OGUNy – zwiększenie limitów

Szanowni Państwo! Uprzejmie informuję, że limit miejsc na zajęciach ogólnouniwersyteckich zostanie zwiększony o liczbę 5 w związku z wyłącznie zdalną formą tych zajęć.
Jednocześnie informuję, że limit miejsc przy przedmiocie zostanie zmieniony przez pracownika Biura Spraw Studenckich w dniu 11.02.2021 r.
Studenci będą mogli rejestrować się na przedmioty ogólnouniwersyteckie ze zwiększonym limitem miejsc od dnia 11.02.2021r. po migracji, która rozpocznie się o 16:05 i zakończy się około godziny 16:40. Agnieszka Tomas

Szkolenia

Szanowni Państwo,

Początek lutego to ostatni moment, by skorzystać ze szkoleń nt. „Zdalne egzaminy pisemne i ustne – przygotowanie do sesji” prowadzone przez dr. Michała Kozdrę, w terminach:

  • 2 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 1 lutego, godz. 12:00)
  •  8 lutego, godz. 9:00-14:00 (rekrutacja do 4 lutego, godz. 10:00)

Program szkolenia zawiera również obsługę Google Forms.

Ponadto w kategorii szkoleń z obsługi narzędzi informatycznych są dostępne: tematy:

  • Jak się przygotować do prowadzenia zajęć online z wykorzystaniem platformy Zoom?”, w terminie 3 lutego, godz. 9:00-13:30 (rekrutacja do 1 lutego, godz. 10:00);
  • Interaktywne prezentacje i przekaz wizualny przy wykorzystaniu serwisów webowych i aplikacji” w terminie 11 lutego, godz. 9:00-13:30.

W ofercie na najbliższy miesiąc zamieściliśmy również szkolenia z kompetencji miękkich, w tym dotyczące technik i aplikacji wspierających produktywność i zarządzanie czasem, inteligencji emocjonalnej oraz komunikacji z wielokulturową grupą studentów i studentek.

Pozostałe tematy szkoleń oraz szczegółowe informacje nt. terminów i rekrutacji w załączonym harmonogramie. W celu rejestracji na wybrane szkolenie zapraszamy na platformę http://szkolenia-rozwoj.uw.edu.pl/. Po wejściu w kategorię „Szkolenia dla nauczycieli akademickich” prosimy o:

  • (1)   wybranie kategorii szkolenia widocznej w załączonym harmonogramie (pierwsza kolumna);
  • (2)   wyszukanie szkolenia wg terminu i nazwy i dalej postępowanie zgodnie z informacjami w opisie szkolenia.

 *W szkoleniach dla nauczycieli akademickich w ramach programu ZIP mogą uczestniczyć pracownicy zatrudnieni na UW na podstawie umowy o pracę/mianowania w grupie pracowników dydaktycznych lub badawczo-dydaktycznych, mający zaplanowane w semestrze rozpoczynającym się po szkoleniu zajęcia ze studentami I. i II. stopnia oraz studiów jednolitych – więcej szczegółów na temat udziału zawierają Zasady uczestnictwa i Regulamin dostępne na platformie szkoleniowej przy każdym szkoleniu. Przypominamy, że w przypadku szkoleń menedżerskich obowiązują inne kryteria kwalifikacji uczestników.

Bieżące informacje są również dostępne na stronie www.zip.uw.edu.pl.

Wszelkie pytania prosimy przesyłać na adres szkolenia.dydaktyczne@uw.edu.pl

Spotkanie

Szanowni Państwo, 2.02.2021 o godz. 14:00-16:00 odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące drugiego konkursu na projekty edukacyjne Sojuszu 4EU+. Więcej informacji na temat konkursu oraz wzór wniosku mogą Państwo znaleźć pod tym linkiem. Spotkanie odbędzie się on-line na platformie Zoom. Link do spotkania zostanie przesłany bezpośrednio do osób, które zarejestrują się na spotkanie za pomocą formularza on-line najpóźniej do 1 lutego do godziny 11:00. Link do formularza: https://forms.gle/QzyPn4avAR4A843u6.

Spotkanie nie dotyczy zgłoszonych przez nas zajęć anglojęzycznych, a nowych projektów. Więcej informacji o projektach edukacyjnych znajdą Państwo na stronie UW.

Ankiety PEJK

Szanowni Państwo, zgodnie z uchwałą Uniwersyteckiej Rady ds. Kształcenia w tym semestrze ankiety oceny zajęć dydaktycznych UW będą realizowane we wszystkich jednostkach przy pomocy wspólnego systemu ankietującego zintegrowanego z systemem USOS. Ankiety mogą być przeprowadzone w trakcie ostatnich zajęć w semestrze (należy wtedy przeznaczyć na nie 15 minut). Studenci będą mogli wypełnić ankietę po zajęciach w serwisie USOSweb lub używając aplikacji mobilnej USOS.

Prace dyplomowe u promotorów zewnętrznych

Uprzejmie informuję, że zgodnie z treścią regulaminów przygotowania prac licencjackich i magisterskich studenci przygotowujący prace dyplomowe u promotorów nie prowadzących seminariów są zobligowani do uzyskania pisemnej zgody promotora oraz akceptacji tejże pisemnej zgody przez prowadzącego seminarium. Zeskanowany i podpisany dokument student powinien przesłać do Dziekanatu z prośbą o dołączenie do swojej teczki.

Przedłużony termin podpięć

Szanowni Państwo, Uprzejmie informuję, że decyzją Pana Prorektora ds. studentów i jakości kształcenia  prof. ucz. dr hab. Sławomira Żółtka w terminie od 1 do 21 lutego 2021 r. będzie możliwość dokonywania przez studentów w USOSweb podpięć przedmiotów, realizowanych w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021. Dotyczy to wszystkich przedmiotów, których nie objął mechanizm wymuszania podpięć podczas rejestracji na te przedmioty, w tym lektoratów w sytuacji, gdy student kontynuuje zajęcia językowe rozpoczęte w semestrze zimowym. Agnieszka Tomas

Harmonogram sesji zimowej

Zgodnie z par 4 ust. 3 Zarządzenia nr 84 Rektora UW w sprawie zasad przeprowadzania egzaminów i zaliczeń w trybie zdalnym oraz par. 22 ust. 9 Regulaminu Studiów ogłaszam harmonogram sesji zimowej na Wydziale Archeologii.

Jednocześnie informuję, że koordynatorem zajęć zdalnych na Wydziale Archeologii jest pan Michał Adamiak, który odpowiada za kontakt z CKC.

Harmonogram sesji 2020Z

Zarządzenie nr 84 (egzaminy w trybie zdalnym)

Agnieszka Tomas, prodziekan ds. studenckich

Semestr letni

Szanowni Państwo, na stronie Monitora UW opublikowano zarządzenie Rektora w sprawie semestru letniego. Zgodnie z § 3 ust. 1. “W innym trybie niż zdalny na podstawie zarządzenia kierownika jednostki dydaktycznej mogą odbywać się wyłącznie zajęcia, których efekty uczenia się w zakresie
umiejętności nie mogą zostać uzyskane w trybie zdalnym (zajęcia praktyczne), w szczególności dotyczy to zajęć o charakterze laboratoryjnym, terenowym oraz studenckich praktyk zawodowych.”
Szczegóły dotyczące zajęć na naszym Wydziale będą Państwu przekazane przed rozpoczęciem semestru letniego, jednak z zasady, dopóki pandemia trwa i jesteśmy w czerwonej strefie zajęcia będą odbywały się w trybie zdalnym. W szczególnych przypadkach, tak jak do tej pory, będą możliwe spotkania stacjonarne na wniosek prowadzącego. Co do sposobu organizacji ćwiczeń terenowych decyzje będziemy podejmować najwcześniej w marcu, w zależności od sytuacji epidemiologicznej.

Zasady egzaminowania

Szanowni Państwo, zgodnie z Regulaminem Studiów, § 35 ust. 1:

Obowiązują dwa terminy egzaminów z danego przedmiotu w jednym cyklu dydaktycznym. Terminy te przypadają odpowiednio w sesji egzaminacyjnej głównej i w sesji egzaminacyjnej poprawkowej, wyznaczonych dla cyklu, w którym odbyły się ostatnie zajęcia z danego przedmiotu.
i ust. 3:
Student ma prawo przystąpienia do egzaminu w terminie przed sesją egzaminacyjną (czyli do tzw. zerówki).
i ust. 4.: Student może przystąpić do egzaminu z danego przedmiotu w poprawkowej sesji egzaminacyjnej, jeśli wcześniej nie zdawał egzaminu z tego przedmiotu lub uzyskał z niego ocenę niedostateczną. Rada dydaktyczna może ustalić, że prawo do egzaminu w sesji poprawkowej mają także studenci, którzy wcześniej uzyskali z danego przedmiotu ocenę pozytywną. –  rada dydaktyczna wyraziła opinię, że należy przyznać studentom możliwość poprawiania oceny pozytywnej, z wyjątkiem ćwiczeń terenowych, jednak zasada ta, będzie obowiązywać po uchwaleniu uchwały w tej sprawie, wg planów w połowie lutego, czyli już po sesji zimowej (ale przed poprawkową).
W związku z tym:
Jeśli student / studentka podchodzi do zerówki i go zda, to nie może podchodzić do egzaminu w sesji. Jeśli nie będzie zadowolony / zadowolona z oceny, to może ją poprawić, ale w sesji poprawkowej (jak uchwalimy już uchwałę rady). Jeśli zaś nie zda egzaminu w terminie zerowym, to może podchodzić w sesji zimowej lub w zimowej sesji poprawkowej (26.02-7.03). Jednak każdy ma prawo dwóch podejść.
Oznacza to, że mimo nie uchwalonej jeszcze uchwały, będą Państwo mieli możliwość poprawiania ocen pozytywnych, jednak w zimowej sesji poprawkowej, pod warunkiem, że wcześniej zdawali Państwo egzamin tylko raz.