Minigranty studenckie

Minigranty studenckie

Minigranty studenckie przyznawane są w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK). To specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z Sekcją Finansową WA; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW (aktualnie WhyNotTravel), faktury wystawiane na UW (informacje na stronie Sekcji Finansowej WA)

Po zakończeniu projektu należy złożyć rozliczenie merytoryczne (podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty) oraz finansowe w formie elektronicznej oraz papierowej do Prodziekana ds. studenckich WA.

Minigranty 2020/21

Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2019/20 zostaje wydłużone do 31.08.2021 r.

Proszę pamiętać o złożeniu rozliczenia merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym podpisanym przez panią Kierownik Sekcji Finansowej do dnia 31.08.2021 r.

Minigranty 2021/22

W tym roku środki z PIK nie zostały przyznane jednostkom UW.  W związku z tym, prodziekan ds. studenckich podjęła decyzję o sfinansowaniu tegorocznej edycji z puli środków na rozwój dydaktyki, pozostającej w dyspozycji prodziekan. Kwota dofinansowania, regulamin konkursu oraz wzór wniosku o minigranty będzie ogłoszony przed 1.03.2021 r.