h- przy dwóch tygodniach uczestnictwa

 

 

Wólka Prusinowska, gm. Piecki, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko ciałopalne grupy olsztyńskiej ze schyłku okresu wędrówek ludów koniec VI i VII w. n.e.

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 3- 16 lipca 2022r.

Liczba studentów: 8

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w ow. Mojtyny w drewnianych domkach letniskowych, węzeł sanitarny w osobnym budynku. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 75 h praktyk. Badania we współpracy z fundacją Terra Desolata.

Wykopaliska na stanowisku w Wólce Prusinowskiej

Czerwony Dwór, gm. Kowale Oleckie, woj. warmińsko-mazurskie

Cmentarzysko kurhanowe kultury sudowskiej z okresu wędrówek ludów (V- VI w. n.e.)

Prowadzący: dr hab. Paweł Szymański

Termin: 7- 27 sierpnia 2022r.

Liczba studentów: 10

Studenci anglojęzyczni: nie

Informacje dotyczące szczegółów badań i spotkania informacyjnego u prowadzącego   pmszyman@uw.edu.pl

Noclegi w prywatnym gospodarstwie na skraju Puszczy Boreckiej , noclegi w namiotach, w domu pokoje na stołówkę i pracownię oraz łazienka, prysznic z gorącą wodą osobno. Wspólne posiłki, obiady przygotowywane przez dyżurnych z pieniędzy „zrzutkowych”, uczestnicy płacą za wyżywienie, koszty zakwaterowania pokrywają organizatorzy, dojazd we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego). Student może zaliczyć 150 h praktyk.

Strona główna

 

Puck

Stanowisko miejskie, cmentarz przykościelny, średniowieczna działka mieszczańska.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz (udział dr Michał Starski)

I termin: 4- 29 lipca 2022r.

 

Prowadzący: dr Michał Starski (udział dr Karolina Blusiewicz)

II termin: 1-26 sierpnia 2022r.

 

Liczba studentów: I termin- 15,  II termin- 15

English speaking students are welcomed.

Spotkanie informacyjne: 12 maja (wstępnie)

Zakwaterowanie- kwatera prywatna, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia polowa. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania. Możliwość krótszego okresu praktyk (2-3-4 tygodnie).

 

 

Weklice, st. 7, gm. Elbląg, woj. warmińsko-mazurskie

Największe w Europie birytualne cmentarzysko kultury wielbarskiej

Prowadzący: dr Magdalena Natuniewicz-Sekuła (IAiE PAN)

Termin: 26 czerwca- 24 lipca 2022r.

Liczba studentów:

Studenci anglojęzyczni:

Zainteresowani proszeni są o kontakt do końca kwietnia:       m_natuniewicz@yahoo.com

Po tym terminie odbędzie się spotkanie informacyjne.

Zakwaterowanie Szkoła podstawowa w Pilonie (82-300, Elbląg 2).

Wyżywienie we własnym zakresie.

 

Peru, departament Arequipa, prowincje Condesuyo i Castilla,

Muyu Muyu i Maucallacta oraz ich stanowiska satelickie w rejonie wulkanów Coropuna i Solimana

Prowadzący: dr Maciej Sobczyk, mgr Jan Kłaput

Termin:  15.07-30.09.2022r.

Liczba studentów:  3 osoby od połowy lipca do połowy sierpnia, 6 osób we wrześniu.

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Spotkanie informacyjne: 13.04.2022r. o godz. 17.00 online, link do spotkania zostanie przesłany osobom zainteresowanym po kontakcie mailowym pod adresem       m.sobczyk@uw.edu.pl

Ćwiczenia wykopaliskowe będą się odbywały w dwóch turach. Część pierwsza od połowy lipca na stanowisku Muyu Muyu, w rejonie wulkanu Solimana, planujemy 3 miejsca dla studentów archeologii. Druga część we wrześniu na stanowisku Maucallacta oraz stanowiskach satelickich, w rejonie wulkanu Coropuna, planujemy 6 miejsc dla studentów archeologii. Jest możliwość udziału w obu częściach. Szczegółowe informacje zostaną przedstawione na spotkaniach informacyjnych.

 

Jaskinia Wisieluch, Kostkowice, gm. Zawiercie

Prowadząca: dr Małgorzata Kot

Termin: 02.09.2022r.- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: maj 2022r. (informacja mailowa w późniejszym terminie)

Prowadząca oferuje zakwaterowanie w agroturystyce i obiad.

Zainteresowani proszeni są o kontakt mailowy    m.kot@uw.edu.pl

 

 

Novae, Bułgaria

Prowadząca: dr hab. Agnieszka Tomas

Termin: 08.08-31.08.2022r.

Liczba studentów:  8

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego:  24.03.2022r. godz. 19.00

Uwagi: po dacie spotkania można nadal przesyłać zgłoszenia na adres:

t.dziurdzik@gmail.com

 

 

Jezioro Białe Augustowskie

Prowadzący: mgr Artur Brzóska

Termin: 07-19.08.2022r.

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego zostanie ustalony w późniejszym terminie.

Uwagi: Tylko studenci posiadający odpowiednie uprawnienia nurkowe.

 

 

Toro Muerto, Corire, dep. Arequipa, Peru

Jeden z największych kompleksów sztuki naskalnej na świecie.

Prowadzący: dr hab. Janusz Wołoszyn

Termin:  18.06-14.08.2022r.

Liczba studentów:  6 (wymagana znajomość języka hiszpańskiego przynajmniej na poz. podstawowym)

English speaking students are welcomed under condition to knowledge of the Spanish language.

Termin spotkania organizacyjnego- zgłoszenia na adres mailowy:

januszwoloszyn@uw.edu.pl            do połowy maja.

Uwagi: projekt prowadzony od 2017 r., zainteresowani mogą zapoznać się  z celami projektu, warunkami i charakterystyką prowadzonych prac na stronie:

toromuerto.org

 

 

Zaborów, gm. Leszno, woj. mazowieckie

Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński

Termin: 1.08-26.08.2022r.

Liczba studentów: 12 (lub więcej, w zależności od możliwości lokalowych, sprawa w toku, ew. opcja przyjęcia dwóch grup ćwiczeniowych, wówczas 2 prowadzących).

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: początek czerwca, jeszcze do ustalenia.

Uwagi: noclegi zapewne w szkole podstawowej w Zaborowie.

 

 

Człuchów, zamek krzyżacki i starościński

Prowadzący: mgr Marek Truszkowski, (współudział dr Michał Starski)

Termin: 4-29.07.2022r.

Liczba studentów: 6

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego: 12 maja (wstępnie)

Uwagi: zakwaterowanie na terenie OSiR w Człuchowie, łóżka, pościel, lodówka, kuchnia. Zwrot kosztów dojazdu, pokrycie kosztów zakwaterowania.

 

 

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej 49/51 w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 04.07- 05.08.2022r.

Liczba studentów: 20

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

 

Cmentarz Żydowski na Bródnie w Warszawie

Prowadzący: mgr Marcin Wagner

Termin: 05.09- 30.09.2022r.

Liczba studentów: 20 (BRAK MIEJSC!)

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania informacyjnego: połowa maja (będzie ogłoszony przez prowadzącego)

 

Podlesie,  gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie

Jedna z najciekawszych i najlepiej zachowanych osad społeczności pierwszych rolników na ziemiach polskich.

Chronologia: wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej (5450- 4900 BC)

Prowadzący: mgr Artur Grabarek

Termin: 04.07-23.07.2022r.- zaliczenie 150 godzin

English speaking students are welcomed.

Liczba studentów: max 10 osób

Zakwaterowanie w szkole podstawowej w Oleśnicy. Spanie na materacach w salach lekcyjnych. Wyżywienie we własnym zakresie. W szkole znajdują się prysznice z ciepłą wodą, lodówka, czajniki elektryczne, parking przed szkołą. Do dyspozycji również hala sportowa i boiska. Do sklepu ok. 150 m, do restauracji ok. 1,5 km.

 

 

Chodlik, gm. Karczmiska, woj. lubelskie, cmentarzysko wczesnośredniowieczne.

Jeden z najbogatszych w tej części kraju kompleksów osadnictwa wczesnośredniowiecznego z tzw. okresu plemiennego (VIII- X w.).

Wykopaliska zewnętrzne realizowane we współpracy z WA UW.

Prowadzący: dr Łukasz Miechowicz, IAiE PAN

Termin: 3.07- 14.08.2022r.

Liczba studentów: 7

Kontakt i zapisy: archeologia.chodlik@gmail.com

Szczegółowe informacje poniżej:

Chodlik_2022_badania wykopaliskowe_oferta

 

 

Skarszewy, woj. pomorskie

Parcela mieszczańska w mieście lokacyjnym.

Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz

Termin:  8.08- 3.09.2022r.

Liczba studentów: 8 osób

Termin spotkania informacyjnego:  12 maja, godz. 14.45, s. 1.18

Zakwaterowanie w wieloosobowym domku typu Brda w ośrodku Borówno, nad jeziorem, ok. 1,5 km od miasteczka i miejsca badań, przydatny rower. Domek z prysznicem i kuchenką elektryczną, lodówka, wyżywienie we własnym zakresie. Organizator pokrywa koszty zakwaterowania i przejazdów do/z Skarszew komunikacją publiczną (na podstawie biletów PKP 2 kl, PKS).

 

Novae, Bułgaria

Prowadzący: prof. dr hab. Piotr Dyczek

Termin: 08.08- 02.09.2022r.

Liczba studentów:  7 (zostały 2 wolne miejsca dla studentek)

Zakwaterowanie: pokoje 4 i 3 osobowe

Kontakt: m.lemke@uw.edu.pl

 

Peru, Castillo de Huarmey

Prowadzący: dr hab. Miłosz Giersz, prof. UW

Praktyki wykopaliskowe dla studentów IAUW w Peru w 2022 roku prowadzone będą na stanowisku Castillo de Huarmey położonym na nadpacyficznej pustyni, 300 km na północ od stolicy Peru, Limy, gdzie od 2010r. międzynarodowa ekipa badawcza prowadzi multidyscyplinarne badania jedynego znanego ośrodka władzy i głównej nekropoli pierwszego prekolumbijskiego imperium Wari (650-1050 n.e.) na Północnym Wybrzeżu Peru. W 2012/2013 r. odkryto tam królewskie mauzoleum z niewyrabowaną komorą grobową ponad 60 preinkaskich arystokratek z bardzo bogatym wyposażeniem grobowym. W sierpniu 2022 planowane jest kontynuowanie prac badawczych na wyżej wymienionym stanowisku oraz prace laboratoryjne na pozyskanym tamże materiale archeologicznym i bioarcheologicznym.

Chronologia stanowiska: Castillo de Huarmey: Okres Imperium Wari (650-1050 n.e,)

Termin praktyk: 08 sierpnia- 02 września 2022 (4 tygodnie)

Liczba studentów:

Dni tygodnia i godziny pracy na stanowisku: system pracy 5/2 (poniedziałek- piątek dni pracujące, sobota , niedziela: dni wolne); praca w godzinach 8-17 z przerwą godzinną o 13 na obiad.

Częstotliwość i godziny pracy gabinetowej: co drugi dzień, w godzinach 14-17; zależnie od pozyskanego w trakcie prac materiału archeologicznego.

Odległość bazy od stanowiska: 800 m.

Sposób przemieszczania się na stanowisko: samochód/pieszo

Warunki zakwaterowania: wynajęte pokoje w centrum miasta Huarmey (warunki typu hostel, pokoje 1, 2 lub 4 osobowe); warunki spania: łóżko; dostęp do bieżącej ciepłej i zimnej wody; toaleta w budynku mieszkalnym (sedes klasyczny, ze zbiornikiem ceramicznym montowanym na muszli);

Zaplecze kuchenne: istnieje możliwość wykupienia tanich posiłków na miejscu ( uwaga: dania uwzględniają miejscowe specjały, takie jak owoce morza, świnki morskie, itp.}).

 

Wiktorowo, stan. 1, gm. Kostrzyn, pow. poznański, woj. wielkopolskie

Średniowieczne grodzisko typu Tornow.

Prowadzący: dr Dariusz Błaszczyk

Termin: 5- 25 września 2022r.

Liczba studentów: 4

English speaking students are welcomed.

Termin spotkania organizacyjnego:  13 czerwca (kontakt d.blaszczyk@uw.edu.pl)

 

Jezioro Hammersoe, Bornholm (Dania)

Prowadzący: dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW

Termin: 04.09-11.09.2022r.

Noclegi na kempingu w Aakirkeby. Domki 4-osobowe, toalety , prysznice, kuchnia w osobnym budynku.

Wymagana umiejętność płetwonurkowania, potwierdzona certyfikatem.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  obowiązujące od 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną. Już w trakcie przygotowywania pracy należy zapoznać się z tymi dokumentami:

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia

Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia

Student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą. Zgodę należy przedłożyć prowadzącemu seminarium do akceptacji i dołączyć do dokumentacji studenta w Sekcji Dziekanatu ds. studenckich. Wzór zgody można pobrać stąd.

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium zbierają tematy prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która
weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia.

Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie nr 120 wraz ze zmianami w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Prosimy promotorów o zapoznanie się z Zarządzeniem.

Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia, kierujący pracą dyplomową składa wniosek o powołanie komisji do KJD (prodziekana ds. studenckich) na adres osobisty bądź wa.student@uw.edu.pl, podając dane studenta:
– imię i nazwisko,
– numer albumu,
– kierunek i tryb studiów (dzienne, zaoczne, anglojęzyczne)
– tytuł pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną,
oraz przedstawiając propozycje:
– co najmniej jednego recenzenta,
– terminu egzaminu.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu prac dyplomowych, komisji przewodniczy KJD (prodziekan ds. studenckich) lub uprzednio wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącym komisji nie może być promotor kierujący pracą dyplomową studenta ani kierujący seminarium, w ramach którego powstawała praca.

Kierujący może zwrócić się do KJD z prośbą o wyznaczenie innego przewodniczącego tak, aby skład komisji spełniał kryteria § 10 ust. 4 Regulaminu przygotowania i obrony prac dyplomowych zamieszczonego wyżej.

Po wyznaczeniu przez KJD recenzenta pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu pracownik jednostki dydaktycznej powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie informacyjnej Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA APD (promotorów i recenzentów)
INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA APD

Strona Tytułowa (wzór edytowalny)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

(w związku z pandemią, część poniższych przepisów została zmieniona powyższym Zarządzeniem nr 120)

1. Po uzgodnieniu z promotorem poniższych danych, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu ds. studenckich na adres wa.student@uw.edu.pl następujące dane:

– tytuł pracy dyplomowej
– datę egzaminu
– nazwisko przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
– nazwisko promotora
– nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)  Studenci studiów stacjonarnych mogą wysłać te informacje na adresy e-mail
odpowiednich osób dziekanatu.

2. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu dane dostarczone przez studenta, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS oraz wprowadza do USOS należność w wys. 60 zł za dyplom. Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w j. angielskim. W tym celu należy zgłosić to, uiścić dodatkową opłatę 40 zł.

UWAGA: Studenci pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 – nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów. (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

3. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 15 MB). Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl. Nazwy plików z podziałem poniżej:
Studia I stopnia
2800-LIC-AR-PESEL
Studia II stopnia
2800-MGR-AR-PESEL

4. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

5. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).
Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku i zatwierdza pracę w systemie APD. Plik z raportem, który znajduje się w APD, promotor przesyła do dziekanatu ds. studenckich. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.

6. Recenzent wprowadza recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na pełne 3 dni robocze (studia licencjackie) lub pełne 5 dni roboczych (studia magisterskie) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (UWAGA! 3 dni są wymagane wg rozporządzenia URK UW i Regulaminu dyplomowania na kierunkach archeologia i Archaeolology (Studies in English)) . Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

POZOSTAŁE PUNKTY SĄ ZMODYFIKOWANE NA CZAS OBOWIĄZUJĄCYCH EGZAMINÓW ZDALNYCH (w nawiasie kolorem czerwonym podano procedurę obowiązującą podczas pandemii)

7. Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu Kartę Osiągnięć Studenta, zaliczoną przez dziekana ds. studenckich, z wyliczoną średnią z toku studiów, wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS. (Kartę Osiągnięć generuje pracownik Dziekanatu i przekazuje do popisu prodziekanowi. Student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS).

8. W dniu egzaminu dyplomowego student powinien mieć ze sobą co najmniej jedną wersję papierową pracy dyplomowej, dwustronnie drukowaną.
Z dziekanatu ds. studenckich student odbiera komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej. (Egzamin odbywa się w trybie zdalnym. Link do spotkania generuje Przewodniczący i rozsyła wszystkim członkom komisji oraz studentowi. Student oraz pracownicy UW powinni być zalogowani z kont w domenie UW. Na początku spotkania Przewodniczący informuje, że egzamin jest nagrywany będzie przechowywany na serwerach UW przez 30 dni. Zgodę na nagrywanie należy nagrać, a nagranie przesłać do KJD).

9. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisują wydrukowane recenzje. Kierujący pracą sprawdza zgodność Karty Pracy Dyplomowej z wersją papierową, podpisuje pracę i raport plagiatowy, wypełnia protokół. (Członkowie komisji logują się do systemu APD, przewodniczący w systemie zatwierdza protokół, pozostali członkowie komisji podpisują protokół w systemie APD zatwierdzając protokół).

10. Po egzaminie przewodniczący komisji dostarcza do dziekanatu ds. studenckich podpisany przez komisję egzaminacyjną komplet dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury uzyskania dyplomu. (Po egzaminie pracownik Dziekanatu generuje dokumenty, drukuje i umieszcza w teczce studenta)

11. Pracownik dziekanatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu, jak również generuje numer dyplomu.  (bez zmian)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

Koszt wydania dyplomu z suplementami wynosi 60 zł. Dodatkowy odpis w jęz. angielskim z suplementami wynosi 40 zł.

Studenci pierwszego stopnia (studia licencjackie), którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2019/2020 oraz drugiego stopnia (magisterskie) którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2020/2021 – nie ponoszą opłat za wydanie dyplomu ukończenia studiów. (DZ.U.2021.661; rozdz.9, par.36)

UWAGA! W celu odbioru dyplomów, należy kontaktować się z pracownikiem dziekanatu poprzez adres e-mail: j.lange@uw.edu.pl

Informacja dla osób, które nie zdążyły obronić pracy dyplomowej we wrześniu

Zgodnie z §47 ustęp 2, pkt 2 Regulaminu Studiów

Na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD (prodziekan ds. studenckich) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku (…) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Oznacza to, że student, który ma zaliczone wszystkie przedmioty (absolutorium) może starać się o przedłużenie okresu trwania studiów do 31.12.2020 r.

UWAGA: skład komisji musi zostać ustalony przed datą rozpoczęcia przerwy świątecznej (data podana jest w kalendarzu akademickim na bieżący rok). Jeśli zajdzie konieczność obrony w terminie przerwy świątecznej, należy upewnić się, że promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji (prodziekan ds. studenckich) nie mają w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Prodziekan może wyznaczyć innego pracownika samodzielnego na przewodniczącego komisji, jednak decyzja musi zostać podjęta odpowiednio wcześniej.

Informacja dla osób, które otrzymały absolutorium i zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów

KJD (prodziekan ds. studenckich) może na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy studentów wznowić jego studia, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony. Wznowienie następuje na ostatni etap studiów z koniecznym wyrównaniem do nowego programu wg tabeli przesłanej drogą mailową.

Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego roku studiów (a tym samym seminarium dyplomowego) może w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Wzór podania o wznowienie znajduje się w tym miejscu. Podanie należy skierować do prodziekana ds. studenckich i przesłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Prosimy osoby, które szykują się  do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej  o przestrzeganie terminowości, ponieważ nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż miesiąc od złożenia podania  o wznowienie. Jest to bardzo ważne podczas ustalania z promotorem terminu obrony.

Co po studiach?

Absolwenci Wydziału Archeologii mogą starać się o odbycie stażu (praktyk) absolwenckich na Wydziale, w innych jednostkach UW lub poza uczelnią. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Czym jest Samorząd Studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Samorząd Studentów WA UW tworzą wszyscy studenci naszego Wydziału.
Zarząd Samorządu Studentów WA UW reprezentuje wszystkich studentów niezależnie od toku studiów.

Regulamin Samorządu WA UW PDF

Czym się zajmujemy?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW pomaga rozwiązywać wszystkie Wasze problemy, organizuje imprezy kulturalne i bezalkoholowe oczywiście!!, wystawy, spotkania okolicznościowe. Najkrócej mówiąc zajmuje się umilaniem i ułatwianiem studencko-archeologicznego życia.
Organizujemy cykliczne imprezy, większość w Uniwersyteckich Klubach Studenckich np. Otrzęsiny, Połowinki, Wigilię oraz Juwenalia Archeologów, czyli „DNI ARCHEOLOGA”

Gdzie jeszcze jesteśmy?

Mamy także studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału oraz Radzie Dydaktycznej, którzy mogą zgłaszać wnioski w sprawach związanych, np. z proponowanymi zmianami w programie, regulaminami związanymi z procesem studiowania itp.
Jesteśmy również reprezentowani w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy wszystkich studentów Uniwersytetu.

Gdzie nas szukać?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW dyżuruje przy:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 0.35
tel.( 022)5522846
e-mail  zssiauw@gmail.com

Dyżury członków Rady Samorządu Studentów w pokoju 0.35:

Victoria Nechypor – poniedziałki 13:30-14:30
Aleksandra Jaszczurowska – wtorki 9:00-9:45
Klaudia Belkiewicz – środy 11:30-12:30
Jan Duda – środy 14:00-15:00
Katarzyna Rosa – czwartki 13:30-14:30

Kontakt przez witrynę Facebook: Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW oraz poprzez prywatne konta członków Samorządu.

Skład Samorządu Wydziału Archeologii na kadencję 2021/22:

Przewodnicząca: Aleksandra Jaszczurowska

Wiceprzewodnicząca: Klaudia Belkiewicz

Pełnomocniczka finansowa: Katarzyna Rosa

Członkowie Samorządu: Jan Duda, Viktoriia Nechypor

Przedstawicielka studentów w Parlamencie Studenckim UW: Aleksandra Jaszczurowska

Przedstawicielki w Radzie Wydziału Archeologii UW: Nikola Fornal, Janina Frejlak, Aleksandra Jaszczurowska, Iga Szwed

Przedstawiciele w Radzie Dydaktycznej: Konstanty Jasiński, Iga Szwed

—————————————————–

Aleksandra Jaszczurowska – Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii na rok akademicki 2021/22.

Do tej pory reprezentowała naszych studentów w Radzie Wydziału oraz jako przedstawicielka samorządu w Parlamencie Studenckim. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej RSS WA w kadencji 2020/21.

Studiuje na III roku archeologii oraz na IV roku historii, a jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na archeologii pradziejowej Egiptu, Starego Państwa oraz historii XX wieku. Aktywnie angażuje się w pracę kół naukowych na naszym wydziale (Koło Pradziejowe, KeMeT), ale również poza nim, m.in. w Studenckim Kole Międzyepokowych Badań Historycznych.

Jako Przewodnicząca chciałaby pomóc studentom odnaleźć się ponownie w stacjonarnej rzeczywistości. Bardzo zależy jej na organizowaniu wszelkich integracji studenckich i wydarzeń, dzięki którym studenci będą mogli działać i integrować się przy jednoczesnym działaniu dla Wydziału.

Przy współpracy koleżanek i kolegów z RSS organizują dyżury, podczas których każdy będzie mógł przyjść, aby powiadomić samorząd nie tylko o problemach i zaistniałych nieprawidłowościach, ale również żeby podzielić się nowymi pomysłami, które z chęcią wcielą w życie.

Jako Przewodnicząca będzie podejmować działania i inicjatywy, dzięki którym każdy student i studentka archeologii znajdzie swoje miejsce na naszym wydziale.

—————————————————–

Klaudia Belkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka III roku. Interesuje się epoką kamienia (głównie paleolitem oraz mezolitem).

Będąc w Radzie Samorządu Studentów planuje zorganizować parę eventów oraz imprez studenckich. Zamierza wspierać wszelkie inicjatywy uczelniane, przede wszystkim aktywne funkcjonowanie kół naukowych – sama od tego roku rusza z inicjatywą na stworzenie zupełnie nowego koła naukowego. Chętnie służy pomocą we ze wszelkimi problemach związanych ze studiowaniem i nie tylko.

—————————————————–

Katarzyna Rosa – ponownie wybrana na Pełnomocnika Finansowego Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka II roku studiów licencjackich.

Interesuje się Prowincjami Rzymskimi na Bliskim Wschodzie, a przygodę z wykopaliskami rozpoczęła już 5 lat temu.

Weekendami jest barmanką w tawernie żeglarskiej i bardzo lubi śpiewać, choć nie twierdzi, że potrafi.

W RSS chce poprawić komfort studiowania poprzez dodatkowe ławki na korytarzach, zorganizowanie przestrzeni studenckiej z czajnikiem i mikrofalą, aby każdy miał możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na Wydziale.

—————————————————–

Jan Duda – kolejny członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Studiuje na III roku archeologii. Interesuje się szeroko pojętą epoką kamienia oraz paleoklimatem.

Poza tym uwielbia podróżować autostopem. Uważa, że doświadczenia z podróży  będzie mógł realnie przełożyć na życie naszego wydziału, a pomysłów mu nie brakuje.

W samorządzie planuje stworzyć nowy urząd – koordynatora do spraw oddolnych inicjatyw studenckich (KDSOIS). Jego głównym pomysłem jest zorganizowanie pokoju socjalnego, który będzie dostępny dla każdego studenta oraz studentki.

—————————————————–

Viktoriia Nechypor – członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii. Studentka II roku archeologii w języku angielskim. Ponieważ jest zagraniczną studentką, komfort i dobre samopoczucie wszystkich na wydziale jest dla niej bardzo ważne. Dlatego przede wszystkim chciałaby udostępnić stronę uczelni w języku angielskim, ze stałymi i szybkimi tłumaczeniami wszystkich aktualności.

Oprócz działania na Wydziale Archeologii, Viktoriia aktywnie angażuje się w tworzenie komfortowych warunków dla studentów jako członek Komisji Sportu oraz Komisji Kultury Samorządu Studenckiego UW.

Bardzo interesuje się studencką działalnością naukową Wydziału, ponieważ jest nie tylko członkiem różnych kół naukowych („Puerta del Sol”, „Mare Nostrum”), ale także w tym roku akademickim planuje reaktywować działalność Koła Średniowiecznej Archeologii.

Ponadto, ponieważ praktyka jest integralną częścią naszych nauk, chciałaby założyć stronę na Facebooku z anonimowymi i prawdziwymi opiniami z wykopalisk (od studentów i dla studentów).

 

Bo jesteśmy po to, aby każdy na naszym Wydziale będzie mógł realizować swoje inicjatywy.

W końcu samorząd jest głosem wszystkich studentów!

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Grecji – Mare Nostrum zostało założone w 1994 roku z inicjatywy studentów ówczesnego Instytutu Archeologii UW. Zajmuje się tematyką obejmującą obszar Morza Egejskiego oraz kultur rozwijających się tam od epoki brązu do okresu klasycznego.

Strona FB  Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Grecji – Mare Nostrum


Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol”

Studenckie Koło Naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Mail: skn.puertadelsol@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego „Puerta del Sol”


Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA

Międzywydziałowe Towarzystwo Naukowe Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA jest studencko-doktoranckim kołem naukowym działającym przy Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. HUMANICA zajmuje się realizacją projektów naukowych związanych głównie z archeologią klasyczną oraz podwodną. Do działań koła zaliczyć można organizację warsztatów, wykładów, konferencji naukowych, a także pomoc w przygotowaniu wystaw. Członkowie koła ściśle współpracują z redakcją Kwartalnika Akademickiego AD REM.

Strona  FB Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan”

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan” zostało założone w 2007 r. Koło zajmuje się rozwijaniem i promowaniem wiedzy oraz ogólnopojętą popularyzacją archeologii terenów Dalekiego Wschodu, poprzez m.in. organizację wykładów czy publikowanie ciekawostek archeologicznych na fanpage’u na facebook’u i na Instagramie.

Prezes: Joanna Skiba
Opiekun: dr Marta Żuchowska
Mail: skn.adw@gmail.com

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan”
Instagram Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Dalekiego Wschodu „Tai Shan” 


KNAP- Koło Naukowe Archeologii Podwodnej

Nasze koło zajmuje się archeologia podwodną. Członkowie naszego koła czynnie biorą udział w projektach, kursach oraz szkoleniach organizowanych przez KNAP. Pomagamy również przy organizacji konferencji naukowych i wszelkich inicjatywach studenckich. Jako członek naszego koła możesz odbyć praktyki studenckie w Polsce i zagranicą.

Strona FB  Koła Naukowego Archeologii Podwodnej


Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii

Koło Metod Interdyscyplinarnych Archeologii zajmuje się zastosowaniami różnych dyscyplin naukowych w archeologii. Organizowane przez koło wykłady dotyczą różnorodnej tematyki, od badań kopalnego DNA po wykorzystanie substancji psychoaktywnych przez dawne społeczności. Celem koła jest propagowanie wiedzy o możliwościach wykorzystania w badaniach archeologicznych metod charakterystycznych dla innych nauk, zarówno humanistycznych, jak i ścisłych.

Strona FB  Koła Metod Interdyscyplinarnych Archeologii 


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Pradziejowej zajmuje się szeroko pojętymi pradziejami czyli okresem od epoki kamienia, poprzez epokę brązu, aż do epoki żelaza. Posiada szeroką ofertę możliwości dodatkowego rozwoju. Organizuje liczne spotkania m.in. wykłady, warsztaty, pokazy czy też wyjścia do muzeów. Koło oferuje również udział w licznych wydarzeniach organizowanych przez Muzeum Archeologicznego w Biskupinie. Oprócz wydarzeń na tle naukowym członkowie koła spotykają się w trakcie mniej formalnych wydarzeń, grając np. w kalambury:)

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Pradziejowej


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej

Studenckie Koło Naukowe Archeologii Eksperymentalnej zrzesza studentów (i nie tylko) zainteresowanych archeologią eksperymentalną. Naszym celem jest poszerzanie wiedzy i promowanie archeologii eksperymentalnej. Jesteśmy nowym Kołem i mamy głowy pełne pomysłów. Nasi członkowie w ramach działalności Koła realizują swoje eksperymenty. Choć jak każde Koło mamy ustalony harmonogram działań, zawsze pozostajemy otwarci na nowe projekty i propozycje eksperymentów.

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Eksperymentalnej


Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii

Studenckie Koło Naukowe Bioarcheologii ma swoje początki już w 1997 roku, kiedy to studenci założyli Koło Naukowe Studentów Zakładu Antropologii Historycznej przy Instytucie Archeologii UW. Opiekunem naukowym był wtedy dr hab. Karol Piasecki. Koło przez lata ewoluowało i zostało ostatecznie reaktywowane w 2021 z dr. Elżbietą Jaskulską na czele, jako opiekunką koła oraz Aleksandrą Jaworską jako prezesem. Celem koła jest rozwijanie pasji i zainteresowań studentów związanych z szeroko pojętą bioarcheologią, antropologią, archeozoologią, archeobotaniką i środowiskiem. Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań, więc nie ma dla członków koła rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty i wycieczki! A to dopiero początek. Jesteśmy otwarci na wszelkie sugestie i bardzo chętnie podejmiemy się każdego wyzwania. Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Bioarcheologii 


Studenckie Koło Naukowe Starożytnego Egiptu „KeMeT”

Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.

Karolina Nowak – prezes
Aleksandra Jaszczurowska – vice
Michalina Tarasiuk – skarbnik

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Starożytnego Egiptu „KeMeT”


Studenckie Koło Naukowe Archeologii Wojny

Główną rolą naszego koła jest poszerzanie wiedzy związanej z tematyką działań wojennych. Skupiamy się zarówno na historii poszczególnych konfliktów, jak i uzbrojeniu oraz technologii używanych w dawnych czasach.

 

 

Strona FB Studenckiego Koła Naukowego Archeologii Wojny


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

 • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
 • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
 • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
 • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora