Minigranty studenckie

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Program  jest kontynuowany w bieżącym roku akademickim 2019/20; konkurs na tzw. minigranty studenckie (Program Indywidualizacji Kształcenia – PIK):
1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do końca lutego 2020 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2021 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach;
2) Samorząd Wydziałowy, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2021 r.
Informacje dotyczące wydatkowania i rozliczania minigrantów:
– wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z sekcją finansową; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW, faktury wystawiane na UW (informacje na stronie sekcji)
– po zakończeniu projektu należy rozliczyć wszystkie koszty i złożyć także rozliczenie merytoryczne (raport z działań podjętych w trakcie realizacji projektu).
Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2018/19 musi nastąpić do końca lutego 2020.