Program studiów magisterskich dziennych

Nowy program I roku studiów magisterskich obowiązujący w roku akademickim 2020/21

59 ECTS, 660 godz., 2 egz. +ćwicz. wykop. (150 godz.) +ćw. pow. (30 godz.)

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
2. Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
3. Zajęcia wdrożeniowe konwersatorium (2x30h) zaliczenie 2×2.0
4. Archeologia w dobie Nowej Humanistyki wykład (30h) egzamin 2.0
5. Translatorium ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0
6. Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (9x30h) zaliczenie 9×2.0
7. Marketing i zarządzanie dla archeologów konwersatorium (30h) zaliczenie 3.0
8-9. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 10 pkt. ECTS w postaci zajęć OGUN, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych. *
10. Ćwiczenia wykopaliskowe ćwiczenia (150h) zaliczenie 9.0
11. Ćwiczenia powierzchniowe ćwiczenia (30h) zaliczenie 2.0*

*Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 10 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 10 ECTS z OGUNów, 5 ECTS to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

Zgodnie z Zarządzeniem nr 13 , studentowi studiów magisterskich przysługuje prawo, w miarę wolnych miejsc, do uczestniczenia w nieobowiązkowych, bezpłatnych zajęciach z wychowania fizycznego w wymiarze 30 godzin.

 

Nowy program II roku studiów magisterskich obowiązujący od roku akademickiego 2020/2021 (ze zmianami od roku 2022/2023)

60 ECTS, 480 godzin, 5 egzaminów + 8 zaliczeń + przygotowanie pracy magisterskiej

Lp. Nazwa przedmiotu Typ i wymiar zajęć Zaliczenie zajęć Punkty ECTS
1. Seminarium seminarium (60h) zaliczenie 9.0
Przygotowanie pracy magisterskiej 20.0
2. Zajęcia pomocnicze do seminarium ćwiczenia/ konwersatorium (3x30h) zaliczenie 3×2.0
3. Zajęcia konwersatoryjne (do wyboru) konwersatorium (4x30h) zaliczenie 4×2.0
4. Wykład ogólnohumanistyczny (wykład poświęcony tematyce wybranej dyscypliny humanistycznej) wykład (30h) egzamin 2.0
5. Wykład monograficzny (do wyboru z oferty na bieżący rok akademicki) wykład (2x30h) egzamin 2×2.5
6. Przedmiot ogólnouniwersytecki (OGUN) (2x30h) zaliczenie lub egzamin 2×2.5
Uwaga! W ciągu całych studiów magisterskich student zobowiązany jest do zaliczenia łącznie 10 pkt. ECTS w postaci zajęć OGUN, w tym co najmniej 5 pkt. ECTS z przedmiotu ogólnouniwersyteckiego z puli nauk społecznych.*
7. Ćwiczenia warsztatowe

(praktyki muzealne)**

ćwiczenia (60h) zaliczenie 5

*Oznacza to, że w ciągu dwóch lat studiów należy zaliczyć łącznie 10 ECTS w ramach przedmiotów ogólnouniwersyteckich (OGUN). Z tych 10 ECTS z OGUNów, 5 ECTS to muszą być przedmioty z puli nauk społecznych.

**Praktyki muzealne mogą być realizowane w instytucjach proponowanych przez Wydział w danym roku akademickim lub w instytucjach wybranych samodzielnie przez studenta. Informacja o instytucjach proponowanych w danym roku akademickim będzie zamieszczana przy planie zajęć.