Konferencja 100-lecie Archeologii

Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!
Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW / 
A Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology UW

Tegoroczna konferencja Instytutu Archeologii UW uzyskała nową formułę. Jest to konferencja o zasięgu ogólnopolskim i międzynarodowym, z szerokim mottem wiodącym Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future!. Wokół tego motta, pracownicy IA UW zorganizowali dziewięć sesji i warsztatów o węższych zakresach tematycznych, w których bierze udział przeszło 80 uczestników z zagranicy i 130 z Polski – wybitnych specjalistów w różnych dziedzinach archeologii. Konferencji towarzyszy seria wydarzeń otwartych dla publiczności oraz wystawa publikacji Instytutu Archeologii UW i Wydawnictw Uniwersytetu Warszawskiego.

Serdecznie zapraszamy do udziału w konferencji!

Ramowy program konferencji,  pełny program konferencji oraz Książka abstraktów

INFORMACJE dla organizatorów sesji i ważne terminy

Termin konferencji – 9-13 grudnia 2019 r.

Zgłoszenie sesji lub warsztatu oraz deklaracja o udziale w redakcji naukowej publikacji pokonferencyjnej – 16.06.2019 r.

Zgłoszenie wystąpienia posterowego (razem ze streszczeniem do 200 słów) – 15.09.2019 r.

Akceptacja sesji i warsztatów – 19.06.2019 r.

Akceptacja posterów – 20.09.2019 r.

Nadsyłanie programów sesji/warsztatów wraz ze streszczeniami wystąpień raz posterów w formie elektronicznej – 15.10.2019 r.

Ramy organizacyjne konferencji

Sesje i warsztaty tematyczne

Zapraszamy do organizacji jednodniowych sesji oraz warsztatów tematycznych. Proponujemy, żeby zgłaszane przez Państwa sesje lub warsztaty obejmowały możliwie szeroki zasięg geo-chronologiczny, koncentrując się raczej na metodzie i specyfice badań (np. archeologia krajobrazu, podwodna, kultu, społecznej funkcji domu, genderowa, eksperymentalna, etc.), niż na określonej kulturze archeologicznej.

Proponujemy również otwarte zaproszenie do udziału w konferencji, obejmujące specjalistów z kraju i zagranicy, oraz – jeśli uznają Państwo, że jest to wskazane – zaproszenie głównych prelegentów, tzw. ‘key-note speakers’. Ci z Państwa, którzy chcieliby uzyskać dofinansowanie do kosztów przyjazdu gości krajowych lub zagranicznych, proszeni są o bezpośredni kontakt z Dyrekcją IA UW.

Wszyscy Ci z Państwa, którzy zechcieliby zorganizować sesję lub warsztat, proszeni są uprzejmie o przesłanie nam informacji o tytule wydarzenia oraz wstępnie szacowanej liczbie referatów (w przedziale 5-8 wystąpień, 9-15 wystąpień, więcej niż 15 wystąpień) do 16.06.2019 r. na adres: archaeologyuw100@gmail.com

Po ustaleniu listy sesji i warsztatów, każdy organizator poproszony zostanie o rozesłanie zaproszeń do udziału w zgłoszonym przez siebie wydarzeniu – informacje o akceptacji sesji otrzymają Państwo do 19.06.2019 r. Nadsyłanym zgłoszeniom muszą towarzyszyć streszczenia (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych. Za poprawność językową streszczeń w językach obcych odpowiadają uczestnicy.

W oparciu o otrzymane przez Państwa zgłoszenia, prosilibyśmy następnie o przygotowanie wstępnego programu oraz zbioru streszczeń w porządku alfabetycznym. Termin nadsyłania programów i streszczeń upłynie 15.10.2019 r.

Sesja ‘posterowa’

Prosimy o nadsyłanie zgłoszeń do wystąpień posterowych do dnia 15.09.2019 r. Zgłoszenie powinno zawierać streszczenie treści posteru o objętości do 200 słów. Osoby, których zgłoszenia zostaną przyjęte, otrzymają wskazówki dotyczące formy graficznej posteru oraz logotypy do umieszczenia na posterze (100-lecia archeologii na UW oraz IA UW). Termin nadsyłania gotowych posterów w formie elektronicznej to 15.10.2019 r.

IA UW zapewnia wydruk i rozmieszczenie posterów w Galerii Korytarz w czasie trwania konferencji. Zapewniamy także zorganizowanie specjalnej sesji posterowej.

Publikacja

Przewidujemy możliwość wydania recenzowanej publikacji pokonferencyjnej w ramach osobnego suplementu do Światowita, w wolnym dostępie oraz w formie drukowanej. Planujemy, że byłaby to publikacja zbiorowa, wydana pod redakcją naukową organizatorów sesji.

Prosimy zatem również o informację, czy organizatorzy sesji lub warsztatów chcieliby następnie podjąć się obowiązków redakcyjnych. Deklaracje o gotowości redagowania materiałów z sesji/warsztatu prosimy zgłaszać razem z ich tematami, do 16.06.2019 r.

W imieniu Dyrekcji IA UW
Agata Ulanowska i Marcin Wagner

Kontakt: archaeologyuw100@gmail.com

 

Wskazówki do przygotowania prezentacji posterowych:
 • format pliku: pdf;
 • rozmiar: A1 (594 mm x 841 mm);
 • tło: białe;
 • preferowana czcionka: Arial, Calibri, Times New Roman w rozmiarze 22-24 pt dla tekstu;
 • prosimy o umieszczenie nazwy konferencji w języku polskim lub angielskim na posterze:
  Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! – Konferencja na 100-lecie archeologii w Instytucie Archeologii UW
  Przeszłość ma przyszłość! / The Past Has a Future! A Conference to Mark the Centenary of Archaeology at the Institute of Archaeology UW
 • prosimy o umieszczenie na posterze logotypów IA UW i 100 lecia Archeologii na UW (do pobrania poniżej);
 • prosimy o umieszczenie danych kontaktowych autorów;
 • akceptujemy dołączenie kieszeni na 'handouts’ do posteru, ale prosimy autorów o samodzielne przygotowanie ewentualnych kieszeni i dodatkowych wydruków.

UWAGA: wszystkie postery będą wydrukowane przez IA UW. Prosimy o nadesłanie gotowych plików w formacie pdf do dnia 15.10.2019 r. na adres: archaeologyuw100@gmail.com

Logotypy do pobrania:

LOGO IAUW

LOGO 100lecia Archeologii na UW – wersja polska

LOGO 100lecia Archeologii na UW – wersja angielska

Bogactwo i jego przejawy w świecie średniowiecza

 

Temat przewodni sesji w pełni oddaje istotę zagadnienia, które chcielibyśmy przedstawić z uwzględnieniem różnych perspektyw naukowych. Mamy świadomość, że bogactwo jest pojęciem względnym, które w ujęciu archeologicznym może być ilustrowane przez różnorodny zestaw danych dotyczących m.in. rozwoju osiedli, miast, rzemiosł, rynków lokalnych, kontaktów interregionalnych, warunków życia, sposobów manifestacji prestiżu, funkcji społecznych, zamierzonej ostentacji itp. W bezpośredni sposób łączy się ono z poczuciem bezpieczeństwa i ładem prawnym (albo ich brakiem) oraz formowaniem się społeczeństw, co wprowadza dodatkową perspektywę ukazującą kierunki i dynamikę zmian kształtujących oblicze średniowiecznego świata. Nieostrość kryteriów definiujących przewodni temat jest w tym przypadku zaletą, ponieważ pozwala uwzględnić przejawy tego zjawiska nie tylko w zróżnicowaniu regionalno-chronologicznym, ale także na wszystkich poziomach społeczno-ekonomicznego rozwarstwienia ludności, której ślady życia są przedmiotem badań archeologicznych.

Podstawowym celem sesji realizowanej według takiego założenia stanie się zarysowanie perspektyw badawczych, łączących różnorodne dane źródłowe z interpretacjami wkraczającymi w sferę relacji społecznych. Nie zamierzamy przy tym określać warunków progowych dla zdefiniowania bogactwa realiach wczesnego i późnego średniowiecza spodziewając się, że uczestnicy konferencji sami odnajdą w tej formule okazję do przedstawienia szeregu adekwatnych przykładów. Wydaje się, że takie ujęcie tematu pozwoli ukazać złożoność średniowiecznego świata w sposób istotny poznawczo i atrakcyjny.

Normy konferencyjne wprowadzają oczywiste ograniczenia czasowe poszczególnych wystąpień, dla których rezerwujemy 20 minut. Chcąc jednak ukazać możliwie pełne spectrum zjawiska przewidujemy przygotowanie pokonferencyjnej publikacji (tomu wieloautorskiego, odpowiadającego wymogom ewaluacji tekstów naukowych), która umożliwi wprowadzenie wątków rozszerzonych.

Referaty mogą być prezentowane w języku polskim i w językach kongresowych.

Streszczenia wystąpień (do 300 słów) prosimy dostarczyć do 15 października 2019 r., przy czym wdzięczni będziemy za wcześniejsze zadeklarowanie chęci uczestniczenia w konferencji i określenie tytułu wystąpienia.

Zgłoszenia prosimy przesyłać na adresy: m.starski@uw.edu.pl lub t.nowakiewicz@uw.edu.pl.

We are glad to inform you that session titled Interdisciplinary Studies on Cultural Landscape of South–Eastern Sicily is accepted for the Jubilee Conference „The Past Has a Future!” at Institute of Archaeology, University of Warsaw.
The session will take place on Friday 13 December 2019
 
Below you will find general information regarding your contribution.
 
What are the important dates I need to know?
1. Conference Days 09th – 13th December 2020 (session 13th of December)
2. Preliminary program of session:

„Interdisciplinary Studies on Cultural Landscape of South–Eastern Sicily”

9.00-9.10 Session opening

9.10 – 9.30 Fituła Marta (University of Warsaw, Poland), Environment and Neolithic Strategies in the south-eastern Sicily

9.30-9.50 Paolo Sferrazza, Erica Platania (University of Catania, Italy), Butchery and consumption in Calicantone’s ritual hut: how activities shape the perception of a landscape?

9.50-10.10 Militello Pietro, Massimo Frasca (University of Catania, Italy), Leontini. Paesaggio e fortificazioni di età greca

10.10-10.30 Mario Rempe (Georg-August-Universität Göttingen, Germany) Landscape and Environment in ancient Kamarina. Perspectives from archaeological and paleoenvironmental Research

10.30-10.50 Angelo Castrorao Barba (Laboratorio de Arqueología y Arquitectura de la Ciudad, Granda, Spain) Landscape Trajectories and an Early Medieval Settlement in central-western Sicily: the Case of Contrada Castro (Corleone, Palermo)

10.50-11.10 Discussion and coffee break

11.10-11.30 Cacciaguerra Giuseppe (Institute for Archaeological and Monumental Heritage, Italy) Rock-Cut Landscapes in south-eastern Sicily. A Multidisciplinary Approach from Survey to Archaeological Interpretation

11.30-11.50 Fiorentino Girolamo, Stella Matilde (University of Salento, Lecce, Italy) Archaeobotanical Analyses in Sicily between 4th c. BC and 14th c. AD:Anthropic Impact, Agronomic System and Human Diet

11.50-12.10 Francesca Buscemi, Graziana D’Agostino (CNR-IBAM Istituto per i Beni Archeologici e Monumentali, Catania, Italy) Digital Technology, Structural Behavior and its Cultural Meaning in the Byzantine/Early Medieval Architecture of south-eastern Sicily 

12.10-12.30 Germana Barone, Paolo Mazzoleni (University of Catania, Italy), Grazia Spagnolo (University of Messina, Italy), South-eastern Sicily Ceramic Production: an example of Multidisciplinary Study

12.30-12.50 Marcin Matera (University of Warsaw, Poland), Transport Amphoras from Akrai against a Wider Background

12.50 Discussion

13.00-15.00 Lunch break

15.00-15.20 Chrzanovski Laurent (Universities of Sibiu, Romania, and Lyon II, France), Lychnological Sisters: south-eastern Sicily and northern Tunisia during the Roman Imperial Period and Beyond (late 1st to late 6th c. AD)

15.20-15.40 Dr Paolo Daniele Scirpo (National & Kapodistrian University of Athens, Greece), Birth, Development, Disintegration and Conservation of an Archaeological Collection: the Case of Judica Collection at Palazzolo Acreide (Syracuse)

15.40-16.00 Maria Musumeci (Soprintendenza BB.CC.AA. Siracusa, Italy)   Attività e ricerche di Paolo Orsi a Palazzolo Acreide

16.00-16.20 Tomasz Więcek (University of Warsaw, Poland),  The coin of Akrai. L’estate

16.20-16.40 Roksana Chowaniec (University of Warsaw, Poland), Archaeological Landscape of Ancient Akrai, south-eastern Sicily

16.40 Discussion

• Abstract Structure:

1. The maximum word limit for the abstract is 300 words.
2. Your submission should be submitted in English.
3. Please download the abstract template and follow the format carefully
4. Once you prepared your abstract according to the above guidelines,
5. Submit your abstract to (roksana.chowaniec@uw.edu.pl ) email address.
6. After submission you will be acknowledged of the receipt of the abstract via an email within 3 working days.

  • Important note: 
Maybe changes will be made regarding your proposal, following the results of the review process. The program of the session will soon be send to you after the deadline for the abstract submission.

  • Important documents:
1. Abstract to download:  Abstract_Template_The Past Has a Future

 • This panel is organized with support of the National Science Centre, within the project entitled „On the borders of Syracuse. Multidisciplinary studies of the ancient town Akrai/Acrae, south-eastern Sicily, Italy”  (no. 2016/21/B/HS3/00026)

 

Dear Colleagues,

The academic year 2019/2020 the University of Warsaw is celebrating the 100th anniversary of Archaeology at the University.

A part of this celebration is an International Jubilee Conference „Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!”, which will take place on December 8-13, 2019 at the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

One of sessions of the Conference is dedicated to the antique glass titled “Glassware in the Roman Provinces and Barbaricum” and will be held on December 12, 2019 (Thursday).

 On behalf of the Organizing Committee we would have honour and pleasure to invite You to participate in this international session on the Roman glass found by archaeologists or produced in Roman Provinces or Barbaricum.

We shall be extremely glad for contacting us under e-mail address: glass.archaeology100uw@gmail.com

We remain at your disposal for any further questions you might have.

the Organizing Committee
Marcin Wagner, Aleksandra Chołuj

 

Important information:

Proposals of papers should be submitted by the end of July, 2019 by e-mail to glass.archaeology100uw@gmail.com

In the attachment (below) you will find an application form that should be sent back no later than 31st of August, 2019 on e-mail to glass.archaeology100uw@gmail.com

We welcome presentations (up to 20 min.), followed by 5 minutes discussion.

The language of the conference is English.

There is NO conference fee planned.

The organisers will cover the accommodation cost during the session in one of the hotels in the vicinity of the University. The organizers will make reservations for guests after establishing the session program.

Full versions of the papers for the planned publication of the conference proceedings should be submitted to the organizers during the glass session.

 

­­­­­­­­­­­­­­

Contact information:
Institute of Archaeology University of Warsaw
Krakowskie Przedmieście 26/28
00-927 Warsaw, Poland
e-mail: glass.archaeology100uw@gmail.com

 

Application form

Szanowni Państwo,

mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”, która odbędzie się dn. 10 grudnia 2019 roku w Instytucie Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego. Sesja organizowana jest w ramach konferencji Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future!

Ostatnie lata przyniosły wyraźny wzrost w liczbie odkryć oraz badań związanych z obecnością społeczności magdaleńskimi na obszarze ziem polskich. Z jednej strony rozpoznawane są nowe stanowiska, z drugiej powraca się do materiałów archiwalnych, podejmując próby ich analizy przy zastosowaniu współczesnych techniki i metod badawczych. Działania te znajdują bezpośrednie odzwierciedlenie, w coraz bogatszej mapie osadnictwa magdaleńskiego, ale także w jakości i charakterze formułowanych wniosków.

W świetle powyższych uwag uzasadniona wydaje się organizacja spotkania umożliwiającego wymianę najnowszych informacji, poglądów oraz koncepcji. Będziemy zaszczyceni, jeśli zechcecie dołączyć Państwo do tej inicjatywy, biorąc udział w planowanej sesji pt. „Kultura magdaleńska na ziemiach polskich — odkrycia, badania, teorie”.

Propozycje tytułów referatów (20 minut) wraz ze streszczeniami (max. 300 słów) prosimy przesyłać do dn. 30.09.2019 r. na adres e-mail m.przezdziecki@uw.edu.pl

Formularz zgłoszeniowy

Z poważaniem Organizatorzy

Szanowni Państwo,
serdecznie zapraszamy na część dotyczącą archeologii nieinwazyjnej konferencji organizowanej na 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim 10 grudnia (wtorek) sala 2.09.

W programie zaszła jedna zmiana już po jego publikacji. Niestety Grzegorz Kiarszys nie będzie mógł przyjechać na konferencję, dlatego zamiast niego wcześniej o 11:30 wystąpi Andrzej Szela.

Reading bifaces

Dear Colleagues,
We invite you to participate in the International Session: Reading bifaces. Different approaches to technological analyses of bifacial tools
to be held in Warsaw, Poland from 11 to 13 December 2019. The session is a part of the International Conference “The Past Has a Future!”
celebrating the 100 years of archaeology at the University of Warsaw.

To register please complete the registration form and send it back on readingbifaces@gmail.com no later than 30th of September 2019.

We welcome presentations (up to 15 min.) The language of the conference is English.

All information about the conference will be sent in the 2nd Circular. Please note that there is no conference fee. The organizers cover the accommodation cost of the participants and catering during the conference.”

More information in PDF

Szanowni Państwo,

Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w sesji „Sztuka naskalna: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość”, która odbędzie się 12 grudnia 2019 r. w ramach międzynarodowej, jubileuszowej konferencji archeologicznej w 100-lecie archeologii na Uniwersytecie Warszawskim, pt. “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future”.

Chcielibyśmy w ramach naszej sesji zaprezentować wyniki aktualnie prowadzonych badań nad sztuką naskalną, jak i podjąć dyskusję nad możliwymi kierunkami nowych badań na tego rodzaju stanowiskach.

Do udziału w sesji zapraszamy archeologów, a także badaczy z innych dziedzin
i dyscyplin zainteresowanych tematyką sesji (historyków sztuki, antropologów kultury, konserwatorów).

Organizatorzy sesji tematycznej

Janusz Z. Wołoszyn (UW)

Andrzej Rozwadowski (UAM)

Ważne informacje:

Język sesji

polski, angielski

Forma sesji

referaty 20 minutowe

Abstrakt

powinien zawierać do 300 słów w języku prezentowanego referatu

Publikacja treści wystąpień

Przewidywana jest publikacja wystąpień w formie artykułów w serii wydawniczej Instytutu Archeologii UW – ŚWIATOWIT Supplement Series P

Termin rejestracji i przesyłania abstraktów

20 października 2019 r.

Opłaty rejestracyjne

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

Prosimy o nadsyłanie tematów referatów do 20 października na adres

januszwoloszyn@uw.edu.pl

Dear Colleagues,

This year we celebrate 100 years of archaeology at the University of Warsaw. We would like to organize an international jubilee conference and to invite a wide range of specialists to participate in sessions or workshops with narrower thematic areas. The conference will take place on December 8-13, 2019 at the Institute of Archaeology, University of Warsaw.

The panel titled Transformations in Antiquity will include papers discussing one of the following aspects of transformation process, which resulted in changes in the nature of Classical Antiquity:

 • transformation of military and civilian space, particularly transformations of military bases into late Roman towns
 • social transformations, ethnic changes, Romanization, acculturation expressed in archaeological finds
 • transformations of Roman provincial landscape after the Roman conquest and in the Migration Period
 • transformations on both sides of the frontier: mutual influence between the Roman frontier zone and Barbaricum resulting in their changes
 • cultural and language transformations: Latin, Greek and local languages within the Roman empire
 • economic transformations of Late Antiquity
 • religious transformations and its influence on the town’s space.

The panel will be held on 11th December 2019 (Wednesday) at the Institute of Archaeology, University of Warsaw, room 2.09.

The session will be dedicated to the memory of Professor Tadeusz Sarnowski.

The programme of the conference panel

9.15-9.30 Agnieszka Tomas – Introduction to the panel

Chairman: Florian Matei-Popescu

9.30-9.50 Gerda Sommer von Bülow – Changes of Architectural Patterns as an Indication for a Demographic Transformation. The Case of the Limes Fortress Iatrus (Moesia Secunda)

9.50-10.10 Sven Conrad, Lyudmil Vagalinski, Nadezhda Kecheva, Lyuba Traikova – The strategic position at the southernmost section of the Danube

10.10-10.30 – Martin Lemke – The transformation of army supply in Lower Moesia in Late Antiquity

10.30-10.50 – Agnieszka Tomas – The transformation of Novae: eastern necropolis and the late Roman annex

10.50-11.30 – Discussion and a coffee break

Chairman: Sven Conrad

11.30-11.50 – Mihail Zahariade – From castra to civitates at the Lower Danube Frontier: four cases: Halmyris, Noviodunum, Troesmis and Capidava

11.50-12.10 – Florian Matei-Popescu – Transformation of the provincial army: From Lower Moesia to Moesia II and Scythia

12.10-12.30 – Adriana Panaite – The landscape in Moesia Inferior. Some observations about the Roman town Tropaeum Traiani

12.30-12.50 – Christian Gugl – Changing settlement patterns in the Troesmis area (Dobrudja, Romania)

12.50-13.10 – Discussion

13.10-14.30 – Lunch break

Chairman: Christian Gugl

14.30-14.50 – Calin Timoc – The evolution of Tibiscum fort and the transformation of the neighbouring civilian settlements during the 2nd century AD

14.50-15.10 – Mateusz Żmudziński – Transformation of Dacia from Roman to post-Roman

15.10-15.30 – Emil Jęczmienowski – A Military Base or A Civil Settlement? Changes in the Auxiliary Forts in the Area of the Iron Gate from 1st to 6th century AD

15.30-15.50 – Tomasz Dziurdzik, Mirko Rasić – In the Shadow of a Military Base, on the Outskirts of a Colony: Understanding Cultural Transformations 

15.50-16.10 – Discussion

16.10-16.30 – Coffee break

Chairman: Emil Jęczmienowski

16.30-16.50 – Urszula Laska – Economic and territorial transformation in the Roman Empire during the reign of Emperor Hadrian

16.50-17.10 – Paulina Komar – From market to bazaar – Roman economy between the early and late antiquity in the light of transport containers 

17.10-17.30 – Discussion and closing the panel

19.00 – Banquet at the Column Hall (University of Warsaw, Department of History)

20.00 – Dinner for the panel participants

Costs and payments: The participation in the conference is free. Please note that the organisers do not cover travel and accommodation expenses.

Conference materials, accommodation and meals: The organizers offer help in booking convenient accommodation in Warsaw during the Conference. The organizers will provide conference materials and refreshments during the Conference. We also plan a free conference dinner party for the participants.

Post-conference publication: The participants are invited to submit full and original research papers that have not been published or submitted for consideration elsewhere. The conference papers will be published in the reviewed book series Światowit Supplement Series published by the University of Warsaw.

CONTACT INFORMATION:  

Ass. Prof. Agnieszka Tomas, Department of Archaeology of the Roman Provinces, Institute of Archaeology, University of Warsaw, ul. Krakowskie Przedmieście 26/28, 00-927 Warsaw, PL. e-mail: agnieszka.tomas@uw.edu.pl

This panel is organized with support of the National Science Centre, within the project entitled Extramural settlement near the Roman legionary fortress at Novae (Lower Moesia) and its fate in Late Antiquity, no. 2015/19/B/HS3/01790.

Chcielibyśmy, by podczas sesji zaprezentowana została problematyka uzbrojenia od epoki brązu po okres średniowiecza, z ukazaniem aktualnego stanu badań (co wiemy) i białych plam (czego nie wiemy, a wiedzieć możemy). Mamy również nadzieję na konsolidację środowiska bronioznawczego i początek bardziej regularnej współpracy. Materiały chcielibyśmy opublikować, a wersja drukowana mogłaby stanowić bronioznawczy odpowiednik wydawnictw zaczynających się zwykle od słów:  „Stan i potrzeby badań nad…”. Zakładamy, że tom miałby obejmować teksty dość obszerne. Wersja drukowana będzie mieć charakter specjalistyczny, ale wystąpienia powinny uwzględniać niekoniecznie bronioznawczy charakter zainteresowań odbiorców. Sesja jest ograniczona czasowo, ale do przewidujemy zaproszenie większej liczby uczestników (także z zagranicy) do udziału w publikacji. Referaty mogą być prezentowane w językach kongresowych (nie tylko w angielskim: francuski i niemiecki mile widziane). Nie jest to jednak koniecznością. Do 15 października 2019 r.  prosimy do dostarczenie streszczeń (do 300 słów, w języku polskim lub w językach kongresowych), zaś możliwie wcześnie – deklaracji, a następnie tytułów wystąpień. Wszystko to na adres: bdkontny@uw.edu.pl

Z gorącymi pozdrowieniami, Bartosz Kontny

 

Dotychczas zgłoszone tematy wystąpień/referenci:

mgr Paweł Dziechciarz (Uniwersytet Warszawski): Depictions of Weaponry on Pomeranian Culture Face Urns Against the Iconography of Warfare in the Early Iron Age Europe

dr hab. Tomasz Bochnak, prof. UR (Uniwersytet Rzeszowski): Stan i potrzeby badań nad militariami lateńskimi na ziemiach polskich – w stulecie archeologii na UW

dr hab. Piotr Łuczkiewicz, prof. UMCS (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): „The Witcher” von Malbork-Wielbark und ähnliche übernormativ ausgestattete Waffengräber aus der jüngeren vorrömischen Eisenzeit im Osten Germaniens

dr hab. Katarzyna Czarnecka (Państwowe Muzeum Archeologiczne w Warszawie): Broń jako wyznacznik prestiżu, rekwizyt rytuału, marker kontaktów w  barbaricum schyłku okresu przedrzymskiego i w okresie wpływów rzymskich

dr Sylwester Sadowski (Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie): Masters of the sword. An outline of issues of the Sarmatian bladed weapon

dr hab. Marcin Biborski, prof. UJ (Uniwersytet Jagielloński): Tamgi? Runy? Inkrustowane znaki na mieczu z Bregnet (Dania)

dr Bartłomiej Rogalski (Muzeum Narodowe w Szczecinie): Die Problematik der Bewaffnung der römischen Kaiserzeit im unteren Odertal am Beispiel der Gräberfelder von Czelin (Zellin), Stare Łysogórki (Alt Lietzegöricke) und Żelisławiec (Sinzlow), Kr. Gryfino (Greifenhagen)

dr Karol Demkowicz: On the Crossroads of Germania Libera – an Overview of Armament Finds from the Territory of the Luboszyce Culture

mgr Dawid Rembecki (Humanistyczna Szkoła Doktorska UW): New discoveries, new perspectives. Facts and comments regarding the offerings and sacrificial sites on the territory of Poland in the Roman Period

dr hab. Bartosz Kontny, prof. UW (Uniwersytet Warszawski): Known Knowns and Known Unknowns. State of Research on Roman and Migration Periods Weapons from the Territory of Poland

dr hab. Tomasz Nowakiewicz (Uniwersytet Warszawski): Wojenne sacrum Bałtów we wczesnym średniowieczu. Ślady archeologiczne

dr hab. Andrzej Janowski, prof. IAiE PAN (IAiE PAN, Szczecin), dr Piotr N. Kotowicz (Muzeum Historyczne w Sanoku): Stan badań nad uzbrojeniem wczesnośredniowiecznym w Polsce – w 65. lat po studiach Andrzeja Nadolskiego
Waldemar Duszka: Techniki kowalskie z okresu wpływów rzymskich na wybranych przykładach żelaznych grotów broni drzewcowej z ością z Barbaricum
ROUND TABLE: Weapons in Waters from the Early Iron Age until Medieval Times

 

 

Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy

– interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej

 

Drodzy Koledzy i Koleżanki,

Mamy zaszczyt zaprosić do udziału w sesji „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”, połączonej z warsztatami naukowymi, która odbędzie się 9-11 grudnia 2019 r., w ramach archeologicznej międzynarodowej konferencji jubileuszowej w 100-lecie archeologii w Uniwersytecie Warszawskim,
pt. “Przeszłość ma przyszłość!/ The Past Has a Future”.

Problematyka wzajemnych relacji myśliwych-zbieraczy oraz rolników i hodowców, funkcjonujących obok siebie w Europie, budzi od dawna zainteresowanie wśród archeologów. Świadectwem zachodzących kontaktów są m. in. naczynia ceramiczne oraz artefakty kamienne, krzemienne, bursztynowe i kościane, znajdowane w różnych kontekstach na nizinach europejskich. Jednak prócz przesłanek surowcowych, technologicznych i stylistycznych, dowodów wzajemnych relacji jest znacznie więcej.

Ze względu na funkcjonowanie w tym samym czasie wielu różnorodnych jednostek kulturowych od wczesnego neolitu (krąg linearny) do wczesnej epoki brązu (trzciniecki krąg kulturowy), opartych na różnych sposobach utrzymania, terytorium Europy Środkowej i Wschodniej wydaje się być szczególnie objęte tą problematyką.

Celem sesji konferencyjnej jest więc ukazanie i prześledzenie interakcji społeczno-kulturowych, zachodzących pomiędzy ekonomicznie zróżnicowanymi grupami, egzystującymi w Europie Środkowej i Wschodniej w neolicie i wczesnej epoce brązu, a także określenie przyczyn i skutków tych kontaktów oraz weryfikacja stopnia ich analogiczności wobec tak ogromnego terytorium.

Do udziału w sesji zapraszamy archeologów, a także badaczy innych dziedzin
i dyscyplin, którzy chcą m.in.:

– podkreślić wyniki klasycznych badań materiałowych w rozważaniach
o charakterze społeczno-kulturowym,

– wykraczać daleko poza granice badań typologicznych i chronologicznych,

– przedstawić wyniki badań archeometrycznych i innych analiz o zakresie interdyscyplinarnym, niezwykle istotnych w perspektywie dynamiki przemian społeczno-kulturowych,

-omówić kwestię interakcji społeczno-kulturowych z metodologicznego punktu widzenia.

Celem organizowanej sesji będzie zaprezentowanie wyników aktualnie prowadzonych badań, dyskusja, a także podjęcie próby odpowiedzi na następujące pytania:

– Czy w neolicie i wczesnej epoce brązu na terenie Europy Środkowej
i Wschodniej dochodziło do interakcji pomiędzy ugrupowaniami zbieracko-łowieckimi a rolniczymi i hodowlanymi i jakie są świadczące o tym przesłanki?

– Jakie były przyczyny zachodzących interakcji?

– Jak przebiegały owe interakcje?

– Jakie były skutki tych interakcji?

– Czy interakcje przebiegały wszędzie analogicznie?

Liczymy na ożywioną dyskusję.

Organizatorzy sesji tematycznej

Dariusz Manasterski

Katarzyna Januszek

Aleksandra Klecha

 

Ważne informacje

Język sesji

polski, angielski, rosyjski.

Forma sesji

referaty 15 minutowe

Abstrakt

powinien zawierać do 300 słów w języku prezentowanego referatu

Publikacja treści wystąpień

Przewidywana jest publikacja wystąpień w formie artykułów w serii wydawniczej Instytutu Archeologii UW – ŚWIATOWIT Supplement Series P

Termin rejestracji i przesyłania abstraktów

30 września 2019 r.

Program

9 grudnia – Sesja naukowa „Zbieracze, łowcy, rolnicy, hodowcy – interakcje społeczno-kulturowe w Europie Środkowej i Wschodniej”

10 grudnia – Warsztaty archeometryczne. Wybrane aspekty metod
i specjalistycznych badań źródeł archeologicznych oraz autopsja  wytypowanych artefaktów

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do aktywnego wzięcia udziału
w warsztatach

11 grudnia – dla chętnych nietypowa wycieczka po Warszawie „Off The Beaten Path trip”, dodatkowa opłata (139 PLN)

Opłaty rejestracyjne

Organizatorzy nie przewidują żadnych opłat konferencyjnych.

Dodatkowe informacje

interactions.archeouw@gmail.com

FORMULARZ REJESTRACYJNY