Harmonogram sesji zimowej

Zgodnie z par 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora UW w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz par. 22 ust. 9 Regulaminu Studiów ogłaszam harmonogram sesji zimowej na Wydziale Archeologii.

Jednocześnie informuję, że koordynatorem zajęć zdalnych na Wydziale Archeologii jest pan Michał Adamiak, który odpowiada za kontakt z CKC.

Harmonogram sesji 2020Z

Zarządzenie nr 84 (egzaminy w trybie zdalnym)

Agnieszka Tomas, prodziekan ds. studenckich

Semestr letni

Szanowni Państwo, na stronie Monitora UW opublikowano zarządzenie Rektora w sprawie semestru letniego. Zgodnie z § 3 ust. 1. “W innym trybie niż zdalny na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie
umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych.”
Szczegóły dotyczące zajęć na naszym Wydziale będą Państwu przekazane przed rozpoczęciem semestru letniego, jednak z zasady, dopóki pandemia trwa i jesteśmy w czerwonej strefie zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. W szczególnych przypadkach, tak jak do tej pory, będą możliwe spotkania stacjonarne na wniosek prowadzącego. Co do sposobu organizacji ćwiczeń terenowych decyzje będziemy podejmować najwcześniej w marcu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Zasady egzaminowania

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem Studiów, § 35 ust. 1:

Obowiązują dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu w jednym cyklu dydaktycznym. Terminy te przypadają odpowiednio w sesji egzaminacyjnej głównej i w sesji egzaminacyjnej poprawkowej, wyznaczonych dla cyklu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia z danego przedmiotu.
i ust. 3:
Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną (czyli do tzw. zerówki).
i ust. 4.: Student może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, jeśli wcześniej nie zdawał egzaminu z tego przedmiotu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną. Rada dydaktyczna może ustalić, że prawo do egzaminu w sesji poprawkowej mają także studenci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę pozytywną. –  rada dydaktyczna wyraziła opinię, że należy przyznać studentom możliwość poprawiania oceny pozytywnej, z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, jednak zasada ta, będzie obowiązywać po uchwaleniu uchwały w tej sprawie, wg planów w połowie lutego, czyli już po sesji zimowej (ale przed poprawkową).
W związku z tym:
Jeśli student / studentka podchodzi do zerówki i go zda, to nie może podchodzić do egzaminu w sesji. Jeśli nie będzie zadowolony / zadowolona z oceny, to może ją poprawić, ale w sesji poprawkowej (jak uchwalimy już uchwałę rady). Jeśli zaś nie zda egzaminu w terminie zerowym, to może podchodzić w sesji zimowej lub w zimowej sesji poprawkowej (26.02-7.03). Jednak każdy ma prawo dwóch podejść.
Oznacza to, że mimo nie uchwalonej jeszcze uchwały, będą Państwo mieli możliwość poprawiania ocen pozytywnych, jednak w zimowej sesji poprawkowej, pod warunkiem, że wcześniej zdawali Państwo egzamin tylko raz.

Sesja egzaminacyjna

Szanowni Państwo, uprzejmie przypominam, że zasady przeprowadzania egzaminów w trybie zdalnym określa zarządzenie Rektora w tej sprawie. Zgodnie z nim, do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń online można stosować narzędzia informatyczne:

  • dostępne w ramach ogólnouniwersyteckiej platformy e-learningowej „Kampus” prowadzonej przez Centrum Kompetencji Cyfrowych UW, w szczególności do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń pisemnych;
  • narzędzia Google dostępne w ramach pakietu „G Suite dla Szkół i Uczelni”, w tym w szczególności narzędzie Google Meet do przeprowadzania egzaminów i zaliczeń ustnych. Uniwersytet Warszawski od ponad 8 lat ma umowę z firmą Google na wykorzystanie narzędzi w ramach pakietu G Suite, w szczególności pakietu narzędzi do telekonferencji.

Apeluję o wcześniejsze przygotowanie się do egzaminów i uprzedzenie studentów co do formy zaliczenia i wymagań. Proszę także sprawdzić opis zasad zaliczeń przedmiotów w sylabusach w USOS.

Z wyrazami szacunku,

Agnieszka Tomas

Prawa studenta

Drodzy Studenci i Studentki! Na stronie Wydziału powstała zakładka dotycząca praw studenta i zasad równości. Na stronie tej znajdziecie Państwo również przydatne informacje dotyczące wsparcia studentów i studentek w rozmaitych sprawach. Zachęcam do zapoznania się z jej treścią. Strona znajduje się w tym miejscu. Agnieszka Tomas

Minigranty edycja 2021

Szanowni Państwo! W tym roku środki z PIK nie zostały przyznane jednostkom UW.  W związku z tym, podjęłam decyzję o sfinansowaniu tegorocznej edycji z puli środków na rozwój dydaktyki, pozostającej w dyspozycji prodziekana ds. studenckich. Kwota dofinansowania, regulamin konkursu oraz wzór wniosku o minigranty będzie ogłoszony przed 15.02.2021 r. Agnieszka Tomas

Godziny dziekańskie

Szanowni Państwo, decyzją prodziekan ds. studenckich dr hab. Agnieszki Tomas w porozumieniu z Dziekanem Wydziału Archeologii UW, dr. hab. Bartoszem Kontnym, prof. ucz. w dniu 22 grudnia 2020 r. (wtorek) zostały ustanowione godziny dziekańskie, które będą obowiązywały od godz. 15:00, w związku z posiedzeniem Rady Wydziału Archeologii UW.

Humanica – zaproszenie

Serdecznie zapraszamy wszystkich chętnych na spotkanie organizacyjne Międzywydziałowego Towarzystwa Naukowego Badań i Ochrony Światowego Dziedzictwa Kulturowego HUMANICA, które odbędzie się w poniedziałek 14 grudnia o godz. 18.30 za pośrednictwem platformy Google Meet.

Dotychczasowa działalność Koła obejmowała między innymi:

– realizację studenckich projektów naukowych (m.in. wydawanie Kwartalnika Akademickiego AD REM);

– organizację szkoleń (np. „Mendeley w warsztacie archeologa”);

– studencko-doktoranckich konferencji naukowych („Archeologia i filologia klasyczna – współpraca i wspólne wyzwania w XXI wieku”).

Link do wydarzenia na facebooku: https://www.facebook.com/events/2140450056087295

Link do spotkania na Google Meet:
https://meet.google.com/qnc-eiez-zno

Wszelkie pytania prosimy kierować na adres:

kn.humanica@uw.edu.pl
bądź kontaktować się przez oficjalną stronę Koła na FB: https://www.facebook.com/humanicauw

Serdecznie zapraszamy!

Egzaminy z języków obcych

Szanowni Państwo, w tym roku akademickim egzaminy certyfikacyjne z języków obcych będą się odbywać w formie zdalnej, zarówno w części pisemnej jak i ustnej.  1 lutego odbywa się egzamin z języka angielskiego na poziomie B2, zaś 2 lutego z języka angielskiego na poziomach B1 oraz C1 i z pozostałych języków na poziomach B1 i B2. W tych dniach nie będzie innych egzaminów i zaliczeń. Szczegóły dotyczące egzaminów znajdą Państwo w załączniku.