Studia


dr Elżbieta Jaskulska

Kontakt:

ze studentami: wa.student@uw.edu.pl

w innych kwestiach: ejaskulska@uw.edu.pl;

Dyżury dziekańskie:

czwartek 11:00-13:00, zdalnie lub osobiście po uprzednim umówieniu.

Umawianie spotkania możliwe za pomocą kontaktu mailowego lub linku do kalendarza (za pomocą konta studenckiego). Proszę koniecznie podać imię, nazwisko i rok studiów, oraz informację, czy spotkanie ma być zdalne czy stacjonarne.

W kwestiach niezwiązanych z funkcją p.o. Prodziekana ds. Studenckich proszę indywidualnie umawiać się na spotkania mailem (w innych terminach).

zainteresowania naukowe:
bioarcheologia, paleopatologia, analiza szczątków ciałopalnych

inne:
Cremains Workshop: http://www.archeo.uw.edu.pl/cremainsworkshop/index.html

Opłaty należy wysyłać na adres:

Wydział Archeologii UW
Ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

na indywidualny numer konta przydzielony każdemu studentowi (widoczny po zalogowaniu do USOSa)

Opłaty dla osób rozpoczynających studia w roku akademickim 2021/2022 wykazane są:

na stronach 12 i 13 ZARZĄDZENIA NR 63 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne 

na stronach 10 i 11 ZARZĄDZENIA NR 64 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 marca 2021 r. w sprawie wysokości opłat za usługi edukacyjne dla studentów – cudzoziemców rozpoczynających kształcenie na studiach stacjonarnych w języku polskim 

Wykaz opłat z poprzednich lat można znaleźć  tutaj

Stypendia

Stypendium Rektora

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium rektora w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Składanie przez studentów wniosków o przyznanie stypendium rektora w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb, jak i w formie papierowej jest możliwe do 15 października 2021 r.

Więcej informacji:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-rektora-2/

https://bpm.uw.edu.pl/1363-2/

Stypendia dla olimpijczyków – nowa edycja

Studenci pierwszego roku jednolitych studiów magisterskich lub studiów pierwszego stopnia UW będący laureatami olimpiad krajowych lub uczestnikami olimpiad międzynarodowych mogą starać się o specjalne stypendia w ramach Programu IDUB.

Dokumenty należy składać w terminie do 15 listopada 2021 r.

Szczegółowe informacje:

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/2021/10/stypendia-dla-olimpijczykow-nowa-edycja/

https://inicjatywadoskonalosci.uw.edu.pl/dzialania/iii-3-1/

Programy stypendialne Santander Universidades

Stypendium Konferencyjne Santander | VII Ogólnopolska Sesja Studenckich Kół Naukowych –

Termin aplikacji – 2 listopada  2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/vii-ogolnopolska-sesja-studenckich-Kol-naukowych-online

Stypendium Językowe Santander | English to Boost your Career – University of Pennsylvania

Termin aplikacji – 23 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/rozwijaj-swoj-profesjonalny-angielski-z-university-of-pennsylvania

Stypendium Rozwojowe Santander | Biznes w Praktyce

Termin aplikacji – 11 listopada 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/biznes-w-praktyce-spotkaj-sie-z-cenionymi-ekspertami-social-mediow

Akademia Santander Universidades online

Termin aplikacji – 31 października 2021 r.

Szczegóły: https://www.santander.pl/santander-universidades/aktualnosci/aktualnosci-lista/akademia-santander-universidades-dzielimy-sie-wiedza

Stypendia Towarzystwa Copernicus

W ramach programu stypendialnego Towarzystwa Copernicus, rekrutowani są studenci z krajów Europy Środkowo-Wschodniej i byłych krajów Republiki Radzieckiej. Od kandydatów oczekuje się znajomości języka niemieckiego w mowie i piśmie na poziomie B2, a także gotowości do aktywnego włączenia się w życie naukowe, kulturalne i towarzyskie wspólnoty akademickiej podczas studiów w Niemczech. Stypendia przyznawane są na okres 6 miesięcy – na semestr letni (od kwietnia do października) i na semestr zimowy (od października do marca). Wartość stypendium przyznawanego przez Towarzystwo Copernicus obejmuje:

 • miesięczne stypendium w wys. 280 euro
 • pomoc w znalezieniu miejsca u rodziny goszczącej wraz z wyżywieniem
 • koszty podróży, ubezpieczenia i opłaty za studia
 • udział w weekendowym seminarium.

O stypendium mogą ubiegać się studenci:

 • studiów stacjonarnych (do ukończenia 26 roku życia)
 • wyróżniający się dobrymi wynikami w nauce
 • studenci prawa, ekonomii, nauk humanistycznych i ścisłych

Więcej informacji:

https://www.copernicus-stipendium.de/de/stipendium/

Stypendia Fundacji Kościuszkowskiej

Celem Fundacji jest prowadzenie, wspieranie i promowanie wymiany intelektualnej, kulturalnej i edukacyjnej pomiędzy Rzeczpospolitą Polską a Stanami Zjednoczonymi Ameryki Północnej. Fundacja realizuje swoje cele m.in. poprzez przyznawanie dotacji oraz stypendiów naukowo-badawczych i naukowych studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej, a także w innych państwach obcych, jak również studentom pragnącym studiować lub prowadzić indywidualne projekty badawcze w instytucjach szkolnictwa wyższego, akademiach sztuki i nauki oraz instytucjach medycznych w Rzeczypospolitej Polskiej.

Więcej szczegółów o aktualnych programach Fundacji znajdą Państwo w tym miejscu.

Fulbright Graduate Student Award

To stypendia dla osób z polskim obywatelstwem zainteresowanych rozpoczęciem studiów drugiego (magisterskich) lub trzeciego stopnia (doktoranckich) w USA. Stypendium przyznawane jest na pierwszy rok studiów magisterskich, doktoranckich lub innych kończących się uzyskaniem dyplomu uczelni amerykańskiej na poziomie graduate (np. Graduate Artist Diploma), z możliwością przedłużenia finansowania na drugi rok studiów.

Przyjmowane są wnioski na wszystkie kierunki studiów, oprócz studiów medycznych, LLM (Master of Laws) oraz MBA (Master of Business Administration). Wyjazd jest możliwy na każdą akredytowaną amerykańską uczelnię wyższą na terenie USA.

Więcej informacji na stronie Polsko-Amerykańskiej Komisji Fulbrighta

Stypendia ministra dla młodych naukowców

Stypendium może otrzymać osoba, która w dniu przyznania stypendium posiada status młodego naukowca.

Młodym naukowcem jest osoba prowadząca działalność naukową, która:

 • jest doktorantem lub nauczycielem akademickim – i nie posiada stopnia doktora

albo

 • posiada stopień doktora, od uzyskania którego nie upłynęło 7 lat, i jest zatrudniona w podmiocie, o którym mowa w art. 7 ust. 1 ww. ustawy, tj. uczelni, federacji podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, Polskiej Akademii Nauk, instytucie naukowym PAN działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o Polskiej Akademii Nauk, instytucie badawczym działającym na podstawie ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych, międzynarodowym instytucie naukowym utworzonym na podstawie odrębnych ustaw działającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Polskiej Akademii Umiejętności lub innym podmiocie prowadzącym głównie działalność naukową w sposób samodzielny i ciągły.

2021/22

Od 1 grudnia do 31 grudnia 2021 r. można składać wnioski o przyznanie stypendium dla wybitnych młodych naukowców wykazujących się znaczącymi osiągnięciami w działalności naukowej.

Szczegółowe informacje na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki:

Informacja na temat składania wniosków o stypendia ministra właściwego do spraw szkolnictwa wyższego i nauki dla wybitnych młodych naukowców w grudniu 2021 r.

Stypendia Fundacji En Arche

Konkurs przeznaczony jest głównie dla studentów oraz doktorantów biologii i nauk pokrewnych, ale prace mogą składać również studenci innych kierunków, którzy interesują się neodarwinizmem i teorią inteligentnego projektu i zagadnieniami pokrewnymi.

Celami konkursu są:

 • wzmacnianie postaw dociekliwości naukowej i propagowanie wolności myśli w polskim środowisku akademickim;
 • pogłębianie wiedzy o naukowych teoriach pochodzenia i rozwoju życia;
 • kształcenie umiejętności analizy literatury i badań naukowych.

W roku 2021 termin upływa 30 czerwca. Więcej o konkursie w tym miejscu.

Program Stypendialny Fundacji Śnieżki Twoja Szansa

Jeśli jesteś uczniem lub studentem, osiągasz wybitne wyniki w wybranej przez siebie dziedzinie – naukowej, artystycznej, sportowej… masz pomysł na swój dalszy rozwój w tym kierunku, a Twoja sytuacja materialna utrudnia lub uniemożliwia Ci osiągnięcie wymarzonego celu ten program stypendialny jest dla Ciebie.

Nabór do konkursu jest stały (cały rok).

Więcej o programie w tym miejscu.

Program Odkrywcy Diamentów

Nabór wniosków o dofinansowanie projektów jest ciągły.

Stypendia dla kandydatów na studia i studentów przyznaje Kapituła Programu, bazując w szczególności na dotychczasowych osiągnięciach uczniów i studentów w ogólnopolskich i międzynarodowych konkursach.

Kandydaci do przyznania stypendium składają pisemny wniosek o jego przyznanie wraz z dokumentami potwierdzającymi dotychczasową działalność oraz Formularz zgłoszeniowy (Studenci) znajdujący się na
www.odkrywcydiamentów.com.pl w zakładce Dokumenty.

Dokumenty programowe można znaleźć na stronie organizatora.

Program Stypendiów Pomostowych

System stypendiów mający na celu wsparcie finansowe zdolnych maturzystów rozpoczynających studia dzienne w publicznych uczelniach akademickich. Program skierowany jest do studentów I roku, pochodzących z niezamożnych rodzin i małych miejscowości.

Szczegóły dotyczące programu i rekrutacji na stronie:
www.stypendia-pomostowe.pl

XX edycja 2021/2022

W  roku akademickim 2021/2022 stypendium wynosi 7000 zł i jest wypłacane w ratach przez 10 miesięcy roku akademickiego 2021/2022.
Szczegółowe informacje można znaleźć w tym miejscu

Terminy składania wniosków: 1 lipca – 16 sierpnia 2021 roku, do godziny 16.00

Realizatorem programu jest Fundacja Edukacyjna Przedsiębiorczości.

Wyszukiwarka Stypendiów

Stypendia fundują nie tylko duże fundacje i instytucje. Wsparcie finansowe studentów i młodych naukowców jest realizowane przez różne podmioty, lokalne gminy. W poszukiwaniach pomocna będzie strona moje stypendium.pl

Wsparcie socjalne na UW

Stypendia socjalne

Zgodnie z Regulaminem Świadczeń dla studentów UW:

§ 26
1. Na pisemny wniosek Zarządu Samorządu Studentów:
1) stypendium dla osób niepełnosprawnych studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium dla Osób Niepełnosprawnych;
2) stypendium rektora studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja Stypendialna ds. Stypendium Rektora;
3) zapomogę studentom Uniwersytetu przyznaje Komisja ds. Zapomóg;
4) odwołania w sprawach o przyznanie świadczeń rozpatruje Odwoławcza Komisja Stypendialna dla Studentów.
2. Na pisemny wniosek Rady Samorządu Studentów jednostki dydaktycznej, a w razie jej braku – Zarządu Samorządu Studentów, stypendium socjalne studentom wszystkich kierunków studiów, na których jednostka dydaktyczna organizuje kształcenie, przyznaje komisja stypendialna ds. stypendium socjalnego. W przypadku studiów organizowanych wspólnie przez jednostki dydaktyczne, właściwą jednostką dydaktyczną jest ta wskazana w porozumieniu zawartym między tymi jednostkami.
3. Komisje, o których mowa w ust. 1 i 2 powołuje Rektor spośród studentów delegowanych przez właściwy organ samorządu studentów oraz pracowników Uniwersytetu, z tym że w skład komisji, o których mowa w ust. 2 wchodzi co najmniej jeden koordynator ds. stypendialnych. Więcej informacji tutaj

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium socjalnego:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-socjalne/

2020/21

Komisja Stypendialna ds. stypendium socjalnego WA, skład powołany uchwałą Samorządu WA:

Aleksandra Jaszczurowska

Elwira Dybisz

Filip Kurczyński

Jerzy Kozak

Michał Adamiak, Koordynator ds. stypendium socjalnego

Wniosek o przyznanie stypendium socjalnego w semestrze zimowym i w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021studenci składają w formie papierowej po uprzednim zarejestrowaniu formularza elektronicznego w USOSweb – wniosek złożony pisemnie musi być podpisany przez wnioskodawcę lub upoważnioną przez niego osobę.

W semestrze zimowym roku akademickiego 2020/2021 – aby otrzymać wyrównanie za październik stypendium socjalnego– wniosek należy złożyć do 30 października 2020 r., w kolejnych miesiącach wniosek należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca.

W semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021 wniosek o stypendium socjalne należy złożyć do 18. dnia danego miesiąca (w kwietniu do 19. dnia miesiąca).

Miejsce składania wniosków: Samodzielna Sekcja ds. Studenckich Dziekanatu Wydziału Archeologii (budynek Szkoły Głównej, parter), w godzinach wizyt interesantów.

Koordynator ds. stypendiów socialnych: Michał Adamiak, email: m.adamiak@uw.edu.pl

Adres do składania wniosków papierowych pocztą:

Koordynator stypendium socjalnego dla studentów
Uniwersytet Warszawski
Wydział Archeologii
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warszawa

WAŻNE! Wniosek i oświadczenie o dochodach złożone w systemie USOSweb należy dostarczyć Koordynatorowi w formie papierowej wraz z kompletem wymaganych dokumentów. Rejestracja formularza elektronicznego w USOSweb nie jest jest czynnością techniczną i formalnie jest złożeniem wniosku.

Prosimy zapoznać się z zarządzeniami Rektora poniżej:

Regulamin świadczeń socjalnych

Zgodnie z nowym Regulaminem Świadczeń każda osoba pełnoletnia w rodzinie powinna złożyć oświadczenie o swojej aktualnej sytuacji dochodowej (oświadczenia A i B i są obowiązkowe). Obowiązkowe jest również złożenie oświadczenia członka rodziny o wysokości dochodu niepodlegającego opodatkowaniu. Złożenie oświadczenia nie zwalnia z dołączenia do wniosku kompletu wymaganych dokumentów (załącznik nr 2 do Regulaminu świadczeń dla studentów UW).

Zarządzenie Rektora w spr. wysokości miesięcznego dochodu_2020

Oświadczenie A – dla osób, które uzyskują dochód z tego samego źródła opodatkowania, co w 2018 r.

Oświadczenie B – dla osób, które nie wykazały dochodów na zaświadczeniu urzędu skarbowego lub które utraciły cały dochód na zaświadczeniu.

Z zaświadczenia C – zamiast ZUS dla studentów – można skorzystać, jeśli student nie złożył zeznania podatkowego (a jest na to zaświadczenie z Urzędu Skarbowego) i podlega ubezpieczeniu rodzicielskiemu (poniżej 26 roku życia). Oświadczenie to w żaden sposób nie zastępuje zaświadczenia ZUS od osób, które złożyły zeznanie podatkowe za 2018 rok.

A_oświadczenie_brak_zmian_w_zatrudnieniu

B_oswiadczenie_aktualna_sytuacja_zarobkowa

C_oswiadczenie_o_KRUS_brak_ubezp_w_ZUS

D_oswiadczenie_ogolne

oswiadczenie_niepodlegajacy_opodatkowaniu

Stypendium dla osób z niepełnosprawnościami

Zasady przyznawania stypendium dla osób z niepełnosprawnościami określone są w Ustawie z dnia 20 lipca 2018r. – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce – plik PDF

Świadczenie jest wypłacane wyłącznie na wniosek studenta w danym roku akademickim.

Wszelkie informacje odnośnie terminów znajdują się na stronie BON w aktualnościach w porządku chronologicznym.

2021/22

Informacja o składaniu wniosków o przyznanie stypendium dla osób z niepełnosprawnościami w roku akademickim 2021/2022 znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat stypendium dla osób z niepełnosprawnościami:

https://bpm.uw.edu.pl/stypendium-dla-osob-niepelnosprawnych/

2020/21

Pierwszym etapem procedury wnioskowania o stypendium jest przedłożenie w Biurze ds. Osób Niepełnosprawnych orzeczenia o stopniu niepełnosprawności. Z uwagi na sytuację epidemiczną istnieje możliwość przesyłania dokumentów elektronicznie na adres bon@uw.edu.pl w formacie pdf z konta pocztowego o domenie identyfikowanej z Uniwersytetem. Możliwe jest przesłanie pocztą tradycyjną kopii dokumentu z pieczątką poświadczającą zgodność z oryginałem. Pracownicy BON wprowadzają dane z  orzeczenia do systemu USOS.

Następnie należy zalogować się do Centralnego USOSweba Uniwersytetu Warszawskiego i w zakładce: Dla wszystkich  – Wnioski  wypełnić Wniosek o stypendium dla osób z niepełnosprawnościami na rok akademicki 2020/2021. Dalej należy postępować zgodnie z instrukcjami.

UWAGA: Procedurę składania wniosku należy powtórzyć każdorazowo, jeśli dotychczasowe orzeczenie straciło ważność i wydany został nowy dokument.

Jeśli rejestrujesz się pierwszy raz w BON wypełnij poniższy kwestionariusz.

KWESTIONARIUSZ_REJESTRACYJNY_2020

Więcej informacji https://bon.uw.edu.pl/dla-studentow/stypendium-specjalne/

Zapomogi

2021/22

Informacja o składaniu wniosku o przyznanie zapomogi w roku akademickim 2021/2022  znajduje się na stronie:

https://bpm.uw.edu.pl/komunikat-rektora-w-sprawie-terminow-oraz-formy-ubiegania-sie-o-swiadczenia-pomocy-materialnej-w-roku-akademickim-2021-2022/

Więcej informacji na temat zapomogi:

https://bpm.uw.edu.pl/zapomogi/

2020/22

Studenci składają wniosek o stypendium w roku akademickim 2020/2021 w formie dokumentu elektronicznego przez USOSweb – wniosek złożony w tym formularzu jest uwierzytelniany w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności danych w postaci elektronicznej Formularz. W szczególnie uzasadnionych przypadkach – np. w przypadku błędów technicznych uniemożliwiających złożenie wniosku w formie dokumentu elektronicznego w USOSweb – wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami można złożyć w formie papierowej do Komisji Świadczeń dla Studentów UW pod adresem Samorząd Studentów Uniwersytetu Warszawskiego.

Studenci mogą ubiegać się o pomoc przez cały rok akademicki.

Kredyty studenckie

Przyznawany na preferencyjnych warunkach i dostępny przez cały rok – to główne zalety kredytu studenckiego. Można się o niego ubiegać niezależnie od innych otrzymywanych świadczeń stypendialnych – wystarczy, że dochód na osobę w rodzinie nie przekroczy w roku ubiegania się o kredyt 3000 zł. Procedura składania wniosku jest jednorazowa, a student będzie otrzymywać kredyt przez cały okres studiów.

Kredyt studencki jest udzielany przez wybrane banki komercyjne. Jego preferencyjne warunki są możliwe dzięki dopłatom z Funduszu Kredytów Studenckich finansowanym z budżetu państwa.

O kredyt studencki można ubiegać się przez cały rok. Decyzja kredytowa powinna zapaść w ciągu 30 dni. O kredyt może się ubiegać student do ukończenia 30 roku życia lub doktorant, który nie skończył 35 lat. Wniosek o kredyt może składać także osoba ubiegająca się o studia, wówczas wypłata kredytu nastąpi po uzyskaniu statusu studenta.

Więcej informacji: https://www.gov.pl/web/nauka/kredyty-studenckie/

Ubezpieczenia

Informacje na temat rodzajów ubezpieczeń oraz wzory dokumentów znajdują się tutaj

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,

ubiegłoroczny konkurs na tzw. minigranty studenckie cieszył się dużym zainteresowaniem, w związku z czym Dziekan podjęła decyzję o kontynuacji programu i stworzeniu w jego ramach nowego modułu

1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do 25 marca 2019 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach.

2) Samorządy Instytutów, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2020 r. Szczególnie gorąco zachęcamy do powoływania zespołów międzyinstytutowych.

więcej…

Studenci i absolwenci kierunków archeologia (w trybie stacjonarnym i niestacjonarnym) oraz Archaeology „Studies in English” mogą odbyć praktyki (staż) w wybranej instytucji lub na uczelni macierzystej.

Omawiane poniżej praktyki mają formę stażu, czyli zwykle nieodpłatnej pracy na rzecz danej instytucji. Nie są częścią programu kształcenia na kierunku archeologia i Archeaology „Studies in English” i nie mogą być traktowane jako ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Odbycie praktyk i uzyskanie zaświadczenia może być jednak atutem w oczach przyszłego pracodawcy. Zaświadczenie jest dodawane do suplementu dyplomu.

Praktyki na Uniwersytecie Warszawskim

Studenci UW mogą odbywać praktyki nie objęte programem studiów w ramach umowy pomiędzy opiekunem będącym pracownikiem UW a studentem. Praktyki mogą być realizowane na Wydziale Archeologii lub w innej jednostce Uniwersytetu. W ramach praktyki student realizuje działania nie mające charakteru społecznego, tj. wolontariatu w rozumieniu Ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Zasady odbycia praktyki na Wydziale Archeologii ustalane są indywidualnie przez opiekuna praktyki i studenta. Każda umowa zawarta między pracownikiem UW a studentem UW musi być zatwierdzona przez Biuro Prawne UW. Umowa ma charakter krótkoterminowy, a jej czas określany jest indywidualnie.

Warunki:

 • status studenta;
 • zakończenie praktyk najpóźniej w dniu obrony pracy dyplomowej;
 • praktyka jest bezpłatna;
 • student otrzymuje zaświadczenie od opiekuna, które jest załączane do suplementu do dyplomu.;
 • każdy student ma ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy

Przykladowy wzór zaświadczenia_praktyk_studenckich

Praktyki poza UW

Studenci UW mogą realizować praktyki poza uczelnią. Biuro Karier UW co roku przedstawia wykaz ofert instytucji, w których można odbyć praktyki. Warto zapoznać się aktualną ofertą na stronie Biura:

Informacje na temat aktualnych ofert UW

Aktualna ogólnopolska baza ofert

Praktyki nieobowiązkowe poza UW są koordynowane przez Biuro Karier UW. Student, który chce odbyć praktykę nieobowiązkową zwraca się do Biura mailowo z prośbą o przygotowanie porozumienia lub wystawienie skierowania, przesyłając wypełniony formularz praktykanta  (POBIERZ). Więcej informacji na stronie Biura Karier.

Praktyki w ramach programu Erasmus+

Studenci UW mogą realizować praktyki także zagranicą w ramach programu Erasmus+. Studenci zainteresowani wyjazdami na praktyki mogą uzyskać informacje od Koordynatora Mobilności na Wydziale Archeologii oraz Biurze Karier UW dostęp do ofert i firm, które znajdują się w serwisie http://www.biurokarier.edu.pl

Osoby zainteresowane zachęcamy do kontaktu:

 • z Koordynatorem Mobilności, dr Sylwią Domaradzką:  s.domaradzka@uw.edu.pl
 • z Biurem Karier mailowo: biurokarier@adm.uw.edu.pl.

Studenci z innych europejskich uczelni biorących udział w programie Erasmus+ mogą także realizować praktyki na UW. Biuro Karier UW koordynuje stronę formalną odbywania praktyk w ramach programu Erasmus+ w jednostkach Uniwersytetu Warszawskiego.
Pracownicy zamierzający przyjąć studentów powinni skontaktować się mailowo lub telefonicznie z Biurem Karier w celu omówienia szczegółów biurokarier@adm.uw.edu.pl  lub  tel. (22 55 20 763).

Koordynatorem studentów przyjeżdzających w ramach programu Erasmus+ na Wydziale Archeologii jest dr Artur Grabarek.

Więcej informacji w tym miejscu.

Praktyki absolwenckie

Po ukończeniu studiów absolwent może odbyć praktyki absolwenckie na UW lub w wybranej instytucji, na podstawie odpowiedniej umowy. W przypadku absolwentów chcących realizować praktyki na UW, umowę należy skonsultować z Biurem Prawnym UW. Pomoc oferuje także Biuro Karier UW.

Warunki:

 • nie ukończony 30 r.ż.;
 • maksymalnie 3 miesiące u jednego Organizatora praktyk;
 • praktyka może być płatna lub nieodpłatna; wysokość miesięcznego świadczenia pieniężnego nie może przekraczać dwukrotnej wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę, ustalonego na podstawie Ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. z 2002 r. Nr 200, poz. 1679);
 • absolwent-praktykant sam musi zadbać o ubezpieczenie NNW.

Przykładowy wzór umowy o praktyke absolwencką na UW

Przykładowy wzór zaświadczenia o praktykach absolwenckich na UW

Więcej informacji na temat form odbywania praktyk, a także na temat działań prospołecznych w ramach wolontariatu przez studentów i absolwentów UW znajduje się na stronie Biura Karier UW.

 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro. Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013: programu „Uczenie się przez całe życie”, programu „Młodzież w działaniu”, Erasmus Mundus, Tempus, Alfa, Edulink, oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.
W Polsce programem zarządza Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji (FRSE).

Więcej informacji na stronie Biura Współpracy z Zagranicą.

Wymiana Erasmus+ to nie tylko studia za granicą. Studenci, doktoranci i absolwenci UW, w tym także osoby po doktoracie, mogą odbywać praktyki w firmach i instytucjach z 34 krajów.

Stypendyści mogą wyjechać do jednego z 27 krajów Unii Europejskiej lub Islandii, Liechtensteinu, Macedonii Północnej, Norwegii, Serbii, Turcji i Wielkiej Brytanii. Praktyki można odbywać m.in. na uczelniach, w bibliotekach, laboratoriach, muzeach, biurach tłumaczeń, przedsiębiorstwach, szpitalach, jednostkach administracji, ośrodkach badawczych oraz innych organizacjach.

O stypendium można się ubiegać po ukończeniu I roku studiów I stopnia oraz na każdym kolejnym etapie kształcenia. Pobyt za granicą powinien trwać minimum 60 dni. Wysokość stypendium zależy od kraju przyjmującego i wynosi od 500 do 600 euro miesięcznie.

Stypendyści samodzielnie wybierają zagraniczną instytucję przyjmującą, w której chcieliby odbyć praktyki, a następnie składają dokumenty w Biurze Współpracy z Zagranicą.

Koordynatorzy programu ERASMUS+

Koordynator ds. mobilności (studenci wyjeżdżający):

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

dyżury:
poniedziałek, godz. 10.00 – 11.00, p.305

– studenci studiów licencjackich, magisterskich, doktoranckich (poza Hiszpanią i Włochami)
– studia, praktyki studenckie, staże naukowe

Informacje dotyczące wyjazdów dydaktycznych nauczycieli akademickich – STA oraz informacje dotyczące wyjazdów pracowników w celach szkoleniowych – STT dostępne są na stronie Biura Wymiany z Zagranicą UW:

http://bwz.uw.edu.pl/erasmus-kraje-programu

Koordynator ds. mobilności (studenci przyjeżdżający):

dr Artur Grabarek, e-mail: a.grabarek@uw.edu.pl

dyżury:
wtorek 11:00 – 13:00

OGŁOSZENIA Erasmus+

Spotkanie dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze letnim 2021/22

Sekcja Erasmus informuje, że 19 listopada o godz. 13 odbędzie się spotkanie online dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze letnim. W związku z tym, że wyjazdy te będą w pełni realizowane na zasadach nowego projektu (KA131/2021) Sekcja serdecznie zaprasza do udziału w spotkaniu w roli obserwatora również koordynatorów zajmujących się wyjazdami studentów, w szczególności nowo powołanych.

Link do spotkania niewymagający wcześniejszej rejestracji:

https://us02web.zoom.us/j/89405816980?pwd=SkZQZVM1bWFJeGswL2o0SjE4cXdBZz09

Analogiczne spotkanie prowadzone w jęz. angielskim odbędzie się w piątek, 26 listopada.4

Przedłużenia pobytu studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze zimowym 2021/22

Sekcja Erasmus rozpoczęła proces przedłużania pobytów dla studentów zakwalifikowanych na częściowe studia Erasmus w semestrze zimowym 2021/22, który zakończy się 10 grudnia 2021 r.

Szczegółowa instrukcja dot. przedłużeń dostępna jest na:

http://bwz.uw.edu.pl/wp-content/uploads/sites/358/2021/11/K_2021_kom_SMS_przedluzenia.pdf

—————————–

Nabór na studia częściowe w ramach programu Erasmus+ na rok akademicki 2021/2022 odbędzie się w dniu 17 marca 2021 r. (środa) o godz. 15.00. Posiedzenie Komisji odbędzie się zdalnie z wykorzystaniem Gooogle Meet.

Link do spotkania:

https://meet.google.com/uxk-bqgj-iyc

Do konkursu mogą przystąpić studenci II i III roku studiów licencjackich oraz I roku studiów magisterskich, także doktoranci.

Wymagane dokumenty:

 1. Potwierdzenie średniej za ostatni semestr/rok studiów (wyciąg z USOS)
 2. Potwierdzenie znajomości języka obcego na poziomie wymaganym przez wybraną uczelnię partnerską
 3. Opinia opiekuna naukowego

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres e-mail koordynatora programu:

dr Sylwia Domaradzka, e-mail: s.domaradzka@uw.edu.pl

UWAGA! Ze względu na zdalny tryb obradowania Komisji zwracamy się z uprzejmą prośbą o przesyłanie dokumentów w wersji elektronicznej na adres s.domaradzka@uw.edu.pl do dnia 15.03.2021 r.

Więcej informacji:

http://bwz.uw.edu.pl/dla-studentow-i-doktorantow-studia-2021-2022/

PROGRAM MOST – SYSTEM MOBILNOŚCI STUDENTÓW

Aktualne informacje o programie znajdują się na stronie UW w tym miejscu.

Program MOST jest adresowany do studentów, którzy pragną realizować swoje zainteresowania naukowe poza macierzystym Uniwersytetem. Pozwala on na odbycie semestralnych lub rocznych studiów, a także zaliczenie co najmniej jednego przedmiotu (wówczas pozostałe przedmioty student zalicza w Uczelni macierzystej) na innym polskim Uniwersytecie biorącym udział w programie. System Mobilności Studentów wzorowany jest na programie Erasmus.

Studia w ramach Programu MOST może podjąć student nie wcześniej niż po ukończeniu drugiego semestru jednolitych studiów magisterskich, drugiego semestru studiów I stopnia lub pierwszego semestru na studiach II stopnia, zarówno studiów stacjonarnych, jak i niestacjonarnych. Warunkiem koniecznym przyjęcia studenta do innej uczelni jest zaliczenie przez niego roku lub semestru poprzedzającego okres studiów w danej uczelni oraz złożenie formularza zgłoszeniowego.

Studentka/Student w trakcie każdego stopnia studiów, a więc w okresie studiów: licencjackich, magisterskich i doktoranckich, może być uczestnikiem Programu MOST maksymalnie przez okres jednego roku akademickiego.

Głównym założeniem Programu MOST jest realizowanie indywidualnego programu studiów.
Po otrzymaniu zawiadomienia o przyjęciu do programu student sporządza indywidualny program studiów tzw. „Porozumienie o programie zajęć”. Program ten może obejmować dowolne przedmioty wybrane z różnych semestrów studiów na danym kierunku lub kierunkach pokrewnych. Sporządzając semestralny program zajęć student musi wybrać tyle przedmiotów, aby suma pkt ECTS była nie mniejsza niż 30 pkt.

W momencie sporządzania „Porozumienia o programie zajęć” student powinien ustalić z Prodziekanem ds. studenckich swojego wydziału macierzystego listę przedmiotów obowiązkowych. Jeśli student wybierze kierunek zgodny ze studiowanym w uczelni macierzystej może obowiązkowe przedmioty uwzględnić w indywidualnym programie studiów i zaliczyć je w ramach Programu MOST, jeśli jednak wybierze inny kierunek, to Prodziekan ds. studenckich powinien określić termin,
w którym wracający z Programu MOST student ma zaliczyć zaległe przedmioty. Termin ten nie może być przewidziany w sesji poprawkowej danego semestru, ale w następnym semestrze, bądź roku studiów.

Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem programu MOST

Zgodnie z Regulaminem Programu Mobilności Studentów i Doktorantów MOST: par. 4, pkt. 11:

Opłaty za studia i/lub usługi edukacyjne uczestnicy Programu MOST uiszczają w uczelni macierzystej.

W Programie MOST bierze udział 19 polskich szkół wyższych:

 • Uniwersytet Śląski
 • Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
 • Uniwersytet Łódzki
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej
 • Uniwersytet Mikołaja Kopernika
 • Uniwersytet Szczeciński
 • Uniwersytet Gdański
 • Uniwersytet Opolski
 • Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 • Uniwersytet Warmińsko-Mazurski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Uniwersytet w Białymstoku
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Zielonogórski
 • Uniwersytet Papieski Jana Pawła II
 • Uniwersytet Kazimierza Wielkiego

Rekrutacja studentów w ramach Programu Mobilności Studentów MOST

 • na Program MOST obowiązuje internetowa rejestracja kandydatów
 • student loguje się do systemu IRK MOST: https://most.uka.uw.edu.pl/ . W tym celu wykorzystuje swój identyfikator i hasło, za pomocą którego loguje się do systemu USOSweb
 • następnie student wypełnia formularz zgłoszeniowy wpisując w odpowiednie pola wymagane dane (m.in. imię, nazwisko, pesel, dane teleadresowe, dane dotyczące studiów, na które uczęszcza)
 • po dokonaniu rejestracji w systemie IRK MOST oraz wpisaniu wszystkich niezbędnych informacji, student drukuje kompletny wniosek;
 • student podpisuje wniosek i przedkłada go Dziekanowi/Prodziekanowi ds. studenckich/Dyrektorowi/Dyrektorowi ds. studenckich/Kierownikowi/Kierownikowi ds. studenckich jednostki dydaktycznej UW w celu uzyskania jego akceptacji (wymagany podpis i imienna pieczątka)
 • zatwierdzony przez Władze jednostki dydaktycznej UW wniosek (do wniosku może zostać załączony list motywacyjny), student składa u Koordynatora Programu MOST na Uniwersytecie Warszawskim – mgr Magdaleny Mars (wyznaczony termin na stronie)
 • przyjęty i zaakceptowany wniosek przez Koordynatora przekazywany jest do akceptacji  Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia
 • zaakceptowany wniosek przez Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywany jest do systemu IRK MOST
 • następnie Biuro Uniwersyteckiej Komisji Kształcenia podejmuje decyzję o przydzieleniu studentowi miejsca  w wybranej przez niego uczelni i wskazanym we wniosku kierunku (kierunkach) – lista priorytetów
 • w przypadku, kiedy po zakończeniu pierwszego naboru pozostaną jeszcze wolne miejsca na poszczególnych uniwersytetach, przeprowadzone zostaną kolejne nabory aż do wyczerpania limitów miejsc

UWAGA!!!

  • wnioski wygenerowane z systemu IRK MOST oraz zaakceptowane przez Władze jednostki UW, będą przyjmowane najpóźniej do dnia 18 maja 2020 r., a następnie po akceptacji Prorektor ds. studentów i jakości kształcenia wgrywane do systemu IRK MOST do końca maja br.
  • wnioski i inne dokumenty można też przesłać pocztą lub pocztą uniwersytecką – w przypadku jednostek UW (UWAGA!!! w przypadku kończących się lub krótkich terminów składania dokumentów, nie gwarantuje to dostarczenia ich na czas, gdyż wszystkie dokumenty przechodzą przez kancelarię Biura. W przypadku szybszego dotarcia dokumentu do adresata, uprzejmie proszę o dopisanie na kopercie adresata oraz zwrotu „Do rąk własnych”)

Informacje na temat  Programu MOST na Wydziale Archeologii UW – w Dziekanacie ds. studenckich.

—————————————————————

Kontakt: Krakowskie Przedmieście 26/28 Sekcja Samodzielna Dziekanatu ds. studenckich Wydziału Archeologii, wa.studia@uw.edu.pl.

Ćwiczenia warsztatowe — praktyki muzealne

Zgodnie z programem studiów magisterskich dziennych studentów II roku obowiązuje realizacja 60h dydaktycznych (45 godzin zegarowych) zajęć zatytułowanych „Ćwiczenia warsztatowe”, 5 ECTS. Zgodnie z opisem zajęć:

Celem ćwiczeń warsztatowych jest praktyczna nauka pracy nad materiałem archeologicznym pozyskanym w trakcie badań wykopaliskowych, np. inwentaryzacji, klasyfikacji zabytków, interpretacji, dokumentacji. Zajęcia te wprowadzają studenta w istotny etap procesu badawczego. Zajęcia te mogą być realizowane w formie praktyk muzealnych w placówkach, z którymi współpracuje WA UW.

W roku akademickim 2021/2022 Wydział proponuje studentom realizację wspomnianych zajęć w następujący sposób (w razie pojawienia się nowych propozycji lista może być uzupełniana):

   1. Udział w zajęciach realizowanych częściowo w Muzeum Archeologiczne w Biskupinie, opiekunem ćwiczeń jest dr Katarzyna Pyżewicz. Zainteresowanych studentów prosimy o bezpośredni kontakt z dr Pyżewicz (k.pyzewicz@uw.edu.pl lub osobiście). Zgłoszenia od studentów przyjmowane są do:  31.03.2022 r.
   2. Udział jako wolontariusz w organizacji XV Międzynarodowego Kongresu Numizmatycznego we wrześniu 2022 r. Ze względu na termin wydarzenia zachęcamy do udziału przede wszystkim studentów obecnego I roku studiów magisterskich, których udział w Kongresie będzie rozliczony w kolejnym roku akademickim. W przypadku studentów II roku prosimy o zgłoszenie chęci zaliczania udziału w kongresie jako rozliczenia ćwiczeń warsztatowych do 2.09 do sekcji studenckiej.
    Szczegółowe informacje dotyczące wymagań i formularz zgłoszeniowy znajdą Państwo na stronie kongresu:  https://inc2022.pl/volunteer/.

UWAGA!

Studenci, którzy chcieliby realizować ćwiczenia warsztatowe w innych placówkach, szczególnie poza Uniwersytetem Warszawskim, powinni samodzielnie skontaktować się z wybraną instytucją i uzyskać zgodę dyrekcji, jak również pisemny opis zakresu obowiązków wyznaczonych przez instytucję przyjmującą. W tym celu należy wypełnić formularz skierowania na praktykę muzealną. Na jego podstawie decyzję o skierowaniu studenta na praktykę podejmowane są indywidualnie przez Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej. Po stronie studenta leży zapewnienie ubezpieczenia NNW (od następstw nieszczęśliwych wypadków) na czas praktyk. Można wykupić ubezpieczenie w ramach Karty ISIC (International Student Identity Card).

Na podstawie formularza skierowania na praktykę muzealną zostanie przygotowana umowa realizacji praktyki muzealnej. Po zakończeniu praktyki instytucja przyjmująca powinna wystawić zaświadczenie odbytej praktyki zawierające ocenę wypełniania obowiązków. Na tej podstawie student uzyska zaliczenie przedmiotu.

Na Uniwersytecie Warszawskim działa wiele osób pomagających w przypadkach związanych z naruszaniem zasad równości i tolerancji, a także w sprawach praw studentów.

Obowiązkiem każdego pracownika UW jest poszanowanie zasad równości w taki sposób, aby każdy student i studentka oraz pracownik i pracowniczka naszego Uniwersytetu czuli się bezpiecznie w murach naszego Wydziału, w przekonaniu, że ich prawa są właściwie przestrzegane.

Pierwsze kroki

Jeśli jesteś studentką lub studentem i doświadczysz sam /sama niesprawiedliwego lub poniżającego traktowania lub zauważysz złe traktowanie kogoś w Twoim otoczeniu możesz w pierwszej kolejności zgłosić się do Samorządu na swoim wydziale lub do prodziekan ds. studenckich. Jeśli jesteś studentem I roku lub studentem studiów niestacjonarnych, możesz zgłosić się do swojego opiekuna. Te osoby mogą wysłuchać Twoich problemów i pomóc skierować sprawę w odpowiednie miejsce, gdzie otrzymasz profesjonalne wsparcie.

Jeśli jesteś w sytuacji kryzysowej i potrzebujesz natychmiastowego wsparcia psychologicznego, dzwoń pod numer Warszawskiego Ośrodka Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo) lub pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00). Uniwersytet także oferuje wsparcie osobom potrzebującym. Więcej informacji można znaleźć w tym miejscu oraz w instytucjach i osób opisanych poniżej.

Samorząd Studentów WA UW

Do Samorządu WA można również zgłaszać się o radę z problemami i sytuacjami, które mogą pojawić się na Wydziale, Uniwersytecie lub poza uczelnią. Kontakt

Opiekun studentów I roku

Opiekun jest osobą, która wspiera nowych studentów rozpoczynających studia, pomaga zapoznać się z Uniwersytetem i Wydziałem, która może odpowiedzieć na wszystkie pytania dotyczące pierwszych kroków na archeologii. Jeśli czujesz, że jest to najlepsze rozwiązanie, to także możesz skontaktować się z opiekunem w sprawie, która Cię nurtuje. Opiekun powie Ci co możesz zrobić i dokąd się udać z Twoim problemem lub sprawą. Opiekunką I roku studentów archeologii jest dr Katarzyna Pyżewicz.

Kontakt: k.pyzewicz@uw.edu.pl

Opiekun studentów studiów niestacjonarnych (zaocznych)

Archeologię można studiować w trybie zaocznym. Są to studia II stopnia (magisterskie). Niewielu studentów ma jednak świadomość, że studentom studiów niestacjonarnych przysługują takie same prawa jak studentom studiów dziennych. Dotyczy to nie tylko praw do równości i tolerancji, ale także prawa do stypendium socjalnego, stypendium rektora za bardzo dobre wyniki w nauce, prawo do stypendium Erasmus+, uzyskania minigrantu studenckiego, czy studiów MOST. Z każdym pytaniem, także dotyczącym spraw trudnych, można zwrócić się do opiekuna studentów studiów niestacjonarnych. Na naszym Wydziale jest nim dr Sławomir Wadyl.

Kontakt: s.wadyl@uw.edu.pl

Prodziekan ds. studenckich

Choć głównym zadaniem prodziekana ds. studenckich jest organizacja kształcenia na Wydziale jest to również osoba, do której każdy student czy studentka może zwrócić się z pytaniem lub skargą dotyczącą spraw przestrzegania zasad równości i tolerancji oraz praw studenta. Każdą sprawę można zgłosić drogą mailową lub poprzez kontakt na dyżurze dziekańskim.

Kontakt: wa.student@uw.edu.pl, godziny dyżuru są podanej tutaj

Ombudsman – czyli rzeczniczka akademicka

Ombudsman, czyli Rzecznik akademicki, to osoba niezależna i neutralna, do której studenci, pracownicy akademiccy i administracyjni mogą zwracać się w sposób nieformalny i poufny z prośbą o pomoc w różnych sprawach dotyczących uczelni i jej społeczności.

Zadaniem ombudsmana jest wspieranie pracowników i studentów w rozwiązywaniu konfliktów oraz dbanie o to, by wszyscy członkowie społeczności akademickiej byli traktowani sprawiedliwie i uczciwie. Funkcja ombudsmana jest niezależna od struktury zarządzania.

Ombudsman został powołany na podstawie Zarządzenia numer 30 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 sierpnia 2011 r. w sprawie powołania na Uniwersytecie Warszawskim Rzecznika Akademickiego. Od 2011 roku funkcję Rzeczniczki akademickiej pełni dr Anna Cybulko.

Kto może zgłaszać sprawy do ombudsmana?

Sprawy do ombudsmana mogą zgłaszać zarówno osoby indywidualne –pracownicy, doktoranci i studenci, jak i jednostki organizacyjne Uniwersytetu Warszawskiego oraz organy samorządu studenckiego i doktoranckiego.

Podjęcie czynności przez ombudsmana następuje:

 • po zgłoszeniu się ze sprawą przez zainteresowanego członka społeczności akademickiej;
 • na wniosek organów samorządu studentów lub samorządu doktorantów;
 • na wniosek Rektora;
 • na wniosek jednostki organizacyjnej Uniwersytetu;
 • z własnej inicjatywy.

Procedura zgłaszania spraw jest opisana w tym miejscu.

Kontakt:  ul. Dobra 56/66, 00 – 312 Warszawa (BUW, I piętro na antresoli, p. 1.60C), e-mail: ombudsman@uw.edu.pl. Godziny dyżurów

Główna specjalistka ds. równouprawnienia na UW

Osoba pełniąca tę funkcję zajmuje się polityką antydyskryminacyjną, równym traktowaniem i różnorodnością na Uniwersytecie Warszawskim. Podstawowym zadaniem osoby pełniącej tę funkcję jest podejmowanie działań mających na celu pełne poszanowanie i urzeczywistnienie zasady równego traktowania i przeciwdziałania dyskryminacji ze względu na jakąkolwiek cechę. Główny specjalista ds. równouprawnienia współpracuje z Komisją Rektorską ds. Przeciwdziałania Dyskryminacji. Każdy, kto był świadkiem bądź doświadczył dyskryminacji lub nierównego traktowania może zgłosić zdarzenie bezpośrednio do członków Komisji lub do głównego specjalisty ds. równouprawnienia, który następnie przekaże sprawę do rozpatrzenia.

Stanowisko głównej specjalistki ds. równouprawnienia na UW pełni Anna Grędzińska, jednak z uwagi na urlop macierzyński pani Grędzińskiej, od kwietnia 2018 r. funkcję tę pełni dr hab. Julia Kubisa.

Kontakt: rownouprawnienie@uw.edu.pl

Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji

Za przeciwdziałanie dyskryminacji i jej skutkom na UW odpowiada Komisja Antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji, do którego zadań należy przyjmowanie i badanie skarg dotyczących dyskryminacji, zbieranie danych na temat jej przejawów oraz zbieranie informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem dyskryminacji.

Komisja antydyskryminacyjna oraz koordynator ds. antydyskryminacji współpracują z rzecznikiem akademickim oraz specjalistą ds. równouprawnienia na Uniwersytecie.

Aktualny skład Komisji znajdą Państwo na tej stronie.

Kontakt: antydyskryminacja@uw.edu.pl lub rownouprawnienie@uw.edu.pl

Procedura antydyskryminacyjna na UW została wprowadzona zarządzeniem nr 205 Rektora UW z 31 sierpnia 2020 r.

Rzecznik praw studenta i Konsultantka ds. przemocy seksualnej

Rzecznik praw studenta oraz Konsultantka ds. przemocy seksualnej to osoby wybierane spośród studentów.

W zakres kompetencji Rzecznika Praw Studenta wchodzą: wszelkie działania związane z ochroną praw studenta, działaniem na rzecz zwiększania świadomości studentów o przysługujących im prawach, pomocy w rozwiązywaniu problemów oraz obrony interesu studentów. Rzecznik udziela informacji nt. praw studenta, wskazuje, jakie postępowanie jest najkorzystniejsze z punktu widzenia interesów studenta/-ki oraz podejmuje interwencję przed właściwym organem Uniwersytetu.

Aktualnie funkcję tę pełni Dominika Kuna, odbywająca studia w ramach Kolegium MISH, która działa w Zespole, w którego skład wchodzi także Konsultantka ds. przemocy seksualnej. 

Konsultantka ds. przemocy seksualnej to także osoba wybierana spośród studentów. Aktualnie funkcję tę pełni Antonina Lewandowska, studentka Wydziału Socjologii.

Kontakt do Rzecznika: rps@samorzad.uw.edu.pl

W sprawach dotyczących molestowania można także zgłaszać się do innych osób. Warto zapoznać się z Informatorem o przeciwdzialaniu molestowniu seksualnemu na UW.

Koordynator i Komisja Przeciwdziałania Mobbingowi

Czym jest mobbing?

Granica między pojęciem mobbingu i dyskryminacji jest bardzo cienka. Oba zjawiska są zwykle mylone. Ofiary mobbingu często doświadczają klasycznych przejawów dyskryminacji, ale nie tylko.

Art. 94³ §2 Kodeksu pracy definiuje mobbing tak: „działania lub zachowania dotyczące pracownika lub skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu pracownika, wywołujące u niego zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników”.

Coraz częściej jednak mówi się o zjawisku mobbingu akademickiego, ponieważ sytuacje, które mają miejsce między pracownikami pojawiają się również w relacjach między studentami oraz między studentami a wykładowcami. Więcej na ten temat można przeczytać np. tutaj czy tutaj. Niezależnie od terminu, nękanie i zastraszanie w środowisku akademickim nie powinno mieć miejsca i powinno być zgłaszane odpowiednim instytucjom uniwersyteckim.

Mobbing może przybierać różnego rodzaju zachowania, w wyniku których u danej osoby wywołuje się poczucie niższości, wykluczenia, izolacji, utraty poczucia własnej wartości.

Sytuacje te mogą przybierać różną postać: nieuzasadnionego, ciągłego krytykowania, wyśmiewania, poniżania, ignorowania, rozsiewania plotek, zmuszania do wykonywania cięższych prac, zadawaniu prac przewyższających możliwości bądź kompetencje danej osoby w celu podkreślenia jej braku przydatności zawodowej.

Mobbing jest zjawiskiem zakazanym prawnie i nie powinien mieć miejsca na Uniwersytecie Warszawskim.

Koordynator i Komisja ds. przeciwdziałania mobbingowi zajmuje się:

 • przyjmowaniem i badanie zgłoszeń dotyczących mobbingu oraz podejmowanie działań w zakresie postępowania wstępnego;
 • zbieraniem danych na temat przejawów mobbingu;
 • zbieraniem informacji na temat dobrych praktyk związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi;
 • podejmowaniem inicjatyw związanych z przeciwdziałaniem mobbingowi, w tym w zakresie upowszechnienia wiedzy na temat mobbingu w miejscu pracy.

Osobą pełniącą obowiązki koordynatorki ds. przeciwdziałania mobbingowi jest Magdalena Miksa z biura Rzecznika Akademickiego.

Zakres zadań koordynatora opisano w zarządzeniu nr 49 rektora UW z dnia 14 maja 2018 roku w prawie przeciwdziałania mobbingowi na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt: antymobbing@uw.edu.pl

Akademicka Poradnia Prawna

Akademicka Poradnia Prawna świadczy bezpłatną pomoc prawną dla studentów, w tym osób, które doświadczyły nierównego traktowania, stały się ofiarą molestowania, mobbingu bądź naruszono jej prawa w jakikolwiek inny sposób. Warunkiem zgłoszenia się do Poradni jest posiadanie ważnej legitymacji studenckiej lub też innego dokumentu poświadczającego status studenta, natomiast niewymagane jest wcześniejsze umówienie się na konkretny termin dyżuru. Osobami udzielającymi porad w jednostce są z reguły studenci ostatnich lat, absolwenci oraz doktoranci Wydziału Prawa i Administracji UW, którzy działają przy pomocy doradców posiadających doświadczenie w konkretnej dziedzinie.

W czasie ogłoszonej pandemii związanej z COVID-19 Akademia udziela porad zdalnie. Po wszelkie informacje, zapraszamy na nasz profil na Więcej informacji można znaleźć na stronie Poradni oraz na stronie www.facebook.com/APP.UW

Kontakt: biuro@akademickaporadniaprawna.pl lub przez formularz na stronie.

Klinika Prawa przy Wydziale Prawa i Administracji UW

Klinika udziela bezpłatnych porad prawnych w zakresie wielu dziedzin prawa (np. prawa pracy, prawa cywilnego, prawa karnego, prawa medycznego i in.), w tym pomocą ofiarom przemocy i dyskryminacji.

Klinika prowadzona jest przez studentów pracujących pod opieką pracownika naukowego. Może do niej zgłosić się każdy student czy studentka z różnymi sprawami, także dotyczącymi nierównego i dyskryminacyjnego traktowania – poruszanymi kwestiami zajmuje się specjalna sekcja Kliniki do spraw przeciwdziałania przemocy.

Na spotkanie z pracownikami Kliniki może umówić się każda osoba (również spoza Uniwersytetu), która z powodu trudnej sytuacji materialnej nie może pozwolić sobie na profesjonalną pomoc prawną. Zgłoszenia na dyżur, na którym następuje wstępne rozpoznanie sprawy i podjęcie decyzji co do dalszych kroków odbywa się drogą telefoniczną lub mailową.

Kontakt: Sekcja ds. przeciwdziałania dyskryminacji
Collegium Iuridicum I, Wydział Prawa i Administracji, parter, pok. 105
Krakowskie Przedmieście 26/28, email: klinika@wpia.uw.edu.pl

Centrum Pomocy Psychologicznej

Centrum Pomocy Psychologicznej UW to nowy ośrodek uniwersytecki, który oferuje bezpłatną pomoc psychologiczną studentom i pracownikom UW. Jest to wspólna inicjatywa Wydziału Psychologii i Biura ds. Osób Niepełnosprawnych. Utworzenie CPP UW wynika z wciąż rosnącej troski władz naszej Uczelni o zdrowie psychiczne społeczności UW. Kierownikiem ośrodka jest dr Szymon Chrząstowski – psychoterapeuta z szerokim doświadczeniem i wielostronnym spojrzeniem na problematykę zdrowia psychicznego.

W Centrum można uzyskać pomoc m.in. poprzez:

 • krótką rozmowę wspierającą bez wcześniejszego zapisu,
 • standardowe spotkania wspierające,
 • spotkania służące zaopiniowaniu.

Nie czekaj do momentu, w którym będziesz się bardzo źle czuł. Niektórzy myślą: nie pójdę do psychologa, bo nie jestem ze mną aż tak źle. Wszyscy wiemy, że lepiej zapobiegać problemom, niż pozwolić, aby one narastały.  Więcej informacji znajdą Państwo na stronie w tym miejscu. Zapraszamy więc do kontaktu z nami – więcej informacji na temat zapisów.

Osoby w bardzo silnym kryzysie, potrzebujące natychmiastowej pomocy, mogą też zgłosić się do innych miejsc:

 • zadzwonić bezpłatnie pod numer Kryzysowego Telefonu Zaufania 116 123 (od 14.00 do 22.00)
 • skontaktować się z Warszawskim Ośrodkiem Interwencji Kryzysowej pod tel. 514 202 619 lub osobiście ul. 6 Sierpnia 1/5 (całodobowo).

Kontakt: cpp@psych.uw.edu.pl, tel. 694 711 731

Aktualny grafik dyżurów stacjonarnych i telefonicznych znajduje się na stronie www.cpp.uw.edu.pl.

Wkrótce zostanie uruchomiona możliwość zapisów on-line dostępna całodobowo.

Strefa komfortu PSRP

To o projekt skierowany do wszystkich studentów z całej Polski polegający na wsparciu psychologicznym. W ramach tej inicjatywy każdy będzie miał możliwość skorzystania z indywidualnej pomocy online oraz wzięcia udziału w webinariach prowadzonych przez specjalistów.

Porady dostępne są na stronie: https://wsparciepsychologiczne.psrp.org.pl/

Można tam także zapisać się na poradę online.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami

BON UW to instytucja, której zadaniem jest pomoc i wsparcie udzielane osobom niepełnosprawnym oraz osobom z problemami zdrowotnymi, zarówno studentom w realizowaniu toku studiów, jak i pracownikom uczelni. Do Biura ds. Osób z Niepełnosprawnościami może zgłosić się każdy, kto z powodu swojej niepełnosprawności lub stanu zdrowia doświadcza gorszego traktowania bądź napotyka bariery w procesie studiowania czy podejmowania innych istotnych aktywności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania na terenie Uniwersytetu.

Pomoc Biura odbywa się wielopłaszczyznowo i obejmuje m.in. organizację bezpłatnych konsultacji psychologicznych, szkoleń z zakresu obsługi urządzeń technologicznych, pomoc w sytuacjach, w których osoby niepełnosprawne doświadczają gorszego traktowania ze względu na niezależne od nich przyczyny. BON wydaje także zaświadczenia o stanie zdrowia studentom przewlekle chorym, którzy nie mają orzeczenia niepełnosprawności.

Biuro ds. Osób z Niepełnosprawnościami podejmuje działanie w stosunku do osób, które zarejestrują się poprzez wypełnienie kwestionariusza dostępnego na stronie internetowej www.bon.uw.edu.pl, następnie zapiszą się na spotkanie z konsultantem/ką drogą telefoniczną lub mailową, a także przedstawią swoją sytuację zdrowotną.

Formy wsparcia, o które mogą się ubiegać studenci określa Zarządzenie nr 170 Rektora UW. To m.in. opisana w § 4 tego Zarządzenia indywidualna organizacja studiów wynikająca z Regulaminu Studiów:

1. Na podstawie § 26 Regulaminu Studiów na Uniwersytecie Warszawskim KJD udziela zgody na indywidualną organizację studiów w postaci indywidualnego trybu studiowania przeznaczonego dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą uwzględniając opinię BON.
2. W przypadku osób zarejestrowanych w BON indywidualny tryb studiowania przeznaczony dla studentów z niepełnosprawnością lub z chorobą przewlekłą może polegać w szczególności na:
1) zmianie trybu zdawania egzaminów i uzyskiwania zaliczeń;
2) zmianie sposobu uczestnictwa w zajęciach;
3) zmianie organizacji sesji;
4) zmiany w cyklu kształcenia pozwalającej na indywidualne dostosowanie czasu i sposobu realizacji programu całych studiów.

Zachęcamy do zapoznania się z tym dokumentem.

Kontakt: bon@uw.edu.pl, godziny dyżurów są podane tutaj.

Opieka medyczna w ramach ubezpieczenia NFZ

Studenci i pracownicy UW mogą korzystać bezpłatnie z opieki świadczonej przez przychodnię akademicką CenterMed. Szczegóły dotyczące zapisów na konsultacje lekarskie i korzystania ze świadczeń zawarte są w STUDENCI SZCZEGÓŁY ZAPISU ON-LINE NFZ i STUDENCI – ZASADY LECZENIA NFZ.

Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów

Organizacja, której statutowym celem jest propagowanie polubownego rozwiązywania konfliktów, do której może zgłosić się każda osoba, doświadczająca dyskryminacji, przemocy lub nierównego traktowania.

Jednym z celów realizowanych i upowszechnianych przez Centrum jest wzmacnianie poczucia poszanowania praw człowieka, tolerancji i akceptacji oraz propagowanie nowoczesnych sposobów rozwiązywania konfliktów.

W przypadku zgłoszenia się do Centrum Rozwiązywania Sporów i Konfliktów (telefonicznie bądź mailowo), po wstępnym zapoznaniu się ze sprawą i wyrażeniu zgody na mediację przez drugą stronę, następuje wyznaczenie osoby mediatora oraz miejsca i czasu postępowania. Na wniosek osoby zgłaszającej się z problemem, w uzasadnionych przypadkach, mediacja może być prowadzona również na odległość, bez konieczności bezpośredniej konfrontacji obu stron.

Kontakt: Collegium Iuridicum II, pokój 3.5, ul. Lipowa 4, 00-316 Warszawa, email: mediacje@uw.edu.pl

Zachęcamy do zapoznania się ze stroną Równoważni na UW

Tu można pobrać poradnik antydyskryminacyjny.

Formularz Harmonogramu Indywidualnej Organizacji Studiów

Osoby ubiegające się o Indywidualną Organizację Studiów (IOS) powinny przedstawić wypełniony formularz zawierający przedmioty, których zaliczenie będzie realizowane w ramach IOS  (przesunięcie terminu lub formy zaliczenia) wraz ze zgodą osoby prowadzącej zajęcia (w formie podpisu na formularzu). Bez załączonego harmonogramu podanie zawierać będzie braki formalne i nie będzie mogło zostać rozpatrzone pozytywnie.

Formularz Harmonogramu IOS

Wzór wniosku o wznowienie studiów

Przed wydrukiem należy wypełnić pola z danymi studenta (u góry po lewej), datę, „rok akademicki” oraz „uzasadnienie”. Następnie plik wydrukować, podpisać odręcznie, zeskanować i wysłać na adres wa.studia@uw.edu.pl z prośbą o uzupełnienie adnotacji o przyczynie skreślenia i przekazaniu wniosku do prodziekan ds. studenckich.

Więcej na temat wznowienia.

Wzór zgody na opiekę promotora nie prowadzącego seminarium

Zgodnie z Regulaminem prac dyplomowych, student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą i po akceptacji prowadzącego seminarium.

Po wypełnieniu formularza należy przedstawić go do podpisu promotorowi, a następnie do akceptacji prowadzącemu seminarium licencjackie lub magisterskie. Wypełniony i podpisany formularz należy złożyć w Sekcji Studenckiej Dziekanatu lub przesłać skan na adres: wa.studia@uw.edu.pl.

Nowy program I roku studiów licencjackich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

I semestr (zimowy)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Wprowadzenie do archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Warsztat badawczy archeologa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Człowiek w pradziejach (paleolit – wcz. epoka żelaza) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Cywilizacje Bliskiego Wschodu, Egiptu i Nubii konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Człowiek i środowisko konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Praca zespołowa konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Źródła wiedzy o przeszłości konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.8. BHP ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.9. OWI ćwiczenia (4h) zaliczenie 0.5
I.10. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.11.* Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (30h) zaliczenie lub egzamin 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.12. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.13. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0

*  Uwaga! od roku akademickiego 2021/2022 oba Przedmioty ogólnouniwersyteckie są przewidziane do realizacji w semestrze letnim.

II semestr (letni)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I.1. Teorie i metody badań w archeologii wykład (30h) egzamin 1.5
I.2. Metodyka archeologicznych badań terenowych ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.3. Barbarzyńcy tworzą Europę (okres przedrzymski – czasy nowożytne) konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.4. Świat Greków i Rzymian konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.5. Cywilizacje Dalekiego Wschodu i Nowego Świata konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I.6. Dokumentacja rysunkowa ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I.7. Laboratorium i warsztat opisu zabytków ćwiczenia (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I.8. OGIN wykład (30h) egzamin 1.5
I.9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h)* zaliczenie lub egzamin 2×2.5*
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I.10. Język nowożytny lektorat (60h) zaliczenie 2.0
I.11. WF ćwiczenia (30h) zaliczenie 0.0
I.12. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I.13. Ćwiczenia terenowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0

*  Uwaga! od roku akademickiego 2021/2022 oba Przedmioty ogólnouniwersyteckie są przewidziane do realizacji w semestrze letnim.


30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów licencjackich
obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 780 h, (6 egz., co najmniej 12 zal.) + ćwiczenia wykopaliskowe (150h) i powierzchniowe (30h)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

1. Warsztat pracy naukowej  konwersatorium 60 zaliczenie 4.0
2. Metody dokumentacji fotograficznej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
3. Muzealnictwo, konserwatorstwo, popularyzacja archeologii konwersatorium 30+30 egzamin+zaliczenie 2.0+2.0
5.

Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) 2 × 30 zaliczenie lub egzamin 2 × 2.5
Uwaga! Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
6. Język starożytny (Łacina) lektorat 60 egzamin 4.0
7. Język nowożytny lektorat 120 zaliczenie 4.0
8. Egzamin z języka
nowożytnego na
poziomie B2
egzamin 2.0
9. WF ćwiczenia 30 zaliczenie 0.0
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 150 zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 zaliczenie 2.0

Profil obowiązkowy (Specjalizacyjny):

Należy wybrać 2 specjalności z 9 oferowanych. Każda specjalność oznacza 120 godzin zajęć (łącznie w ciągu roku 240 godzin, 16 ECTS)

12. Epoka kamienia i epoka brązu konwersatorium 2 × 120 2 × egzamin + zaliczenia zależne od podziału zajęć w obrębie specjalności 2 × 8.0
13. Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
14. Średniowiecze i nowożytność
15. Archeologia Bliskiego Wschodu
16. Archeologia Egiptu i Nubii
17. Archeologia Grecji
18. Archeologia Rzymu
19. Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
20. Bioarcheologia i archeologia środowiska

Konwersatoria profilowane: 

W sumie 4 konwersatoria profilowane, w tym trzy z czterech obowiązkowe, jedno do wyboru  z puli (łącznie 120 godzin, 8 ECTS). Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS. 

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

 

Stary program II roku studiów licencjackich realizowany w roku akademickim 2019/2020
(dla studentów, którzy rozpoczęli naukę przed 2019 r.)

60 ECTS, 990 godzin (33 h/tydzień), 7 egzaminów + ćwiczenia powierzchniowe + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia Typ i wymiar zajęć Zaliczenie
zajęć
Punkty
ECTS
blok I
GŁÓWNY
Wykład blokowy I wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku I ćwiczenia 60 V 5
Zajęcia pomocnicze
do bloku I
konwersatorium 60 E 4
II blok Wykład blokowy II ćwiczenia 60 E 3
Ćwiczenia do bloku II ćwiczenia 60 V 5
III blok Wykład blokowy III wykład 60 E 3
Ćwiczenia do bloku III ćwiczenia 60 V 5
Muzealnictwo, konserwatorstwo,
popularyzacja archeologii
wykład 30 + ćwiczenia 30 E+V 2+2
Techniki zdobywania
i przetwarzania informacji
konwersatorium 30 E 2
Fotografia i rysunek zabytków ćwiczenia 60 V 4(3*)
Łacina lektorat 60 E 4
Język nowożytny lektorat 60 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Uwaga! Wykład OGUN to przedmiot spoza kierunku archeologia. Spośród wybieranych przez studenta OGUNów, w ciągu całych studiów licencjackich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (=60 h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
Wychowanie fizyczne 60 V 1
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Ćwiczenia wykopaliskowe 1 miesiąc (150) V 10

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program III roku st. licencjackich

Od roku akademickiego 2021/22 obowiązuje nowy program dla III roku studiów licencjackich

59 ECTS, 660 h, (4 egz., 15 zal.)

Lp. Nazwa przedmiotu rodzaj zajęć wymiar typ zaliczenia ECTS

Zajęcia obowiązkowe dla wszystkich studentów

I.1. Warsztat przygotowania pracy dyplomowej konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
I.2. Wykład ogólnohumanistyczny wykład 60 egzamin 4.0
I.3. Wizualizacja wyników badań konwersatorium 30 zaliczenie 2.0
I.4. OGIN wykład 30 egzamin 1.5
I.5 OGUN wykład 30 egzamin 2.5
I.6 Język starożytny lektorat 60 egzamin 4.0

Seminarium licencjackie:

należy wybrać jedno (60 h, na zaliczenie, 6.0 ECTS) + PRACA DYPLOMOWA ( 13 ECTS)

II.1 Epoka kamienia i epoka brązu 60 h zaliczenie 6.0 + 13.0 ECTS
II.2 Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich
II.3 Średniowiecze i nowożytność
II.4 Archeologia Bliskiego Wschodu
II.5. Archeologia Egiptu i Nubii
II.6 Archeologia Grecji
II.7 Archeologia Rzymu
II.8 Archeologia Dalekiego Wschodu i Nowego Świata
II.9 Bioarcheologia i archeologia środowiska

konwersatoria profilowane: 

Do wyboru 12 zajęć z trzech profili do sumy 24 ECTS (12 × 30h po 2 ECTS). Zajęcia są prowadzone w semestrze pierwszym i drugim. Lista zajęć do wyboru zgodna z ofertą na dany rok akademicki — patrz plan zajęć / USOS.

Profil techniczno-metodyczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: archeometria, archeologia nieinwazyjna, tradycyjne i nowoczesne metody eksploracji, archeologia podwodna, archeologia krajobrazów przeszłych, archeologia urbanistyki i architektury etc.

Profil technologiczno-badawczy:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: wprowadzenie do specyfiki badań nad surowcami w archeologii; technologie przeszłości: ceramika, kamień i krzemień, metale, szkło, materiały organiczne, teoria i praktyka w badaniach nad dawnymi technologiami; warunki środowiskowe a stan zachowania obiektów; metody dokumentacji (przerysy, fotografie w różnymi widmie światła) i badanie zabytków (analizy chemiczne, metody obrazowania, badanie struktury); źródła do poznania technologii (narzędzia, ikonografia, źródła pisane, etnografia, archeologia eksperymentalna) i ich ograniczenia, ikonografia w warsztacie archeologa; epigrafika w warsztacie archeologa; archeologia kognitywna etc.

Profil prawno-społeczny:

zajęcia poruszające zagadnienia takie jak: ustawodawstwo i konserwatorstwo archeologiczne, wymiar społeczny archeologii, marketing i zarządzanie dziedzictwem archeologicznym, wystawiennictwo archeologiczne etc.

Stary program III roku studiów licencjackich, obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 690 godzin (23 h/tydzień), 4 egzaminy + licencjat

Uwaga: student wybiera dwa proseminaria spośród różnych bloków wiodących oraz jedno proseminarium spośród seminariów pomocniczych.

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
I proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
II proseminarium proseminarium 60 ZAL 6
III proseminarium – licencjackie proseminarium 60 ZAL 6
Nauki o środowisku konwersatorium 60 E 5
Przedmiot ogólnohumanistyczny wykład 60 E 4
Wykład ogólnoinstytutowy (OGIN) wykład 60 E 3
Zajęcia kierunkowe 7 x 30 ZAL 7 x 2
Język starożytny w warsztacie archeologa konwersatorium 60 ZAL 4
Język nowożytny lektorat 60 ZAL 2
Egzamin z języka nowożytnego na poziomie B2 E 2
Praca licencjacka 8

E – przedmiot kończy się egzaminem

V – przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę

30 – czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki

* zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

WAŻNE: W starym programie studiów widniał zapis o konieczności realizacji 120h zajęć WF. Od roku 2017 obowiązuje Zarządzenie nr 13  w sprawie zajęć z wychowania fizycznego, zgodnie z którym student ma obowiązek realizacji 90 godzin obowiązkowych zajęć WF oraz prawo do zaliczenia dodatkowych 60 godzin bezpłatnie. A zatem, zapis w programie należy interpretować tak, że wymagane programem 120 godzin to 90 godzin zajęć obowiązkowych i do 60h godzin  dodatkowo – bezpłatnie, o ile student chce zajęcia realizować.

Nowy program I roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

59 ECTS, 660 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3* Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) ćwiczenia

(1x30h)

zaliczenie 0.0
I-II.4 Zajęcia wdrożeniowe * konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
I-II.7 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (9x30h) zaliczenie 9×2.0
I-II.8 Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 3.0
I-II.9 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. **
I-II.10 Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I-II.11 Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0*
 • Zajęcia zmienione od roku akademickiego 2021/2022.

**Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zgodnie z Zarządzenie nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Zintegrowany Program Rozwoju

Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 14

Zgodnie z Zarządzenie nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Nowy program II roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/2021

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 5 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Zajęcia wdrożeniowe (do realizacji dwa semestry w grupach dla I roku) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.4 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Wykład ogólnohumanistyczny (wykład poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej) wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.0
I-II.7 Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 120 h OGUN, w tym 60h (5 pkt. ECTS) przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych.**
I-II.8 Ćwiczenia warsztatowe

(praktyki muzealne)*

ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

*Praktyki muzealne mogą być realizowane w instytucjach proponowanych przez Wydział w danym roku akademickim lub w instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Informacja o instytucjach proponowanych w danym roku akademickim będzie zamieszczana przy planie zajęć.

**Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 120h przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 120h OGUNów, 60h to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zintegrowany Program Rozwoju

Drugi rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x E 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki * zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia II stopnia (magisterskie) zaoczne

Poniższy program obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia od roku akad. 2019/2020.

I rok

60 ECTS, 653 godzin, 6 egzaminów + 7 zaliczeń

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie) seminarium 45 h zal 8
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny wykład 3 × 30 h 3 × egz 9
Historia archeologii wykład 2 × 30 h 2 × egz 8
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2,5
Praca z tekstami specjalistycznymi w języku obcym translatorium 45 h zal 4,5
Bezpieczeństwo i higiena pracy wykład 4 h zal 0,5
Ochrona własności intelektualnej wykład 4 h zal 0,5
Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia 30 h zal 1
Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia 2 × 150 h zal 18

II rok

60 ECTS, 285 godzin, 7 egzaminów + 2 zaliczenia + egzamin magisterski

Zajęcia wg programu Typ zajęć Wymiar zajęć Forma zaliczenia ECTS
Seminarium I (magisterskie)+obrona pracy dyplomowej seminarium 45 h zal 8+22
Seminarium II (poboczne) seminarium 45 h zal 8
Wykład monograficzny  wykład 4 ×30 h 4 × egz 12
Metodologia archeologii wykład 45 h egz 5
Wykład ogólnouniwersytecki (nauki społeczne) – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Wykład ogólnouniwersytecki – OGUN wykład 30 h egz 2.5
Warunkiem zaliczenia seminarium głównego jest złożenie i obrona pracy dyplomowej.

UWAGA: W myśl Zarządzenia nr 13  studentowi niestacjonarnych studiów
drugiego stopnia przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

Prosimy zapoznać się ze stroną: https://www.uw.edu.pl/przewodnik-2020/studia-w-toku/

Studia archeologiczne w systemie niestacjonarnym (zaocznym) prowadzone są na Wydziale Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego od 1995 roku. Są to studia płatne, a wysokość opłat jest co roku publikowana w formie zarządzenia Rektora w Monitorze UW. Od roku 2017 prowadzimy tylko studia II stopnia, dwuletnie magisterskie. Dyplom magistra archeologii niczym nie różni się od dyplomu studiów dziennych i daje pełne uprawnienia do wykonywania zawodu archeologa. Realizowany program studiów objęty jest punktacją ECTS. W razie potrzeby możliwa jest zmiana trybu studiowania z niestacjonarnego (zaocznego) na stacjonarny na naszym Wydziale. Zmiana wymaga jednak wyrównania różnic programowych w porozumieniu z prodziekanem ds. studenckich WA.

Wszyscy studenci  studiów niestacjonarnych na Wydziale Archeologii korzystają na UW z tych samych praw co ich Koleżanki i Koledzy studiujący w systemie stacjonarnym. A zatem, mają również pełne prawo do stypendiów i innych form wsparcia finansowego, studiów MOST, Minigrantów, czy programu ERASMUS PLUS. Studenci studiów niestacjonarnych mogą także uczestniczyć w studenckim ruchu naukowym.

Program studiów realizowany jest corocznie w trakcie weekendowych zjazdów, wiosennych lub jesiennych ćwiczeń terenowych (powierzchniowych) oraz letnich ćwiczeń terenowych (wykopaliskowych), kiedy razem ze studentami dziennymi studenci zaoczni uczą się metod i technik pracy archeologa w praktyce. Jest to bardzo atrakcyjny punkt programu studiów, dający studentom wszystkich lat możliwość uczestniczenia w badaniach realizowanych przez Wydział Archeologii oraz jednostki badawcze współpracujące z WA UW. W ofercie znajdują się wykopaliska  z wszystkich okresów i szerokości geograficznych: na terenie Polski, Egiptu, Iranu, Sudanu, Libanu, Cypru, Bułgarii, Czarnogóry, Ukrainy, Turkmenistanu, Uzbekistanu, Peru, Izraela, Jordanii, Rosji a także Gruzji i Armenii. Aktualna mapa oraz informacje o prowadzonych badaniach znajduje się tutaj. W indywidualnych przypadkach istnieje możliwość skierowania na badania archeologiczne realizowane przez inne instytucje publiczne archeologiczne w Polsce oraz zagranicą (lub uznania wcześniejszego udziału w wykopalisk prowadzonych przez inne instytucje).

W ramach studiów w systemie zaocznym możliwe jest studiowanie w zakresie następujących specjalności: archeologia Egiptu, Bliskiego Wschodu i Iranu, archeologia klasyczna Grecji i Rzymu, archeologia pradziejowa, protohistoryczna oraz średniowieczna, możliwy jest również  udział w zajęciach  prowadzonych w trybie dziennym.

Zapraszamy do nas wszystkie osoby, które z różnych powodów ukończyły studia archeologiczne (lub inne) pierwszego lub drugiego stopnia w kraju lub zagranicą.

Prosimy zapoznać się z programem studiów.

Obsługą administracyjną studiów niestacjonarnych zajmuje się pani Joanna Chomicz, pracownik Sekcji Samodzielnej Dziekanatu ds. studenckich.

Zainteresowani rekrutacją na studia niestacjonarne mogą kontaktować się telefonicznie na numer (+48) 601 327 725. Bardzo prosimy dzwonić między 10:00 a 15:00 w dni powszednie.

 

Harmonogram zjazdów studiów zaocznych

Plan zajęć – studia zaoczne

 

Badania podwodne na Krymnie
Badania podwodne na Krymie, fot. Underwater Expedition IA UW

Kierownikiem Studiów podyplomowych „Archeologia podwodna” jest aktualnie prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszka Tomas.

Koordynatorem studiów jest mgr Magdalena Nowakowska, dyrektor administracyjny Wydziału Archeologii i doświadczony archeolog podwodny.

e-mail: archeologiapodwodna@uw.edu.pl
www: https://irk.oferta.uw.edu.pl/

Studia podyplomowe „Archeologia podwodna” obejmują 168 godzin zajęć teoretycznych oraz 30 godzin praktycznych ćwiczeń terenowych realizowanych podczas wyjazdów nurkowych. Całe studia trwają dwa semestry. Przedmioty będą zaliczane na podstawie obecności na zajęciach. Studia kończą się napisaniem i obroną pracy dyplomowej.
Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji: „Archeolog Podwodny” federacji CMAS .

Zajęcia są prowadzone w systemie zjazdów weekendowych (cała sobota oraz niedziela). W sumie odbędzie się 10 zjazdów – zwykle 1 raz w miesiącu. Wyjazdy nurkowe będą organizowane w okresie wakacyjnym w terminach uzgodnionych ze studentami. Zakładamy, że wszystkie nurkowania zostaną przeprowadzone w ramach badań archeologicznych na stanowiskach podwodnych w kraju i za granicą. Większość zajęć teoretycznych odbędzie się w Instytucie Archeologii UW, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28 w Warszawie. Dwa zjazdy będą zorganizowane w ramach współpracy z Narodowym Muzeum Morskim oraz Instytutem Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego. Są to zajęcia w pracowniach konserwacji, w magazynach i na wystawach muzealnych a także na pokładzie statku badawczego „Oceanograf”:

https://www.nmm.pl/osrodek-kultury-morskiej
https://www.nmm.pl/spichlerze-na-olowiance
https://www.nmm.pl/centrum-konserwacji-wrakow-statkow
https://ocean.ug.edu.pl/pages/pl/o-instytucie/statek-oceanograf.php

Harmonogram zajęć w roku akademickim 2021?2022

Semestr letni:
MARZEC                6 – 7
MARZEC               20 – 21
KWIECIEŃ            10 – 11
MAJ                         22 – 23
CZERWIEC           12-13

PAŹDZIERNIK   16 – 17 Zjazd stacjonarny na statku badawczym R/V Oceanograf, Wydział Oceanografii i Geografii UG
LISTOPAD     6 – 7
GRUDZIEŃ    4-5
STYCZEŃ       15-16 (Tczew/ Gdańsk)
LUTY    26-27

Regulamin Studiów podyplomowych na Uniwersytecie Warszawskim (link)

Wymagania stawiane kandydatom na studia:
Dyplom: licencjata, inżyniera, magistra (lub równoważne). Niezbędnym warunkiem, zakwalifikowania na studia jest także posiadanie stopnia nurkowego uprawniającego do samodzielnego nurkowania – CMAS P2; PADI – RESCUE (lub równoważne stopnie innych federacji). Dopuszczalne jest złożenie deklaracji ukończenia kursu na wymagany stopień przed wyjazdem na badania podwodne.

Cel, zakładane efekty kształcenia :
Oferta studiów podyplomowych, skierowana jest do absolwentów archeologii i innych kierunków studiów, którzy chcą nabyć lub udoskonalić umiejętności teoretyczne i praktyczne, z zakresu metod i sposobu badań podwodnych stanowisk archeologicznych. W latach 2009-2012 w Instytucie Archeologii UW był realizowany projekt współfinansowany przez Unię Europejska pt.: „ Archeologia Podwodna – rozszerzenie i wzbogacenie oferty edukacyjnej uczelni i potencjału kadr Instytutu Archeologii UW”, który cieszył się dużym zainteresowaniem. Zdobyte wówczas doświadczenie przyczyniło się do lepszego dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb rynku. Studia podyplomowe „Archeologia Podwodna” wypełniają lukę w dostępnej w kraju ofercie edukacyjnej.
Proponowane przez Instytut Archeologii UW studia są skierowane, nie tylko do absolwentów archeologii, ale także do osób po innych kierunkach, które aktywnie nurkują i często mają styczność z zabytkami pod wodą. Efektami kształcenia będą: zdobycie przez słuchaczy doświadczenia niezbędnego do obsługi ekspedycji podwodnych, przygotowanie do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce oraz podniesienia stopnia specjalizacji w zakresie prac archeologicznych prowadzonych pod wodą (sposobów poszukiwania, konserwacji, zabezpieczenia, wydobywania i dokumentacji zabytków zalegających pod wodą).
Kryteria zaliczenia (ukończenia studiów):
– Uczestnictwo w zajęciach ( dopuszczalna absencja poniżej 25 %)
– Aby otrzymać świadectwo ukończenia studiów podyplomowych słuchacz jest zobowiązany do napisania pracy dyplomowej i złożenia egzaminu (odbycia obrony pracy przed komisją).

Wykładowcy:

dr Tomasz Bednarz (Narodowe Muzeum Morskie)
dr Miron Bogacki (WydziałArcheologii UW)
Artur Brzóska (Wydział Archeologii UW)
dr Anna Gręzak (Wydział Archeologii UW)
Irena Jagielska (Narodowe Muzeum Morskie)
dr hab. Krzysztof Jakubiak (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Radosław Karasiewicz – Szczypiorski (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Wydział Archeologii UW)
Karina Kowalska (Muzeum Nurkowania)
dr hab. Grzegorz Kowalski (Wydział Fizyki UW)
dr hab. Leszek Łęczyński, prof. UG (Instytut Oceanografii Uniwersytet Gdański)
Małgorzata Mileszczyk (Wydział Archeologii UW)
Anna Mistewicz (Muzeum Narodowe Warszawa)
Prof. dr hab. Iwona Modrzewska-Pianetti (Wydział Archeologii UW)
Magdalena Nowakowska (Wydział Archeologii UW)
dr hab. Waldemar Ossowski (Muzeum Gdańska)
dr hab. Andrzej Pydyn (Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu)
Irena Rodzik (Narodowe Muzeum Morskie)
Prof. dr hab. n. med. Elżbieta Salińska, (IMDiK Polska Akademia Nauk)
Karolina Trusz (Wydział Archeologii UW)
Marcin Trzciński (Fotograf, „FotoPodwodna)
Marcin Wagner (Wydział Archeologii UW)
dr Wojciech Wróblewski (Wydział Archeologii UW)

Sylwetka Absolwenta:
Absolwent Studiów Podyplomowych Archeologia Podwodna nabędzie/udoskonali umiejętności teoretyczne i praktyczne z zakresu metod i sposobów badania stanowisk archeologicznych, znajdujących się pod wodą.
Dla słuchaczy z dyplomem archeologii, efektem kształcenia będzie otwarcie nowych możliwości zawodowych oraz nabycie umiejętności z zakresu badań i dokumentacji podwodnej.
Dla słuchaczy z dyplomem innych kierunków, uprawiających aktywne nurkowanie, studia będą źródłem zupełnie nowej wiedzy przydatnej w przypadku przyszłej współpracy (wolontariatów) w ramach ekspedycji podwodnych.
Studia mają na celu, przygotowanie słuchaczy do zastosowania nabytej wiedzy w praktyce i kończą się napisaniem oraz obroną pracy dyplomowej. Absolwenci otrzymają świadectwo ukończenia studiów podyplomowych z wykazem zaliczonych przedmiotów oraz oceną końcową.
Wartość dodaną dla uczestników, którzy ukończą szkolenie praktyczne jest możliwość zdobycia specjalizacji archeologa podwodnego (CMAS).

Aktualności ¦ Rekrutacja ¦ Odpłatność ¦ Program

Obrony prac dyplomowych przeprowadzane są według zasad przyjętych dla obron prac licencjackich i magisterskich opisanych w tym miejscu, jednak bez konieczności zatwierdzenia tematów przez Radę Dydaktyczną.

The Faculty of Archaeology is the largest academic institution of its kind in Poland, one of the largest in the world. It is divided into 17 Departments and 7 Laboratories. It has a staff of c. 100 (researchers, lecturers, technicians and administration staff). The Institute offers instruction in most branches of modern archaeology and related sciences to over 1500 students from different areas of study. The Dean of the Faculty is Prof. Bartosz Kontny.

More information:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/en/new-main-page/

See also:  History of the Institute

 


Faculty Office for Students – English-speaking students:

Ground floor, room 1.06

Contact person: Joanna Chomicz
E-mail:  ji.chomicz@uw.edu.pl
Phone: (+48) 22 55 20 117
Fax: (+48) 22 55 22 811
Office hours: Tuesday-Thursday 10 AM – 2 PM

Procedura zapisów i zasady oceny ćwiczeń terenowych:

UWAGA: od roku 2021 będzie obowiązywał nowy system rozliczania ćwiczeń terenowych poprzez USOS. Zapisy będą koordynowane przez sekcję studencką dziekanatu. Nadal studenci będą rekrutować się na wykopaliska bezpośrednio u prowadzących. W przypadku braku możliwości zapisu bezpośrednio u prowadzącego można zgłosić się do koordynatora lub prodziekan ds. studenckich.

UWAGA: zgodnie z par. 5 ust. 2 Regulaminu ćwiczeń terenowych studenci I roku mają obowiązek udziału w wykopaliskach zorganizowanych przez Wydział Archeologii UW.

DLA PROWADZĄCYCH

1. Prosimy o zapoznanie się z Regulaminem ćw. terenowych. Przed wyjazdem w teren należy zapoznać się także z wytycznymi higieniczno-sanitarnymi i wydrukować formularz oświadczenia i przesłać na adres KJD:

2. W grupach ćwiczeniowych są studenci studiów I i II stopnia, jednak efekty kształcenia tych studentów powinny być nieco inne. A zatem, konieczne jest zapoznanie się z odpowiednim sylabusem w celu uwzględnienia przewidywanych efektów:

3. Na początku ćwiczeń należy studentów zapoznać z materiałami zamieszczonymi poniżej i omówić z nimi zasady BHP. Można pobrać oświadczenia o przebytym szkoleniu:

W przypadku wyjazdów z zakwaterowaniem, należy wydrukować i umieścić ww. materiały w miejscu dla wszystkich dostępnym. Dodatkowo, należy także wydrukować i umieścić w widocznym miejscu instrukcje dezynfekcji rąk:

Należy także poinformować o procedurze zaliczenia: wypełnieniu karty ocen oraz ewaluacji prowadzącego po zakończeniu zajęć. Ewaluacja odbywa się na dwóch poziomach: uniwersyteckim poprzez ankiety PEJK wypełniane przez studentów w USOS oraz na poziomie wydziałowym (druki poniżej).

4. W przypadku ćwiczeń wykopaliskowych wszyscy uczestnicy powinni od prowadzących otrzymać Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych. Studenci wypełniają karty, a następnie opiekun ćwiczeń uzupełnia je o ocenę i niezwłocznie wystawia ocenę w USOS. W przypadku ćwiczeń powierzchniowych prowadzący informuje studentów o uzyskanej ocenie i wystawia ją niezwłocznie w USOS.

Studentom odbywającym ćwiczenia powierzchniowe należy wystawić odpowiednie usprawiedliwienia. Można skorzystać z druku poniżej:

Zaświadczenie powierzchniówki_usprawiedliwienie

5. Po zakończeniu ćwiczeń opiekun powinien przesłać studentom ankietę ewaluacyjną, która jest do pobrania w tym miejscu:

Opiekun jest zobowiązany do poinformowania uczestników, że wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać opiekunowi. Zasady ankietowania znajdą Państwo w tym miejscu: https://archeologia.uw.edu.pl/. Wypełnione ankiety zbiera wybrana spośród studentów osoba, która przesyła wszystkie ankiety łącznie na adres wa.student@uw.edu.pl (wyłącznie na adres KJD)

DLA STUDENTA

1. W pierwszej kolejności należy sprawdzić informacje na temat ćwiczeń na stronie informacyjnej, a następnie skontaktować się z opiekunem ćwiczeń (prowadzącym / prowadzącą) aby uzyskać dokładne informacje. Wiele informacji można znaleźć również na tablicach ogłoszeniowych – w tym daty spotkań organizacyjnych w trakcie których podawane są informacje szczegółowe.

2. Zapisy na ćwiczenia prowadzi opiekun grupy, chyba, że informacja mówi wyraźnie, że zapisy są wyłącznie w USOS. Jeśli Państwo zapiszą się u prowadzącego / prowadzącej, to prowadzący / prowadząca dostarczy listę, na podstawie której zostanie dokonana rejestracja. Jeśli nie ma takiej możliwości, należy skontaktować się z koordynatorem ćwiczeń terenowych.

3. W celu otrzymania oceny z odbytych ćwiczeń terenowych każdy uczestnik musi być zarejestrowany w USOS i wypełnić Kartę oceny ćwiczeń wykopaliskowych wraz z prowadzącym / prowadzącą. Karta zawiera informacje o stanowisku i na temat oceny szczegółowej studenta / studentki.

4. Ocenie podlega również opiekun ćwiczeń i same zajęcia. Oprócz ankiet w USOS, należy wypełnić ankiety wydziałowe, które można pobrać w tym miejscu:

UWAGA: Wypełnionych ankiet nie wolno przesyłać czy oddawać opiekunowi grupy. Skany wypełnionych ankiet zbiera jedna osoba spośród studentów i przesyła WYŁĄCZNIE na adres KJD: wa.student@uw.edu.pl

Ćwiczenia terenowe – powierzchniówki – są obowiązkowe dla wszystkich studentów w wymiarze 30 h na studiach licencjackich i 30 h na studiach magisterskich.
Studenci studiów zaocznych realizują te ćwiczenia na I roku studiów magisterskich.
Studenci zainteresowani wzięciem udziału w powierzchniówkach powinni zgłosić się, po ogłoszeniu terminów ćwiczeń, do prowadzącego (niektórzy prowadzą zapisy sami) lub zapisać w USOS.
Warunki udziału różnią się w zależności od grupy – na ich temat informacji udzielają prowadzący.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: m.adamiak@uw.edu.pl

___________________________________________________

Ćwiczenia powierzchniowe – jesień  2021

ZAPISY U PROWADZĄCYCH!

Termin praktyk – 18-22 października 2021 r.

dr Witold Gumiński
Termin: 18-22 października
Miejsce: obrzeża i okolice Warszawy (dojazd indywidualny środkami komunikacji miejskiej i podmiejskiej)
Liczba studentów: 6 osób

dr Michał Przeździecki
Termin: 18-22 października
Miejsce: Puck
Liczba studentów: 6 osób. LISTA WYPEŁNIONA

dr Artur Brzóska
Termin: 22-26.10.2021
Miejsce: J. Sajno,
Liczba studentów: 4 osoby –preferowane osoby nurkujące

mgr Artur Grabarek
Termin: 18-22 października
Miejsce: Podlesie, gm. Oleśnica, woj. świętokrzyskie
Liczba studentów: 4 osoby

dr hab. Adam Cieśliński
Termin 18-22 października
Miejsce: Zaborów, gm. Leszno, pow. warszawski zachodni
Liczba studentów: 12 osób

dr Katarzyna Pyżewicz, pracownicy PMA (dr Witold Grużdź i Witold Migal)
Termin: 15-19 listopada
Miejsce: Iłża „Krzemieniec II”, woj. mazowieckie
Liczba studentów: 6 osób – preferowane osoby fizycznie przygotowane do prowadzenia badań sondażowych i rozpoznania zasięgu stanowiska. LISTA WYPEŁNIONA

 

Powierzchniówki wiosenne będą prowadzone m.in. przez następujących wykładowców:
dr Andrzej Szela
dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
dr Wojciech Wróblewski
dr Sylwia Domaradzka

Wykopaliska stanowią integralną część programu studiów. Udział w nich jest obowiązkowy.
Na poziomie licencjackim limit godzin to 450 (najczęściej 3 miesiące)
Na poziomie magisterskim limit to 200 godzin (najczęściej 1,5 miesiąca) dla studiów stacjonarnych oraz 300 godzin dla studiów niestacjonarnych.

W programie obowiązującym od 2019 roku – 450 godzin na studiach licencjackich i 150 godzin dla studiów magisterskich dziennych.

W razie wątpliwości proszę o kontakt: m.adamiak@uw.edu.pl


W związku z sytuacją panującą w kraju i na świecie informacje zamieszczone poniżej mogą ulec zmianie.


Oferta wykopalisk 2021

Realizacja ćwiczeń w terenie będzie jednak zależna od rozwoju sytuacji epidemicznej i zarządzeń odpowiednich władz państwowych i uniwersyteckich. W tej kwestii informacje będą podawane na bieżąco.

W związku z przyspieszeniem szczepień studentów, możliwa będzie realizacja ćwiczeń zagranicznych dla osób, które będą miały tzw. paszporty Covidowe. W szczególności dotyczy to wykopalisk planowanych we wrześniu. Informacja o ćwiczeniach zostanie podana przed końcem maja. 

Wykopaliska Wydziału Archeologii

Nea Paphos, Cypr – sanktuarium na stanowisku Fabrika (okres hellenistyczny i wczesnorzymski)

 • Termin: 25 X – 14 XI 2021.
 • Prowadzący: Prof. Jolanta Młynarczyk (Wydz. Archeologii UW); wykopaliska we współpracy z dr Claire Balandier (Uniwersytet w Avignon, Francja)
  Sposób dojazdu na miejsce: samolot (np. tania linia Ryanair z Modlina bezpośrednio do Paphos)
  Liczba miejsc dla studentów: dziewięć (9).
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 115 h; istnieje opcja zaliczenia 150 h pod warunkiem podjęcia się dodatkowych prac dokumentacyjnych w formie „nadgodzin”.
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 15
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): Zakwaterowanie w wynajętych mieszkaniach, pokoje dwu-osobowe (ew.3-osobowe, zależnie od wielkości i wyposażenia pomieszczeń), kuchnia z wyposażeniem (lodówka etc), łazienka + WC, pralka, prawdopodobnie także Wi-Fi (oraz TV)
 • Czy przyjmują Państwo studentów anglojęzycznych, jeśli nie, to proszę podać przyczynę.
 • English-speaking students are welcomed (misja jest międzynarodowa i wielojęzyczna)
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Ze względu na dostępność supermarketWszystkie stronyów, obecność kuchni w każdym mieszkaniu oraz zindywidualizowane preferencje kulinarne uczestnicy żywią się we własnym zakresie
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): Koszt zakwaterowania pokrywa kierownik misji; Student ponosi koszty dojazdu na miejsce (bilet lotniczy tanimi liniami, autobus z lotniska do miasta);  Wyżywienie: ryczałt na praktyki studenckie.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, ew. wraz z linkiem do spotkania: Spotkanie organizacyjne odbędzie się w pierwszej połowie września (dokładna data zostanie podana w terminie późniejszym). W chwili obecnej proszę potencjalnie zainteresowanych o kontakt na adres e-mail:  jolantamlynarczyk@uw.edu.pl

Samławki st. 8, gm. Kolno, pow. olsztyński, woj. warmińsko-mazurskie (cmentarzysko ciałopalne z okresu wpływów rzymskich i wędrówek ludów, kultura bogaczewska i grupa olsztyńska)

 • Termin: 18.07–15.08.2021
 • Prowadzący: mgr Agnieszka Jaremek (Fundacja Dajna im. Jerzego Okulicza-Kozaryna), mgr Aleksandra Barejko (Wydział Archeologii UW)
 • Dojazd: we własnym zakresie (zwrot za bilety transportu publicznego bądź na podstawie umowy użyczenia auta).
 • Liczba miejsc: maksymalnie 6
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150 godzin
 • Liczna osób łącznie z prowadzącymi: około 20
 • Warunki bytowe: zakwaterowanie w bazie archeologicznej Fundacji Dajna; do dyspozycji studentów dwa pokoje 3-osobowe z łazienką (prysznic z ciepłą wodą, toaleta) oraz dwie dodatkowe toalety w przestrzeni wspólnej. W miejscu zamieszkania w pełni wyposażona, nowoczesna kuchnia i jadalnia (lodówka, zamrażarka, duża kuchenka, piekarnik, zmywarka, mikrofalówka), salon, trzy pracownie, magazyn zabytków, miejsce na grilla oraz ognisko; w bazie dostęp do WI-FI; w razie potrzeby możliwość skorzystania z pralki; stanowisko 3,5 km od bazy w lesie, nad Jeziorem Legińskim; student powinien przywieźć ze sobą własną pościel lub śpiwór.
 • Wyżywienie: do uzgodnienia na miejscu – system gotowania dyżurowego; możliwość korzystania z eko-ogródka warzywnego; najbliższe sklepy z podstawowym asortymentem w promieniu 3-5 km (Kabiny, Kominki i Łężany); w Reszlu (9 km) znajduje się m.in. Biedronka, PoloMarket.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi kosztów zakwaterowania, a konieczne opłaty pokrywane są ze studenckich ryczałtów; zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów lub umowy użyczenia samochodu; więcej informacji bezpośrednio u Prowadzących.
 • Kontakt: office@dajna.org.pl, aleksandra.barejko@dajna.org.pl

Skarszewy, woj. pomorskie – badania sondażowe na przedpolu murów miejskich (późne średniowiecze/nowożytność)

 • Termin: 06.09-18.09.2021 r.
 • Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz
 • Dojazd: we własnym zakresie (PKP do Tczewa lub Starogardu).
 • Liczba miejsc: 6.
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 75
 • Liczba osób łącznie z prowadzącym: 8
 • Warunki bytowe: drewniany sześcioosobowy domek typu brda w ośrodku wypoczynkowym nad jeziorem Borówno, z łazienką i wyposażoną kuchnią. W domku zapewniona pościel. Ośrodek położony około 2 km od stanowiska (konieczność dojścia.
 • Wyżywienie: we własnym zakresie. W promieniu około 200-500 m od stanowska znajdują się sklepy (m.in. Lidl, Biedronka) oraz jadłodajnia (Papudajnia) i restauracje. Kuchnia umożliwia samodzielne przygotowywanie posiłków.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi kosztów zakwaterowania, zwrot kosztów dojazdu na podstawie biletów, koszty wyżywienia we własnym zakresie
 • Kontakt: k.blusiewicz@uw.edu.pl

Są wolne miejsca

Podlesie, gm. Oleśnica, pow. staszowski, woj. świętokrzyskie (wczesny neolit, kultura ceramiki wstęgowej rytej, osada  społeczności pierwszych rolników na ziemiach polskich, 5200-5000 BC)

 • Termin 24.07.2021-15.08.2021
 • Prowadzący: mgr Artur Grabarek
 • Dojazd: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc: maksymalnie 8.
 • Liczba godzin, którą student może zaliczyć: 150.
 • Liczba osób łącznie z prowadzącym: maksymalnie 9.
 • Warunki bytowe: w kilku salach lekcyjnych w szkole podstawowej w Oleśnicy (w klasach umywalki,  na dole prysznice,  sala gimnastyczna, boiska oraz parking strzeżony do naszej dyspozycji).
 • Wyżywienie: we własnym zakresie. W promieniu około 200-500 m od szkoły znajdują się liczne sklepy, do restauracji „Zajazd Oaza”, gdzie można zjeść dobry obiad,  około 1,8 km. Można również telefonicznie złożyć zamówienie z dowozem do szkoły . W niedaleko położonym Pacanowie także znajdują się restauracje. Jest też lodówka oraz mikrofala.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: koszty wyżywienia, szczegóły bezpośrednio u prowadzącego.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Kontakt: a.grabarek@uw.edu.pl

Są wolne miejsca

Szczepanki, gm. Wydminy, pow. Giżycko, woj. warmińsko-mazurskie – stanowisko torfowe z epoki kamienia – mezolit i paraneolit.

 • Termin: 03–31.07.2021 (cztery tygodnie wraz z sobotami).
 • Prowadzący: dr Witold Gumiński.
 • Dojazd: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc: 10.
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 190 (z uwagi na planowane prace również w soboty w tym rozkładanie i zwijanie obozowiska).
 • Łączna liczba osób wraz z prowadzącym: 12.
 • Warunki zakwaterowania i warunki bytowe: obóz ekspedycji i miejsce prowadzenia prac na odludziu, na łące pod lasem. Student powinien przywieźć z sobą własny namiot, materac i śpiwór. Baza namiotowa ekspedycji w postaci namiotów-hangarów do użytku wspólnego na kuchnię i biuro-pracownię-magazyn, prysznice polowe, umywalnia polowa, toaleta polowa (nowa w lesie), woda sanitarna z beczkowozu, a woda pitna kupowana i przywożona do obozu w baniakach i butelkach, kuchnia polowa na gaz z podstawowym sprzętem kuchennym (ale kubek, talerz i sztućce własne), lodówka turystyczna plus możliwość wykopania piwniczki, prąd z generatora do podłączania i ładowania telefonów, laptopa i turystycznej lodówki. Z uwagi na odległość do najbliższej miejscowości i jeziora (Wydmin) ok. 4 km bardzo przydatny jest rower. Obowiązuje ścisłe przestrzeganie zasad higieny oraz kontaktów z osobami z zewnątrz.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie: we własnym zakresie, obiady opcjonalnie (tanie, różnorodne i bardzo dobre) w barze Kuba w Wydminach.
 • Koszty zakwaterowania i pobytu: studenci nie ponoszą dodatkowych kosztów pobytu a koniczne opłaty pokryte są ze studenckich ryczałtów za noclegi
 • Kontakt i zapisy: bezpośrednio u prowadzącego mailem: w.guminski@uw.edu.pl
 • Data i link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Są wolne miejsca

Jezioro Białe Augustowskie w miejscowości Augustów, gm. Banie, pow. gryfiński – wykopaliska podwodne

 • Termin: 08-22 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: mgr Artur Brzóska
 • Sposób dojazdu na miejsce: samochód służbowy i prywatne
 • Liczba miejsc dla studentów: 4 (tylko nurkujący – minimum na poziomie AOWD lub P2)
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie), w przypadku studentów podyplomowych „Archeologia podwodna” – 1 tydzień
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 7
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): nocleg w Leśny Zakątek Kultury Zdrowa Zośka. Do dyspozycji studentów apartament z dwoma pomieszczeniami, małą lodówką, toaleta i prysznic poza pokojem; środki dezynfekujące i czystości ogólnodostępne; termometr bezdotykowy dostępny; posiłki przygotowywane we własnym zakresie.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): ryczałt na praktyki studenckie
 • Kontakt: a.brzoska6@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: po wcześniejszym umówieniu.

Metsamor (Armenia), osada przyforteczna z epoki żelaza, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 15.08 – 16.09.2021
 • Prowadzący: dr hab. Krzysztof Jakubiak
 • Sposób dojazdu na miejsce: wyłącznie transport lotniczy
 • Liczba miejsc dla studentów: 7
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni): 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 20
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w domu gościnnym przy Państwowym Muzeum Etnograficznym „Sardarapat” (wieś Araks, w pobliżu miasta Armawir). W domu gościnnym znajdują się cztery łazienki z prysznicem i toaletą, kuchnia z lodówkami oraz osiem pokoi mieszkalnych. Dom gościnny znajduje się w obrębie zamkniętego terenu należącego do muzeum. W pobliżu domu znajduje się także prywatna restauracja.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): wyżywienie zorganizowane obejmujące: śniadanie, II śniadanie/ lunch, obiadokolację. Dyżury w kuchni obejmują jedynie przygotowanie pierwszego śniadania.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): wszystkie koszty zakwaterowania i pobytu zostaną pokryte z ryczałtu noclegowego dla studentów
 • Kontakt: drogą mailową na adres: metsamor@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Gonio-Apsaros (Gruzja) – rzymski obóz legionowy, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 1-28 wrzesień (termin wyjazdu i powrotu mogą ulegać modyfikacji +/- 1 dzień)
 • Prowadzący: dr hab. Radosław Karasiewicz-Szczypiorski
 • Sposób dojazdu na miejsce: samolot (LOT Warszawa-Batumi lub Wizzair Warszawa-Kutaisi)
 • Liczba miejsc dla studentów: 10 osób
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni):  minimalnie 2 tygodnie, maksymalnie 4 tygodnie.
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 15 osób
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): studenci będą mieszkać w pokojach po 3 (maksymalnie 4 osoby). Pokoje są wyposażone w łóżka, szafy na ubrania, i klimatyzację. Dostępny jest internet. W tym samym budynku znajduje się kuchnia, jadalnia, 4 toalety, 3 prysznice, 6 dodatkowych umywalek, pralka. Na wykop nie trzeba dojeżdżać, odległość z bazy wynosi ok. 500 m. Odległość od morza jest bardzo podobna. Łatwy dojazd do Batumi.
 • English-speaking students are welcomed. Wszyscy studenci są mile widziani, ale prowadzący daje pierwszeństwo studentom studiów magisterskich z seminariów, które współprowadzi oraz z SKN Archeologii Wojny, którym się opiekuje. Dla tych grup studentów będzie to okazja do pogłębienia specjalizacji.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Na bazie są zorganizowane dwa posiłki dziennie (śniadania o 7.00 rano i obiado-kolacje o 16.00). Wieczorem można zjeść to co pozostaje z obiadu.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): mieszkanie na bazie jest bezpłatne, koszty personelu sprzątającego i kuchennego pokrywa ekspedycja. Student wpłaca co tydzień składkę na produkty do kuchni.
 • Kontakt: r.karasiewi@uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Konsułowskoje (Ukraina) – grodzisko późnoscytyjskie nad dolnym Dnieprem, ćwiczenia wykopaliskowe

 • Termin: 30.08 – 26.09.2021
 • Prowadzący: dr Marcin Matera
 • Sposób dojazdu na miejsce: transport publiczny (autobus, pociąg, samolot)
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: (w przypadku powierzchniówek minimum tydzień, w przypadku wykopalisk minimum 2 tygodnie, proszę podać maksymalną liczbę tygodni): 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: około 20
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): baza namiotowa (własne namioty) zlokalizowana w pobliżu stanowiska, prysznic polowy, umywalnia polowa, toalety polowe, kuchnia polowa, prąd z generatora, piwniczka do przechowywania żywności + lodówka (w pobliskiej wsi) na produkty szybko się psujące
 • English-speaking students are welcomed: ze względów związanych z przekraczaniem granicy tylko obywatele Ukrainy, UE i USA
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): zorganizowane (dyżury w kuchni)
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): wszystkie koszty (w tym wyżywienia i wody)  pokryte z ryczałtu noclegowego dla studentów
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącym. Data i link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie

Novae (Bułgaria) – rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (ćwiczenia wykopaliskowe)

 • Termin: 9.08 – 5.09 i 16.08 – 12.09 (do wyboru)
 • Prowadzący: dr hab. Agnieszka Tomas, współprowadzący – mgr Tomasz Dziurdzik, mgr Emil Jęczmienowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie (jest możliwość dofinansowania biletów)
 • Liczba miejsc dla studentów: 7 (na zakładkę w datach jak wyżej)
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 14
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w pokojach na piętrze murowanego domu i w domkach letniskowych drewnianych na terenie bazy archeologicznej, dwa prysznice, kuchnia, toalety. Studenci muszą przywieźć ze sobą śpiwory i pościel.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): składka na wyżywienie wspólne (śniadanie, II śniadanie, lunch, kolacja). Oprócz kolacji, pozostałe posiłki przygotowuje dyżurny.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): dzienny koszt ok. 26 zł: koszt opłaty za pobyt 12 zł (6 lewa) za dobę (w tym zakwaterowanie i rachunki za prąd i wodę), koszt wspólnego wyżywienia około 400 zł za 4 tygodnie (bez prywatnych wydatków na wyżywienie dodatkowe i napoje). Studenci otrzymują ryczałt noclegowy, z którego ww. koszty są pokrywane w całości.
 • Zapisy: u mgr. Tomasza Dziurdzika drogą mailową t.dziurdzik@student.uw.edu.pl
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek, 4 czerwca godz. 13:15–14:45, Google Meet, link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qwf-mses-mnt

Jezioro Lubanowo w miejscowości Lubanowo, gm. Banie, pow. gryfiński – wykopaliska podwodne

 • Termin: 12-24 lipca 2021 r.
 • Prowadzący:  dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., mgr Artur Brzóska; badania podwodne (planowana niewielka grupa studentów uczestniczących w badaniach na lądzie, w strefie brzegowej, prowadzona przez mgr Dawida Rembeckiego).
 • Sposób dojazdu na miejsce: samochód służbowy i prywatne
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie), w przypadku studentów podyplomowych „Archeologia podwodna” – 1 tydzień
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 16.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): szkoła w miejscowości Lubanowo – na wyłączność ekspedycji, w tym 4 toalety, 2 prysznice, kuchnia (2 lodówki, zmywarka), możliwość rozmieszczenia uczestników w kilku pomieszczeniach (spanie: materace, śpiwory); środki dezynfekujące i czystości ogólnodostępne; termometr bezdotykowy dostępny; na miejscu duży sklep i sklepy małe; posiłki przygotowywane we własnym zakresie.
 • English-speaking students are welcomed under condintion of diving skills, confirmed by an appropriate certificate (min. P1, OWD). 
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): ryczałt na praktyki studenckie (w tym darowizna na szkołę, obsługa nurkowa – sprzętowa i instruktorska, dojazd i przejazdy lokalne).
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: dla studentów studiów podyplomowych: 23 maja, godz. 12.30-14.00 (link zostanie rozesłany do wszystkich uczestników zjazdu majowego). Dla studentów studiów dziennych: czerwiec (dokładny termin do ustalenia).

Kampus Uniwersytetu Warszawskiego przy Krakowskim Przedmieściu 26/28

 • Termin: 5-30 lipca 2021
 • Prowadzący: dr Marcin Matera, mgr Marek Truszkowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska
 • Liczba miejsc dla studentów: 20
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12 (okresowo do 14)
 • Warunki zakwaterowania: nie dotyczy
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącymi.

Obłęże, pow. słupski, woj. pomorskie – wczesnośredniowieczne grodzisko i cmentarzysko kurhanowe

 • Termin: 1-28 sierpnia 2021
 • Prowadzący: dr Sławomir Wadyl
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 12
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie).
 • Liczbę osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 16.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis: bazą będzie Środowiskowy Dom Samopomocy bądź szkoła w Kępicach, do dyspozycji sale noclegowe, spanie na dostarczonych materacach, dostęp do łazienek oraz kuchni.
 • English speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): obiady w formie cateringu, śniadania i kolacje we własnym zakresie lub dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 27 maja godzina 18.15, meet.google.com/nrn-ciuz-fbs

Pasym, pow. szczycieński, woj. warmińsko-mazurskie – grodzisko z późnego okresu wędrówek ludów i wczesnego średniowiecza

 • Termin: 4-17 lipca 2021
 • Prowadzący: dr Sławomir Wadyl
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 75 (2 tygodnie).
 • Liczbę osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12.
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): bazą będzie szkoła w Pasymiu (Zespół Szkół w Pasymiu, ul. Jana Pawła II 4), do dyspozycji przestronne sale noclegowe, spanie na dostarczonych materacach, dostęp do łazienek oraz kuchni.
 • English speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): obiady w formie cateringu, śniadania i kolacje we własnym zakresie lub dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 27 maja godzina 17.30, meet.google.com/jzs-gefk-tnu
Zaborów, pow. warszawski zachodni – cmentarzysko i osada kultury przeworskiej (I‒III w. AD) [z widokiem na Kampinowski Park Narodowy :)]

Badania we współpracy z Muzeum Starożytnego Hutnictwa Mazowieckiego w Pruszkowie

 • Termin: 2‒27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr hab. Adam Cieśliński
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska (autobus 719).
 • Liczba miejsc dla studentów: 13
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 20
 • Warunki zakwaterowania:  nie dotyczy.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne .
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania:  11 czerwca, godz. 9.00.  Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/sqb-tkvm-mmf

Zapisy u prowadzącego (adamcieslinski@uw.edu.pl), szczególnie zapraszamy studentów specjalności „Wczesna epoka żelaza i okres wpływów rzymskich”.

Brak wolnych miejsc

Puck, miasto średniowieczne i nowożytne, kościół (krypta) oraz zaplecze parceli mieszczańskiej 

 • Termin: 30 czerwca ‒ 24 lipca 2021 r.
 • Prowadzący: dr Karolina Blusiewicz, dr Michał Starski
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie (najlepiej PKP), zwrot kosztów biletów.
 • Liczba miejsc dla studentów: 15
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 16
 • Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna (na wyłączność), 4 pokoje, łazienka, łóżka, pościel, lodówki, czajnik, (możliwość gotowania na miejscu).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne (możliwość gotowania na miejscu).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: zwrot kosztów biletów, student nie ponosi kosztów zakwaterowania.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek 21 maja, godzina 16.30, spotkanie na platformie Google Meet Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qpy-bcza-wxc

Puck, miasto średniowieczne i nowożytne, kościół (krypta) oraz zaplecze parceli mieszczańskiej 

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Michał Starski, dr Karolina Blusiewicz
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie (najlepiej PKP), zwrot kosztów biletów.
 • Liczba miejsc dla studentów: 15
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (4 tygodnie)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: ok. 16
 • Warunki zakwaterowania: kwatera prywatna (na wyłączność), 4 pokoje, łóżka, pościel, lodówki, czajnik, (możliwość gotowania na miejscu).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne (możliwość gotowania na miejscu).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: zwrot kosztów dojazdu, student nie ponosi kosztów zakwaterowania.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: piątek 21 maja, godzina 16.30, spotkanie na platformie Google Meet Link do rozmowy wideo: https://meet.google.com/qpy-bcza-wxc

Cmentarz Żydowski przy ul. Okopowej w Warszawie

 • Termin: 5 lipca ‒ 6 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: mgr Marcin Wagner
 • Sposób dojazdu na miejsce: komunikacja miejska.
 • Liczba miejsc dla studentów: 24
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 27
 • Warunki zakwaterowania: nie dotyczy.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): zapewniony ciepły posiłek i woda.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: nie dotyczy.
 • Kontakt: spotkanie z  uczestnikami odbyło się 10 czerwca.
  Brak wolnych miejsc!

Stanowisko Iłża „Krzemieniec II”, woj.
mazowieckie, kompleks pracowni kamieniarskich z epoki kamienia i wczesnej epoki brązu

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Katarzyna Pyżewicz oraz dr Witold Grużdź i Witold Migal z
  Państwowego Muzeum Archeologicznego
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 9-12
 • Warunki zakwaterowania:  3-4 osobowe pokoje z łazienkami w ośrodku Iłży; kuchnia, pralka, Internet; w pobliżu plaża i kąpielisko oraz duży sieciowy sklep spożywczy,  5-10 minut pieszo od starego rynku i zabytkowego zamku.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): śniadania i kolacje we własnym zakresie, obiady – dyżury (w zależności od preferencji studentów).
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącą.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: 31 maja (poniedziałek), godzina 17.00-17.30, spotkanie na platformie Google Meet: https://meet.google.com/faj-nvwn-ekt

brak wolnych miejsc

Zgliczyn Pobodzy, gm. Bieżuń, Północne Mazowsze

 • Termin:  1‒28 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Andrzej Szela
 • Sposób dojazdu na miejsce: dojazd we własnym zakresie.
 • Liczba miejsc dla studentów: 8
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 150 (3-5 tygodni)
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 14
 • Warunki zakwaterowania: Zespół Szkół w Bieżuniu, pokoje dwu-, trzy- i czteroosobowe, dwie łazienki, kuchnia (ewentualnie dla większej liczby w Internacie w Zespole Szkół w Żurominie).
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): we własnym zakresie.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: student nie ponosi dodatkowych kosztów.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: link do spotkania podany zostanie po zamknięciu listy chętnych (czerwiec).
 • Zapisy u prowadzącego: a.szela@uw.edu.pl; szczegóły:  https://www.archeologia.uw.edu.pl/polnocne-mazowsze/

Człuchów, zamek średniowieczny i nowożytny

 • Termin: 2‒ 27 sierpnia 2021 r.
 • Prowadzący: dr Marek Truszkowski
 • Sposób dojazdu na miejsce: pociąg, autobus, dojazd własny.
 • Liczba miejsc dla studentów: 9
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 50‒150
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12
 • Warunki zakwaterowania: zakwaterowanie w ośrodku OHP (wyłączony z użytkowania na czas letni) – baza na wyłączność, pokoje 3-4 osobowe, łóżka, pościel.
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): własne.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu: kwatera opłacona przez UW, zwrot kosztów dojazdu, do kwoty ryczałtowej.
 • Kontakt: bezpośrednio z prowadzącym.
 • Data i godzina planowanego spotkania organizacyjnego ze studentami, wraz z linkiem do spotkania: data i godzina spotkania ze studentami oraz link do spotkania podane zostaną w późniejszym terminie.

Wykopaliska zewnętrzne

UWAGA: wykopaliska w Mustis (Tunezja) oraz w Marei (Egipt) a także zaczynające się w sierpniu wykopaliska w Nea Pafos (Cypr) odbywają się w ramach badań prowadzonych przez Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej UW, a więc rekrutacja może odbywać się poza Wydziałem. Udział w takich wykopaliskach wymaga zgody KJD, chyba że prowadzi je pracownik Wydziału.

Zasady udziału w wykopaliskach zewnętrznych

Studenci II i III roku studiów licencjackich oraz II roku studiów magisterskich mogą ubiegać się o zgodę na udział w wykopaliskach zewnętrznych, jednak muszą postarać się o zgody oraz poprosić prowadzącego wykopaliska o kontakt z KJD Wydziału Archeologii, który musi zapoznać się z zasadami organizacji ćwiczeń terenowych: https://www.archeologia.uw.edu.pl/zasady-cwiczen-terenowych/

Zgodnie z Uchwałą nr 10 Rady Dydaktycznej dla Kierunków Studiów Archeologia z dnia 7 września 2020 r. ustanawiającej regulamin ćwiczeń terenowych na kierunku Archeologia „studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii” ( § 5 ust. 2). Ponadto, „Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego (aktualnie opiekuna studentów studiów niestacjonarnych). Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe” ( § 5 ust. 2a). Brak odpowiednich dokumentów przedstawionych przez studenta może skutkować niezaliczeniem ćwiczeń zewnętrznych.

Nea Pafos (Cypr), wykopaliska prowadzone przez konsorcjum Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej, Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Politechniki Warszawskiej

 • Termin: od około 18.08.2021 – do około 30.09.2021 (możliwe zaliczenie okresu do 12.09)
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie (bezpośredni lot Warszawa Modlin – Pafos lub Warszawa – Larnaka)
 • Liczba miejsc dla studentów WAUW: 5
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: maksymalnie 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: skład misji zmienia się w trakcie, maksymalnie jest to 25 osób (kadra: 10 osób, studenci UJ: 12 osób, studenci UW: 5 osób)
 • Warunki zakwaterowania: ze względu na dużą liczebność misji, jej uczestnicy mieszkają w różnych miejscach: akademik Neapolis University Pafos (pokoje dwuosobowe z prywatną łazienką, wspólna kuchnia), hotel Crystallo (pokoje trzyosobowe z kuchnią i prywatną łazienką), baza misji przy Ayias Kyriakis (wolnostojący dom parterowy)
 • English-speaking students are welcomed
 • Wyżywienie: zorganizowane, wspólne.
 • Koszt zakwaterowania: koszt zakwaterowania pokrywa ekspedycja
 • Kontakt: mgr Paweł Lech (p.lech(at)uw.edu.pl)

Nea Pafos (Cypr) – szerokopłaszczyznowe i sondażowe badania wykopaliskowe – ćwiczenia dla studentów WAUW prace na obszarze Agory oraz Malouteny

 • Termin: 22.08 – 19.09
 • Prowadzący: Prof. dr hab. Ewdoksia Papuci-Władyka (kierowniczka projektu CAŚ UW/UJ); mgr Paweł Lech (opiekun ćwiczeń WAUW)
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie – samolot (sugerowany sposób – bezpośredni lot Warszawa Modlin – Pafos lub Kraków Balice – Pafos)
 • Liczba miejsc dla studentów: 5
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: skład misji zmienia się w trakcie, maksymalnie jest to 40 osób
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): Miejsce w wynajętym domu z dwoma łazienkami, 10 osób, trzy sypialnie, salon, klimatyzacja. Ewentualnie w wynajętym apartamencie z kuchnią, klimatyzacją. W apartamencie dwa pokoje dla trzech osób.
 • English-speaking students are welcomed Yes. Whole mission personnel speak English. Additionally, communication in Greek or Russian is also possible.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): Wyżywienie własne, organizowane wewnątrz grupy. System dyżurowy, gdzie studenci przygotowują (zamiast pracy w terenie) posiłki dla reszty grupy – dwie inne osoby każdego dnia. Wyżywienie opłacane przez ekspedycję.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): Koszt zakwaterowania ponosi ekspedycja. Wyżywienie opłacane jest do poziomu 7,5 EUR dziennie z budżetu ekspedycji. Opłata za przylot oraz transport z lotniska do miejsca zakwaterowania po stronie studentów. Transport z miejsca zakwaterowania na lotnisko pokrywa ekspedycja.
 • Kontakt: p.lech@uw.edu.pl

W ramach wykopalisk realizowanych w Nea Pafos (zewnętrzne wykopaliska prowadzone przez konsorcjum CAŚ UW, UJ i PW) udział mogą wziąć studentki/studenci, którzy mają zaległości w realizacji ćwiczeń większe niż miesiąc lub są studentkami/studentami studiów magisterskich i chcą nabyć doświadczenia na stanowisku zewnętrznym. Szczegółowe informacje u opiekuna ćwiczeń (p.lech@uw.edu.pl).

Są wolne miejsca

Novae (Bułgaria), rzymski obóz legionowy i miasto późnoantyczne (ćwiczenia wykopaliskowe)

 • Termin: 9.08 – 3.09
 • Prowadzący: prof. Piotr Dyczek, współprowadzący – dr Martin Lemke
 • Sposób dojazdu na miejsce: we własnym zakresie
 • Liczba miejsc dla studentów: 7
 • Liczba godzin, którą może student zaliczyć: 4 tygodnie
 • Liczba osób łącznie z członkami kadry, specjalistami, innymi uczestnikami prac: 12
 • Warunki zakwaterowania (proszę podać szczegółowy opis): zakwaterowanie w pokojach murowanego domu bazy archeologicznej, dostęp do łazienki i toalety, wspólna kuchnia.
 • English-speaking students are welcomed.
 • Wyżywienie (zorganizowane czy własne): składka na wyżywienie wspólne.
 • Koszt zakwaterowania i pobytu (opłata za zakwaterowanie, inne opłaty, które ponosi student): opłata za zakwaterowanie 16 zł/doba plus koszt wspólnego wyżywienia (bez prywatnych wydatków na wyżywienie dodatkowe i napoje). Studenci otrzymują ryczałt noclegowy.
 • Kontakt i zapisy: drogą mailową przez dr. M. Lemke – m.lemke@uw.edu.pl

Brak wolnych miejsc

Ekwiwalenty

UWAGA: studenci, którzy mają zaległości większe niż 1 miesiąc wykopalisk, mogą realizować ekwiwalent ćwiczeń terenowych. Należy skontaktować się w tej sprawie z koordynatorem ćw. terenowych na Wydziale Archeologii. Prosimy nie organizować sobie ekwiwalentów na własną rękę!

Po odbyciu ekwiwalentu praktyk, należy poprosić daną instytucję lub opiekuna o zaświadczenie o odbyciu praktyk z podaniem wymiaru godzin, złożyć podanie w USOS wraz załącznikiem (zaświadczeniem) do prodziekan ds. studenckich o uznanie ekwiwalentu praktyk.

Ekwiwalenty ćwiczeń terenowych realizowane pod opieką Kadry Naukowej Wydziału Archeologii – oferta

Digitalizacja i porządkowanie materiałów związanych z projektami realizowanymi przez Pracownię Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu i Centrum Badań Andyjskich
Liczba miejsc:  2 grupy po 6 osób
Termin rozpoczęcia: po 20 kwietnia 2021 r.
Miejsce realizacji : Uniwersytet Warszawski;  Pracownia Archeologii Wybrzeży Pacyfiku i Dalekiego Wschodu WA i  Centrum Badań Andyjskich
Kontakt: m.sobczyk@uw.edu.pl

Uzupełnianie katalogu elektronicznego Biblioteki Papirologii, porządkowanie księgozbioru
Liczba miejsc: 2
Termin: kwiecień – czerwiec 2021 r.
Miejsce realizacji: Uniwersytet Warszawski; Biblioteka Papirologii
Kontakt: j.jablonowska@uw.edu.pl

Digitalizacja dokumentacji archeologicznej
Liczba miejsc: 4
Termin: kwiecień – sierpień 2021 r.
Miejsce realizacji: możliwość wypożyczenia dokumentacji i realizacji ekwiwalentu w domu
Warunki: konieczność posiadania skanera
Kontakt: bkaim@uw.edu.pl

Inwentaryzacja i digitalizacja dokumentacji wykopaliskowej
Liczba miejsc: 3 (praca rotacyjna)
Termin: kwiecień-maj-czerwiec 2021 r. (dokładne daty do ustalenia z opiekunem)
Miejsce realizacji: Wydział Archeologii UW, p. 305
Kontakt: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

 

Digitalizacja dokumentacji archeologicznej
Liczba miejsc: 4
Termin: czerwiec–wrzesień 2021 r.
Miejsce realizacji: możliwość realizacji ekwiwalentu w domu
Wymagania: podstawowa znajomość CorelDRAW

Szczegółowe informacje dotyczące przygotowania i obrony prac dyplomowych  obowiązujące od 1. października 2020 r. są zawarte w odpowiednich regulaminach uchwalonych przez Radę Dydaktyczną. Już w trakcie przygotowywania pracy należy zapoznać się z tymi dokumentami:

Regulamin przygotowania i obrony pracy licencjackiej na kierunku Archeologia

Regulamin przygotowania i obrony pracy magisterskiej na kierunku Archeologia

Student może przygotowywać pracę pod kierunkiem nauczyciela akademickiego nieprowadzącego seminarium licencjackiego za jego pisemną zgodą. Zgodę należy przedłożyć prowadzącemu seminarium do akceptacji i dołączyć do dokumentacji studenta w Sekcji Dziekanatu ds. studenckich. Wzór zgody można pobrać stąd.

Do końca pierwszego semestru ostatniego roku studiów, prowadzący seminarium zbierają tematy prac dyplomowych zaproponowane i ustalone ze studentem oraz promotorem (jeśli prowadzący nie pełni jednocześnie tej funkcji). Listę przedstawia do zaakceptowania Radzie Dydaktycznej, która
weryfikuje zgodność zaproponowanych tematów z dyscypliną, profilem studiów i poziomem kształcenia.

Od 5 czerwca 2020 roku obowiązuje nowe Zarządzenie nr 120 wraz ze zmianami w sprawie składania pracy dyplomowej i przeprowadzania egzaminu dyplomowego w trybie zdalnym. Prosimy promotorów o zapoznanie się z Zarządzeniem.

Zgodnie z § 4 ww. zarządzenia, kierujący pracą dyplomową składa wniosek o powołanie komisji do KJD (prodziekana ds. studenckich) na adres osobisty bądź wa.student@uw.edu.pl, podając dane studenta:
– imię i nazwisko,
– numer albumu,
– kierunek i tryb studiów (dzienne, zaoczne, anglojęzyczne)
– tytuł pracy dyplomowej zatwierdzony przez Radę Dydaktyczną,
oraz przedstawiając propozycje:
– co najmniej jednego recenzenta,
– terminu egzaminu.

Zgodnie z § 10 ust. 5 Regulaminu prac dyplomowych, komisji przewodniczy KJD (prodziekan ds. studenckich) lub uprzednio wyznaczona przez niego osoba. Przewodniczącym komisji nie może być promotor kierujący pracą dyplomową studenta ani kierujący seminarium, w ramach którego powstawała praca.

Kierujący może zwrócić się do KJD z prośbą o wyznaczenie innego przewodniczącego tak, aby skład komisji spełniał kryteria § 10 ust. 4 Regulaminu przygotowania i obrony prac dyplomowych zamieszczonego wyżej.

Po wyznaczeniu przez KJD recenzenta pracy dyplomowej oraz terminu egzaminu pracownik jednostki dydaktycznej powiadamia studenta i kierującego pracą o możliwości złożenia pracy dyplomowej w APD.

Student nie później niż 14 dni przed planowanym terminem egzaminu składa w APD pracę dyplomową w postaci pliku w formacie PDF.  Wszystkie najnowsze informacje dotyczące prac dyplomowych znajdują się na stronie informacyjnej Archiwum Prac Dyplomowych (APD).

INFORMACJE DLA PRACOWNIKÓW DOTYCZĄCA APD (promotorów i recenzentów)
INFORMACJE DLA STUDENTÓW DOTYCZĄCA APD

Strona Tytułowa (wzór edytowalny)

Procedura przygotowania do egzaminu dyplomowego (obowiązuje od 25 czerwca 2019 r.)

(w związku z pandemią, część poniższych przepisów została zmieniona powyższym Zarządzeniem nr 120)

1. Po uzgodnieniu z promotorem poniższych danych, najpóźniej 14 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu ds. studenckich na adres wa.student@uw.edu.pl następujące dane:

– tytuł pracy dyplomowej
– datę egzaminu
– nazwisko przewodniczącego (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)
– nazwisko promotora
– nazwisko recenzenta (propozycja do zaakceptowania przez Prodziekana)  Studenci studiów stacjonarnych mogą wysłać te informacje na adresy e-mail
odpowiednich osób dziekanatu.

2. Pracownik dziekanatu wprowadza do systemu dane dostarczone przez studenta, otwiera e-obiegówkę w systemie USOS oraz wprowadza do USOS należność w wys. 60 zł za dyplom. Istnieje możliwość otrzymania odpisu dyplomu w j. angielskim. W tym celu należy zgłosić to, uiścić dodatkową opłatę 40 zł.

3. Student wprowadza do systemu APD tytuł pracy w j. angielskim, streszczenie i słowa kluczowe w j. polskim. Po zatwierdzeniu zmian student otrzymuje możliwość wprowadzenia do systemu APD pracy dyplomowej w postaci pliku w formacie PDF (nie większej niż 15 MB). Nazwa pliku musi być zgodna z instrukcją zawartą w załączniku nr 4 do Zarządzenia nr 8 Rektora UW z dnia 31 sierpnia 2004 z późniejszymi zmianami, dostępną na stronie www.apd.uw.edu.pl. Nazwy plików z podziałem poniżej:
Studia I stopnia
2800-LIC-AR-PESEL
Studia II stopnia
2800-MGR-AR-PESEL

4. Po wprowadzeniu pracy student wybiera opcję „Wysłano wszystkie pliki” i zatwierdza dokonane zmiany.

5. Po wysłaniu plików przez studenta w interfejsie promotora pojawia się prośba o akceptację wszystkich danych wprowadzonych przez studenta (w tym także pracy dyplomowej).
Promotor zatwierdza je i wysyła pracę do badania w JSA (Jednolity System Antyplagiatowy). Następnie otrzymuje informację na adres mailowy o wyniku i zatwierdza pracę w systemie APD. Plik z raportem, który znajduje się w APD, promotor przesyła do dziekanatu ds. studenckich. Zatwierdzenie danych jest równoznaczne z przekazaniem pracy do recenzji.

6. Recenzent wprowadza recenzję pracy dyplomowej należy wprowadzić do systemu APD i zatwierdzić najpóźniej na pełne 3 dni robocze (studia licencjackie) lub pełne 5 dni roboczych (studia magisterskie) przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego (UWAGA! 3 dni są wymagane wg rozporządzenia URK UW i Regulaminu dyplomowania na kierunkach archeologia i Archaeolology (Studies in English)) . Instrukcja obsługi systemu APD dla promotora i recenzenta dostępna jest na stronie: www.apd.uw.edu.pl. Po zatwierdzeniu recenzja jest widoczna dla studenta.

POZOSTAŁE PUNKTY SĄ ZMODYFIKOWANE NA CZAS OBOWIĄZUJĄCYCH EGZAMINÓW ZDALNYCH (w nawiasie kolorem czerwonym podano procedurę obowiązującą podczas pandemii)

7. Najpóźniej 2 dni przed planowanym terminem egzaminu dyplomowego student dostarcza do dziekanatu Kartę Osiągnięć Studenta, zaliczoną przez dziekana ds. studenckich, z wyliczoną średnią z toku studiów, wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS. (Kartę Osiągnięć generuje pracownik Dziekanatu i przekazuje do popisu prodziekanowi. Student wypełnia e-obiegówkę na swoim koncie w USOS).

8. W dniu egzaminu dyplomowego student powinien mieć ze sobą co najmniej jedną wersję papierową pracy dyplomowej, dwustronnie drukowaną.
Z dziekanatu ds. studenckich student odbiera komplet dokumentów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu i dostarcza go komisji egzaminacyjnej. (Egzamin odbywa się w trybie zdalnym. Link do spotkania generuje Przewodniczący i rozsyła wszystkim członkom komisji oraz studentowi. Student oraz pracownicy UW powinni być zalogowani z kont w domenie UW. Na początku spotkania Przewodniczący informuje, że egzamin jest nagrywany będzie przechowywany na serwerach UW przez 30 dni. Zgodę na nagrywanie należy nagrać, a nagranie przesłać do KJD).

9. Podczas egzaminu promotor i recenzent podpisują wydrukowane recenzje. Kierujący pracą sprawdza zgodność Karty Pracy Dyplomowej z wersją papierową, podpisuje pracę i raport plagiatowy, wypełnia protokół. (Członkowie komisji logują się do systemu APD, przewodniczący w systemie zatwierdza protokół, pozostali członkowie komisji podpisują protokół w systemie APD zatwierdzając protokół).

10. Po egzaminie przewodniczący komisji dostarcza do dziekanatu ds. studenckich podpisany przez komisję egzaminacyjną komplet dokumentów niezbędnych do zakończenia procedury uzyskania dyplomu. (Po egzaminie pracownik Dziekanatu generuje dokumenty, drukuje i umieszcza w teczce studenta)

11. Pracownik dziekanatu wpisuje do USOS ocenę z pracy, ocenę z egzaminu oraz ogólny wynik studiów, a także wprowadza adnotację o udostępnianiu pracy i o ewentualnym wyróżnieniu dyplomu, jak również generuje numer dyplomu.  (bez zmian)

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra edukacji narodowej i sportu z 23 lipca 2004 roku w sprawie rodzajów dyplomów i tytułów zawodowych oraz wzorów dyplomów wydawanych przez uczelnie, Uniwersytet Warszawski wydaje suplementy od 1.01.2005 r.

Data odbioru dyplomu wyświetla się w systemie USOS na koncie absolwenta.

Koszt wydania dyplomu z suplementami wynosi 60 zł. Dodatkowy odpis w jęz. angielskim z suplementami wynosi 40 zł.

UWAGA! W celu odbioru dyplomów, uzyskanych do 1 września, należy kontaktować się z pracownikami poprzez adres e-mail: wa.studia@uw.edu.pl

Po 1 września 2020 zapytania odnośnie odbioru dyplomów prosimy kierować

Informacja dla osób, które nie zdążyły obronić pracy dyplomowej we wrześniu

Zgodnie z §47 ustęp 2, pkt 2 Regulaminu Studiów

Na wniosek studenta lub na wniosek kierującego pracą dyplomową KJD (prodziekan ds. studenckich) może przedłużyć okres trwania studiów, nie dłużej jednak niż o trzy miesiące, z wyłączeniem okresu urlopu, od planowego terminu ukończenia studiów, w przypadku (…) niemożności przygotowania pracy dyplomowej w obowiązującym terminie z uzasadnionych przyczyn, niezależnych od studenta lub kierującego pracą dyplomową.

Oznacza to, że student, który ma zaliczone wszystkie przedmioty (absolutorium) może starać się o przedłużenie okresu trwania studiów do 31.12.2020 r.

UWAGA: skład komisji musi zostać ustalony przed datą rozpoczęcia przerwy świątecznej (data podana jest w kalendarzu akademickim na bieżący rok). Jeśli zajdzie konieczność obrony w terminie przerwy świątecznej, należy upewnić się, że promotor, recenzent oraz przewodniczący komisji (prodziekan ds. studenckich) nie mają w tym czasie urlopu wypoczynkowego. Prodziekan może wyznaczyć innego pracownika samodzielnego na przewodniczącego komisji, jednak decyzja musi zostać podjęta odpowiednio wcześniej.

Informacja dla osób, które otrzymały absolutorium i zostały skreślone z powodu niezłożenia w terminie pracy dyplomowej.

Zgodnie z § 13 Regulaminu Studiów

KJD (prodziekan ds. studenckich) może na uzasadniony wniosek studenta skreślonego z listy studentów wznowić jego studia, biorąc pod uwagę dotychczasowe wyniki w nauce studenta i okres, jaki minął od dnia skreślenia go z listy studentów oraz zmiany programu studiów w tym czasie. W takim przypadku wznowienie następuje na te same studia, z których student uprzednio został skreślony, z zachowaniem rozstrzygnięć wydanych w dotychczasowym toku studiów. Za zgodą studenta KJD może wznowić mu studia na wcześniejszym etapie studiów, niż ten, z którego został skreślony. Wznowienie następuje na ostatni etap studiów z koniecznym wyrównaniem do nowego programu wg tabeli przesłanej drogą mailową.

Wznowienie nie jest możliwe, gdy od dnia pierwszego skreślenia z listy studentów danego kierunku studiów upłynęło więcej niż 10 lat.

Osoba, która uzyskała absolutorium, to znaczy spełniła wszystkie wymagania określone w programie studiów, jednak z powodu niezłożenia pracy dyplomowej przewidzianej w programie studiów nie zaliczyła ostatniego roku studiów (a tym samym seminarium dyplomowego) może w okresie nieprzekraczającym 2 lat od daty skreślenia z listy studentów ubiegać się o wznowienie studiów bez obowiązku uzupełniania różnic programowych, w porozumieniu z osobą kierującą pracą dyplomową, może zdecydować o indywidualnych warunkach zaliczenia seminarium dyplomowego. W przypadku ponownego skreślenia z listy studentów, kolejne wznowienie jest możliwe pod warunkiem uzupełnienia różnic programowych.

Wzór podania o wznowienie znajduje się w tym miejscu. Podanie należy skierować do prodziekana ds. studenckich i przesłać na adres wa.student@uw.edu.pl.

Prosimy osoby, które szykują się  do obrony pracy licencjackiej lub magisterskiej  o przestrzeganie terminowości, ponieważ nie będzie możliwe przystąpienie do egzaminu dyplomowego wcześniej niż miesiąc od złożenia podania  o wznowienie. Jest to bardzo ważne podczas ustalania z promotorem terminu obrony.

Co po studiach?

Absolwenci Wydziału Archeologii mogą starać się o odbycie stażu (praktyk) absolwenckich na Wydziale, w innych jednostkach UW lub poza uczelnią. Więcej informacji można znaleźć tutaj i tutaj.

Czym jest Samorząd Studentów Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Samorząd Studentów WA UW tworzą wszyscy studenci naszego Wydziału.
Zarząd Samorządu Studentów WA UW reprezentuje wszystkich studentów niezależnie od toku studiów.

Regulamin Samorządu WA UW PDF

Czym się zajmujemy?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW pomaga rozwiązywać wszystkie Wasze problemy, organizuje imprezy kulturalne i bezalkoholowe oczywiście!!, wystawy, spotkania okolicznościowe. Najkrócej mówiąc zajmuje się umilaniem i ułatwianiem studencko-archeologicznego życia.
Organizujemy cykliczne imprezy, większość w Uniwersyteckich Klubach Studenckich np. Otrzęsiny, Połowinki, Wigilię oraz Juwenalia Archeologów, czyli „DNI ARCHEOLOGA”

Gdzie jeszcze jesteśmy?

Mamy także studenckich przedstawicieli w Radzie Wydziału oraz Radzie Dydaktycznej, którzy mogą zgłaszać wnioski w sprawach związanych, np. z proponowanymi zmianami w programie, regulaminami związanymi z procesem studiowania itp.
Jesteśmy również reprezentowani w Parlamencie Studentów Uniwersytetu Warszawskiego, gdzie pod dyskusję poddawane są problemy wszystkich studentów Uniwersytetu.

Gdzie nas szukać?

Zarząd Samorządu Studentów WA UW dyżuruje przy:
ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, pokój 0.35
tel.( 022)5522846
e-mail  zssiauw@gmail.com

Dyżury członków Rady Samorządu Studentów w pokoju 0.35:

Victoria Nechypor – poniedziałki 13:30-14:30
Aleksandra Jaszczurowska – wtorki 9:00-9:45
Klaudia Belkiewicz – środy 11:30-12:30
Jan Duda – środy 14:00-15:00
Katarzyna Rosa – czwartki 13:30-14:30

Kontakt przez witrynę Facebook: Rada Samorządu Studentów Wydziału Archeologii UW oraz poprzez prywatne konta członków Samorządu.

Skład Samorządu Wydziału Archeologii na kadencję 2021/22:

Przewodnicząca: Aleksandra Jaszczurowska

Wiceprzewodnicząca: Klaudia Belkiewicz

Pełnomocniczka finansowa: Katarzyna Rosa

Członkowie Samorządu: Jan Duda, Viktoriia Nechypor

Przedstawicielka studentów w Parlamencie Studenckim UW: Aleksandra Jaszczurowska

Przedstawicielki w Radzie Wydziału Archeologii UW: Nikola Fornal, Janina Frejlak, Aleksandra Jaszczurowska, Iga Szwed

Przedstawiciele w Radzie Dydaktycznej: Konstanty Jasiński, Iga Szwed

—————————————————–

Aleksandra Jaszczurowska – Przewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii na rok akademicki 2021/22.

Do tej pory reprezentowała naszych studentów w Radzie Wydziału oraz jako przedstawicielka samorządu w Parlamencie Studenckim. Pełniła również funkcję wiceprzewodniczącej RSS WA w kadencji 2020/21.

Studiuje na III roku archeologii oraz na IV roku historii, a jej zainteresowania badawcze skupiają się przede wszystkim na archeologii pradziejowej Egiptu, Starego Państwa oraz historii XX wieku. Aktywnie angażuje się w pracę kół naukowych na naszym wydziale (Koło Pradziejowe, KeMeT), ale również poza nim, m.in. w Studenckim Kole Międzyepokowych Badań Historycznych.

Jako Przewodnicząca chciałaby pomóc studentom odnaleźć się ponownie w stacjonarnej rzeczywistości. Bardzo zależy jej na organizowaniu wszelkich integracji studenckich i wydarzeń, dzięki którym studenci będą mogli działać i integrować się przy jednoczesnym działaniu dla Wydziału.

Przy współpracy koleżanek i kolegów z RSS organizują dyżury, podczas których każdy będzie mógł przyjść, aby powiadomić samorząd nie tylko o problemach i zaistniałych nieprawidłowościach, ale również żeby podzielić się nowymi pomysłami, które z chęcią wcielą w życie.

Jako Przewodnicząca będzie podejmować działania i inicjatywy, dzięki którym każdy student i studentka archeologii znajdzie swoje miejsce na naszym wydziale.

—————————————————–

Klaudia Belkiewicz – Wiceprzewodnicząca Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka III roku. Interesuje się epoką kamienia (głównie paleolitem oraz mezolitem).

Będąc w Radzie Samorządu Studentów planuje zorganizować parę eventów oraz imprez studenckich. Zamierza wspierać wszelkie inicjatywy uczelniane, przede wszystkim aktywne funkcjonowanie kół naukowych – sama od tego roku rusza z inicjatywą na stworzenie zupełnie nowego koła naukowego. Chętnie służy pomocą we ze wszelkimi problemach związanych ze studiowaniem i nie tylko.

—————————————————–

Katarzyna Rosa – ponownie wybrana na Pełnomocnika Finansowego Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii, studentka II roku studiów licencjackich.

Interesuje się Prowincjami Rzymskimi na Bliskim Wschodzie, a przygodę z wykopaliskami rozpoczęła już 5 lat temu.

Weekendami jest barmanką w tawernie żeglarskiej i bardzo lubi śpiewać, choć nie twierdzi, że potrafi.

W RSS chce poprawić komfort studiowania poprzez dodatkowe ławki na korytarzach, zorganizowanie przestrzeni studenckiej z czajnikiem i mikrofalą, aby każdy miał możliwość zjedzenia ciepłego posiłku na Wydziale.

—————————————————–

Jan Duda – kolejny członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii.

Studiuje na III roku archeologii. Interesuje się szeroko pojętą epoką kamienia oraz paleoklimatem.

Poza tym uwielbia podróżować autostopem. Uważa, że doświadczenia z podróży  będzie mógł realnie przełożyć na życie naszego wydziału, a pomysłów mu nie brakuje.

W samorządzie planuje stworzyć nowy urząd – koordynatora do spraw oddolnych inicjatyw studenckich (KDSOIS). Jego głównym pomysłem jest zorganizowanie pokoju socjalnego, który będzie dostępny dla każdego studenta oraz studentki.

—————————————————–

Viktoriia Nechypor – członek Rady Samorządu Studentów Wydziału Archeologii. Studentka II roku archeologii w języku angielskim. Ponieważ jest zagraniczną studentką, komfort i dobre samopoczucie wszystkich na wydziale jest dla niej bardzo ważne. Dlatego przede wszystkim chciałaby udostępnić stronę uczelni w języku angielskim, ze stałymi i szybkimi tłumaczeniami wszystkich aktualności.

Oprócz działania na Wydziale Archeologii, Viktoriia aktywnie angażuje się w tworzenie komfortowych warunków dla studentów jako członek Komisji Sportu oraz Komisji Kultury Samorządu Studenckiego UW.

Bardzo interesuje się studencką działalnością naukową Wydziału, ponieważ jest nie tylko członkiem różnych kół naukowych („Puerta del Sol”, „Mare Nostrum”), ale także w tym roku akademickim planuje reaktywować działalność Koła Średniowiecznej Archeologii.

Ponadto, ponieważ praktyka jest integralną częścią naszych nauk, chciałaby założyć stronę na Facebooku z anonimowymi i prawdziwymi opiniami z wykopalisk (od studentów i dla studentów).

 

Bo jesteśmy po to, aby każdy na naszym Wydziale będzie mógł realizować swoje inicjatywy.

W końcu samorząd jest głosem wszystkich studentów!

Studencki ruch naukowy i organizacje studenckie

Zgodnie z przepisami ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce z dnia 20 lipca 2018 r., art. 111 ust. 1 i ust. 2, studenci mają prawo zrzeszania się w uczelnianych organizacjach studenckich. Organizacje studenckie obejmują zarówno koła naukowe, jak i organizacje kulturalne i sportowe, zrzeszenia, fundacje, poradnie i wiele innych.

Studenckie Koła Naukowe na Wydziale Archeologii UW

SKN „Puerta del Sol”:
Prezes: Gabriela Prejs
Opiekun: dr Maciej Sobczyk
Studenckie koło naukowe „Puerta del Sol” zostało założone w 1994 roku w celu popularyzacji archeologii, jak i przybliżenia studentom kultur, tradycji i życia na terenie Ameryki Południowej, Środkowej i Północnej przed przybyciem Kolumba, a także Oceanii. W ramach działalności popularyzatorskiej, koło organizuje m.in. spotkania i wykłady ze specjalistami w określonej tematyce, aby zapewnić członkom dostęp do zdobycia jak najlepszej wiedzy.

SKN Starożytnego Egiptu „KeMeT”:
Prezes: Jan Świsłocki
Opiekun: dr hab. Anna Wodzińska
Koło powstało w 2000 roku i skupia studentów zainteresowanych archeologią Egiptu i Nubii. Celem organizacji jest rozwijanie i szerzenie wiedzy na temat cywilizacji kraju faraonów poprzez m.in. organizację wykładów i objazdów naukowych.

SKN Bioarcheologii:
Prezes: Aleksandra Jaworska
Opiekun: dr Elżbieta Jaskulska
Strona: https://www.facebook.com/antropoiauw
Mail: knbioarcheologiiuw@gmail.com

Nasze koło składa się z dynamicznych ludzi czerpiących radość z tego co robią! Koło Bioarcheologii istnieje abyśmy bez skrępowania mogli rozwijać nasze pasje oraz zainteresowania związane z szeroko pojętą bioarcheologią. Antropologia, archeozoologia, archeobotanika i inne – na to wszystko mamy przestrzeń w SKN Bioarcheologii UW! Nie boimy się stawiać przed sobą wyzwań więc nie ma dla nas rzeczy niemożliwych. Organizujemy wykłady, projekty, a historia nam świadkiem że urządzaliśmy wycieczki i mało tego – będziemy je urządzać! A to dopiero początek – masz pomysł na inicjatywę naukową lub popularyzatorską związaną z naszą tematyką? Jeśli czytasz to bo nie wiesz jakie koło naukowe jest dla Ciebie, to właśnie to koło! Czekamy na wszystkich bioarcheologicznie ciekawych!


Koła Naukowe

Na Uniwersytecie zarejestrowanych jest około 200 studenckich oraz doktoranckich kół naukowych i artystycznych. Działa w nich kilka tys. osób. Każda grupa ma opiekuna merytorycznego, którym jest pracownik naukowy Uniwersytetu, oraz prezesa – tę funkcję pełni jeden ze studentów. Pieczę nad kołami sprawuje Rada Konsultacyjna ds. Studenckiego Ruchu Naukowego, na czele której stoi prorektor ds. studentów i jakości kształcenia. Działalność kół jest w dużej mierze finansowana z budżetu UW. Rocznie uczelnia przeznacza na ten cel ok. 400 tys. zł.

Dotacje dla kół naukowych na UW

Rada Konsultacyjna UW udziela dotacji na działalność kół naukowych na UW. Ten przewodnik podpowiada jak uzyskać dotacje: Dotacje dla kół naukowych

Jak założyć koło naukowe

Aby założyć koło naukowe należy:

 • zapoznać się z Zarządzeniem Rektora nr 152
 • na podstawie załącznika nr 1 tego Zarządzenia wypełnić dokument Powiadomienie Rektora o powstaniu uczelnianej organizacji studenckiej
 • na podstawie załącznika nr 2 tego Zarządzenia przygotować Regulamin Koła
 • dokumenty należy złożyć do Biura Spraw Studenckich, Pałac Kazimierzowski, pokój 31 C, II piętro, od poniedziałku do czwartku w godzinach 9-15 (w trakcie pandemii kontakt mailowy na adres bsstud@adm.uw.edu.pl)

Przed rozpoczęciem działalności dobrze jest przejrzeć następujące strony:

Informacje o organizacjach studenckich na głównej stronie UW

Biuro Spraw Studenckich o organizacjach studenckich

Strona Rady Konsultacyjnej UW

Organizacje kulturalne i sportowe

Chór Akademicki Uniwersytetu Warszawskiego

Jest największym zespołem muzycznym na uczelni. Powstał w 1921 r. i jest jednym z najstarszych chórów akademickich w Polsce. Swoją karierę rozpoczynał tu Jan Kiepura. W repertuarze chóru można znaleźć muzykę renesansową, ale i współczesną – od programów a cappella po duże utwory wokalno-instrumentalne. Szerszej publiczności Chór Akademicki UW zaprezentował się w czasie Mistrzostw Europy w Piłce Nożnej 2012.

Chór kameralny Collegium Musicum UW

Chór tworzą studenci, pracownicy i absolwenci UW. Chórzyści wykonują utwory dawne i współczesne, kolędy z całego świata, utwory wokalno-instrumentalne od kantat Bacha i Haendla po współczesne msze i pieśni.

Zespół Pieśni i Tańca UW Warszawianka

Zespół tworzą studenci i absolwenci UW oraz innych stołecznych uczelni. W swoim repertuarze Warszawianka ma tańce narodowe, obrazki sceniczne z różnych regionów kraju, widowiska związane z tematyką świąt Bożego Narodzenia oraz Wielkanocy.

Teatr Hybrydy UW

To kulturalny i ideowy kontynuator dawnych Hybryd (Akademickiego Centrum Kultury Uniwersytetu Warszawskiego) założonych w 1957 r., z których wywodzą się tacy artyści, jak Wojciech Młynarski, Jonasz Kofta, Jan Pietrzak, Urszula Dudziak, Michał Urbaniak, Krzysztof Komeda. Artyści teatru prezentują spektakle dramatyczne, widowiska poetyckie, etiudy i koncerty podczas imprez przygotowywanych przez UW, instytucje kulturalne i edukacyjne, na przeglądach i festiwalach.

Organizacje Studenckie związane z Uniwersytetem Warszawskim nie podlegające rejestracji Rektora