Konferencja 100-lecie Archeologii

Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! – Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW

Tegoroczna konferencja sprawozdawcza Instytutu Archeologii UW zyskuje nową formułę . Planujemy, że będzie to konferencja o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, z szerokim mottem wiodącym Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!. Wokół tego motta, chcielibyśmy zaproponować organizację około 10 sesji lub warsztatów o węższych zakresach tematycznych, do udziału w których zapraszamy szerokie grono specjalistów, również spoza IA UW.

Ważne terminy

Termin konferencji – 9-13 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie sesji lub warsztatu oraz deklaracja o udziale w redakcji naukowej publikacji pokonferencyjnej – 16.06.2019 r.

Zgłoszenie wystąpienia posterowego (razem ze streszczeniem do 200 słów) – 15.09.2019 r.

Akceptacja sesji i warsztatów – 19.06.2019 r.

Akceptacja posterów – 20.09.2019 r.

Nadsyłanie programów sesji/warsztatów wraz ze streszczeniami wystąpień raz posterów w formie elektronicznej – 15.10.2019 r.

Ramy organizacyjne konferencji

Sesje i warsztaty tematyczne

Zapraszamy do organizacji jednodniowych sesji oraz warsztatów tematycznych. Proponujemy, żeby zgłaszane przez Państwa sesje lub warsztaty obejmowały możliwie szeroki zasięg geo-chronologiczny, koncentrując się raczej na metodzie i specyfice badań (np. archeologia krajobrazu, podwodna, kultu, społecznej funkcji domu, genderowa, eksperymentalna, etc.), niż na określonej kulturze archeologicznej.

Proponujemy również otwarte zaproszenie do udziału w konferencji, obejmujące specjalistów z kraju i zagranicy, oraz – jeśli uznają Państwo, że jest to wskazane – zaproszenie głównych prelegentów, tzw. ‘key-note speakers’. Ci z Państwa, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie do kosztów przyjazdu gości krajowych lub zagranicznych, proszeni są o bezpośredni kontakt z Dyrekcją IA UW.

Wszyscy Ci z Państwa, którzy zechcieliby zorganizować sesję lub warsztat, proszeni są uprzejmie o przesłanie nam informacji o tytule wydarzenia oraz wstępnie szacowanej liczbie referatów (w przedziale 5-8 wystąpień, 9-15 wystąpień, więcej niż 15 wystąpień) do 16.06.2019 r. na adres: archaeologyuw100@gmail.com

Po ustaleniu listy sesji i warsztatów, każdy organizator poproszony zostanie o rozesłanie zaproszeń do udziału w zgłoszonym przez siebie wydarzeniu – informacje o akceptacji sesji otrzymają Państwo do 19.06.2019 r. Nadsyłanym zgłoszeniom muszą towarzyszyć streszczenia (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych. Za poprawność językową streszczeń w językach obcych odpowiadają uczestnicy.

W oparciu o otrzymane przez Państwa zgłoszenia, prosilibyśmy następnie o przygotowanie wstępnego programu oraz zbioru streszczeń w porządku alfabetycznym. Termin nadsyłania programów i streszczeń upłynie 15.10.2019 r.

Sesja ‘posterowa’

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do wystąpień posterowych do dnia 15.09.2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać streszczenie treści posteru o objętości do 200 słów. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte, otrzymają wskazówki dotyczące formy graficznej posteru oraz logotypy do umieszczenia na posterze (100-lecia archeologii na UW oraz IA UW). Termin nadsyłania gotowych posterów w formie elektronicznej to 15.10.2019 r.

IA UW zapewnia wydruk i rozmieszczenie posterów w Galerii Korytarz w czasie trwania konferencji. Zapewniamy także zorganizowanie specjalnej sesji posterowej.

Publikacja

Przewidujemy możliwość wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w ramach osobnego suplementu do Światowita, w wolnym dostępie oraz w formie drukowanej. Planujemy, że byłaby to publikacja zbiorowa, wydana pod redakcją naukową organizatorów sesji.

Prosimy zatem również o informację, czy organizatorzy sesji lub warsztatów chcieliby następnie podjąć się obowiązków redakcyjnych. Deklaracje o gotowości redagowania materiałów z sesji/warsztatu prosimy zgłaszać razem z ich tematami, do 16.06.2019 r.

W imieniu Dyrekcji IA UW
Agata Ulanowska i Marcin Wagner

Kontakt: archaeologyuw100@gmail.com

 

Logotypy do pobrania:

LOGO IAUW

LOGO 100lecia Archeologii na UW – wersja polska

LOGO 100lecia Archeologii na UW – wersja angielska

We are glad to inform you that session titled Interdisciplinary Studies on Cultural Landscape of South–Eastern Sicily is accepted for the Jubilee Conference “The Past Has a Future!” at Institute of Archaeology, University of Warsaw.
The session will take place on Friday 13 December 2019.
 
Below you will find general information regarding your contribution.
 
What are the important dates I need to know? 
1. Abstract Submission Deadline 31st July 2019

2. Conference Days 09th – 13th December 2020 (session 13th of December)

• Abstract Structure:

1. The maximum word limit for the abstract is 300 words.
2. Your submission should be submitted in English.
3. Please download the abstract template and follow the format carefully
4. Once you prepared your abstract according to the above guidelines,
5. Submit your abstract to (roksana.chowaniec@uw.edu.pl ) email address.
6. After submission you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within 3 working days.

  • Important note: 
Maybe changes will be made regarding your proposal, following the results of the review process. The program of the session will soon be send to you after the deadline for the abstract submission.

  • Important documents:
1. Abstract to download:  Abstract_Template_The Past Has a Future

 

Dear Colleagues,

The academic year 2019/2020 the University of Warsaw is celebrating the 100th anniversary of Archaeology at the University.

A part of this celebration is an International Jubilee Conference „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”, which will take place on December 8-13, 2019 at the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

One of sessions of the Conference is dedicated to the antique glass titled “Glassware in the Roman Provinces and Barbaricum” and will be held on December 12, 2019 (Thursday).

 On behalf of the Organizing Committee we would have honour and pleasure to invite You to participate in this international session on the Roman glass found by archaeologists or produced in Roman Provinces or Barbaricum.

We shall be extremely glad for contacting us under e-mail address: glass.archaeology100uw@gmail.com

We remain at your disposal for any further questions you might have.

the Organizing Committee
Marcin Wagner, Aleksandra Chołuj

 

Important information:

Proposals of papers should be submitted by the end of July, 2019 by e-mail to glass.archaeology100uw@gmail.com

In the attachment (below) you will find an application form that should be sent back no later than 31st of August, 2019 on e-mail to glass.archaeology100uw@gmail.com

We welcome presentations (up to 20 min.), followed by 5 minutes discussion.

The language of the conference is English.

There is NO conference fee planned.

The organisers will cover the accommodation cost during the session in one of the hotels in the vicinity of the University. The organizers will make reservations for guests after establishing the session program.

Full versions of the papers for the planned publication of the conference proceedings should be submitted to the organizers during the glass session.

 

­­­­­­­­­­­­­­

Contact information:
Institute of Archaeology University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland
e-mail: glass.archaeology100uw@gmail.com

 

Application form

Reading bifaces

Dear Colleagues,
We invite you to participate in the International Session: Reading bifaces. Different approaches to technological analyses of bifacial tools
to be held in Warsaw, Poland from 11 to 13 December 2019. The session is a part of the International Conference “The Past Has a Future!”
celebrating the 100 years of archaeology at the University of Warsaw.

To register please complete the registration form and send it back on readingbifaces@gmail.com no later than 30th of September 2019.

We welcome presentations (up to 15 min.) The language of the conference is English.

All information about the conference will be sent in the 2nd Circular. Please note that there is no conference fee. The organizers cover the accommodation cost of the participants and catering during the conference.”

More information in PDF

Dear Colleagues,

This year we celebrate 100 years of archaeology at the University of Warsaw. We would like to organize an international jubilee conference and to invite a wide range of specialists to participate in sessions or workshops with narrower thematic areas. The conference will take place on December 8-13, 2019 at the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

The panel entitled Transformations in Antiquity will include papers discussing one of the following aspects of transformation process, which resulted in changes in the nature of Classical Antiquity:

 • transformation of military and civilian space, particularly transformations of military bases into late Roman towns
 • social transformations, ethnic changes, Romanization, acculturation expressed in archaeological finds
 • transformations of Roman provincial landscape after the Roman conquest and in the Migration Period
 • transformations on both sides of the frontier: mutual influence between the Roman frontier zone and Barbaricum resulting in their changes
 • cultural and language transformations: Latin, Greek and local languages within the Roman empire
 • economic transformations of Late Antiquity
 • religious transformations and its influence on the town’s space.

The panel will be held on 11th December 2019 (Wednesday) at the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

The language of the conference is English.

We invite submission of paper titles by July 15th, 2019 and abstracts in English (ca. 300 words) by August 31st, 2019, at:  agnieszka.tomas@uw.edu.pl. The presentations must not exceed 20 minutes.

The provisional programme of the Conference will be announced by November 1st, 2019.

The organizers reserve the right to choose the proposals sent by participants.

Costs and payments: The participation in the conference is free. Please note that the organisers do not cover travel and accommodation expenses.

Conference materials, accommodation and meals: The organizers offer help in booking convenient accommodation in Warsaw during the Conference. The organizers will provide conference materials and refreshments during the Conference. We also plan a free conference dinner party for the participants.

Post-conference publication: The participants are invited to submit full and original research papers that have not been published or submitted for consideration elsewhere. The conference papers will be published in the reviewed book series Światowit Supplement Series published by the University of Warsaw.

CONTACT INFORMATION:  

Ass. Prof. Agnieszka Tomas, Department of Archaeology of the Roman Provinces, Institute of Archaeology, University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw, PL. e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

This panel is organized with support of the National Science Centre, within the project entitled Extramural settlement near the Roman legionary fortress at Novae (Lower Moesia) and its fate in Late Antiquity, no. 2015/19/B/HS3/01790.

Chcielibyśmy, by podczas sesji zaprezentowana została problematyka uzbrojenia od epoki brązu po okres wczesnego  średniowiecza, z ukazaniem aktualnego stanu badań (co wiemy) i białych plam (czego nie wiemy, a wiedzieć możemy). Mamy również nadzieję na konsolidację środowiska bronioznawczego i początek bardziej regularnej współpracy. Materiały chcielibyśmy opublikować, a wersja drukowana mogłaby stanowić bronioznawczy odpowiednik wydawnictw zaczynających się zwykle od słów:  “Stan i potrzeby badań nad…”. Zakładamy, że tom miałby obejmować teksty dość obszerne. Wersja drukowana będzie mieć charakter specjalistyczny, ale wystąpienia powinny uwzględniać niekoniecznie bronioznawczy charakter zainteresowań odbiorców. Sesja jest ograniczona czasowo, ale do przewidujemy zaproszenie większej liczby uczestników (także z zagranicy) do udziału w publikacji. Referaty mogą być prezentowane w językach kongresowych (nie tylko w angielskim: francuski i niemiecki mile widziane). Nie jest to jednak koniecznością. Do 15 października 2019 r.  prosimy do dostarczenie streszczeń (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych), zaś możliwie wcześnie – deklaracji, a następnie tytułów wystąpień. Wszystko to na adres: bdkontny@uw.edu.pl

Z gorącymi pozdrowieniami, Bartosz Kontny

 

Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy

– interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

 

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”, połączonej z warsztatami naukowymi, która odbędzie się 9-11 grudnia 2019 r., w ramach archeologicznej międzynarodowej konferencji jubileuszowej w 100-lecie archeologii w Uniwersytecie Warszawskim,
pt. “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future”.

Problematyka wzajemnych relacji myśliwych-zbieraczy oraz rolników i hodowców, funkcjonujących obok siebie w Europie, budzi od dawna zainteresowanie wśród archeologów. Świadectwem zachodzących kontaktów są m. in. naczynia ceramiczne oraz artefakty kamienne, krzemienne, bursztynowe i kościane, znajdowane w różnych kontekstach na nizinach europejskich. Jednak prócz przesłanek surowcowych, technologicznych i stylistycznych, dowodów wzajemnych relacji jest znacznie więcej.

Ze względu na funkcjonowanie w tym samym czasie wielu różnorodnych jednostek kulturowych od wczesnego neolitu (krąg linearny) do wczesnej epoki brązu (trzciniecki krąg kulturowy), opartych na różnych sposobach utrzymania, terytorium Europy Środkowej i Wschodniej wydaje się być szczególnie objęte tą problematyką.

Celem sesji konferencyjnej jest więc ukazanie i prześledzenie interakcji społeczno-kulturowych, zachodzących pomiędzy ekonomicznie zróżnicowanymi grupami, egzystującymi w Europie Środkowej i Wschodniej w neolicie i wczesnej epoce brązu, a także określenie przyczyn i skutków tych kontaktów oraz weryfikacja stopnia ich analogiczności wobec tak ogromnego terytorium.

Do udziału w sesji zapraszamy archeologów, a także badaczy innych dziedzin
i dyscyplin, którzy chcą m.in.:

– podkreślić wyniki klasycznych badań materiałowych w rozważaniach
o charakterze społeczno-kulturowym,

– wykraczać daleko poza granice badań typologicznych i chronologicznych,

– przedstawić wyniki badań archeometrycznych i innych analiz o zakresie interdyscyplinarnym, niezwykle istotnych w perspektywie dynamiki przemian społeczno-kulturowych,

-omówić kwestię interakcji społeczno-kulturowych z metodologicznego punktu widzenia.

Celem organizowanej sesji będzie zaprezentowanie wyników aktualnie prowadzonych badań, dyskusja, a także podjęcie próby odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Europy Środkowej
i Wschodniej dochodziło do interakcji pomiędzy ugrupowaniami zbieracko-łowieckimi a rolniczymi i hodowlanymi i jakie są świadczące o tym przesłanki?

– Jakie były przyczyny zachodzących interakcji?

– Jak przebiegały owe interakcje?

– Jakie były skutki tych interakcji?

– Czy interakcje przebiegały wszędzie analogicznie?

Liczymy na ożywioną dyskusję.

Organizatorzy sesji tematycznej

Dariusz Manasterski

Katarzyna Januszek

Aleksandra Klecha

 

Ważne informacje

Język sesji

polski, angielski, rosyjski.

Forma sesji

referaty 15 minutowe

Abstrakt

powinien zawierać do 300 słów w języku prezentowanego referatu

Publikacja treści wystąpień

Przewidywana jest publikacja wystąpień w formie artykułów w serii wydawniczej Instytutu Archeologii UW – ŚWIATOWIT Supplement Series P

Termin rejestracji i przesyłania abstraktów

30 września 2019 r.

Program

9 grudnia – Sesja naukowa „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”

10 grudnia – Warsztaty archeometryczne. Wybrane aspekty metod
i specjalistycznych badań źródeł archeologicznych oraz autopsja  wytypowanych artefaktów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego wzięcia udziału
w warsztatach

11 grudnia – dla chętnych nietypowa wycieczka po Warszawie “Off The Beaten Path trip”, dodatkowa opłata (139 PLN)

Opłaty rejestracyjne

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

Dodatkowe informacje

interactions.archeouw@gmail.com

FORMULARZ REJESTRACYJNY