Koła Naukowe w IA UW

Szanowni Państwo Studenci, członkowie Kół Naukowych,

  1. przypominam o konieczności składania sprawozdań z działalności kół za mijający rok; sprawozdania należy złożyć w Radzie Konsultacyjnej oraz kopię w sekretariacie ds. studenckich IA UW.
  2. zwracam się także z uprzejmą prośbą o przesłanie mi informacji na temat aktualnie działających kół naukowych, najważniejszych osiągnięć za ostatnie dwa-trzy lata oraz listy prac opublikowanych przez członków kół; na te informacje czekam do piątku 6 grudnia. Informacje powyższe można przesłać droga mailową.dr Wiesław Więckowski

Fundusz Inicjatyw Studenckich

Szanowne Studentki, Szanowni Studenci,
ubiegłoroczny konkurs w ramach utworzonego przez Dziekan Wydziału Historycznego programu Fundusz Inicjatyw Studenckich cieszył się dużym zainteresowaniem, dlatego też będzie on kontynuowany w bieżącym roku akademickim. Podobnie jak będzie kontynuowany konkurs na tzw. minigranty studenckie finansowane z subwencji rektorskiej:
1) Indywidualne wnioski studentów, zawierające opis projektu, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego, winny być składane do Wicedyrektora ds. Studenckich do końca lutego 2020 r. Finansowanie zostanie przyznane przez komisję, w której skład wejdą: Dziekan Wydziału, Prodziekan ds. Studenckich i Doktoranckich oraz Wicedyrektor Instytutu ds. Studenckich. Granty mogą służyć sfinansowaniu bądź dofinansowaniu udziału w szkołach letnich, warsztatach, kursach, kwerendach, konferencjach, badaniach archiwalnych itp. Przyznane środki winne być wykorzystane do końca lutego 2021 r. Kwota na minigranty zostanie podzielona proporcjonalnie do liczby studentów uczących się w poszczególnych Instytutach;
2) Samorząd Wydziałowy, Koła Naukowe oraz powstałe na potrzeby konkretnych projektów zespoły studenckie mogą ubiegać się o finansowanie bądź dofinansowanie swoich projektów naukowych. Wnioski, zawierające opis planowanych działań, wstępny kosztorys oraz opinię opiekuna naukowego projektu, należy składać do Prodziekana WH ds. Studenckich i Doktoranckich. Nabór wniosków ma charakter ciągły. Przyznane dofinansowanie winno być wykorzystane do końca lutego 2021 r.
Z wyrazami szacunku i życzeniami sukcesów
Krzysztof Skwierczyński

Kurs on-line I rok mgr

Szanowni Państwo Studenci I roku studiów magisterskich,

25 listopada rusza obligatoryjny dla Państwa kurs internetowy „Prace dyplomowe w relacji z otoczeniem społeczno-gospodarczym”.  Szczegóły dotyczące kursu, jego harmonogram i warunki zaliczenia (zal/nzal) zostały do Państwa wysłane pocztą USOS.
Serdecznie zapraszam do udziału w nim. W razie pytań, proszę o kontakt.

Dodatkowe informacje i list od Pełnomocnika Rektora ds kształcenia:
IAr-ogłoszenie do studentów

dr Wiesław Więckowski

Seminarium Bałtyjskie w dniu 21 listopada 2019r. o godz. 11.30 .

Dyrektor Instytutu Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Zakład Archeologii Wczesnego Średniowiecza i Dział Archeologii Bałtów Państwowego Muzeum Archeologicznego zapraszają na Seminarium Bałtyjskie w dniu 21 listopada 2019r. o godz. 11.30 .
Referat przedstawi Pani dr hab, Anna Bitner -Wróblewska.
Spotkanie odbędzie się w sali 2.12 w Instytucie Archeologii UW,

Praktyki wykopaliskowe w Marei (Egipt)

Marea to miasto nad jeziorem Marjut w pobliżu Aleksandrii. Była zasiedlona między końcem IV w. p.n.e. a VIII w. n.e. W przyszłym sezonie wykopaliskowym zamierzamy odsłonić datowane na okres wczesnobizantyński zabudowania portowe, budynki publiczne, domy i grobowiec.

termin: wrzesień, październik, listopad 2020 (możliwość zaliczenia maksymalnie 5-6 tygodni praktyk)

Informacje i zapisy na stronie facebookowej misji: https://www.facebook.com/pg/Marea-Archaeological-Project-673525879675667.

Marea – osada i cmentarzysko z okresu hellenistycznego, rzymskiego, bizantyjskiego i wczesnoislamskiego

Kierownik badań: dr hab. prof. UW Tomasz Derda
Miejsce badań: Marea
Kraj: Egipt
Instytucje uczestniczące w badaniach: Instytut Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego, Centrum Archeologii Śródziemnomorskiej Uniwersytetu Warszawskiego, Muzeum Archeologiczne w Krakowie, Egipskie Ministerstwo Starożytności
Charakter stanowiska: osada i cmentarzysko z okresu hellenistycznego, rzymskiego, bizantyjskiego i wczesnoislamskiego.
Opis badań: Na południowym brzegu jeziora Mareotis, 45 km na zachód od Aleksandrii polscy archeolodzy od kilkunastu laty prowadzą wykopaliska, odsłaniając budowla po budowli duże miasto z czasów bizantyńskich, zbudowane dokładnie na miejscu ośrodka przemysłowego i portu funkcjonujących do początków III w. n.e. Tradycyjnie to miejsce nazywano Mareą, bo Marea to przed założeniem Aleksandrii najważniejsze miasto w tej części Śródziemnomorza. Najwspanialszym obiektem jest wzniesiona w końcu V w. wielka bazylika z transeptem, drugi co do wielkości starożytny kościół w Egipcie (49 x 47 m); obok niej odkryto dwa kompleksy łaźni, późnoantyczny duży dom, budowle magazynowy i latryny. Z czasów rzymskich pochodzą cztery wielkie mola (najdłuższe ma ponad 120 m długości), wchodzące głęboko w jezioro, mogące obsłużyć jednocześnie kilkanaście statków. Wiemy, że w pobliżu portu znajdowały się duże warsztaty produkcyjne, wytwarzające na masową skalę amfory, ale także pracownie szklane. Apsydę bazyliki wzniesiono bezpośrednio na piecu ceramicznym (ma średnicę przekraczającą osiem metrów i jest jednym z największych w Egipcie), użytkowanym do początku III w. n.e. (tak datowane są amfory z ostatniego wypału w piecu pod apsydą). Nasi sąsiedzi, archeolodzy francuscy odkryli na półwyspie budowlę magazynowo-portową użytkowaną w późnym okresie ptolemejskim i wczesnym rzymskim. Te pozostałości z okresu od I w. p.n.e. do początków III w. n.e. wskazują na intensywne przemysłowe użytkowanie terenu. Jesteśmy w regionie produkującym i eksportującym na wielką skalę wino w amforach wytwarzanych lokalnie. Wielkość pieca, rozległość magazynu, rozmach konstrukcyjny mol pokazują, że „Marea” była wielkim ośrodkiem przemysłowym i portem jednocześnie.
Projekt/finansowanie: Sezon 2014 i 2016 przeprowadzono dzięki środkom Narodowego Centrum Nauki (grant NCN 2011/01/B/H3/02184). Sezony 2018, 2019 i 2019 finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki (grant NCN 2017/25/B/H3/01841). Opracowanie greckich ostraków z Marei możliwe dzięki wsparciu Narodowego Centrum Nauki (grant NCN 2012/07/B/HS3/03638).

“Warunki” z I roku

Szanowni Państwo,
wszystkich Studentów mających warunkowe zaliczenie I roku studiów proszę o niezwłoczny kontakt (drogą mailową lub na dyżurze). Chodzi o decyzję dotyczącą ekwiwalentów zajęć w ramach nowego programu studiów.
Dr Wiesław Więckowski