Rekrutacja FAQ

Najczęściej zadawane pytania

Z Komisją Rekrutacyjną IA UW można kontaktować się pocztą elektroniczną (rekr.archeo@uw.edu.pl)

1. Gdzie znajdę informacje na temat studiów w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego?

Najaktualniejsze informacje można zawsze znaleźć na stronach uniwersyteckich: www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/ i na stronie Instytutu Archeologii UW. Można również skorzystać z możliwości wysłania maila do członków Komisji Rekrutacyjnej.

2. Chcę studiować archeologię. Co mam zrobić? Jakie przedmioty wybrać na maturze?

Aby móc podjąć w przyszłości studia na kierunku archeologia na Uniwersytecie Warszawskim,  oprócz przedmiotów obowiązkowych (j. polski, matematyka, j. obcy), należy dodatkowo zdawać na maturze jeden z następujących przedmiotów, na poziomie rozszerzonym: historia, geografia, historia sztuki, język łaciński z elementami kultury antyku, język grecki z elementami antyku, WOS lub filozofia. Aktualne zasady zawsze na www.rekrutacja.uw.edu.pl

3. Co zrobić jeśli zdawałem maturę w „starym” systemie?

W takim przypadku należy się skontaktować z Biurem ds. Rekrutacji UW. Od roku 2010 obowiązują identyczne warunki przyjęcia dla kandydatów z tzw. “starą maturą”, które można odnaleźć na stronach informacyjnych.
(https://monitor.uw.edu.pl/Lists/Uchway/Attachments/4729/załącznik nr 1.pdf).

4. Zdaję maturę międzynarodową. Jakie są wymagania na archeologii dla zdających tego typu maturę?

Zdający maturę międzynarodową (a nie zagraniczną!) wybierają, oprócz obowiązkowych przedmiotów również jeden z następujących przedmiotów: zarządzanie, ekonomia, psychologia, antropologia, historia, przedmiot z grupy „sztuka”, geografia, filozofia, polityka. łacina, greka klasyczna, na poziomie HL. Zdający maturę za granicą (tzw. matura zagraniczna bądź odpowiednik matury w danym kraju) wybierają, oprócz obowiązkowych przedmiotów także dodatkowy przedmiot z listy: ekonomia, historia, sztuka, geografia, łacina, greka klasyczna, filozofia.

6. Jak wygląda proces rekrutacji?

Na wszystkie kierunki studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, I i II stopnia w Uniwersytecie Warszawskim obowiązuje rejestracja internetowa. Kandydaci rejestrują się na stronie Internetowej Rejestracji Kandydatów (www.irk.oferta.uw.edu.pl/pl/).
Osoba kandydująca na studia w Uniwersytecie Warszawskim jest zobowiązana do dokonania następujących czynności:
A. założenia internetowego konta kandydackiego;
B. wybrania wszystkich interesujących ją kierunków studiów w wyznaczonym terminie oraz uszeregowania ich według osobistych preferencji zaczynając od kierunku, którym jest najbardziej zainteresowana;
C. wniesienia opłaty rekrutacyjnej na indywidualne konto bankowe, wygenerowane przez system Internetowej Rejestracji Kandydatów w wysokości naliczonej przez system IRK w zależności od liczby wybranych kierunków;
D. monitorowania informacji zamieszczanych na koncie kandydackim;
E. złożenia wszystkich wymaganych dokumentów po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu na studia, w wyznaczonym terminie bezpośrednio do komisji rekrutacyjnej IAUW.
UWAGA!!! Niedostarczenie dokumentów w wyznaczonym terminie traktowane jest, jak rezygnacja z możliwości podjęcia studiów. Nie może też stanowić podstawy do odwołania od decyzji Komisji.

6. Jaki jest próg punktowy przyjęć na archeologię?

Podczas rekrutacji na rok akademicki 2019/2020 próg punktowy wynosi 35. Wyniki tworzą listę rankingową (wspólną w przypadku studiów dziennych i wieczorowych). Pierwszym 100 osobom z listy zaproponowane zostaną studia I stopnia stacjonarne. Kolejne osoby spełniające kryteria zostaną wpisane na listę rezerwową. Niedostarczenie dokumentów przez kandydatów z  listy osób zakwalifikowanych na studia w wyznaczonym terminie, oznacza ich rezygnację ze studiów, a tym samym  przesunięcia na liście rankingowej. Przesunięcia na liście oznaczają złożenie propozycji podjęcia studiów kolejnym osobom z listy rankingowej zgodnie z limitem pozostających wolnych miejsc. Konieczne jest zatem częste sprawdzanie swojego konta na IRK i ewentualnie kontakt z przedstawicielami Komisji Rekrutacyjnej IAUW.

7. Kiedy należy złożyć dokumenty?

Terminy składania dokumentów są ogłaszane przez Biuro ds. Rekrutacji UW. Kandydaci dodatkowo uzyskują informację o terminach przyjęć wymaganych dokumentów na swoim indywidualnym koncie w systemie IRK po zakwalifikowaniu na studia.

8. Jakie dokumenty należy składać?

Wykaz dokumentów jest dostępny na stronach informacyjnych UW – http://rekrutacja.uw.edu.pl/wymagane-dokumenty/
Należy złożyć wszystkie wymagane dokumenty.
Brak któregokolwiek z dokumentów oznacza rezygnację z podjęcia studiów.

9. Jestem finalistą/laureatem olimpiady. Czy w związku z tym mogę liczyć na jakieś ulgi w postępowaniu rekrutacyjnym?

Tak. Wykaz uznawanych w Instytucie Archeologii olimpiad i konkursów jest dostępny na stronach informacyjnych UW. Należy też zgłosić się do Biura ds. Rekrutacji celem potwierdzenia swojego statusu.

10. Mam już dyplom licencjata/ inżyniera. Czy aby zostać archeologiem muszę zaczynać studia od początku?

Nie. Oferujemy też studia magisterskie dla kandydatów, którzy skończyli studia licencjackie na innych niż archeologia kierunkach. Musisz się tylko liczyć z koniecznością wytężonej pracy, zwłaszcza na pierwszym roku takich studiów. Studia tego typu są oferowane w cyklu dwuletnim w systemie dziennym lub zaocznym.

Kandydaci na studia II stopnia stacjonarne na kierunek Archeologia, którzy nie posiadają dyplomu archeologii uzyskanego na kierunku archeologia w Instytucie Archeologii UW lub na innej uczelni, posiadającej akredytację Państwowej Komisji Akredytacyjnej na kierunek archeologia (pod warunkiem, że program nauczania archeologii na tej uczelni na pierwszym stopniu studiów pokrywa się w 60% z programem nauczania w Instytucie Archeologii UW) zobowiązani będą zaliczyć przedmioty uzupełniające z zakresu wprowadzenia do archeologii, metodyki archeologicznych badań terenowych i dziejów cywilizacji w liczbie 300 godzin podczas studiów II stopnia.

11. Jestem studentem archeologii. Czy studia magisterskie są kontynuacją moich studiów licencjackich?

Nie. Studia magisterskie to odrębny typ studiów. Obowiązuje na nie rekrutacja, która wymaga zakończenia studiów licencjackich (uzyskania dyplomu). Zasady rekrutacji ogłaszane są co roku i dostępne na stronach informacyjnych Biura ds. Rekrutacji i Instytutu Archeologii UW.
Uwaga!!!
Na studia przyjęci zostaną kandydaci ze średnią obliczoną w następujący sposób: średnia ocen z całego toku studiów, stopień z pracy licencjackiej/ magisterskiej/ inżynierskiej oraz stopień z egzaminu licencjackiego/ magisterskiego/ inżynierskiego. Sposób obliczenia wyniku końcowego: średnia z toku studiów x 0,7 ocena z pracy dyplomowej x 0,2 ocena z egzaminu dyplomowego x 0,1.
Maksymalna możliwa do zdobycia liczba punktów rekrutacyjnych wynosi 5.

12. Studiuję już na innym kierunku na UW. Czy aby podjąć studia na archeologii muszę najpierw zrezygnować z pierwszego kierunku?

Nie. Możesz podjąć tzw. studia równoległe. Po ukończeniu i zaliczeniu pierwszego roku (bez warunków) ze średnią co najmniej 4,5 możesz wystąpić z prośbą do kierownika swojego Instytutu / opiekuna naukowego o zgodę na podjęcie studiów równoległych na archeologii. Pamiętaj jednocześnie o konieczności rejestracji tego faktu w systemie IRK.

13. Studiuję już archeologię, ale na innej uczelni. Chcę się przenieść na archeologię na UW. Co robić?

Opcja przeniesienia się z innej uczelni jest dostępna tylko dla studentów studiów licencjackich. Należy zgłosić się do Dyrektora ds. Studenckich IAUW, który wraz z Dziekanem Wydziału Historycznego ds. Sudenckich podejmą decyzję na podstawie ocen i podobieństwa programu dotychczasowych studiów.

15. Jak wygląda program studiów na archeologii? Wykopaliska? Wyjazdy?

Studia archeologiczne łączą w sobie zarówno naukę, jak i praktykę. Student może uczestniczyć w wykopaliskach w Polsce i zagranicą (np. w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Egipcie, na Środkowym Wschodzie, czy nawet w Ameryce Południowej). W trakcie studiów obowiązkowe są również różne terenowe praktyki powierzchniowe oraz wyjazdy naukowe tj. wizyty w muzeach czy na stanowiskach archeologicznych.
Więcej informacji uzyskasz na stronie Instytutu Archeologii, bądź w trakcie Dni Otwartych UW, na których zawsze jesteśmy obecni. Zapraszamy.

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE WAŻNE NA DALSZYCH ETAPACH:

16. Jakie zaświadczenie lekarskie jest wymagane?

Zaświadczenie lekarskie musi być wystawione przez lekarza internistę/ogólnego/rodzinnego i zawierać klauzulę o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów na kierunku Archeologia. Prosimy pamiętać, że integralną częścią studiów są praktyki wykopaliskowe, których nieodłącznym elementem jest ciężka praca fizyczna. Prosimy o tym poinformować lekarza. Skierowania na badania lekarskie będzie można pobierać ze strony IAUW od 01. czerwca 2019.

17. Czy dokumenty należy dostarczyć osobiście, czy można kogoś o to poprosić?

Ze względu na konieczność podpisania dokumentów, powinny być one dostarczane osobiście. Osoby trzecie mogą dostarczyć dokumenty, pod warunkiem, że zostały one uprzednio podpisane przez kandydata, i że zaopatrzył on “posłańca” w pisemne upoważnienie (wzór upoważnienia do pobrania na stronie Biura ds. Rekrutacji UW). Jeśli zachodzi konieczność składania podpisów, wymagamy upoważnienia do tego, potwierdzonego przez notariusza.
Dodatkowo, dołączając kopię dowodu osobistego (i książeczki wojskowej), należy pamiętać, że aby Komisja mogła je poświadczyć, “posłaniec” musi mieć kopie potwierdzone notarialnie.

18. Chcę odebrać dokumenty. Jak to zrobić?

Aby odebrać dokumenty (ze względu na nieprzyjęcie na studia bądź rezygnacji z podjęcia studiów), należy zgłosić się osobiście na dyżur Komisji Rekrutacyjnej – w Instytucie Archeologii UW (sprawdź czas i miejsce dyżuru PRZED wizytą, w zakładce AKTUALNOŚCI i na drzwiach wejściowych do Instytutu). Można też korzystając z maila rekr.archeo@uw.edu.pl umówić się na inny termin. PAMIĘTAJ!!! Nikt poza członkami Komisji Rekrutacyjnej nie jest upoważniony do udzielania wiążących informacji czy dysponowania dokumentacją.
Jeśli chcesz zrezygnować ze studiów już po otrzymaniu legitymacji i indeksu, musisz to ustalić z sekretariatem studenckim.

Dokumenty można odebrać jedynie OSOBIŚCIE (należy mieć przy sobie dokument tożsamości).

Jeśli nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytanie, skontaktuj się z nami:

Komisja ds. Rekrutacji IA UW – rekr.archeo@uw.edu.pl