Zasady pisania i oceniania prac magisterskich

Zasady pisania i oceniania prac magisterskich w Instytucie Archeologii UW

1. Uwagi i wskazówki merytoryczne w zakresie pisania prac magisterskich
a) Prace magisterskie powstają w trakcie seminariów magisterskich, pod opieką samodzielnego
pracownika naukowego IAUW. W wyjątkowych przypadkach promotorem lub recenzentem może być
pracownik naukowy posiadający stopień doktora; wymagana jest wówczas zgoda Rady Wydziału.
b) Praca magisterska powinna przedstawiać umiejętności magistranta w zakresie samodzielnego
stawiania i rozwiązywania zadań badawczych, na poziomie odpowiednim dla absolwenta studiów
magisterskich IAUW. Magistrant powinien zaprezentować znajomość stanu badań w zakresie
opisywanego tematu, a także umiejętność pozyskania i interpretacji źródeł, czy analizy badanego
materiału.
c) Praca powinna posiadać wyraźnie określony temat, sprecyzowane założenia, cele i tezy. W pracy
należy sformułować i konsekwentnie stosować metody badawcze oraz system przypisów.
Zagadnienia prezentowane w pracy należy przedstawiać w sposób klarowny, z uwzględnieniem
aktualnego stanu badań, w odniesieniu do literatury przedmiotu.
d) Tytuł pracy magisterskiej musi zostać zaakceptowany przez Radę Instytutu.
e) Magistrant zobowiązany jest to przestrzegania przepisów Ustawy o prawie autorskim i prawach
pokrewnych obowiązujących w Polsce, które muszą być respektowane w procesie pisania pracy,
zwłaszcza w zakresie odwoływania się do literatury i źródeł.
f) Praca powinna być napisana poprawnym, klarownym językiem, w sposób jasny i logiczny. Wszelkie
dodatki do tekstu (rysunki, zdjęcia, etc.) muszą być czytelne.
g) Pracę oceniają Promotor oraz Recenzent.
h) Szczegółowe wymogi formalne w kwestii pracy magisterskiej reguluje Zarządzenie Nr 16 Rektora
UW zmieniające Zarządzenie Nr 8 Rektora UW.
i) Wskazówki techniczne zawarte są w Załączniku

2. Egzamin magisterski:
a) Jest to egzamin ustny, składający się z minimum trzech, a maksimum pięciu pytań zadanych
przez członków Komisji Egzaminacyjnej.
b) Przynajmniej dwóch członków komisji musi posiadać stopień doktora habilitowanego.
c) Pytanie/pytania z zakresu treści pracy zadaje Recenzent.
d) Promotor i Przewodniczący Komisji zadają pytania z ogólnego zakresu studiów. e) Przyjęta formuła egzaminu ma na celu sprawdzenie wiedzy studenta w zakresie przedstawionej
przez niego pracy oraz umiejętności i kompetencji nabytych w ciągu magisterskich studiów
stacjonarnych/ niestacjonarnych.
f) Egzamin magisterski może się odbyć w ciągu 2 lat od zaliczenia wszystkich przedmiotów
przewidzianych w toku drugiego stopnia studiów.

Wzorcowy układ pracy magisterskiej:

a) Trzy pierwsze strony należy przygotować wg wzoru przedstawionego na stronie internetowej
Wydziału Historycznego.
b) Spis treści (tytuły rozdziałów i podrozdziałów pracy, numery stron początkowych).
c) Praca magisterska powinna liczyć łącznie nie mniej niż 60 stron standardowego maszynopisu
(sugerowana objętość bez ilustracji); zależy to jednak przede wszystkim od podjętego tematu
badawczego. Sugerowane jest użycie czcionki Times New Roman (wielkość czcionki 12, w przypisach
10) oraz zachowania interlinii 1,5.
d) Wstęp (prezentacja ogólnych informacji o pracy, wyjaśnienie zakresu tematycznego,
chronologicznego, przestrzennego; przedstawienie celu pracy, tez i założeń, metod badawczych oraz
podstaw źródłowych i stanu badań).
e) Tekst zasadniczy (przedstawienie głównego problemu pracy).
f) Zakończenie (podsumowanie i wnioski).
g) Katalog (opcjonalnie).
h) Bibliografia (wykaz literatury zacytowanej w pracy, w kolejności alfabetycznej, zgodnie z
wymogami opisu bibliograficznego używanego w tekstach publikacji naukowych z zakresu
humanistyki, ze szczególnym naciskiem na archeologię np. „Światowit”).
i) Załączniki (opcjonalnie).

Przydatne informacje o pisaniu pracy dyplomowej od prof. dr hab. Kazimierza Lewartowskiego