Program studiów magisterskich dziennych

Pierwszy rok studiów magisterskich. Nowy program studiów magisterskich realizowany od roku akademickiego 2019/2020
(dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020)

60 ECTS, 630 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Uwaga! W najbliższym czasie zostanie przeprowadzona korekta punktów ECTS za niektóre zajęcia. Zmiana NIE wpłynie na program i liczbę godzin poszczególnych zajęć

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Przygotowanie pracy dyplomowej w otoczeniu społeczno-gospodarczym (kurs on-line) ćwiczenia zaliczenie 1.0
I-II.4 Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.5 Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 3.0
I-II.7 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (8x30h) zaliczenie 8×2.0
I-II.8 Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 2.0
I-II.9 OGUN wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I-II.10 Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
I-II.11 Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0

Zintegrowany Program Rozwoju

Pierwszy rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 650 godzin (21 h/tydzień), 2 egzaminy + ćwiczenia wykopaliskowe

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie
zajęć
punkty
ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Metodologia archeologii wykład 60 E 5
Historia archeologii konwersatorium 30 V 2
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 5
Wykład monograficzny wykład 60 V 4
Zajęcia fakultatywne 4 x 30 V 4 x 3
Ćwiczenia wykopaliskowe 1,5 miesiąca (200) V 14

Drugi rok studiów magisterskich. Nowy program studiów magisterskich realizowany w roku akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę od roku akademickiego 2019/2020)

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 5 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
I-II.1 Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
I-II.2 Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
I-II.3 Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.5
I-II.4 Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
I-II.5 Obowiązkowy wykład ogólnohumanistyczny (np. filozofia, religioznawstwo logika) wykład (30h) egzamin 2.0
I-II.6 Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.0
I-II.7 OGUN wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia 5 pkt. ECTS (60h) wykładu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych
I-II.8 Ćwiczenia warsztatowe (praktyki muzealne) ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

Zintegrowany Program Rozwoju

Drugi rok studiów magisterskich. Stary program studiów magisterskich realizowany przed rokiem akademickim 2020/2021
(dla studentów rozpoczynających naukę przed rokiem akademickim 2019/2020)

60 ECTS, 390 godzin (13 h/tydzień), 3 egzaminy + ćwiczenia powierzchniowe +magisterium

Zajęcia typ i wymiar zajęć zaliczenie zajęć punkty ECTS
Seminarium magisterskie seminarium 60 V 9
Seminarium poboczne seminarium 60 V 9
Wykład ogólnouniwersytecki (OGUN) wykład 60 E 3(5*)
Wykład monograficzny 2 x 60 2 x E 2 x 4
Zajęcia fakultatywne 2 x 30 V 2 x 3
Ćwiczenia powierzchniowe 1 tydzień (30) V 2
Praca magisterska 23(21*)

E przedmiot kończy się egzaminem V przedmiot kończy się zaliczeniem na ocenę 30 czas trwania zajęć w godzinach/rok akademicki * zmiana punktacji ECTS od r. akad. 2017/2018 (np. 5*)