Wykopaliska zewnętrzne

Szanowni Państwo,
przypominam, że zgodnie z Regulaminem Ćwiczeń Wykopaliskowych na kierunku archeologia (https://www.archeologia.uw.edu.pl/wp-content/uploads/2020/10/Uchwala_10_2020_zal_1-1.pdf):
“2. Studenci I roku studiów I stopnia są kierowani na ćwiczenia terenowe organizowane przez pracowników Wydziału Archeologii. Studenci II i III roku studiów I stopnia oraz studenci studiów II stopnia mogą wybrać ćwiczenia terenowe spoza oferty Wydziału Archeologii na zasadach określonych w niniejszym dokumencie.
2a. Wszystkie ćwiczenia terenowe realizowane zewnętrznie, poza organizowanymi przez Wydział Archeologii UW, wymagają uzyskania opinii opiekuna naukowego (promotora pracy licencjackiej lub promotora pracy magisterskiej) oraz zgody
Prodziekana ds. Studenckich/Kierownika Jednostki Dydaktycznej w przypadku studentów studiów stacjonarnych, a w przypadku studiów niestacjonarnych zaocznych zgody Kierownika Studium Zaocznego. Zgody takiej udziela się na podstawie porozumienia z prowadzącym badania wykopaliskowe, na których student chce odbyć ćwiczenia terenowe.”
Ponadto, z uwagi na pogarszającą się sytuację związaną z pandemią, a czasem bardzo złą sytuacją w niektórych krajach, każdy wyjazd na wykopaliska organizowane przez instytucje zewnętrzne oraz wyjazdy poza UE, wymagają wcześniejszej zgody Prodziekan ds. studenckich. Wyjazd bez zgody będzie uznany za wyjazd prywatny, nie wliczany do programu studiów.