Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich

Ustalone zasady będą stosowane od początku roku akademickiego 2013/2014.

Zasady pisania i oceniania prac licencjackich w Instytucie Archeologii UW
1. Praca licencjacka:
Uwagi i wskazówki merytoryczne w zakresie pisania prac licencjackich
a) Prace licencjackie powstają w trakcie zajęć proseminaryjnych i pod opieką pracownika IAUW
posiadającego co najmniej stopień doktora.
b) Praca licencjacka powinna mieć charakter badawczy, analityczny lub przeglądowy. Autor pracy
powinien opanować warsztat naukowy oraz wykazać się wiedzą i umiejętnościami studenta
kończącego ten etap studiów.
c) Praca ma posiadać wyraźnie określony temat, sprecyzowane założenia, cele i tezy. W pracy należy
sformułować i konsekwentnie stosować metody badawcze oraz system przypisów. Zagadnienia
prezentowane w pracy należy przedstawić w sposób klarowny, z uwzględnieniem aktualnego stanu
badań i w odniesieniu przynajmniej do podstawowej literatury przedmiotu.
d) Tytuł pracy licencjackiej musi zostać zaakceptowany przez Radę Instytutu Archeologii UW.
e) Student piszący pracę licencjacką zobowiązany jest do przestrzegania przepisów Ustawy o prawie
autorskim i prawach pokrewnych, obowiązujących w Polsce, które muszą być respektowane w
procesie przygotowywania pracy, zwłaszcza w zakresie odwoływania się do literatury i źródeł.
f) Praca powinna być napisana językiem poprawnym i klarownym, w sposób jasny i logiczny.
Wszelkie dodatki do tekstu (rysunki, zdjęcia, etc.) muszą być czytelne.
g) Pracę oceniają Promotor oraz Recenzent.
h) Wskazówki techniczne zawarte są w Załączniku

2. Egzamin licencjacki:
Jest to egzamin ustny, składający się z minimum trzech a maksimum pięciu pytań zadanych przez
członków Komisji Egzaminacyjnej.
a) Przynajmniej jeden z członków Komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego.
b) Pytanie/pytania z zakresu treści/tematu pracy zadaje Recenzent.
c) Promotor i Przewodniczący Komisji zadają pytania ogólne z zakresu studiów.
d) Przyjęta formuła egzaminu ma na celu sprawdzenie wiedzy studenta w zakresie przedstawionej
przez niego pracy oraz umiejętności i kompetencji nabytych w ciągu trzyletnich studiów
stacjonarnych/ niestacjonarnych.

Wzorcowy układ pracy licencjackiej

Wzorcowy układ pracy licencjackiej:
a) Trzy pierwsze strony należy przygotować wg wzoru przedstawionego na stronie internetowej Wydziału Historycznego.
b) Spis treści: tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy, numery stron początkowych.
c) Praca licencjacka powinna liczyć łącznie nie mniej niż 30 stron standardowego maszynopisu
(sugerowana objętość bez ilustracji); zależy to jednak przede wszystkim od podjętego tematu
badawczego. Sugerowane jest użycie czcionki Times New Roman (wielkość czcionki 12, w przypisach
10) oraz zachowania interlinii 1,5.
d) Wstęp (prezentacja ogólnych informacji o pracy, wyjaśnienie zakresu tematycznego
(chronologicznego, przestrzennego), przedstawienie celu pracy, tez i założeń, metod badawczych
oraz podstaw źródłowych i stanu badań).
e) Tekst zasadniczy (przedstawienie głównego problemu pracy).
e) Zakończenie (podsumowanie i wnioski).
f) Katalog (opcjonalnie).
g) Bibliografia (wykaz literatury zacytowanej w pracy, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z
wymogami opisu bibliograficznego używanego w tekstach publikacji naukowych z zakresu
humanistyki ze szczególnym naciskiem na archeologię np. „Światowit”).
h) Załączniki (opcjonalnie).

Przydatne informacje o pisaniu pracy dyplomowej od prof. dr hab. Kazimierza Lewartowskiego