Minigranty Wydziału Archeologii

Minigranty Wydziału Archeologii (edycje od 2020/21)

Organizatorem Konkursu Minigranty Studenckie jest Wydział Archeologii. Celem Konkursu jest wspieranie aktywności związanej z procesem kształcenia oraz rozwojem wiedzy, kompetencji i umiejętności studentów, a przez to podnoszenie ich kwalifikacji, poprzez wspieranie zadań związanych bezpośrednio z realizacją tematów ich prac dyplomowych. Dodatkowym celem Konkursu jest rozwój studentów w zakresie umiejętności właściwego formułowania wniosków grantowych oraz realizacji i rozliczania projektów. Konkurs jest skierowany do wszystkich studentów studiów stacjonarnych kierunków archeologia i Archaeology „Studies in English” Wydziału Archeologii UW, którzy uzyskali średnią ocen 4.0 w roku poprzedzającym Konkurs. Opiekunem projektu realizowanego w ramach Konkursu może być wyłącznie pracownik Wydziału posiadający co najmniej stopień doktora. Ocenę merytoryczną przeprowadza siedmioosobowa Komisja, w której skład wchodzą Dziekan i prodziekani Wydziału, przedstawiciel Samorządu studentów WA, a także po jednym przedstawicielu studentów studiów I stopnia studiów stacjonarnych, II stopnia studiów stacjonarnych spoza Samorządu, których zgłasza Samorząd. W danym roku akademickim odbywa się jedna edycja Konkursu, maksymalna kwota dofinansowania jednego projektu w danej edycji wynosi 10 000 zł, a maksymalny czas realizacji projektu wynosi 12 miesięcy. 

Dokumenty do pobrania

I Edycja – 2020/21

Z uwagi na wdrażanie całkowicie nowego systemu konkursowego, tegoroczna Edycja jest wyjątkowo ogłoszona z opóźnieniem. Studenci spełniający kryteria konkursowe, którzy chcą obronić się w terminie, mogą starać się o dofinansowanie działań wspierających powstanie ich prac dyplomowych takich jak koszty wyjazdów, skanów, czy grafik.

  • Wnioski należy składać do 18 maja 2021 r. do godz. 23.59.
  • Ocena formalna nastąpi do 21 maja 2021 r.
  • Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 10 czerwca 2021 r.

Zakwalifikowani do II etapu (po ocenie formalnej):

  • Damian Bursa
  • Paweł Rongies
  • Bartosz Placak

Skład Komisji oceniającej wnioski pod względem merytoryczno-jakościowym:

Dziekan, dr hab. Bartosz Kontny, prof. ucz., Przewodniczący Komisji,
Prodziekan ds. badań i rozwoju, dr hab. Arkadiusz Sołtysiak, prof. ucz.,
Prodziekan ds. finansowych, dr Michał Starski,
Prodziekan ds. studenckich. dr hab. Agnieszka Tomas,
Przedstawicielka studentów studiów I stopnia, pani Gabriela Prejs,
Przedstawicielka studentów studiów II stopnia, pani Joanna Pawlik,
Przedstawiciel Samorządu WA, pan Jan Chmielewski-Gill.
Posiedzenie Komisji – 10.06.2021, godz. 18.30
Zgodnie z Regulaminem, ocena wniosków ma charakter poufny.
Wyniki I Edycji Konkursowej 2021

W imieniu Komisji mam przyjemność poinformować, że w I Edycji Konkursu „Minigranty Studenckie” wszystkie wnioski zakwalifikowane do II etapu konkursowego zostały nagrodzone.

Ranking Konkursu:

  1. Bartosz Placak: 563 pkt.
  2. Damian Bursa: 521 pkt.
  3. Paweł Rongies: 519 pkt

Gratulujemy nagrodzonym!

Minigranty studenckie (edycja 2018/19 przedłużona)

Minigranty studenckie przyznawane są w ramach Programu Indywidualizacji Kształcenia (PIK). To specjalna dotacja, która w latach ubiegłych była przyznawana w ramach środków przyznanych przez Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych z puli środków przyznanych za udział studentów, którzy w roku rozpoczęcia studiów uzyskali najlepsze wyniki egzaminów maturalnych. W roku akademickim 2019/2020 na gruncie tzw. Ustawy 2.0. takie środki nie zostały uczelni przyznane, ale program był kontynuowany ze środków centralnych.

Więcej informacji znajdą Państwo tutaj.

Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych, badaniach analitycznych do pracy magisterskiej itp.

Wszelkie wydatki (zawarte w kosztorysie projektu) winny być konsultowane z Sekcją Finansową WA; bilety powinny być nabywane za pośrednictwem biura obsługującego UW (aktualnie WhyNotTravel), faktury wystawiane na UW (informacje na stronie Sekcji Finansowej WA)

Po zakończeniu projektu należy złożyć rozliczenie merytoryczne (podjęte działania oraz osiągnięte rezultaty) oraz finansowe w formie elektronicznej oraz papierowej do Prodziekana ds. studenckich WA.

Zakończenie realizacji projektów zaakceptowanych w roku akademickim 2019/20 zostaje wydłużone do 31.08.2021 r.

Proszę pamiętać o złożeniu rozliczenia merytorycznego wraz z rozliczeniem finansowym podpisanym przez panią Kierownik Sekcji Finansowej do dnia 31.08.2021 r.