Dokumenty do pobrania

Kontakt w sprawie składania wniosków grantowych:

Adres siedziby:

Wydział Archeologii, Szkoła Główna, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28

 

p. Weronika Makowska, pok. 118a (parter)

tel. 22 55 22802

e-mail: we.makowska@uw.edu.pl

mgr Krystyna Dudzińska, pok. 103 (parter)

tel. 22 55 22819, e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl

Uwaga:  Przed wysłaniem wniosku należy powiadomić biuro centralne (odpowiednio BOB lub BWZ w celu wypełnienia niezbędnych dokumentów wewnętrznych).

 

Kontakt w sprawie środków przyznanym z subwencji poszczególnym Katedrom i doktorantom:

Magdalena Kijewska, pok. 119,  telefon: +48 22 55 22 847

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl

Dagmara Kulbicka, pok. 119, telefon: +48 22 55 22 848

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl

 

 

Kontakt z opiekunami projektów badawczych (NCN, MKIDN, MEIN) w sekcji finansowej

Uwaga: przed dokonaniem zakupu i zamówienia usługi należy skontaktować się w celu potwierdzenia dostępności środków i procedury zakupu z opiekunem projektu w sekcji finansowej

p. Weronika Makowska, pok. 118a (parter)

tel. 22 55 22802

e-mail: we.makowska@uw.edu.pl

mgr Krystyna Dudzińska, pok. 103 (parter)

tel. 22 55 22819, e-mail:  k.dudzinska@uw.edu.pl

Magdalena Kijewska, pok. 119 : telefon: +48 22 55 22 847

e-mail:  mk.kijewska@uw.edu.pl

Dagmara Kulbicka, pok. 119: telefon: +48 22 55 22 848

e-mail:  d.kulbicka@uw.edu.pl

 

Ogólne informacje o procedurze zakupu z kosztów bezpośrednich projektu:

Magdalena Matera, pok. pokój: 118A
telefon: +48 22 55 22 839
e-mail:  md.matera@uw.edu.pl

Informacja o umowach ogólnouniwersyteckich na UW – DZP UW

 

Terminy składania wniosków grantowych

– Wnioski krajowe: Biuro Obsługi Badań

– Wnioski zagraniczne: Biuro Międzynarodowych Projektów Badawczych

Informacja o grantach wewnętrznych UW

UWAGA: w niektórych wnioskach (np. do programów Ministra Kultury obowiązują limity wniosków z danej jednostki tj. UW)

 

Dodatkowe dokumenty: projekty zagraniczne, wydzielony rachunek bankowy, wynagrodzenia

 

Dla projektów z wyodrębnionym rachunkiem bankowym – druki:

Utworzenie wyodrębnionego rachunku bankowego

Link do strony Kwestury UW: https://kwestura.uw.edu.pl/millenet/

 

Zamknięcie rachunku bankowego:

Link do strony Kwestury UW: https://kwestura.uw.edu.pl/millenet/

 

Koszty pośrednie – zasady naliczania na UW 

 

Aparatura i środki trwałe – zasady klasyfikowania na UW

– zgodnie z ZARZĄDZENIEM NR 94 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 9 września 2019 r. w sprawie Zasad uznawania składników majątkowych za środki trwałe, wartości niematerialne i prawne oraz sposób ich amortyzacji i ewidencji (Monitor UW,  Poz. 239)

W projektach NCN zgodnie z ww. zarządzeniem na UW – za podstawową jednostkę podlegającą ewidencji jako środek trwały przyjmuje się pojedynczy składnik majątku trwałego spełniający określone funkcje. Dla sprzętu komputerowego urządzeniem podlegającym ewidencji jako środek trwały jest:
1) jednostka centralna;
2) monitor;
3) drukarka;
4) skaner;
5) nagrywarka zewnętrzna;
6) urządzenie wielofunkcyjne, np. łączące funkcje drukarki, skanera, itp

 

 

 

 

 

 • Umowy związane z prowadzeniem zajęć dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych składane są w sekcji studenckiej.

Pozostałe umowy składane są w sekcji finansowej Wydziału Archeologii (pok. 119 (środki Katedr, doktoranci) lub w pok. 118a i 119 u opiekunów poszczególnych projektów.

Zasady sporządzania umów i rachunków

Umowy należy zawierać wyłącznie w języku polskim, zasada ta dotyczy także wystawionych rachunków. Tłumaczenia udostępnione są jedynie w celu ułatwienia osobom obcojęzycznym zapoznania się z treścią podpisywanych dokumentów.
Uwaga: umowy i załączniki prosimy drukować DWUSTRONNIE.

Oświadczenie dotyczące zawierania umów cywilnoprawnych

Terminy wypłat

*****

UWAGA!

Od 16.01.2024 obowiązują nowe wzory umów zgodnie z Zarządzeniem Rektora.

Link: https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/6828/M.2024.19.Zarz.5.pdf

UMOWY ZLECENIE (obowiązujące od 16.01.2024r.)

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Umowa
Rachunek do Umowy zlecenia zawierana z o fiz nieprowadzącą dz gosp
Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla rezydentów Polski

Oświadczenie Przyjmującego Zlecenie dla nierezydentów Polski
Oświadczenie pracownika UW

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Umowa
Rachunek
Oświadczenie pracownika
Oświadczenie przyjmującego Zlecenie dla rezydentów Polski
Oświadczenie przyjmującego Zlecenie dla nierezydentów Polski

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

UMOWA O DZIEŁO (obowiązujące od 16.01.2024r.)

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Umowa
Specyfikacja do dzieła

Rachunek rezydent
Rachunek nierezydent
Protokół odbioru dzieła
Oświadczenie pracownika

Wzór umowy o dzieło z osobą prowadzącą działalność gospodarczą

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
Specyfikacja do dzieła

UMOWA O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW (obowiązujące od 16.01.2024r.)

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Umowa
Specyfikacja do dzieła
Protokół przyjęcia dzieła
Oświadczenie pracownika

Wzór umowy o dzieło z przeniesieniem praw, zawieranej z osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą

Umowa z osobą prowadzącą działalność gospodarczą
Specyfikacja do dzieła

 

UMOWY – STUDIA PODYPLOMOWE i NIESTACJONARNE

Umowa o odpłatność za studia niestacjonarne w języku angielskim na UW finansowane przez osobę trzecią

Umowa o odpłatność za studia podyplomowe finansowane przez osobę trzecią

Umowa o odpłatność za studia podyplomowe

Umowa o odpłatności za studia podyplomowe zawierana z Uczestnikiem prowadzącym działalność gospodarczą

 

STYPENDIUM NCN

Umowa o realizację i finansowanie stypendium naukowego w projektach badawczych finansowanych ze środków NCN

UMOWA PRZEWOZU

Umowa przewozu z załącznikami

UMOWA WYDAWNICZA

Umowa wydawnicza

******

Poniżej wzory umów obowiązujące do 15.01.2024

UMOWY ZLECENIA wzór do 15.01.2024

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

Tłumaczenie na język angielski :

Wzór umowy zlecenia zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą
wzór do 15.01.2024

 

Tłumaczenie na język angielski:

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

wzór do 15.01.2024

Tłumaczenie na język angielski:

Wzór umowy zlecenia, której przedmiotem jest prowadzenie zajęć dydaktycznych, zawieranej z osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, prowadzącą działalność gospodarczą

wzór do 15.01.2024

Tłumaczenie na język angielski:\

 

UMOWY O DZIEŁO

Wzór umowy o dzieło zawieranej z osobą fizyczną nieprowadzącą działalności gospodarczej

wzór do 15.01.2024

Tłumaczenie na język angielski:

 

Umowa o dzieło z os. prowadzącą działalność gospodarczą z załącznikami

wzór do 15.01.2024

Umowa

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych (reprezentanci, pełnomocnicy)

Informacja przetwarzania danych osobowych

Protokół odbioru dzieła

Rachunek do umowy o dzieło os. prowadząca działalność gosp. – nierezydent

 

UMOWY O DZIEŁO Z PRZENIESIENIEM PRAW AUTORSKICH

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z os. nieprowadzącą działalności gospodarczej z załącznikami

wzór do 15.01.2024

Umowa

Specyfikacja do dzieła

Oświadczenie pracownika UW

Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych

Protokół przyjęcia dzieła

Rachunek – rezydent

Rachunek – nierezydent

 

Umowa o dzieło wraz z przeniesieniem praw autorskich z os. prowadzącą działalność gospodarczą z załącznikami

wzór do 15.01.2024

Umowa

Specyfikacja do dzieła

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych (reprezentanci, pełnomocnicy)

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych

Protokół przyjęcia dzieła

 

 

POZOSTAŁE WZORY

Wzór umów zawieranych z fundacjami, stowarzyszeniami, innymi organizacjami społecznymi i zawodowymi oraz
samodzielnymi publicznymi zakładami opieki zdrowotnej.

wzór do 15.01.2024

 

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

wzór do 15.01.2024

Tłumaczenie na język angielski:

Wzór umowy o dzieło na recenzję w postępowaniu o nadanie stopnia doktora habilitowanego, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

wzór do 15.01.2024

Tłumaczenie na język angielski:

Umowa zlecenia o opiekę naukową nad przygotowaniem rozprawy doktorskiej, zawierana z osobą niebędącą pracownikiem UW

wzór do 15.01.2024

 

Tłumaczenie na język angielski:

 • Umowa [40. English version]
 • Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla rezydentów Polski [41. English]
 • Oświadczenie przyjmującego zlecenie dla celów podatkowych i ubezpieczeniowych dla nierezydentów Polski [42. English]
 • Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych [43. English]
 • Rachunek [48. English]

Umowa zlecenia z członkiem komisji habilitacyjnej niebędącym pracownikiem UW

wzór do 15.01.2024

 

Umowa przewozu osób

wzór do 15.01.2024

Pozostałe umowy:

ZARZĄDZENIE NR 20 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO
z dnia 23 lutego 2022

 

 • Umowy wolontariackie

Do pobrania wzory dokumentów w języku polskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 31 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej (DOCX 15 KB) 
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Do pobrania wzory dokumentów w języku angielskim:

 1. wzór porozumienia ogólnego (DOCX 36 KB)
 2. wzór zgody rodzica/prawnego opiekuna osoby niepełnoletniej w języku angielskim (DOCX 15 KB)
 3. wzór wypowiedzenia porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontariackich na rzecz Uniwersytetu Warszawskiego (DOCX 14 KB) 

Zarządzenie nr 68 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego w sprawie Regulaminu Uniwersyteckiego Centrum Wolontariatu i zasad korzystania ze wsparcia wolontariuszy przez jednostki organizacyjne UW.

Do 15.01.2024:

 • Formularze ZUS dla osób spoza UW:

Zgłoszenie do ubezpieczeń/zgłoszenie zmiany danych osoby ubezpieczonej
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Instrukcja
Zgłoszenie do ubezpieczenia zdrowotnego/zgłoszenie zmiany danych
Wersja formularza obowiązuje od 16.05.2021 r.
Wyrejestrowanie z ubezpieczeń
Aktualizacja 14.05.2021 r.
Link do strony ZUS

Wynagrodzenie etatowe i dodatki do wynagrodzeń

Na stronie Biura Spraw Pracowniczych dostępne są druki dotyczące zatrudnienia, dodatków (zadaniowych, funkcyjnych), wynagrodzenia uzupełniającego, wprowadzenia zmian do danych osobowych, itp.

Link do strony BSP: https://bsp.adm.uw.edu.pl/bsp-druki-do-pobrania/

Kontakt:  https://bsp.adm.uw.edu.pl/zespol/

 

Świadczenia socjalne – informacja na stronie Biura Spraw Socjalnych

Kontakt: https://bssoc.uw.edu.pl/kontakt/

Podróż samochodem prywatnym:

 

 • Stawki za 1 km przebiegu pojazdu przed zmianą od 17 stycznia 2023 r. i po zmianie
 • Rodzaj pojazdu
  Stawki  

  – od 17 stycznia 2023 r.

  Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika

  do 900 cm3

  0,89 zł
  Dla samochodu osobowego o pojemności skokowej silnika

  powyżej 900 cm3

  1,15 zł
  Dla motocykla 0,69 zł
  Dla motoroweru 0,42 zł

Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 22 grudnia 2022 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy (Dz. U. 2023, poz. 5)

 • Regulamin gospodarowania samochodami służbowymi stanowiącymi własność Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego

regulamin samochody pop (2)

 • REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ

regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

umowa użyczenia sprzętu specjalistycznego.

Krajowe podróże służbowe – informacje ogólne:

Dokumenty należy złożyć w sekcji finansowej

– środki Katedr, doktoranci, ćwiczenia terenowe -pok. 119 lub pok. 103;

– projekty – u poszczególnych opiekunów projektów w sekcji finansowej:
pok. 118a i 119 lub pok. 103.

Niezbędne dokumenty – pracownik i doktorant oraz studenci:

 •  Polecenie wyjazdu służbowego – dla pracowników i doktorantów (dla doktorantów Polecenie wyjazdu)
 • Studenci – opiekun składa preliminarz kosztów z uzasadnieniem kosztów wyjazdu

Niezbędne dokumenty – osoby spoza UW zatrudnione w innych jednostkach budżetowych:

Preliminarz -wyjazd grupy osób (projekt, ćwiczenia terenowe):

Jeśli koszty dotyczą kilku osób, proszę na preliminarzu zaznaczyć kogo dotyczą i kto będzie osobą rozliczającą. Do rozliczenia proszę dołączyć informację kto pokrywał koszty grupy i dla kogo ma być dokonany zwrot i z jakiego źródła finansowania.

W przypadku wyjazdów w ramach realizacji projektów (z subwencji, grantów, itd.) wniosek winien być zainicjowany i parafowany przez kierownika projektu.


Podstawa prawna – diety:

Zaliczka na podróż dla pracownika:

Uwaga: jeśli zaliczka na wyjazd dotyczy usług i zakupów w celu realizacji projektu proszę załączyć preliminarz z opisem kosztów: ich celowości związanej z realizowanym projektem ( np. poprzez odniesienie do punktu budżetu.

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej – por. ust. 8 w Zarządzenie nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Wysokość diety krajowej dla pracowników:

 • dieta w podróży krajowej -od 1 stycznia 2023 – 45 zł;

Na podstawie ww. diety pozostałe koszty będą wynosiły :

 • ryczałt na pokrycie kosztów dojazdu środkami komunikacji miejscowej9,00 zł;
 • ryczałt za nocleg, 67,50 zł od 01.01.2023 stanowiący 150% diety;
 • zwrot udokumentowanych kosztów noclegu (faktura) będzie następował w wysokości stwierdzonej rachunkiem, jednak nie większej za jedną dobę hotelową niż dwudziestokrotność stawki diety, tj. 900 zł;
 • Przyjmuje się, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:śniadanie – 25% diety (od 01.2023 – 11,25 zł);obiad – 50% diety (od. 01.01.2023- 22,50 zł);kolacja – 25% diety (od 01.01.2023 – 11,25 zł).
 • Należność z tytułu diet oblicza się za czas od rozpoczęcia podróży krajowej (wyjazdu) do powrotu (przyjazdu) po wykonaniu zadania służbowego w następujący sposób:
  1) jeżeli podróż trwa nie dłużej niż dobę i wynosi:
  a) mniej niż 8 godzin – dieta nie przysługuje,
  b) od 8 do 12 godzin – przysługuje 50% diety,
  c) ponad 12 godzin – przysługuje dieta w pełnej wysokości;Dieta nie przysługuje:
  1) za czas delegowania do miejscowości pobytu stałego lub czasowego pracownika,
 • 2) jeżeli pracownikowi zapewniono bezpłatne całodzienne wyżywienie.

Bilety krajowe

Podróż samolotem

Uwaga – umowa z Whynottravel została zakończona w dniu 03.09.2023, uprzejmie proszę o kontakt z sekcją finansową w sprawie zakupu biletów.

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji. Dane do faktury:  Uniwersytet Warszawski, NIP: 525-001-12-66, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

Dane do faktury:  Uniwersytet Warszawski, NIP: 525-001-12-66, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

Jakie są zasady wydawania faktur do biletów kolejowych?

Bilet jednorazowy na przejazd koleją wystawiony w pociągu, kasie stacjonarnej lub biletomacie jest jednocześnie fakturą, jeśli zawiera:
•     numer i datę wystawienia,
•     imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
•     numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
•     informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
•     kwotę podatku,
•     kwotę należności ogółem.W konsekwencji taki bilet stanowi dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż oraz uprawniający do odliczenia VAT.  Wystawianie dodatkowych faktur do takich dokumentów nie jest prawnie dopuszczalne.
Należy pamiętać, że odmienne zasady mogą jednak dotyczyć biletów internetowych. Informacje o tym, czy stanowią one fakturę lub w jaki sposób można ją uzyskać zawarte są zwykle w regulaminach poszczególnych serwisów sprzedaży. W przypadku potrzeby uzyskania faktury VAT do biletu zakupionego w elektronicznym systemie sprzedaży zapoznaj się z treścią jego regulaminu lub skontaktuj się z usługodawcą.Podstawa prawna:
•    rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105);
•    § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485, z późn. zm.)

Podróż samochodem – dokumenty

 

 

Informacje ogólne:

 

Informacje szczegółowe:

Zakup biletów

 • Zlecenie zakupu biletu: Uwaga: nowe  (od dni 18. grudnia 2023) wytyczne dotyczące zakupu biletów w podróży zagranicznej, formularze: http://bwz.uw.edu.pl/whynottravel/ 
 • zakupu biletu nie można dokonywać w biurze podróży;
 • nie dopuszcza się płatności za zakup biletów ze środków własnych osoby wyjeżdżającej
 • Diety

Wyliczenie przysługujących diet (szczegółowe zasady znajdują się w Zarządzeniu nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania”. :

Stawki obowiązujące od 29 listopada 2022:

http://bob.uw.edu.pl/diety_zagraniczne/

Pracownikowi, któremu zapewniono w czasie podróży zagranicznej bezpłatne, całodzienne wyżywienie, przysługuje 25% diety ustalonej zgodnie z § 13 ust. 3.
Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia, przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:
1) śniadanie – 15% diety;
2) obiad – 30% diety;
3) kolacja – 30% diety

Warunki, w tym rodzaj i wysokość świadczeń przysługujących studentom
i doktorantom oraz innym osobom niebędącym pracownikami UW, wyjeżdżających za granicę w ramach wykonywania zadań Uniwersytetu, ustalają osoby wymienione w § 7 Zarządzenia Rektora nr 28.

Wyjazdy zagraniczne finansowane z zewnętrznych źródeł w ramach
programów, projektów i porozumień międzynarodowych i krajowych, realizowane są zgodnie zasadami dla nich przewidzianymi (dotyczy to m.in. programu Erasmus oraz programów finansowanych z funduszy Unii Europejskiej)

Wyjeżdżający może otrzymać ryczałt (tzw. dieta dojazdowa) na pokrycie
kosztów dojazdu z dworca i do dworca w miejscowości docelowej za granicą oraz w innej miejscowości, w której delegowany korzystał z noclegu.

Na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej przysługuje
ryczałt w wysokości 10% diety za każdą rozpoczętą dobę pobytu w podróży.

Za nocleg przysługuje zwrot kosztów w wysokości stwierdzonej rachunkiem
hotelowym (fakturą), w granicach limitów określonych w rozporządzeniu o którym mowa w § 3 ust. 1.
Rachunek hotelowy (faktura) powinien być wystawiony na Uniwersytet
Warszawski, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warszawa.

W przypadku nieprzedłożenia rachunku za nocleg przysługuje ryczałt
w wysokości 25% limitu diety hotelowej określonej dla danego kraju. Ryczałt nie przysługuje za czas przejazdu oraz gdy Wyjeżdżającemu zapewniono bezpłatny  nocleg, lub gdy został on sfinansowany w ramach opłaty konferencyjnej.

Informacje szczegółowe: strona Biura Współpracy z Zagranicą UW

Ubezpieczenie

 • Ubezpieczenie na czas podróży i pobytu za granicą (koszty leczenia, od następstw nieszczęśliwych wypadków, od odpowiedzialności cywilnej)

Pracownicy i studenci UW, którzy są delegowani / kierowani z UW za granicę mogą na okres wyjazdu, przystąpić do ubezpieczenia Kosztów Leczenia i Assistance za granicą w Towarzystwie Ubezpieczeń Wzajemnych Polski Zakład Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW), na podstawie polisy otwartej (obrotowej) numer JQ1 023E0038.
Koszt składki ubezpieczeniowej ponosi w takim przypadku Uniwersytet Warszawski.

W celu przystąpienia do ubezpieczenia należy przesłać zgłoszenie e-mailem  na adres: podroze.sluzbowe@uw.edu.pl

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko, dzień wyjazdu i dzień powrotu do kraju, kraj docelowy wyjazdu oraz nieobowiązkowo dane osoby uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego (imię i nazwisko oraz stopień pokrewieństwa).

Informacja na temat ubezpieczenia w TUW PZUW
Ogólne warunki ubezpieczenia

Osoby delegowane / kierowane z UW za granicę, mogą dodatkowo zakupić  ubezpieczenie NNW, OC i Bagażu w STU ERGO Hestia SA. według zasad poniżej jak dla osób nie delegowanych z UW.

Zaliczka i rozliczenie wyjazdu zagranicznego

 • Wypłata gotówki – w polu przeznaczonym na numer konta proszę wpisać EWG (Elektroniczna Wypłata Gotówkowa) i oddział banku Millennium;
 • Ponadto, w związku z tym, że nie przewiduje się wypłaty zaliczki dla osób spoza Uniwersytetu, jednostka macierzysta zatrudniająca tę osobę może pokryć koszty jej wyjazdu i obciążyć notą Uniwersytet [→http://bwz.uw.edu.pl/podroze-zagraniczne/]. Uwaga noty powinny być wystawiana dla każdego projektu/źródła finansowania osobno.
 • Obieg dokumentów wniosek i rozliczenie:  informacja Kwestury UW 
 • Rozliczenie wyjazdu – e-mail do : rozliczenia@adm.uw.edu.pl
 • Kontakt z Kwesturą  Sekcja Obrotu Zagranicznego Kwestura UW 

Niezbędne dokumenty:

PRACOWNIK UW, STUDENT, DOKTORANT

OSOBY SPOZA UW

 • zakupu biletu nie można dokonywać w biurze podróży;
 • nie dopuszcza się płatności za zakup biletów ze środków własnych osoby wyjeżdżającej
 • Nie można dokonywać zakupu kartą służbową

Dokumenty wyjazdowe składane w Sekcji Finansowej Wydziału Archeologii. p. 119 lub 103a – kontakt e-mail: wa.fiansne@uw.edu.pl

 

Usługi wizowania

Wiza – zlecenie usługi wizowania

Środki podróży

Podróż samolotem

http://bwz.uw.edu.pl/zakup-biletow/

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

Jakie są zasady wydawania faktur do biletów kolejowych?

Bilet jednorazowy na przejazd koleją wystawiony w pociągu, kasie stacjonarnej lub biletomacie jest jednocześnie fakturą, jeśli zawiera:
•     numer i datę wystawienia,
•     imię i nazwisko lub nazwę podatnika,
•     numer, za pomocą którego podatnik jest zidentyfikowany na potrzeby podatku,
•     informacje pozwalające na identyfikację rodzaju usługi,
•     kwotę podatku,
•     kwotę należności ogółem.
W konsekwencji taki bilet stanowi dokument fiskalny potwierdzający sprzedaż oraz uprawniający do odliczenia VAT.  Wystawianie dodatkowych faktur do takich dokumentów nie jest prawnie dopuszczalne.
Należy pamiętać, że odmienne zasady mogą jednak dotyczyć biletów internetowych. Informacje o tym, czy stanowią one fakturę lub w jaki sposób można ją uzyskać zawarte są zwykle w regulaminach poszczególnych serwisów sprzedaży.
W przypadku potrzeby uzyskania faktury VAT do biletu zakupionego w elektronicznym systemie sprzedaży zapoznaj się z treścią jego regulaminu lub skontaktuj się z usługodawcą.
Podstawa prawna:
•    rozporządzenie Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej z 17 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie wystawiania faktur (Dz. U. z 2021 r. poz. 1105);
•    § 3 pkt 4 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 3 grudnia 2013 r. w sprawie wystawania faktur (Dz. U. z 2013 r. poz. 1485, z późn. zm.)

 

Podróż samochodem- dokumenty

Informacje dodatkowe:

Zarządzenie nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia “Instrukcji o szczegółowych zasadach, regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania”.

Zarządzenie nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 20 kwietnia 2012 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 28 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 25 lipca 2011 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji o szczegółowych zasadach regulujących wyjazdy zagraniczne pracowników, doktorantów i studentów Uniwersytetu Warszawskiego oraz o trybie ich rozliczania[aktualny wniosek wyjazdowy].

Uwaga:

Zgodnie z ww. Zarządzeniem (par. 7):

4. Akceptację wyjazdu należy poprzedzić analizą jej celowości i kosztów,
zakresu świadczeń strony zagranicznej (zapraszającej) oraz możliwości finansowych Uniwersytetu Warszawskiego i jednostki organizacyjnej.

Uwaga: jeśli zaliczka na wyjazd dotyczy usług i zakupów w celu realizacji projektu proszę załączyć preliminarz z opisem kosztów: ich celowości związanej z realizowanym projektem ( np. poprzez odniesienie do punktu budżetu.

Wyjazd grupy osób (projekt, ćwiczenia terenowe):

Jeśli koszty dotyczą kilku osób, proszę na preliminarzu zaznaczyć kogo dotyczą i kto będzie osobą rozliczającą. Do rozliczenia proszę dołączyć informację kto pokrywał koszty grupy i dla kogo ma być dokonany zwrot i z jakiego źródła finansowania.

5. W przypadku wyjazdów w ramach realizacji projektów (BST, grantów,
strukturalnych, itd.) wniosek winien być zainicjowany i parafowany przez kierownika projektu.

Dodatkowe ubezpieczenia dla pracowników Uniwersytetu Warszawskiego (w tym także w czasie wyjazdów zagranicznych

W przypadku konieczności zakupu dodatkowego ubezpieczenia finansowanego z projektu badawczego proszę o kontakt z pracownikami sekcji finansowej Wydziału w celu weryfikacji kwalifikowalności kosztów oraz weryfikacji czy wymagana jest zgoda Kanclerza.

Pracownicy Uniwersytetu, którzy są zatrudnieni na podstawie umowy o pracę, podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu NFZ. Mogą też skorzystać z dodatkowego, płatnego ubezpieczenia grupowego w PZU lub Nordea Polska S.A. oraz prywatnego programu ubezpieczenia zdrowotnego Luxmed i PZU Zdrowie.

Informacje szczegółowe

Ubezpieczenie podczas wyjazdów zagranicznych

Uwaga: od 1 sierpnia 2023  pracownicy, doktoranci i studenci Uniwersytetu Warszawskiego delegowani i kierowani za granicę mogą zostać objęci ubezpieczeniem kosztów leczenia i assistance. UW zawarł umowę w tym zakresie z Towarzystwem Ubezpieczeń Wzajemnych Polskim Zakładem Ubezpieczeń Wzajemnych (TUW PZUW).

Warunki ubezpieczenia oraz procedura zgłoszenia do ubezpieczenia:

Link:  https://www.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2023/07/ubezpieczenie-podrozy-sluzbowych-2023.pdf.

Formularze:

W celu objęcia ochroną ubezpieczeniową Kosztów Leczenia i Assistance osoby wyjeżdżającej służbowo / kierowanej z UW za granicę należy przed wyjazdem przekazać na adres mailowy podroze.sluzbowe@uw.edu.pl zgłoszenie do ubezpieczenia zawierające następujące dane dotyczące osoby wyjeżdżającej:

imię i nazwisko,

dzień wyjazdu

i dzień powrotu do kraju,

kraj docelowy wyjazdu

oraz dane osoby uposażonej w przypadku śmierci ubezpieczonego.

W przypadku wystąpienia szkody w okresie od 01.08.2023 – 31.07.2024 objętej ubezpieczeniem należy powiadomić (podając numer polisy: JQ1 023E0038): z terenu RP i poza RP:
Centrum Pomocy Assistance TUW PZUW: + 48 22 582 57 70
(całodobowo).

Dokumenty należy złożyć w sekcji finansowej Wydziału Archeologii UW (pok. 118a lub 119)

 • KONFERENCJA – organizacja i preliminarz

Preliminarz kosztów konferencji 

Po wypełnieniu proszę o przekazanie do Sekcji finansowej Wydziału Archeologii

Informacje ogólne – organizacja konferencji i wystaw, wynajem sal na UW

SKŁADKA CZŁONKOWSKA

 

ZAPROSZENIE GOŚCIA KRAJOWEGO I Z ZAGRANICY

Zakup biletu dla gościa (lotniczego, kolejowego lub autobusowego)

Nocleg:

Uwaga: opiekun może pobrać zaliczkę, jeśli poprzednie zaliczki zostały rozliczone

Opis procedury

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego

Sprawy formalne: przed pobytem gościa należy wypełnić formularz i złożyć do sekcji finansowej (pok. 118a lub 119).

W przypadku gości zatrudnionych w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej pobyt rozliczany jest notą zewnętrzną (delegacja jest składania w jednostce macierzystej).

Zaproszenie wypełnia osoba zapraszająca lub opiekun gościa. Na formularzu niezbędna jest akceptacja Dziekana i Pełnomocnika Kwestora. Zaliczka może być pobrana przez opiekuna gościa.

Sekcja finansowa przesyła na tej podstawie informację do BWZ na adres international@uw.edu.pl

Zakwaterowanie

Zakwaterowanie – informacja na stronie BWZ (informacja o zniżkach w obiektach UW i innych hotelach w Warszawie )

Dom gościnny Hera
ul. Belwederska 26/30, 00-594 Warszawa
Zakwaterowanie w tzw. “części doktoranckiej” – tylko za pośrednictwem BWZ.

Dom gościnny Sokrates
ul. Smyczkowa 9, 02-678 Warszawa

Podróż gościa – krajowego lub  z zagranicy

W przypadku rozliczania kosztów podróży obowiązują procedury tak jak dla pracowników UW.

Podróż samolotem

Bilet lotniczy komunikacji krajowej należy zakupić, zgodnie z umową przetargową nr DZP-362-106/2019 z dnia 30 kwietnia 2020 r. za pośrednictwem Biura WhyNotTravel.

Podróż pociągiem lub autobusem

 • Na podstawie złożonego wniosku o oddelegowanie, na konto osoby wyjeżdżającej (pracownika) może zostać przelana zaliczka na pokrycie kosztów biletu.
 • Bilet kolejowy można zakupić w kasach  lub on line, wówczas faktura będzie wystawiona zgodnie z danymi wprowadzonymi do systemu rezerwacji.

Zakup biletu przez Internet

Bilety kolejowe relacji krajowej można kupić za pomocą systemu internetowej sprzedaży biletów e-IC przez stronę PKP Intercity.
Przez Internet można zakupić bilety jednorazowe na przejazd na odległość powyżej 50 km, na wszystkie pociągi Express InterCity (EIC) oraz Twoich Linii Kolejowych (TLK).
Przed dokonaniem zakupu należy utworzyć własne konto, wypełniając formularz rejestracyjny online.
Za elektroniczny bilet kolejowy można zapłacić kartą (systemy Visa, Meastro, MasterCard) lub przelewem online.
W trakcie zakupu można „poprosić system” o wystawienie faktury VAT i przysłanie jej drogą elektroniczną lub pocztą.

UWAGA: każdy bilet jednorazowy na przejazd koleją normalnotorową na odległość nie mniejszą niż 50 km, zakupiony w kasie kolejowej, jest fakturą. Do takich biletów nie są wystawiane faktury VAT.

 

Rozliczenie pobytu

Rozliczenie z podpisami gościa składane jest w sekcji finansowej Wydziału Archeologii pok. 118a lub 119:

Zaliczka dla opiekuna gościa:

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej (dotyczy to także zaliczek pobranych na inny cel) –  por. ust. 8 w Zarządzenie nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Podstawa prawna:

ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych
na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Zgłoszenie pobytu gościa Uniwersytetu Warszawskiego stanowi załącznik do zarządzenia nr 11 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 6 lutego 2019 r. w sprawie zmiany zarządzenia nr 130 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 12 grudnia 2018 r. w sprawie Regulaminu przyjmowania gości na Uniwersytecie Warszawskim oraz finansowania kosztów ich pobytu (M.2019.27.Zarz.11)

 

 

 

 

ZAKUPY

Uwaga: przed dokonaniem zakupu proszę sprawdzić, czy dostawy lub usługi wykonywane są w ramach umów sukcesywnych

Link na stronie: https://www.archeologia.uw.edu.pl/sekretariaty/formularze/

Kontakt w sprawie składania zamówień publicznych na Wydziale Archeologii – sekcja finansowa:

Magdalena Matera, e-mail: md.matera@uw.edu.pl  Tel. +48 22 55 22 802

Wniosek w sprawie zamówienia publicznego

ZARZĄDZENIE NR 294 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów

Traci moc zarządzenia nr 22 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 16 czerwca 2014 r.

Lista dostaw i usług, które należy realizować w jednym z trybów zamówień publicznych i procedurze określonych w ustawie Prawo zamówień Publicznych [Więcej]

Publikacja ogłoszeń w BIP UW dla zamówień publicznych o wartości niższej niż 130tys. zł oraz art. 11 ust. 5 pkt 1, 2

[formularz-BIP_UW]

Procedury zakupu

Przed dokonaniem zakupu materiałów i zleceniem usług proszę o zgłoszenie planowanych wydatków do sekcji finansowej Wydziału (opiekunowi – dla projektów; dla subwencji – po. 119 (p. Magdalena Kijewska lub p. Dagmara Kulbicka)

Preliminarz wydatków powinien objąć  planowane zakupy materiałów, usługi,  aparaturę/środki trwałe. Dodatkowo: nr PSP/nazwę Katedry, źródło finansowania, planowany okres wydatkowania. Proszę o uzgodnienie z sekcją czy należy doliczyć dodatkowe koszty VAT , inne koszty podatkowe.

Przedpłata (faktura proforma) – termin płatności min. 14 dni ze względu na obieg dokumentów.

Zaliczka – ZARZĄDZENIE NR 15 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 17 kwietnia 2007 r. w sprawie zasad wypłat i rozliczeń zaliczek gotówkowych na Uniwersytecie Warszawskim (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Uwaga:  Zaliczka nie może być zatwierdzona do wypłaty, jeżeli występujący o zaliczkę nie rozliczył się z poprzedniej, wyjątki i szczegóły dotyczące zakupówZarządzeniu nr 15 z 17 kwietnia 2007 (Monitor UW2007 r. Nr 4, poz. 233).

Zamówienia usług i dostaw z innych jednostek UW (noty wewnętrzne), np. wypożyczenia z BUW, zlecenia analiz laboratoryjnych – zgodnie z Komunikatem Kwestora nr 4/2017

WAŻNE. Należy zwrócić szczególną uwagę na prawidłowość udokumentowania kwoty, która obciąża koszty projektu. Dla każdego projektu  / źródła finansowania musi być osobno wystawiona nota.

Kwota noty: PLN

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Dział Wsparcia Informatycznego (DWI) realizuje następujące zakupy informatyczne:

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

 

Uwaga: przed dokonaniem zamówienia proszę sprawdzić czy została podpisana umowa na dostawy/usługi sukcesywne. Jeśli jest podpisana umowa proszę o składanie zamówienia w firmie wyłonionej w przetargu zgodnie z zawartą umową.

Artykuły papiernicze

https://dzp.uw.edu.pl/umowy-ogolnouniwersyteckie/

 • Wzory dokumentów DZP

https://dzp.uw.edu.pl/wzory-dokumentow/

 • Informacja o trwających postępowaniach (dostawy, roboty budowlane, dostawy)

https://dzp.uw.edu.pl/postepowania-przetargowe/

Ostatnia aktualizacja: 04.10.2023

Uwaga: Trwają postępowania na poniższe materiały i usługi – przed dokonaniem zakupu proszę o sprawdzenie czy została podpisana umowa

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr POUZ-361/174/2023/DZP pn. “Sukcesywne dostawy środków czystościowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym nr POUZ-361/41/2023/DZP pn. “Sukcesywne dostawy papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego.”

 • Usługi pocztowe

Dotyczy postępowania prowadzonego w trybie podstawowym nr POUZ-361/256/2023/DZP pn “Świadczenie powszechnych usług pocztowych w obrocie krajowym  i zagranicznym w zakresie przyjmowania i dostarczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada  2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. 2012 poz 1529)”

 

Aktualne umowy ogólnouniwersyteckie – dostawy sukcesywne

Artykuły papiernicze

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/162/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na “Sukcesywne dostawy artykułów papierniczych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: EKO-BIURO  Marcin Kiciński i Wspólnicy Sp. K. z siedzibą w Warszawie przy ul. Łopuszańskiej 36, 02-220 Warszawa, tel. (22) 886-52-52, fax (22) 201-15-05. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 15 listopada 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/162/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dostawy artykułów biurowych

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/154/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na „Sukcesywne dostawy artykułów biurowych dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma AMAD Sp z.o.o. z siedzibą przy ul. Łąkowej 31, 05-092 Łomianki, tel. 22 751 51 03, 22 864 54 84. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 14 stycznia 2023 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/154/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek (tonery)

 • W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/114/2022 prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego  na „Sukcesywne dostawy materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kopiarek dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego”  została wybrana firma AUTOMATYKA BIUROWA SP. Z O.O. z siedzibą w Warsza2wie, Ul. Prymasa Tysiąclecia 103, 01-424 Warszawa, tel./ 22 120 22 00, Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy tj. od dnia  4 stycznia 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

  Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

  Umowa nr DZP-362/114/2022 została zawarta na podstawie art. 132 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

   

  Papierowe artykuły higieniczne

  W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/41/2023 prowadzonego w trybie podstawowym na „Dostawę papierniczych artykułów higienicznych dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego″ została wybrana firma ADATEX Grabarczyk Robert  ul. Dr Perzanowskiej 61GA 26-610 Radom. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 12 miesięcy od dnia 16 sierpnia 2023 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

  Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

  Umowa nr DZP-362/41/2023 została zawarta na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych.

   

Woda pitna

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/50/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy wody pitnej źródlanej dla potrzeb pracowników Uniwersytetu Warszawskiego została wybrana firma PiastPoL Klejnowski Kobieracki Spółka Jawna, z siedzibą przy ul. Kolumba 26,  02-288 Warszawa. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 24 miesięcy od dnia 26 sierpnia 2022 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: dsobolew@adm.uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/50/2022 została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Wywóz niebezpiecznych odpadów

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I – Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Usługi pocztowe

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/134/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na Świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO, w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012r., Prawo Pocztowe ( Dz.U. 2012 poz 1529)” została zawarta z firmą Poczta Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-940), ulica Rodziny Hiszpańskich 8. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres od dnia 01.09.2022r. do dnia 01.09.2023 r.

Przedmiotem zamówienia jest:

1. świadczenie usług pocztowych w obrocie krajowym i zagranicznym, w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych o wadze od 0 g do 20 000 g oraz ich ewentualnych zwrotów na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego. Przez powszechne usługi pocztowe należy rozumieć, zgodnie z art. 3 pkt 25 ustawy Prawo Pocztowe z dnia 12 czerwca 2003 roku (tj. Dz. U. 2008 r., Nr 189, poz. 1159 z późn. zm.), usługi polegające na:

a) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu:

– przesyłek listowych do 2000 g, w tym przesyłek poleconych i listów zagranicznych w tym poleconych,

– paczek pocztowych do 10 000 g w obrocie krajowym,

b) przyjmowaniu, przemieszczaniu i doręczaniu w obrocie zagranicznym przesyłek listowych i paczek pocztowych do 20 000 g;

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Biuro Rektoratu (Kancelaria Ogólna)

Umowa została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Usługi telefonii komórkowej

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr DZP-361/180/2022 prowadzonego w trybie podstawowym na „Usługi telefonii komórkowej” została wybrana firma T-Mobile Polska S.A., ul. Marynarska 12, 02-674 Warszawa. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 36 miesięcy tj. od dnia 1 czerwca 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Jednostka organizacyjna UW odpowiedzialna za koordynację Umowy: Dział Telekomunikacji

 

Bilety – podróże zagraniczne i krajowe – kolejowe, samolotowe, promowe, autokarowe

Umowa zakończona w dniu 3 września 2023.

W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego nr DZP-361-106/2019, w dniu 30 kwietnia 2020 r. została podpisana z Biurem WhyNotTravel  sp. zo.o. sp. k. umowa nr DZP-362-106/2019 sprzedaż i dostarczanie biletów lotniczych komunikacji krajowej i międzynarodowej, kolejowych, autobusowych i promowych komunikacji międzynarodowej oraz usługi wizowania paszportów. Umowa została zawarta na 3 lata i obowiązuje od 3 września 2020 r. do 3 września 2023 r. lub do wyczerpania kwoty wymienionej w umowie.

http://bwz.uw.edu.pl/podroze-sluzbowe/

Umowa DZP-362-106/2019 została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering) – wyłoniono dwie firmy:

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na „Usługi dostarczania i podawania posiłków (catering)” zostały zawarte dwie umowy ogólnouniwersyteckie. Umowy te funkcjonują równocześnie i dotyczą świadczenia usług na terenie Warszawy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację jest Biuro Gospodarcze.

Ewentualne pytania lub problemy, w szczególności nienależytą realizację usług, należy zgłaszać do Biura Gospodarczego na adres e-mail: a.zabadala@uw.edu.pl,  lub nr tel. 22 55 20 595.

Umowa nr DZP-362/83/2023/1 z dnia 23.06.2023 r. zawarta z firmą Premium Catering Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (kod: 00-020), przy ulicy Chmielnej 2 lok. 31

 • Okres obowiązywania umowy od 23.06.2023: 12 miesięcy (lub do wyczerpania kwoty umowy)
 • Tryb udzielenia zamówienia: tryb podstawowy
 • Podstawa prawna: art. 275 pkt 1 w związku z art. 359 pkt 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r.  Prawo zamówień publicznych
 • Formularz zamówienia
 • Zamówienia należy składać na adres e-mail: filip@premium-catering.pl równocześnie do wiadomości a.zabadala@uw.edu.pl

Umowa nr DZP-362/83/2023/2 z dnia 30.06.2023 r. zawarta z firmą “Olimpiada” Krzysztof Szymański, Z siedzibą w Warszawie (01-227) przy ul. Jana Szymczaka 1 lokal lu.1.

 

Dostawy mebli

Umowa na sukcesywną sprzedaż i dostawę wyposażenia meblowego wraz z montażem została zawarta z firmą Biuro Consult Karczmarz Kwiatkowski Sp.j. z siedzibą w Warszawie (02-674), ulica Marynarska 14 lok. 313.

Umowa nr POUZ-362/15/2023/DZP z dnia 21.09.2023r. została zawarta na okres 12 miesięcy od daty podpisania umowy lub do wyczerpania kwoty określonej w umowie.

Umowę z ramienia Biura Gospodarczego prowadzą:

 

Domeny internetowe

Aktualny dostawca domen internetowych dla UW: firma AGNAT Sp. z o.o. obsługująca portal domena.pl.

Aktualna lista domen internetowych i jednostek, które się nimi opiekują: it.sp.uw.edu.pl/dwi/DWIdlaUW/Domeny.

Zakup i przedłużenie (co roku) domeny wymaga złożenia zapotrzebowania potwierdzającego źródło finansowania i decyzję o wydatkowaniu środków. Skan zapotrzebowania zaakceptowanego przez Dziekana i Pełnomocnika Kwestora należy przekazać na adres: domenyUW@adm.uw.edu.pl.

 

Certyfikaty – podpis kwalifikowany

Dostawcami certyfikatów kwalifikowanych dla UW są:
– Cencert (umowa POUZ- 362/40 /20 23/DZP/1zawarta w trybie art.275 pzp, ważna do 2024-06-16 ).
– KIR (umowa POUZ- 362/40 /20 23/DZP/2 zawarta w trybie art.275 pzp, ważna do 2024-06-28 ).
Pełna oferta jest w Cennik-certyfikaty.

Procedura zakupu

 

Umowa nr. POUZ-362/2/2023/DZP, na „Odbiór, wywóz i utylizację odpadów komunalnych z obiektów Uniwersytetu Warszawskiego została zawarta z firmą Byś – Wojciech Byśkiniewicz”.

Umowa została zawarta z firmą Byś – Wojciech Byśkiniewicz, z siedzibą przy ul. Arkuszowej 41, 01-934 Warszawa. Umowa obowiązuje w okresie 1 czerwca 2023 – 31 lipca 2025 lub do wyczerpania kwoty przetargu.

Koordynatorem z ramienia Uniwersytetu Warszawskiego jest Tomasz Zwierzchowski.

Odbiór, transport i utylizacja odpadów

Rozstrzygnięcie przetargu nieograniczonego nr DZP-361-167/2019 na: „Odbiór, transport i utylizację odpadów niebezpiecznych i innych niż niebezpieczne, wytwarzanych w obiektach Uniwersytetu Warszawskiego w okresie 4 lat”

Nr umowy DZP-362-167/2019/I

Umowa z firmą O-PAL sp. z o. o. obowiązuje od 13.0.2020 do 13.08.2024 lub do wyczerpania kwoty

Umowa została zawarta na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004-Prawo Zamówień Publicznych.

 

 Dostawy wody butelkowanej, herbaty, kawy, cukru, mleka, soków, napojów

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr POUZ-361/63/2023/DZP prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego” Angelika Uchańska PHU „BLUGEL” ul. Wrocławska 33d lokal hala F, 55-095 Długołęka. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 24 miesięcy tj. od dnia 23 maja 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

Dla zamówień z jednostek Administracji Centralnej wymagany jest podpis Z-cy Kanclerza ds. Ekonomicznych

 • Jednostki dla których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć artykuły spożywcze spoza Warszawy:
  1. Ośrodek OW-K „Bajka” w Łukęcinie
  2. DPTIW „Szeligówka” k. Zakopanego
  3. Ośrodek Wrzos w Kirach k. Zakopanego
  4. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
  Zamówienia dla ww. jednostek będą składane raz na kwartał.

Umowa nr POUZ-362/63/2023/DZP została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

 

USŁUGI PRZEPROWADZKOWO-TRANSPORTOWE

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr POUZ-361/369/2022/DZP prowadzonego w trybie podstawowym na “Usługi przeprowadzkowo–transportowe dla jednostek Uniwersytetu Warszawskiego” została wybrana firma: F.T.U. BAKTRANS Dorota Bakowicz, Popowo 1, 76-037 Popowo.  Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 24 miesięcy od dnia 8 maja 2023 r., lub do wyczerpania kwoty, na którą została zawarta umowa.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze.

Uwaga! Ze względu na kończącą się kwotę z umowy z firmą F.T.U. BAKTRANS Dorota Bakowicz wszystkie zamówienia należy najpierw konsultować z Biurem Gospodarczym. Osoby do kontaktu: Sylwia Grzesiak – sylwia.grzesiak@adm.uw.edu.pl, oraz Marta Jaczewska – marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl

Formularz zamówienia wraz z wykazem mienia należy wysłać na adres mailowy Wykonawcy: przemyslaw.bakowicz@baktrans-koszalin.pl oraz kontakt@baktrans-koszalin.pl jak również do wiadomości sylwia.grzesiak@adm.uw.edu.pl, marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl

Umowa nr POUZ-362/369/2022/DZP została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

Dostawy wody butelkowanej, herbaty, kawy, cukru, mleka, soków, napojów

W wyniku przeprowadzonego postępowania nr POUZ-361/63/2023/DZP prowadzonego w trybie podstawowym na „Sukcesywne dostawy artykułów spożywczych na potrzeby Uniwersytetu Warszawskiego” Angelika Uchańska PHU „BLUGEL” ul. Wrocławska 33d lokal hala F, 55-095 Długołęka. Z ww. firmą została zawarta umowa na okres 24 miesięcy tj. od dnia 23 maja 2023 r. lub do wyczerpania kwoty umowy.

Umowa dotyczy wyłącznie zamówień na potrzeby posiedzeń ciał kolegialnych oraz spotkań z partnerami zewnętrznymi służących realizacji zadań statutowych UW.

Jednostką organizacyjną UW odpowiedzialną za koordynację wykonania Umowy jest Biuro Gospodarcze. Ewentualne problemy, w szczególności nienależytą realizację Umowy przez Sprzedawcę, należy zgłaszać na adres e-mail: bg@adm.uw.edu.pl

 • Na podstawie umowy można zamawiać tylko produkty znajdujące się w katalogu.
 • Formularz zamówienia  należy wysłać na adres mailowy Wykonawcy: blugel.zamowienia@gmail.com jak również do wiadomości sylwia.grzesiak@adm.uw.edu.pl, marta.jaczewska@adm.uw.edu.pl
 • Formularz zamówieniaDla zamówień z jednostek Administracji Centralnej wymagany jest podpis Z-cy Kanclerza ds. Ekonomicznych
 • Jednostki dla których Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć artykuły spożywcze spoza Warszawy:
  1. Ośrodek OW-K „Bajka” w Łukęcinie
  2. DPTIW „Szeligówka” k. Zakopanego
  3. Ośrodek Wrzos w Kirach k. Zakopanego
  4. Europejskie Centrum Edukacji Geologicznej w Chęcinach.
  Zamówienia dla ww. jednostek będą składane raz na kwartał.

Umowa nr POUZ-362/63/2023/DZP została zawarta na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. -Prawo Zamówień Publicznych.

  Ubezpieczenie

Bieżące informacje o zawartych umowach UW w sprawie ubezpieczeń zawarte są na stronie UW:

https://www.uw.edu.pl/ubezpieczenia/

 

 

 

 

 

Zamówienia na sprzęt komputerowy

Pełnomocnik ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii

mgr Ireneusz Nazaruk
e-mail: ireneusznazaruk@uw.edu.pl

Proszę o kontakt z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji przed dokonaniem zakupu sprzętu i oprogramowania.

Kontakt do DWI UW:  http://dwi.it.uw.edu.pl/ 

 • W celu dokonania zakupu należy wypełnić i przekazać aktualny formularz ze strony internetowej DWI  i przekazać do akceptacji Dziekana i Pełnomocnika Kwestora po wcześniejszym uzgodnieniu zakupu z Pełnomocnikiem ds. informatyzacji i cyfryzacji na Wydziale Archeologii.

Zakupy sprzętu komputerowego dla jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Warszawskiego realizowane są zgodnie z zarządzeniem nr 294 Rektora Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 31 grudnia 2020 r. w sprawie trybów, zasad i form udzielania przez Uniwersytet Warszawski zamówień publicznych na usługi, dostawy oraz roboty budowlane oraz organizowania konkursów – ZARZĄDZENIE.

DWI realizuje zamówienia oraz przekazuje wnioski przetargowe do DZP zgodnie z harmonogramem: Harmonogram zamówień.

Stacjonarny sprzęt komputerowy objęty jest zerową stawką VAT zgodnie z Ustawą z dn. 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm., art. 83 ust.1 pkt 26)

Wykaz sprzętu objętego zerową stawką VAT.

UWAGA: DWI nie realizuje zakupów sprzętu audiowizualnego (rzutników, projektorów, itp.).

Zakupy sprzętu “peryferyjnego” (mysz, klawiatura, dyski, itp.) realizowane są przez Biuro Gospodarcze.

Dokumenty dotyczące zakupów środków trwałych, aparatury specjalnej i wartości niematerialnych i prawnych (m.in. oprogramowania)

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE SPECJALISTYCZNEGO SPRZĘTU, BĘDĄCEGO NA STANIE WYDZIAŁU ARCHEOLOGII UW, NA POTRZEBY ZWIĄZANE Z PROCESEM KSZTAŁCENIA I PROWADZENIA BADAŃ:

Regulamin korzystania ze sprzętu WA UW uzupełniony 09.06.21-1

Procedura zakupu i odnowienia podpisów kwalifikowanych

Formularz – Zapotrzebowanie_na_podpis_kwalifikowany

Wymagane jest wypełnienie w pliku excel dwóch arkuszy (arkusz: Zapotrzebowanie i Lista imienna) oraz uzyskanie podpisu Dziekana i Pełnomocnika Kwestora

Dostawcami certyfikatów kwalifikowanych dla UW są:
– Cencert (umowa POUZ- 362/40 /20 23/DZP/1zawarta w trybie art.275 pzp, ważna do 2024-06-16 ).
– KIR (umowa POUZ- 362/40 /20 23/DZP/2 zawarta w trybie art.275 pzp, ważna do 2024-06-28 ).

 

Kierownicy projektów

Proszę o przesłanie wypełnionego dokumentu do sekcji finansowej na adres mailowy opiekuna projektu.

Pracownicy Wydziału Archeologii

Certyfikaty na potrzeby pracowników Wydziału – proszę o kontakt z Dyrektor Administracyjną p. Magdaleną Nowakowską – e-mail: wa.dyrektor.adm@uw.edu.pl

Certyfikaty. Podpis Kwalifikowany – informacje na stronie Działu Wsparcia Informatycznego

Odnowienie certyfikatu – Formularz

Odnowienie certyfikatu (przedłużenie umowy subskrybenckiej) odbywa się standardowo drogą elektroniczną, podpis musi być ważny w momencie odpisywania aneksu do umowy subskrybenckiej.

Termin ważności podpisu można sprawdzić za pomocą dostarczonego oprogramowania (Peam-Heart, SmartSign).

Informacje ogólne

Podpis kwalifikowany służy do podpisywania dokumentów elektronicznych podpisem uznawanym w całej Unii Europejskiej. Użytkownik otrzymuje kartę kryptograficzną zabezpieczoną PIN-em, na której przechowywany jest certyfikat z kluczem prywatnym użytkownika. Zestaw do podpisu zawiera także czytnik oraz oprogramowanie.

Na UW funkcjonują dwa rodzaje podpisów, które różnią się danymi wpisanymi na certyfikacie:

 • podpisy używane w USOS do podpisywania legitymacji (studenckiej – ELS, doktoranta – ELD, nauczycielskiej – ELN)
 • podpisy używane do podpisywania dowolnych dokumentów (np. umów)

Podpisem może posługiwać się jedynie jego właściciel. Nowe umowy subskrybenckie muszą być podpisane przez właściciela osobiście, w obecności inspektora reprezentującego firmę dostarczającą podpis kwalifikowany, po uprzedniej weryfikacji tożsamości właściciela (na spotkaniu z inspektorem należy okazać dowód tożsamości).

Podpisy kupowane przez UW zawierają także dane dotyczące Uczelni i ewentualnie dodatkowe dane dotyczące uprawnień (ELS/ELD/ELN). Zmiana danych np. nazwiska czy uprawnień wymaga wyrobienia nowego certyfikatu.

Umowy subskrybenckie zawierane są na czas określony.

Podpisy zamawiane są w zbiorczych zamówieniach cyklicznie.
Harmonogram dostępny jest TU.

Podpis kwalifikowany w dowodzie: proszę o wcześniejsze sprawdzenie czy w danej umowie/dokumentach istnieje możliwość akceptacji tym podpisem.

Informacje dotyczące wydania podpisu

Profil zaufany – Informacje dotyczące podpisu kwalifikowanego – epuap

Informacje o zastosowaniu podpisu zaufanego