Regulamin Biblioteki IA

I . Przepisy ogólne
Biblioteka udostępnia swoje zbiory:
a. Na miejscu w czytelni wszystkim zainteresowanym.
b. Poprzez wypożyczenia na zewnątrz dla określonych grup czytelników.
Czytelnik ponosi pełną odpowiedzialność materialną za użytkowane materiały biblioteczne.
Każdy użytkownik odchodzący z IA UW ma obowiązek uzyskania zaświadczenia o uregulowaniu zobowiązań wobec biblioteki.

Naruszenie regulaminu korzystania z czytelni powoduje:
a. Udzielenie nagany przez dyżurnego bibliotekarza z poinformowaniem o ewentualnych dalszych możliwych karach regulaminowych.
b. Jednorazowe usunięcie z czytelni.
W wypadku rażącego naruszenia regulaminu oraz w razie niepodporządkowania się przez studenta poleceniom bibliotekarza zostanie skierowany wniosek o ukaranie do władz uniwersyteckich. Do czasu zajęcia przez nie stanowiska w tej sprawie student jest zawieszony w prawach czytelnika.

II. Czytelnia – udostępnianie prezencyjne.
Przepisy porządkowe.

Korzystających z czytelni obowiązuje:
a. Pozostawienie w szatni okryć wierzchnich, teczek, plecaków, toreb o rozmiarach pow. 30 cm x 20 cm.
b. Zachowanie ciszy i porządku na sali.
c. Nie wnoszenie do czytelni jedzenia i napojów oraz zakaz spożywania tam posiłków .
d. Nie używanie telefonów komórkowych .
e. Nie używanie komputerów do celów innych niż przeszukiwanie internetowych stron bibliotecznych i ich katalogów oraz wyszukiwanie informacji w bazach bibliograficznych i pełnotekstowych.

Czytelnik po wejściu do czytelni obowiązany jest:
f. Wpisać się do zeszytu odwiedzin.
g. Wręczyć dyżurującemu bibliotekarzowi legitymację lub inny dowód tożsamości.
i. Zgłosić u dyżurującego bibliotekarza wnoszone publikacje.
Korzystanie ze zbiorów Biblioteki:
a. Do pozycji znajdujących się w księgozbiorze podręcznym użytkownik ma wolny dostęp.
b. Pozostałe rewersy realizowane są co 30 minut.
c. Jednorazowo czytelnik może złożyć 5 rewersów.
d. Rewersy niezrealizowane są wykładane do wglądu przy zamówionych materiałach.
e. Pozycje zamówione z magazynu, po które czytelnik nie zgłosi się w ciągu całego dnia, wieczorem odsyłane są do magazynu.
f. Po wykorzystaniu materiałów sprowadzonych z magazynu czytelnik oddaje dyżurnemu bibliotekarzowi w zamian otrzymując swój dokument.
g. Na życzenie czytelnika książki i czasopisma sprowadzone z magazynu można odłożyć w czytelni.
– do 3 vol., nie dłużej niż na tydzień. Nie zakłada się książek z księgozbioru podręcznego. Z materiałów odłożonych, inni czytelnicy mogą korzystać warunkowo.
h. Wynoszenie materiałów bibliotecznych poza obręb czytelni bez zgody dyżurującego bibliotekarza jest niedopuszczalne i grozi sankcjami przewidzianymi w „Przepisach ogólnych”.

III. Wypożyczalnia – wypożyczanie poza czytelnię.

Do wypożyczania materiałów ze zbiorów Biblioteki IA UW mają prawo:
a. Pracownicy naukowi IA UW
– maksymalna liczba woluminów na koncie – 10 wypożyczonych do czasu corocznego skontrum
– doktoranci – maksymalna liczba woluminów na koncie do 5 egzemplarzy na miesiąc.
b. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IA i E i ZAŚ PAN.
– do 5 vol. na okres 1 miesięcy.
c. Pracownicy nienaukowi IA UW
– do 10 vol. na okres 1 miesiąca.
d. Byli, zasłużeni pracownicy naukowi IA UW ( w tym emeryci), których listę sporządza kierownik biblioteki
– do 10 vol. do czasu corocznego skontrum.
e. Studenci ( od II roku studiów ).
– mogą wypożyczyć pod zastaw indeksu 1 vol. na noc. Odbiór książki jest możliwy od godziny 16.00 . Zwrot wypożyczonej pozycji musi nastąpić do godziny 10.00 następnego dnia.
– mogą również wypożyczyć pod zastaw indeksu 2 vol. na okres świąteczny
f. Inne biblioteki w ramach wypożyczeń międzybibliotecznych
– do 3 vol. na okres 1 miesiąca.
g. Kierownik Biblioteki ma prawo zgodzić się na wypożyczenie niepełnosprawnym studentom IA UW do 5 vol. na okres 1 tygodnia. Zamówienie powinno być złożone w obecności zainteresowanej osoby.
h. Dyrekcja IA UW w wyjątkowych przypadkach może zezwolić na wypożyczenie materiałów również innym osobom lub instytucjom, każdorazowo określając zasady ( termin, liczba egzemplarzy) wypożyczenia.
i. Osoby oraz biblioteki wymienione w punktach a-d i f-h muszą posiadać konta biblioteczne otwierane na podstawie pisma Dyrekcji IA UW lub zgody Kierownika Biblioteki.
j. Czasopisma wypożyczane są na okres tygodnia.
k. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IA UW mogą wypożyczać materiały potrzebne na zajęcia. Ich zwrot następuje tego samego lub następnego dnia po zakończeniu ćwiczeń. Wypożyczenie możliwe jest tylko w wypadku zwrócenia poprzednio wypożyczonych w ten sposób materiałów.
l. Pracownicy naukowi oraz doktoranci IA UW mogą po uprzednim zgłoszeniu zablokować na okres do 3 tygodni wypożyczanie materiałów potrzebnych do zajęć.

Poza obręb Biblioteki nie wypożycza się :
a. studentom IA UW:
– księgozbioru podręcznego w przypadku gdy książka występuje w jednym egzemplarzu
– materiałów zamówionych na ćwiczenia
– źródeł wydanych przed 1945 rokiem
– opracowań wydanych przed 1945 rokiem
– albumów, katalogów muzealnych
– czasopism
– depozytów
– zbiorów specjalnych
– materiałów, których forma wydawnicza lub stan zachowania nie pozwala na korzystanie poza Biblioteką.
– w wyjątkowych przypadkach o wypożyczeniu powyższych materiałów decyduje Kierownik Biblioteki

b. Pozostałym kategoriom użytkowników nie wypożycza się:
– czasopism posiadanych przez Bibliotekę tylko w jednym egzemplarzu .

Wypożyczeń dokonuje się na podstawie rewersów, dokładnie i czytelnie wypełnionych.
Przy zwrocie materiałów użytkownik powinien otrzymać odpowiedni odcinek rewersu.
Na okres skontrum bibliotecznego czytelnicy mają obowiązek zwrócić wszystkie wypożyczane książki.
W wypadku nie zwrócenia materiałów w określonym terminie, konto czytelnika zostaje zablokowane do momentu ich oddania.
Studenci , którzy nie oddadzą książki w terminie tracą prawo do wypożyczania na okres 6 miesięcy.

IV. Kopiowanie materiałów bibliotecznych.
Do ksero nie są udostępniane:
a. Materiały wydane przed 1901 rokiem.
b. Materiały zaczytane i zniszczone
c. Zbiory specjalne
d. Zbiory graficzne
Zgodnie z prawem autorskim materiały nie są kopiowane w całości.
Prace doktorskie i inne materiały mające charakter rękopisu nie mogą być w żaden sposób kopiowane oprócz niewielkich fragmentów: wstęp, zakończenie, spis treści.
Fotografowanie i filmowanie przez czytelników zbiorów bibliotecznych dozwolone jest po uprzednim uzyskaniu zgody dyżurującego bibliotekarza.
Kopiowanie materiałów bibliotecznych dozwolone jest, zgodnie z prawem autorskim tylko do celów naukowo-dydaktycznych